Home >Documents >TÍNH OXI HÓA ( HCl, H SO loãng ) -...

TÍNH OXI HÓA ( HCl, H SO loãng ) -...

Date post:30-Aug-2019
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  PHN LOI BI TP HA HC THEO TNG DNG

  - Dng 1: Kim loi, oxit kim loi, bazo, mui tc dng vi cc axit khng c tnh oxi ha

  - Dng 2: Kim loi, oxit kim loi, bazo, mui tc dng vi cc axit c tnh oxi ha mnh

  - Dng 3: Kim loi tc dng vi dung dch mui

  - Dng 4: Hp cht lng tnh

  - Dng 5: Bi tp v in phn

  - Dng 6: Bi tp v phn ng ca SO2, CO2 vi dung dch kim

  - Dng 7: Bi tp v phn ng ca H2, C, CO, Al vi oxit kim loi

  - Dng 8: Bi tp xc nh cng thc ha hc

  - Dng 9: Bi tp v hiu sut

  I- DNG 1

  BI TP: KIM LOI, OXIT KIM LOI, BAZ, MUI TC DNG VI AXIT KHNG C

  TNH OXI HA ( HCl, H2SO4 long )

  1. Phng php gii chung :

  - Cch 1: Cch gii thng thng: s dng phng php i s, thit lp mi quan h gia d kin bi

  ton vi n s, sau gii phng trnh hoc h phng trnh

  - Cch 2: Cch gii nhanh: S dng cc nh lut nh: Bo ton in tch, bo ton khi lng, bo ton

  nguyn t ( Kt hp vi pp i s gii)

  * Ch : Thng thng mt bi ton phi phi hp t 2 phng php gii tr ln, ch khng n thun

  l p dng 1 phng php gii

  V d 1: Ha tan hon ton 1,93 gam hn hp 2 kim loi Fe v Al vo dd HCl d, sau phn ng thu c

  m gam mui v 1,456 lt kh H2 ktc. Gi tr ca m l:

  A. 6,545 gam B. 5,46 gam C. 4,565 gam D. 2,456 gam

  Gii:

  Cch 1: nH2= 1,456/22,4= 0,065 mol

  Cc PTHH: 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 (1)

  Mol: x x 1,5x

  Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2)

  Mol: y y y

  Theo u bi ta c: 27x + 56y = 1,93 (I) v 1,5x + y = 0,065 (II). Gii h (I) v (II) ta c:

  x =0,03, y= 0,02 m= 0,03.133,5 + 0,02. 127= 6,545 gam . Vy p n A ng

  Cch 2: Ta lun c nHCl=2nH2 = 2.0,065=0,13 mol. Vy theo nh lut bo ton khi lng ta c:

  1,93 + 0,13.36,5= m + 0,065.2 m= 6,545 gam Vy p n A ng

  * Nh vy cch gii 2 ngn gn hn v nhanh hn rt nhiu cch 1, tuy nhin mun gii theo cch 2

  chng ta cn ch mt s vn sau:

  - Trong cc p ca kim loi, oxit vi axit th : nHCl= 2nH2 hoc nHCl = 2nH2O

  Cn: nH2SO4= nH2=nH2O

  nOH- = 2nH2 ( trong phn ng ca kim loi vi H2O)

  - Khi cho axit HCl tc dng vi mui cacbonat ( CO32-

  ) cn ch :

  + Khi cho t t HCl vo CO32-

  th t t phn ng l:

 • 2

  CO32-

  + H+ HCO3

  - sau khi HCl d th:

  HCO3- + H

  + CO2 + H2O

  + Khi cho t t CO32-

  hoc HCO3- vo dd HCl th: xy ra ng thi c 2 phn ng

  CO32-

  + 2H+ H2O + CO2

  HCO3- + H

  + CO2 + H2O

  2. Mt s bi tp tham kho:

  Bi 1. Ho tan hon ton 2,81g hn hp gm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dd H2SO4 0,1M(va ).Sau

  phn ng ,c cn dung dch thu c mui khan c khi lng l:

  A. 6.81g B. 4,81g C.3,81g D.5,81g

  Bi 2. Ho tan hon ton 3,22g hn hp X gm Fe, Mg Zn bng mt lng va H2SO4 long thy

  thot 1,344 lt H2 ktc v dung dch cha m gam mui. Gi tr ca m l:

  A. 10,27g B.8.98 C.7,25g D. 9,52g

  Bi 3. Ha tan ht 6,3 gam hn hp gm Mg v Al trong va 150 ml dung dch gm HCl 1M v

  H2SO4 1,5M thu c dung dch X. C cn dung dch X th thu c bao nhiu gam mui khan?

  A. 30,225 g B. 33,225g C. 35,25g D. 37,25g

  Bi 4. Ho tan 17,5 gam hp kim Zn Fe Al vo dung dch HCl thu c Vlt H2 ktc v dung dch A

  C cn A thu c 31,7 gam hn hp mui khan . Gi tr V l ?

  A. 1,12 lt B. 3,36 lt C. 4,48 lt D. Kt qu khc

  Bi 5. Oxi ho 13,6 gam hn hp 2 kim loi thu c m gam hn hp 2 oxit . ho tan hon ton m

  gam oxit ny cn 500 ml dd H2SO4 1 M . Tnh m .

