Home >Documents >TUGAS TIK - ERATRA

TUGAS TIK - ERATRA

Date post:29-Jun-2015
Category:
View:205 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

TUGAS TIKNama : ERATRA SUCI RAHMAWATI Kelas : 1 D Nim : 10015128 Topik : Bahasa Daerah kelas 5

c.Maca Siswa bisa maca wacan nganti 200 tembung saben menite Siswa bisa nyatet bab bab penting sajroning wacan Siswa bisa nakokake isine wacan Siswa bisa mangsuli pitakonan bab isine wacanan

Wulangan 1 Nampa telepon A. ngrungokake

Siswa kudu bisa nampa telepon kanthi bahasa sing santun. Siswa bisa nyatet isi pesen saka telepon Siswa bisa nglanterake pesen kanthi lesan

B.Micara Siswa bisa nyatet wosing utawa pokok pawarta sing nyata . Siswa bisa nangepi pawarta kanthi bahasa krama .

D. Nulis Siswa kanthi bisa nulis ukara praseja kanthi aksara jawa sing ngandhut pasangan

Wulangan 2 BUDAYAWAN

Wayang kulit saklianipun wayang kulit wonten wayang golek, wayang gedhog wayang madya ,wayang wong ,wayang beber,lan sak liyane. Jenise tokoh wayang : Pandhawa Kurawa Suyudana Baratayuda Gareng Petruk Semar

Syarat gawe pitakonNganggo tembung pitakonan contone: Sinten,kapan,kados pundi,menapa,wonten pundi,lan sak panunggalane. Ana gegayutane karo babagan sing dirembug contone: gegayutan karo kabudayan: Apa sebabe kabudayan sing adiluhung kudu di uri-uri ? uri Nganggo ejaan sing bener Yen pitakonan sing becik tetep ora lali nganggo tuladha tanda pitakon ana mburi. contone: sinten ?

Maca cerita Kabudayan Cerita

kabudayan . Tegese tembung saka cerita: Gumathok: tartantu, ana patokane Kapinteran : daya pikiring otak Saemper : salaras ,saimbang,cocog Budayawan : Ahli budaya Muirakabi : Maedahi ,migunani Kaprigelan : ketrampilaning tandang rayang

Nulis Karangan Wujude rengrengan balungane karangan: 1. Pambukaan karangan 2. Isine karangan 3. Panutup Sing perlu digatekke: 1. Tulisane cetha 2. Ejaan bener 3. Isine mentes 4. Trep karo unggah-unggah basa unggah-

Wulangan 3 WAWANCARA Geguritan Lelagon Alang-Alang Ya iki alang-alang .Lambang panguripan Ijo godhong pudhar dadi kuning Lan watange ambruk amarga ketuwan Oyode uga wicaksana Kabedhol saka bumi . Tiwas Kaya mangkono iku manungso .kaya lelagon alang-alang Tuwuh lan ilang Amarga wektu lan jaman Apa isih pada kumalungkung? Tembung: Alang-alang: jinising suket kang ghodhonge dawa dawa Tiwas: mati Kumalungkung: smbong gedhe

BabBab-bab sing kudu dimengerteni supaya bisa maca geguritan

Mangertani maknane tembungtembungtembung sing digunakake Maca kanthi intonasi sing cetha Maca kanthi pocapan sing jelas Maca kanthi ekspresi jumbuh karo isine geguritan

Laporan wawancara Urut-urutane palapuran: 1 Irah-irahan wawancara 2 Kapan wektune wawancara 3 sapa sing dadi narasumber 4 sapa sing ngaturaken pitakonan 5 katrangan saka narasumber 6 kasipulan utawa ringkesan hasil wawancara 7 panutup 8 titi mangasa 9 tandha tangan lan jenenge sng nulis sertya anggotane sing melu wawancara

Wulangan 4 Candhi borobudur

Ing tlatah kabupaten magelang , wonten candhi ingkang langkung misuwur ,naminipun Candhi Borobudur Wontenipun candhi borobudur menika ,mracihanisatunggaling kasunyatan bilih bangsa indonesia iong nallika sermanten sampun kasinungan kabudayan inggil Ing samangke kajawi kangge objek wisata ,Borobudur ugi kangge papan upacara agama umat budha ,upama upacara waisak, Kangge mingeti miyosipun pangeran sidharta gautama , jumenengipun pangeran sidarta gautama,sedhanipun sidharta gautama Pangetan waisak puja ,dipunpengeti ing saben tanggal purnama salabetipun wulan mei . Petungan tanggal ing kene ,miturut lakune rembulan .iki sok diarani sasi / taun rembulan /komariyah = sasi /taun jawa.

