Home >Documents >UU ITE regulasi telekomunikasi

UU ITE regulasi telekomunikasi

Date post:07-Jul-2018
Category:
View:221 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  1/25

  UU ITE

  ( Informasi dan Transaksi Elektronik )

  Bayu Jaya 1210121032

  Hamidatul Izza 121012105

  !e"ri Isaini 121012100

  #$#TB

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  2/25

  %ind %a&

  UU ITE

  APA UU ITE ??

  TUJUAN

  ISI UU ITE ( Bab 1 – Bab

  13 )

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  3/25

  UU ITE

  ''

  UUITE

   TUJU'* UU ITE I+I UU

  ITE

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  4/25

  UU ITE

  • %en,atur "er"a,ai &erlindun,an -ukum atas ke,iatan yan, memanfaatkan internet se"a,ai

  medianya. "aik transaksi mau&un&emanfaatan informasinya

  • %en,atur "er"a,ai an/aman -ukuman "a,i kea-atan melalui internet

  • %en,akomodir adanya ke&astian -ukum se"a,ai "ukti yan, sa-

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  5/25

  +eara- UU ITE

  • %aret 2003

  • UU ITE memerlukan aktu 5 ta-un

  +um"er  o&ensour/etelkoms&eedy/om

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  6/25

  +eara- UU ITE

  • Presiden Susilo Bambang Yudo!ono  menandatan,ani *aska- UU ITE menadi Undan,4Undan, e&u"lik Indonesia *omor

  11 Ta-un 2006 tentan, Informasi dan  Transaksi Elektronik

  +um"er  o&ensour/etelkoms&eedy/om

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  7/25

   TUJU'*

  •  Transaksi dan sistem elektronik "eserta &eran,kat &endukun,nya menda&at &erlindun,an -ukum

  •  Tra7k internet Indonesia "enar dimanfaatkan untuk kemauan "an,sa

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  8/25

  UU ITE

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  9/25

  BAB I

  KETENTUAN UMUM

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  10/25

  Informasi Elektronik

  Satu atau sekumpulan data elektronik , termasuk tulisan, suara,

  gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI ),

  surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau

  sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami

  oleh orang yang mampu memahaminya.

  +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  11/25

  Transaksi Elektronik 

  Perbuatan hukum yang dilakukan

  dengan menggunakan Komputer,

   jaringan Komputer, dan / atau

  media elektronik  lainnya.

  +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  12/25

  Teknologi Informasi 

  Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,

  menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis,

  danatau menyebarkan informasi .

  +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  13/25

  Dokumen

  Elektronik 

  Setiap Informasi Elektronik  yang dibuat, diteruskan,

  dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk

  analog , digital, elektromagnetik, optikal, atau

  se!enisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, danatau

  didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik 

  +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  14/25

  SISTEM

  ELEKTRONIK

  Serangkaian perangkat dan  prosedur elektronik  yang berfungsi

  mempersiapkan, mengumpulkan,

  mengolah, menganalisis,

  menyimpan, menampilkan,mengumumkan, mengirimkan,

  dan/atau menyebarkan Informasi

  lektronik.

  +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  15/25

  Tanda Tangan Elektronik 

  +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

  "anda tangan yang terdiri

  atas Informasi Elektronik  

  yang dilekatkan,

  terasosiasi atau terkait dengan Informasi

  lektronik lainnya yang

  digunakan sebagai alat

  #erifikasi dan autentikas

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  16/25

  BAB II

  ASAS "AN TUJUAN

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  17/25

  'sas emanfaatan Teknolo,i

  Informasi dan Transaksi Elektronik

  • Berdasarkan asas ke&astian -ukum.manfaat. ke-ati4-atian. iktikad "aik. dan ke"e"asan memili- teknolo,i atau netral teknolo,i

  +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  18/25

  Asas Pemanfaatan Teknologi Informasi

  dan Transaksi Elektronik

   Asas kepastian ukum  berarti landasan hukum bagi

  pemanfaatan !eknologi Informasi dan !ransaksi

  lektronik serta segala sesuatu yang mendukung

  penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan

  hukum di dalam dan di luar pengadilan.  Asas manfaat  berarti bah"a pemanfaatan teknologi

  informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk

  mendukung proses berinformasi sehingga dapat

  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  19/25

  Asas Pemanfaatan Teknologi

  Informasi dan Transaksi Elektronik

   Asas ati!ati  berarti para pihak yang bersangkutan

  harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi

  mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain

  dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

   Asas itikad "aik  berarti para pihak dalam melakukan

  !ransaksi lektronik tidak bertujuan untuk secara

  sengaja dan tanpa hak atau mela"an hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa

  sepengetahuan pihak lain tersebut.

  +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  20/25

  Asas Pemanfaatan Teknologi Informasi

  dan Transaksi Elektronik

  • Asas netral teknologi berarti pemanfaatan

  teknologi informasi dan transaksi elektronik

  tidak terfokus pada penggunaan teknologi

  tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang

  +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  21/25

   Tuuan &emanfaatan Teknolo,i Informasi dan Transaksi Elektronik

  1 %en/erdaskan ke-idu&an "an,sa se"a,ai "a,ian dari masyarakat

  informasi dunia 2 %en,em"an,kan &erda,an,an dan

  &erekonomian nasional dalam ran,ka menin,katkan kesea-teraan

  masyarakat

  3 %enin,katkan efekti7tas dan e7siensi &elayanan &olitik

  +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  22/25

  #%em"uka kesem&atan seluas4luasnya ke&a setia& oran, untuk memaukan &emikiran dan kemam&uan di"idan, &en,,unaan dan &emanfaatan teknolo,i

  informasi seo&timal mun,kin dan"ertan,,un, aa"

  5%em"erikan rasa aman. keadilan dan ke&astian -ukum "a,i &en,,una dan

  &enyelen,,ara Teknolo,i Informasi

  +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  23/25

  BAB III IN#$%&ASI' "$U&EN  TAN"A

  TAN*AN E+ET%$NI 

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  24/25

  IN#ORMASI ELEKTRONIK

  Informasi Elektronik #/  Dokumen Elektronik dianggap sa bila informasi yang tercantum didalamnya memenuhi

  ketentuan sbb $

  $% Dapat ter&amin keutuann'a dan dapat dipertanggung

   &a(a"kan

  %esan yang dimaksud dalam informasi elektronik tersebut tidak

  berubah isinya dalam proses penyimpanan, pengiriman,

  penerimaan dan tampilannya.

  )% Dapat diakses

  Informasi elekronik tersebut dapat ditelusuri keberadaannya.

  *% Dapat ditampilkan seingga menerangkan suatu keadaan

  Informasi elektronik tersebut memiliki makna tertentu atau

  menjelaskan isi atau substansi yang dimaksud oleh penggunanya.

  +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

 • 8/18/2019 UU ITE regulasi telekomunikasi

  25/25

  +yarat Tanda Tan,an Elektronik

  • $ata &em"uatan Tanda Tan,an Elektronik terkait -anya ke&ada enanda Tan,an

  • +e,ala &eru"a-an ter-ada& Tanda Tan,an

  Elektronik. Informasi Elektronik yan, teradi setela- aktu &enandatan,anan da&at diketa-ui

  •  Terda&at /ara tertentu yan, di&akai untuk men,identi7kasi sia&a enandatan,annya

  •  Terda&at /ara tertentu untuk menunukkan "a-a enanda Tan,an tela- mem"erikan

  &ersetuuan ter-ada& Informasi Elektronik +um"er  UU *o 11 Ta-un 2006

Embed Size (px)
Recommended