  A. 18,4 g B. 21,6 g C. 23,45 g D. Kt qu khc

  Bi 6. Ho tan 10g hn hp bt Fe v Fe2O3 bng mt lng dd HCl va , thu c 1,12 lt hiro (ktc)

  v dd A cho NaOH d vo thu c kt ta, nung kt ta trong khng kh n khi lng khng i c

  m gam cht rn th gi tr ca m l:

  A. 12g B. 11,2g C. 12,2g D. 16g

  Bi 7. t chy ht 2,86 gam hn hp kim loi gm Al, Fe, Cu c 4,14 gam hn hp 3 oxit . ho tan

  ht hn hp oxit ny, phi dng ng 0,4 lt dung dch HCl v thu c dung dch X. C cn dung dich X

  th khi lng mui khan l bao nhu ? .

  A. 9,45 gam B.7,49 gam C. 8,54 gam D. 6,45 gam

  Bi 8. Cho 24,12gam hn hp X gm CuO , Fe2O3 , Al2O3 tc dng va vi 350ml dd HNO3 4M ri

  un n khan dung dch sau phn ng th thu c m gam hn hp mui khan. Tnh m .

  A. 77,92 gam B.86,8 gam C. 76,34 gam D. 99,72 gam

  Bi 9. Ha tan 9,14 gam hp kim Cu, Mg, Al bng mt lng va dung dch HCl thu c 7,84 lt kh

  X (ktc) v 2,54 gam cht rn Y v dung dch Z. Lc b cht rn Y, c cn cn thn dung dch Z thu c

  lng mui khan l

  A. 31,45 gam. B. 33,99 gam C. 19,025 gam. D. 56,3 gam

  Bi 10. Cho 40 gam hn hp vng, bc, ng, st, km tc dng vi O2 d nung nng thu c 46,4

  gam hn hp X. Cho hn hp X ny tc dng va dung dch HCl cn V lt dung dch HCl 2M.Tnh

  V.

  A. 400 ml B. 200ml C. 800 ml D. Gi tr khc.

  Bi 11. Ha tan m gam hn hp gm Cu v Fe3O4 trong dung dch HCl d sau phn ng cn li 8,32 gam

 • 3

  cht rn khng tan v dung dch X. C cn dung dch X thu c 61,92 gam cht rn khan. Gi tr ca m

  A. 31,04 gam B. 40,10 gam C. 43,84 gam D. 46,16 gam

  Bi 12. Cho m gam hn hp Cu v Fe2O3 trong dung dch H2SO4 long d thu c dung dch X v

  0,328 m gam cht rn khng tan. Dung dch X lm mt mu va ht 48ml dung dch KMnO4 1M. Gi tr

  ca m l

  A. 40 gam B. 43,2 gam C. 56 gam D. 48 gam

  Bi 13. Ha tan hon ton 14,6 gam hn hp X gm Al v Sn bng dung dch HCl (d), thu c 5,6 lt

  H2( ktc). Th tch kh O2 ( ktc) cn phn ng hon ton vi 14,6 gam hn hp X l

  A. 3,92 lt. B. 1,68 lt C. 2,80 lt D. 4,48 lt

  Bi 14. Hn hp X gm 2 kim loi A v B thuc phn nhm chnh nhm II, 2 chu k lin tip. Cho 1,76

  gam X tan hon ton trong dung dch HCl d thu c 1,344 lt kh H2 (ktc). C cn dung dch sau phn

  ng, khi lng mui khan thu c l

  A. 6,02 gam. B. 3,98 gam. C. 5,68 gam. D. 5,99 gam.

  Bi 15. Cho 3,68 gam hn hp gm Al v Zn tc dng vi mt lng va dung dch H2SO4 10% thu

  c 2,24 lt kh H2 ( ktc). Khi lng dung dch thu c sau phn ng l

  A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. C. 101,48 gam. D. 97,80 gam.

  Bi 16. Cho hn hp gm Fe v FeS tc dng vi dung dch HCl d thu c 2,24 lt hn hp kh iu

  kin tiu chun. Hn hp kh ny c t khi so vi hiro l 9. Thnh phn % theo s mol ca hn hp Fe

  v FeS ban u ln lt l

  A. 40% v 60%. B. 50% v 50%. C. 35% v 65%. D. 45% v 55%.

  Bi 17. Cho 3,87 gam Mg v Al vo 200ml dung dch X gm HCl 1M v H2SO4 0,5M thu c dung dch

  B v 4,368 lt H2 ktc. Phn trm khi lng ca Mg v Al trong hn hp ln lt l

  A. 72,09% v 27,91%. B. 62,79% v 37,21%. C. 27,91% v 72,09%. D. 37,21% v 62,79%.

  Bi 18. Cho 40 gam hn hp vng, bc, ng, st, km tc dng vi O2 d nung nng thu c m gam

  hn hp X. Cho hn hp X ny tc dng va dung dch HCl cn 400 ml dung dch HCl 2M (khng c

  H2 bay ra). Tnh khi lng m.