Wulangan 5 MASKUMAMBANG

Maskumambang 1.Nadyan silih bapa biyung kaki nini Sadulur myang sanak Kalamun muruk tan becik Ora pantes yrn den nuta 2.Apa kaya mangkono watekan iki Sanadyan wong tua Yen duwe watak tan becik Miwah tindak tan prayoga 3.Aja sira niru tindak kang tan becik Nadyan ta wong lio Lamun pamuruke becik Miwah tindake prayoga 4.Iku pantes sira ta kaki Miwah bapa biyung Kang kaki estokna

GuruGuru gatra: Cacahing gatra (baris)ing saban sampada (alenia) Guru lagu: tibaning swara ing saben pungkasane gatra Guru wilangan: cacahing wanda (suku kata) ing saban sagatra

Guru gatra maskumambang Maskumambang ana : patang (4) gatra Gatra kapisan ana: 12 wanda,swara keri dewe ; i (wulu) Gatra kapindho ana: 6 wanda ,swara keri dewe ;a (legena) Gatra katelu ana : 8 wandha ,swara keri dewe;i (wulu) Gatra kapapat : 8 wanda,swara keri dewe ;a(legena)

Guru gatra tembang

Mijil 6 gatra : (10i,6o,10e,10i,i.6u) Kinanthi 6 gatra(8u,8i,8a,8i,8a,8a) Sinom 9 gatra (8a,8i,8a,8i,7i,8u,7a,8i,12a) Asmarandana 7 gatra(8i,8a,8e,8a,7a,8u,8a) Dhandanggula 10 gatra(10i,10a,8e,7u,9i,7a,6u,8a,12e,7a) Gambuh(7u,10u,12i8i,8a) Maskumambang(12i,6a,8i,8a)

Wulangan 6 KAPRIGELAN Siswa kudu bisa nyatet pokok-pokok pawarta sing nyata Siswa kudu bisa maca kanthi lagu sing bener geguritan Siswa bisa njelaske isine geguritan kanthi basa sing runtut Siswa maca lan mahami teks geguritan basa jawa kanthi lafal lan intonasi sing bener

Contoh geguritang ingkang di woco siswaOo pustaka ,becik bebudenmu Dadi sumbering ilmu Sapa wae bisa nusu Murah regane Gedhe paedahe Pustaka....... Pustaka ,kurunganing ngelmu sliramu bis nanging bisa ditakoni pituduhmu mikolehi dadi papadhangae ati

Sing perlu digatekke yen nulis geguritan Nemtokke

irah-irahane Nemtokke bakune pikiran Isine cocog karo irah-irahan lan temane Pamilihan tembung sing mathis Tulisane gampang diwoco lan bner ejaane

Wulangan 7 RAMAYANAAyo

padha seneng nonton lan ngrunokake crita wayang ,sing tegese padha karo melu nguringuri-uri kabudayan bangsa sing adiluhung.

Ceritane negara pancawati lan alengka Kacaritane prabu brawijaya ,ratu ing negara pancawati kagungan garwa dewi sinta.Balane prabu iku kethek, aran anoman. Prabu musuhan karo dasamuka Balane dasamuka wujud buta-buta buta Nalikane dewi sinta digondol dasamuka .dioyak manuk jatayu sing arep ngrebut dewi sinta Prabu rama utus anoman nggoleki sinta supoyo menyang alengka maringke ala-ali alaprabu rama.

CeritaNalika arep bali anoman arep diobong , Anoman banjur mabur nggawa geni kanggo ngobong kraton alengka kajaba taman argasoka Sabanjur kadadean perang gedhe negara pancawati musuh alengka Alengka kalah Sinta diboyong kundur ing kondur ing negara ayodya.Prabu ramawijaya jumeeng ratu ,Dewi sinta praweswarine

Wawasan Wujude ,watake,lan trekahe wayang siji lan sijine kuwi ,kayadene pasemon kanggo nggambarake wewatakane manungsa. Ana wewatakane becik lan ana wewatakan sing ala Babagan iki mujudake kawigatane para leluhur sing yasa wayang .Dene lelakon lan ceritane ,ngemba lelakon para kawula ,bendahara,lan praja .Mulane wayang kena diarani tontonan isi tuntunan.

Jeneng lan Wewatakane Pancawati Prabu ramawijaya: ruruh,wicaksana,sabar,luhur bebudene Dewi sinta: ruruh ,jatmika,bekti garwa,alus wicarane,luhur bebudene Raden laksmana : alus wicarane,luhur bebudene Anoman:trengginas solahe,wibawa,galak,sugih akal,pinandhita

TembungSugriwa: galak ,sembada,Perwira Anila: Wig-wig an,trengginas WigAnggada: wig-wig an ,trengginas wigJembawan: Ora pati wig-wig an ,trampil wig-

Perwatakane alengkaPrabu Dasamuka: julig,galak,sora swarane,angka murka Indrajit: brangasan,sora swarane Prahasta: galak ,angkara murka Wibisana : alus,sinatrya Kumbakarna: jujur,ngrungkebi bebener

Katrangan Padha-padha Padha-

wujud buta ,kembakarna nduweni watak satrya. Babagan iki isa katilik saka tripama ing cakepan tembang dandanggula.