  A. 46,4 gam B. 44,6 gam C. 52,8 gam D. 58,2 gam

  Bi 19. Cho 20 gam hn hp mt s mui cacbonat tc dng ht vi dung dch HCl d thu c 1,344 lt

  kh CO2 (ktc) v dung dch A. C cn dung dch A thu c m gam mui khan. Gi tr ca m l

  A. 10,33 gam B. 20,66 gam C. 25,32 gam D. 30 gam

  Bi 20. Cho 23,8 gam hn hp hai mui cacbonat ca hai kim loi A, B tc dng ht vi dung dch HCl

  d thu c V lt kh CO2 (ktc) v dung dch A. Dn ton b CO2 vo dd nc vi trong d th thu c

  20 gam kt ta. C cn dung dch A thu c m gam mui khan. Gi tr ca m l

  A. 26 gam B. 30 gam C. 23 gam D. 27 gam

  Bi 21. Cho m gam hn hp hai mui cacbonat ca hai kim loi A, B tc dng ht vi dung dch HCl d

  thu c 4,48 lt kh CO2 (ktc) v dung dch A. C cn dung dch A thu c 26 gam mui khan. Gi tr

  ca m l

  A. 23,8 gam B. 25,2 gam C. 23,8 gam D. 27,4 gam

  Bi 22. Ho tan hon ton 3,34 gam hn hp hai mui cacbonat trung ha ca hai kim loi ha tr II v III

  bng dung dch HCl d th thu c dung dch A v 0,896 lt bay ra (ktc). Khi lng mui c trong

  dung dch A l

 • 4

  A. 31,8 gam B. 3,78 gam C. 4,15 gam D. 4,23 gam

  Bi 23. Cho 11,5g hn hp gm ACO3, B2CO3, R2CO3 tan ht trong dung dch HCl thu c 2,24 lt

  CO2(ktc). Khi lng mui clorua to thnh l?

  A. 16,2g B. 12,6g C. 13,2g D. 12,3g

  Bi 24. Ha tan hon ton 10 gam hn hp hai mui XCO3 v Y2(CO3)3 bng dung dch HCl ta thu c

  dung dch A v 0,672 lt kh bay ra ktc. C cn dung dch A th thu c m gam mui khan. Gi tr ca

  m l

  A. 1,033 gam. B. 10,33 gam. C. 9,265 gam. D. 92,65 gam.

  Bi 25. Ho tan hon ton 19,2 hn hp gm CaCO3 v MgCO3 trong dung dch HCl d thy thot ra V

  (lt) CO2 (ktc) v dung dch c cha 21,4 gam hn hp mui. Xc nh V.

  A. V = 3,36 lt C. V = 3,92 lt C. V = 4,48 lt D.V = 5,6 lt

  Bi26. Ha tan ht hn hp hai kim loi kim th vo nc, c 1,344 lt H2 (ktc) thot ra v thu c

  dung dch X. Th tch dung dch HCl 1M cn trung ha va dung dch X l:

  A .12 ml B. 120 ml C. 240 ml D. Tt c u sai

  Bi 27. Ha tan 2 kim loi Ba v Na vo nc c dd(A) v c 13,44 lt H2 bay ra (ktc). Th tch dung

  dch HCl 1M cn trung ha hon ton dd A l:

  A.1,2lt B.2,4lt C.4,8lt D.0,5lt.

  Bi 28. Khi lng hn hp A gm K2O v BaO (t l s mol 2 : 3) cn dng trung ha ht 1,5 lt dung

  dch hn hp B gm HCl 0,005M v H2SO4 0,0025M l

  A. 0,0489 gam. B. 0,9705 gam. C. 0,7783 gam. D. 0,1604 gam.

  Bi 29. Cho t t 100 ml dung dch HCl 0,5 M vo 150 ml dung dch Na2CO3 0,2 M thu c V lt kh

  CO2 ( ktc). Gi tr ca V l:

  A. 0,448 B. 0,336 C. 0,224 D. 0,56

  Bi 30. Cho t t 200 ml dung dch HCl 0,2 M vo 100 ml dd X cha Na2CO3 0,2 M v NaHCO3 0,1 M

  thu c V lt kh CO2 ktc. Gi tr ca V l:

  A. 0,672 B. 0,336 C. 0,224 D. 0,448

  Bi 31. Ho tan 28 gam hn hp X gm CuSO4, MgSO4, Na2SO4 vo nc c dung dch A. Cho A tc

  dng va vi dung dch BaCl2 thy to thnh 46,6 gam kt ta v dung dch B. C cn dung dch B

  c khi lng mui khan l

  A. 25 gam. B. 33 gam. C. 23 gam. D. 21 gam.

  Bi 32. Cc A ng 0,3 mol Na2CO3 v 0,2 mol NaHCO3. Cc B ng 0,4 mol HCl. rt t t cc B

  vo cc A, s mol kh CO2 thot ra c gi tr no?

  A. 0,1 B. 0,3 C. 0,4 D. 0,5

  Bi 33. Cc A ng 0,3 mol Na2CO3 v 0,2 mol NaHCO3. Cc B ng 0,4 mol HCl. rt t t cc A

  vo cc B, s mol kh CO2 thot ra c gi tr no?

  A. 0,2 B. 0,25 C. 0,4 D. 0,5

  Bi 34. Ha tan hon ton 8,94 gam hn hp gm Na, K v Ba vo nc, thu c dung dch X v 2,688

  lt kh H2 (ktc). Dung dch Y gm HCl v H2SO4, t l tng ng l 4:1. Trung ha dung dch X bi dung

  dch Y, tng khi lng cc mui to ra l:

  A. 12,78 gam B. 14,62 gam C. 18,46 gam D. 13,70 gam

 • 5

  II- DNG 2

  BI TP: KIM LOI , OXIT KIM LOI V MUI TC DNG VI CC DUNG DCH AXIT

  C TNH OXI HA MNH ( H2SO4 c, HNO3)

  1. Phng php gii chung:

  Phng php ch yu l s dng nh lut bo ton electron, kt hp vi cc pp khc nh bo ton khi

  lng, bo ton nguyn t, bo ton in tch

  Khi lm dng ny cn ch mt s vn sau:

  + Khi cho kim loi tc dng vi cc axit H2SO4 v HNO3 th:

  - Tng s mol H2SO4 phn ng bng = nSO42-

  trong mui + n ca sn phm kh( SO2, S, H2S)

  M s mol SO42-

  trong mui = tng s mol e nhng chia 2= Tng s mol e nhn chia 2.

  - Tng s mol HNO3 phn ng = nNO3- trong mui + n ca sn phm kh( NO2, NO, N2O, N2,NH3)

  Lu : nu sn phm kh l N2, N2O th phi nhn thm 2

  M s mol NO3- trong mui bng tng s mol e nhng = tng s mol e nhn

  + Tt c cc cht khi tc dng vi 2 axit trn u ln mc oxi ha cao nht

  + Ion NO3- trong mi trng axit c tnh oxi ha nh HNO3 long

  + Khi phn ng ha hc c HNO3 c th kh thot ra thong thng l NO2, HNO3 long l NO. Tuy nhin

  vi cc kim loi mnh nh Mg, Al, Zn th khi tc dng vi HNO3 long th HNO3 c th b kh thnh

  N2O, N2 hoc NH3 ( trong dung dch HNO3 l NH4NO3)

  + i vi oxit st: nu trong mt hn hp nFeO= nFe2O3 th coi hn hp FeO, Fe2O3 l Fe3O4

  + Nu mt bi ton c nhiu qu trnh oxi ha kh chng ta ch cn n s oxi ha ca nguyn t

  trc v sau phn ng, sau dng nh lut bo bon e p dng chung cho c bi ton

  VD: ( Bi tp 1: bi bn di)

  Ta c th tm tt bi tp ny nh sau:

  Fe +O2 hn hp X( c th c: Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4) + HNO3 Fe3+

  Nh vy: Ban u t: Feo Fe

  3+ + 3e O2 + 4e 2O

  2- v N

  +5 + 3e N

  +2

  Mol: m/56 3m/56 (3-m)/32 (3-m)/8 0,075 0,025

  Theo bo ton e: 3m/56 = (3-m)/8 + 0,075. Gii phng trnh ny ta c m= 2,52 gam

  Nh vy vi bi ton dng: Nung m gam bt Fe trong oxi ( hoc m gam bt Fe trong khng kh) sau

  mt thi gian thu c a gam hh X( gm Fe v cc oxit). Cho X tc dng vi dung dch HNO3 thu c

  kh NxOy duy nht ktc th gia: m, a, x c mi quan h sau

  + Khi Fe tc dng vi HNO3, nu sau phn ng Fe cn d th Fe s tc dng vi Fe(NO3)3 to thnh

  Fe(NO3)2

  + Ring vi Fe2+

  vn cn tnh kh nn khi tc dng vi NO3- trong H

  + th u to ra Fe

  3+

  3m56

  (a-m)8

  = + b.x.nNxOyhoc

  m= 5,6.b.x.nNxOy+ 0,7.a Trong : b l s e nhn

 • 6

  2. Mt s bi tp tham kho

  Bi 1. Nung m gam bt st trong oxi, thu c 3 gam hh cht rn X. Ha tan ht hh X trong dd HNO3

  (d), thot ra 0,56 lt ( ktc) NO (l sn phm kh duy nht). Gi tr ca m l (cho O = 16, Fe = 56)

  A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32.

  Bi 2. Ho tan ht m gam hn hp gm FeO, Fe2O3 v Fe3O4 bng HNO3 c, nng thu c 4,48 lt kh

  NO2 (ktc). C cn dung dch sau phn ng c 145,2 gam mui khan. Gi tr ca m l

  A. 35,7 gam. B. 46,4 gam. C. 15,8 gam. D. 77,7 gam

  Bi 3. kh hon ton 3,04 gam hn hp Y (gm FeO, Fe3O4, Fe2O3) th cn 0,05 mol H2. Mt khc ho

  tan hon ton 3,04 gam hn hp Y trong dung dch H2SO4 c th thu c th tch kh SO2 (sn phm

  kh duy nht) iu kin tiu chun l

  A. 224 ml. B. 448 ml. C. 336 ml. D. 112 ml.

  Bi 4. Nung 8,4 gam Fe trong khng kh sau phn ng thu c m gam cht rn X gm Fe, Fe2O3, Fe3O4,