GAMELAN Ing

kesenian ,diiringi tetabuhane utawa(bahasa indonesia: instrumen). Tontonane bedha-bedha umpamane bedhaorkes keroncong ,dhangdut diiringi musik,salawatan ,rebana diiringi trebang,kethoprak,wayang,iringane GAMELAN.

GamelanGamelan , kalebu tetabuhan sing adiluhung lan larang regane. Gamelan bisa diarani komplit. Saparangkan ana iku ana 15 warna utawa 15 ricikan gamelan .uga sok diarani 15 pangkon amarga butuh wong 15 penabuh. Wong sing tukang nabuh di arani NIYAGA Gamelan sing apek digawe saka kuningan.

Gamelan

Wong tukang gawe gamelan diarani Juru gendhing. Ricikan gamelan umpamane : gender,slenthem,saron,demung,gambang,kethu k,kenong,gong,kendhang,siter,suling,rebab. Ana gamelan digawe saka wesi ,gonge digawe sumeleh kandhasari,klenthing,diarani gamelan cilik,utawa gamelan barut.

Kawruh babagan gamelanGamelan: Gangsa (karma)=pradangga(kawi) Gayor: Gantungan geong Pluntur: Tali gong utawa gender Rancak : amben-amben bonang ambenPlangkan: kanggo numpanganke bonang Pencon: gong,kempol,kenong,bonang Wilahan: ricikan saron,demung,gender

Wulangan 8 Seni Tradisional

Bangsa indonesia iku sugih babagan kabudayane sing adiluhung

Conto Kesenian Tradisional Wayang kulit Wayang wong Ketoprak Ludruk Tari srimpi Tari bondan Reyog angklung

Lanjutanipun Keroncong Campursari Dangdut Salawatan Rebana Tari bedaya ketawang Doger Rodat

Conto parikan*Brambang di iris-iris irisMripat abang arep nangis *Manuk glathik nisil prahu Mabur lima ilang telu Luwih becik netepi janji Luwih ala janji sing palsu

Pandhawa lan kurawaPandhawa : Werkudara Janaka Nakula Sadewa Puntadewa

KurawaDursasana Buriswara Tirtanata Citraksa Durmuka Durmagati

Udha ushuk unggah ungguh bahasa jawaNgoko lugu Ibu menyang pasar tuku gelas Ngoko alus Ibu tindak pasar mundhut gelas

BASA KRAMA Krama lugu : Ibu dhateng peken tumbas gelas Krama alus Ibu tindak dhateng peken mundhut gelas

CatetanAmpun ngantos krama inggil kangge awakw dewe Latihan ngangge bahasa pragmatik .kanthi lelandesan: Sinten ingkang gineman Sinten ingkang dipun ajak gineman Sinten ingkang dipun ginem

DASANAMA Ajan-ajan: ngojok-ojok Amba: kula Ratri: wengi Tanapi: lan uga Pangkat: drajat Winasis: pinter Meri:kepingin

Makna aksara jawa

Ha: Hana hurip wening Na: Nurcandra Ca: cipta wening,cipta mandulu Ra: Rasa ingsun handulusih Ka: Karsaningsun memayu Da: dumandining dzat kang tanpa winanggenang Ta: Tatas .tutus,lan wibawa

MaknaSa: Sifat ingsun handeleng sifatulah Wa: Wujud hana tan kena kenira La: Lir handaya Paseban jati Pa: Papan Kang tanpa keblat Dha: Dhuwur wekasane, Ja: Jumbuhing kawula lan gusti Ya: Yakin marang samubarang Nya: Nyata tanpa mata

MaknaMa: Madhep mantep maring Ilahi Ga: Guru sejati sing muruki Ba: Bayu sejati sing dalani Tha: Thukul saka niyat Nga: Ngracut busananing manungsa

SEKIAN

TERIMA

KASIH

of 46/46
TUGAS TIK TUGAS TIK Nama Nama : ERATRA SUCI RAHMAWATI : ERATRA SUCI RAHMAWATI Kelas : 1 D Kelas : 1 D Nim : 10015128 Nim : 10015128 Topik : Bahasa Daerah Topik : Bahasa Daerah kelas 5 kelas 5
Embed Size (px)
Recommended