  FeO. Ha tan ht m gam X vo dung dch HNO3 d thu c 2,24 lt kh NO2 ( ktc) l sn phm kh

  duy nht. Gi tr ca m l

  A. 11,2 gam. B. 10,2 gam. C. 7,2 gam. D. 6,9 gam

  Bi 5. Ha tan ht 5,6 gam Fe bng mt lng va dung dch HNO3 c nng thu c V lt NO2 l

  sn phm kh duy nht (ti ktc). V nhn gi tr nh nht l

  A. 1,12 lt. B. 2,24 lt. C. 4,48 lt. D. 6,72 lt.

  Bi 6. Hn hp A gm ba oxit st (FeO, Fe3O4, Fe2O3) c s mol bng nhau. Ha tan ht m gam hn hp

  A ny bng dung dch HNO3 th thu c hn hp K gm hai kh NO2 v NO c th tch 1,12 lt (ktc) v

  t khi hn hp K so vi hiro bng 19,8. Tr s ca m l:

  A. 20,88 gam B. 46,4 gam C. 23,2 gam D. 16,24 gam

  Bi 7.Cho 18,5 gam hn hp Z gm Fe, Fe3O4 tc dng vi 200 ml dung dch HNO3 long un nng

  v khuy u. Sau khi phn ng xy ra hon ton thu c 2,24 lt kh NO duy nht (o iu kin tiu

  chun), dung dch Z1 v cn li 1,46 gam kim loi.Khi lng Fe3O4 trong 18,5 gam hn hp ban u

  l:

  A. 6,69 B. 6,96 C. 9,69 D. 9,7

  Bi 8. m gam phoi bo st (A) ngoi khng kh, sau mt thi gian bin thnh hn hp (B) c khi

  lng 12 gam gm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho B tc dng hon ton vi dung dch HNO3 thy gii

  phng ra 2,24 lt kh NO duy nht (ktc). Gi tr ca m l bao nhiu?

  A. 11,8 gam. B. 10,08 gam. C. 9,8 gam. D. 8,8 gam.

  Bi 9. Cho m gam Fe tan ht trong 400 ml dung dch FeCl3 1M thu c dung dch Y. C cn dung dch

  Y thu c 71,72 gam cht rn khan. ha tan m gam Fe cn ti thiu bao nhiu ml dung dch HNO3

  1M (sn phm kh duy nht l NO)

  A. 540 ml B. 480 ml C. 160ml D. 320 ml

  Bi 10. Cho 11,0 gam hn hp X gm Al v Fe vo dung dch HNO3 long d, thu c dung dch Y v

  6,72 lt kh NO ktc (sn phm kh duy nht). C cn cn thn dung dch Y th lng mui khan thu

  c l

  A. 33,4 gam. B. 66,8 gam. C. 29,6 gam. D. 60,6 gam.

  Bi 11. Ha tan hon ton 12 gam hn hp Fe, Cu (t l mol 1:1) bng axit HNO3, thu c V lt ( ktc)

  hn hp kh X (gm NO v NO2) v dung dch Y (ch cha hai mui v axit d). T khi ca X i vi

  H2 bng 19. Gi tr ca V l

 • 7

  A. 2,24. B. 4,48. C. 5,60. D. 3,36.

  Bi 12. Cho 11,36 gam hn hp gm Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 phn ng ht vi dung dch HNO3 long

  (d), thu c 1,344 lt kh NO (sn phm kh duy nht, ktc) v dung dch X. C cn dung dch X thu

  c m gam mui khan. Gi tr ca m l

  A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.

  Bi 13. Ha tan ht 22,064 gam hn hp Al, Zn bng dung dch HNO3 thu c 3,136 lt hn hp NO v

  N2O (ktc) vi s mol mi kh nh nhau. Tnh % khi lng ca Al trong hn hp.

  A. 5.14%. B. 6,12%. C. 6,48%. D. 7,12%.

  Bi 14. Ha tan hn hp X gm Al v Fe vo dung dch HNO3 d sau phn ng hon ton thu c dung

  dch A v 4,44 gam hn hp kh Y c th tch 2,688 lt ( ktc) gm hai kh khng mu, trong c mt

  kh t ha nu ngoi khng kh. Tng s mol 2 kim loi trong hn hp X l:

  A. 0,32 mol. B. 0,22 mol. C. 0,45 mol. D. 0,12 mol.

  Bi 15.Cho hn hp G dng bt gm Al, Fe, Cu. Ha tan 23,4 gam G bng mt lng d dung dch

  H2SO4 c, nng, thu c 0,675 mol kh SO2. Cho 23,4 gam G vo bnh A cha dung dch H2SO4

  long d, sau khi phn ng hon ton, thu c 0,45 mol kh B . Khi lng Al, Fe, Cu trong hn hp G

  ln lt l:

  A. 5,4 gam; 8,4 gam; 9,6 gam B. 9,6 gam; 5,4 gam; 8,4 gam

  C. 8,4 gam; 9,6 gam; 5,4 gam D. 5,4 gam; 9,6 gam; 8,4 gam

  Bi 16. Ha tan ht m gam bt kim loi nhm trong dung dch HNO3, thu c 13,44 lt (ktc) hn hp ba

  kh NO, N2O v N2. T l th tch VNO : VN2O : VN2 = 3:2:1. Tr s ca m l:

  A. 32,4 gam B. 31,5 gam C. 40,5 gam D. 24,3 gam

  Bi 17. Ho tan hon ton 12,8 gam hn hp X gm 3 kim loi Fe, Mg, Cu vo HNO3 c nng, d thu c

  dung dch Y v 3,36 lt kh NO (kc). C cn dung dch Y thu c m gam mui khan. Gi tr m l:

  A. 22,1 gam B. 19,7 gam C. 50,0gam. D. 40,7gam

  Bi 18. Ha tan hon ton 16,3 gam hn hp X gm Mg, Al v Fe trong dung dch H2SO4 c nng thu

  c 0,55 mol SO2. C cn dung dch sau phn ng th thu c mui khan c khi lng l

  A. 82,9 gam B. 69,1 gam C. 55,2 gam D. 51,8 gam

  Bi 19. Cho 3,445 gam hn hp X gm Al, Zn, Cu tc dng vi dung dch HNO3 long d, sau phn ng

  thu c 1,12 lt NO (kc). C cn dung dch sau phn ng th thu c mui khan c khi lng l

  A. 12,745 gam B. 11,745 gam C. 10,745 gam D. 9,574 gam

  Bi 20. Ha tan hon ton 12,42 gam Al bng dung dch HNO3 long (d), thu c dung dch X v 1,344

  lt ( ktc) hn hp kh Y gm hai kh l N2O v N2. T khi ca hn hp kh Y so vi kh H2 l 18. C

  cn dung dch X, thu c m gam cht rn khan. Gi tr ca m l

  A. 97,98. B. 106,38. C. 38,34. D. 34,08.

  Bi 21. Cho m gam Cu tan hon ton vo 200 ml dung dch HNO3, phn ng va , gii phng mt hn

  hp 4,48 lt kh NO v NO2 c t khi hi vi H2 l 19. Tnh CM ca dung dch HNO3.

  A.2 M. B. 3M. C. 1,5M. D. 0,5M.

  Bi 22. Cho 2,16 gam Mg tc dng vi dung dch HNO3 (d). Sau khi phn ng xy ra hon tonthu c

  0,896 lt kh NO ( ktc) v dung dch X. Khi lng mui khan thu c khi lm bay hidung dch X l

  A. 8,88 gam. B. 13,92 gam. C. 6,52 gam. D. 13,32 gam

  Bi 23. Ha tan hon ton 1,23 gam hn hp X gm Cu v Al vo dung dch HNO3 c, nng thu c

  1,344 lt kh NO2 (sn phm kh duy nht, ktc) v dung dch Y. Sc t t kh NH3 (d) vo dung dch

 • 8

  Y, sau khi phn ng xy ra hon ton thu c m gam kt ta. Phn trm v khi lng ca Cu trong hn

  hp X v gi tr ca m ln lt l

  A. 21,95% v 2,25. B. 78,05% v 2,25. C. 21,95% v 0,78. D. 78,05% v 0,78

  Bi 24. Ha tan ht m gam bt kim loi nhm trong dung dch HNO3, thu c 13,44 lt (ktc) hn hp ba

  kh NO, N2O v N2. T l th tch VNO : VN2O : VN2 = 3:2:1. Tr s ca m l:

  A. 31,5 gam B. 32,5 gam B. 40,5 gam C. 24,3 gam

  Bi 25. Cho a gam hn hp E (Al, Mg, Fe ) tc dng vi dung dch HNO3 d thu c hn hp kh gm

  0,02 mol NO, 0,01 mol N2O, 0,01 mol NO2 v dung dch X. C cn dung dch X thu c 11,12 gam

  mui khan. a c gi tr l

  A. 1,82. B. 11,2. C. 9,3. D. kt qu khc.

  Bi 26. Cho 61,2 gam hn hp X gm Cu v Fe3O4 tc dng vi dung dch HNO3 long, un nng v

  khuy u. Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, thu c 3,36 lt kh NO (sn phm kh duy nht,

  ktc), dung dch Y v cn li 2,4 gam kim loi. C cn dung dch Y, thu c m gam mui khan. Gi tr

  ca m l

  A. 151,5. B. 137,1. C. 97,5. D. 108,9.

  Bi 27. Cho m gam hn hp X gm Fe v Cu tc dng vi dung dch HCl d thu c dung dch Y, m17

  10

  gam cht rn khng tan v 2,688 lt H2 (kc). ha tan m gam hn hp X cn ti thiu bao nhiu ml

  dung dch HNO3 1M (bit rng ch sinh ra sn phm kh duy nht l NO)

  A. 1200ml B. 800ml C. 720ml D.880ml

  Bi 28. Ngi ta thc hin 2 th nghim sau:

  TN1: Cho 38,4 gam Cu vo 2,4 lt dung dch HNO3 0,5M, sau phn ng thu c V1 lt NO (kc)

  TN2: Cng cho khi lng ng nh trn vo 2,4 lt dung dch gm HNO3 0,5M v H2SO4 0,2M, sau phn

  ng thu c V2 lt NO (kc). Mi quan h gia V2 v V1 l:

  A. 2V2=5V1 B. 3V2= 4V1 C. V2=2V1 D. 3V2=2V1

  Bi 29. Cho 13,24 gam hn hp X gm Al, Cu, Mg tc dng vi oxi d thu c 20,12 gam hn hp

  3 oxt. Nu cho 13,24 gam hn hp X trn tc dng vi dung dch HNO3 d thu c dung dch Y

  v sn phm kh duy nht l kh NO. C cn dung dch Y thu c bao nhiu gam cht rn khan

  A. 64,33 gam. B. 66,56 gam. C. 80,22 gam. D. 82,85 gam.

  Bi 30. Ha tan hon ton hn hp gm Zn v ZnO bng dung dch HNO3 long d. Kt thc th nghim

  khng c kh thot ra, dung dch thu c c cha 8 gam NH4NO3 v 113,4 gam Zn(NO3)2. Phn trm s

  mol Zn c trong hn hp ban u l bao nhiu?

  A. 66,67%. B. 33,33%. C. 16,66%. D. 93,34%.

  Bi 31. Ha tan hon ton 11,9 gam hn hp 2 kim loi (Zn, Al) bng dung dch H2SO4 c nng thu

  c 7,616 lt SO2 (ktc), 0,64 gam S v dung dch X. Tnh khi lng mui trong X.

  A. 60,3 gam. B. 50,3 gam. C. 72,5 gam. D. 30,3 gam.

  Bi 32. Chia m gam hn hp Fe, Cu lm 2 phn bng nhau:

  Phn 1: Cho tc dng vi axit HCl d th thu c 2,24 lit kh H2 (ktc).

  Phn 2: Cho tc dng vi axit HNO3 long th thu c 4,48 lit kh NO (ktc).

  Thnh phn % khi lng kim loi Fe trong hn hp l:

  A. 36,84%. B. 26,6%. C. 63,2%. D. 22,58%.

 • 9

  Bi 33. Hn hp X gm hai kim loi A v B ng trc H trong dy in ha v c ha tr khng i trong

  cc hp cht. Chia m gam X thnh hai phn bng nhau:

  - Phn 1: Ha tan hon ton trong dung dch cha axit HCl v H2SO4 long to ra 3,36 lt kh H2.

  - Phn 2: Tc dng hon ton vi dung dch HNO3 thu c V lt kh NO (sn phm kh duy nht).

  Bit cc th tch kh o ktc. Gi tr ca V l

  A. 2,24 lt. B. 3,36 lt. C. 4,48 lt. D. 6,72 lt.

  Bi 34. Cho mt hn hp X gm Fe v mt kim loi M c ha tr khng i. Khi lng X l 10,83 gam.

  Chia X ra lm phn bng nhau:

  Phn I tc dng vi dung dch HCl d cho ra 3,192 lt H2 (ktc).

  Phn II tc dng vi dung dch HNO3 long d cho ra kh duy nht l NO c th tch l 2,688 lt (ktc) v

  dung dch A. Kim loi khi lng M v % M trong hn hp X l :

  A. Al, 53,68% B. Cu, 25,87% C. Zn, 48,12% D. Al 22,44%

  Bi 35. Cho 6,72 gam Fe vo 400 ml dung dch HNO3 1M, n khi phn ng xy ra hon ton, thu c

  kh NO (sn phm kh duy nht) v dung dch X. Dung dch X c th ho tan ti a m gam Cu. Gi tr ca

  m l

  A. 1,92. B. 3,20. C. 0,64. D. 3,84.

  Bi 36. Cho a mol Cu kim loi tan hon ton trong 120 ml dung dch X gm HNO3 1M v H2SO4 0,5M

  (long) thu c V lt kh NO duy nht (ktc). Tnh V?

  A. 14,933 lt. B. 12,32 lt. C. 18,02 lt. D. 1,344 lt

  Bi 37. Cho 5,8 gam mui FeCO3 tc dng vi dung dch HNO3 va , thu c hn hp kh cha CO2,

  NO v dung dch X. Cho dung dch HCl rt d vo dung dch X c dung dch Y, dung dch Y ny ha

  tan c ti a m gam Cu, sinh ra sn phm kh NO duy nht. Gi tr ca m l

  A. 64 gam B. 11,2 gam C. 14,4 gam D. 16 gam

  Bi 38. Cho 5,6 gam Fe vo 200 ml dung dch Cu(NO3)2 0,5M v HCl 1M thu c kh NO v m gam kt

  ta. Xc nh m. Bit rng NO l sn phm kh duy nht ca NO-3 v khng c kh H2 bay ra.

  A. 1,6 gam B. 3,2 gam C. 6,4 gam D. p n khc.

  Bi 39. Cho hn hp gm 1,12 gam Fe v 1,92 gam Cu vo 400 ml dung dch cha hn hp gm H2SO4

  0,5M v NaNO3 0,2M. Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, thu c dung dch X v kh NO (sn

  phm kh duy nht). Cho V ml dung dch NaOH 1M vo dung dch X th lng kt ta thu c l ln

  nht. Gi tr ti thiu ca V l

  A. 240. B. 120. C. 360. D. 400.

  Bi 40. Cho 3,2 gam Cu tc dng vi 100ml dung dch hn hp HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M, sn phm

  kh duy nht ca HNO3 l kh NO. S gam mui khan thu c l

  A. 5,64. B. 7,9. C. 8,84. D. 6,82

  Bi 41. Dung dch A cha 0,01 mol Fe(NO3)3 v 0,15 mol HCl c kh nng ha tan ti a bao nhiu gam

  Cu kim loi? (Bit NO l sn phm kh duy nht)

  A. 2,88 gam. B. 3,92 gam. C. 3,2 gam. D. 5,12 gam.

 • 10

  III- DNG 3

  BI TP : KIM LOI TC DNG VI CC DUNG DCH MUI

  1. Phng php gii chung

  - Vi loi bi ton ny th u c th vn dng c 2 phng php i s v mt s phng php gii

  nhanh nh: bo ton electron, bo ton khi lng , c bit l pp tng gim khi lng

  - Khi gii cn ch :

  + Thuc dy in ha ca kim loi

  + Khi gii nn vit cc PTHH di dng ion rt gn th bi ton s n gin hn

  + Cc bi tp ny u da trn phn ng ca kim loi mnh hn tc dng vi mui ca kim loi yu

  hn, tuy nhin mt s trng hp khng xy ra nh vy: th d: Khi cho cc kim loi kim v kim th(

  Ca, Ba, Sr) tc dng vi cc dung dch mui ca kim loi yu hn th cc kim lai ny s tc dng vi

  H2O trong dung dch trc , sau kim sinh ra s tc dng vi mui.

  VD: Cho ln lt 2 kim loi Fe v Na vo 2 ng nghim ng dung dch CuSO4. Nu hin tng v vit

  PTHH

  Gii: - Khi cho Fe vo dung dch CuSO4 ( mu xanh) th c hin tng dung dch b nht mu v c cht

  rn mu bm trn kim loi Fe

  Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu( )

  Xanh ko mu

  - Khi cho Na vo dung dch CuSO4 th thy c kh khng mu thot ra v c kt ta xanh

  2Na + 2H2O 2NaOH + H2

  2NaOH + CuSO4 Cu(OH)2 + Na2SO4

  Xanh

  + Khi cho mt hn hp nhiu kim loi tc dng vi mt hn hp mui th phn ng xy ra theo th t:

  kim loi c tnh kh mnh nht s tc dng ht vi cc mui c tnh oxi ha mnh nht , sau mi n

  lt cc cht khc

  VD: Cho hn hp Fe, Al vo dung dch cha AgNO3 v Cu(NO3)2 th xy ra ln lt cc phn ng sau:

  Al + 3AgNO3 Al(NO3)3 + 3Ag (1)

  2Al + 3Cu(NO3)2 2Al(NO3)3 + 3Cu (2)

  Fe + 2AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag (3)

  Fe + Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 + Cu (4)

  + Trong bi ton c s tng gim khi lng th:

  mKL= mKL bm vo mKL tan ra

  mKL = mKLtan ra - mKL bm vo

  2. Mt s bi ton tham kho

  Bi 1. Ngm mt l st trong dung dch CuSO4. Nu bit khi lng ng bm trn l st l 9,6 gam th

  khi lng l st sau ngm tng thm bao nhiu gam so vi ban u?

  A. 5,6 gam. B. 2,8 gam. C. 2,4 gam. D. 1,2 gam

  Bi 2. Nhng mt l nhm vo 200ml dung dch CuSO4, n khi dung dch mt mu xanh, ly l nhm ra

  cn thy nng hn so vi ban u l 1,38 gam. Nng ca dung dch CuSO4 dng l.

  A. 0,15 M B. 0,05 M C.0,2 M D. 0,25 M

  Bi 3. Nhng mt thanh nhm nng 25 gam vo 200 ml dung dch CuSO4 0,5M. Sau mt thi gian, cn

 • 11

  li thanh nhm thy cn nng 25,69 gam. Nng mol ca CuSO4 v Al2(SO4)3 trong dung dch sau phn

  ng ln lt l

  A. 0,425M v 0,2M. B. 0,425M v 0,3M.

  C. 0,4M v 0,2M. D. 0,425M v 0,025M.

  Bi 4. Cho 0,01 mol Fe vo 50 ml dung dch AgNO3 1M. Khi phn ng xy ra hon ton th khi lng

  Ag thu c l:

  A. 5,4 g B. 2,16 g C. 3,24 g D. Gi tr khc

  Bi 5.Cho 4,62 gam hn hp X gm bt 3 kim loi (Zn, Fe, Ag) vo dung dch cha 0,15mol CuSO4.

  Sau khi phn ng xy ra hon ton, thu c dung dch Y v cht rn Z. Dung dch Y c cha mui no

  sau y:

  A. ZnSO4, FeSO4 B. ZnSO4 C. ZnSO4, FeSO4, CuSO4 D. FeSO4

  Bi 6. Ngm mt inh st sch trong 200ml dung dch CuSO4. Sau khi phn ng kt thc, ly inh st ra

  khi dung dch ra sch nh bng nc ct v sy kh ri em cn thy khi lng inh st tng 0,8 gam

  so vi ban u. Nng mol ca dung dch CuSO4 dng l gi tr no di y?

  A. 0,05M. B. 0,0625M. C. 0,50M. D. 0,625M.

  Bi 7. Cho 12,12 gam hn hp X gm Al v Fe tc dng vi dung dch HCl d thu c dung dch A v

  kh H2. C cn dung dch A thu c 41,94 gam cht rn khan. Nu cho 12,12 gam X tc dng vi dung

  dch AgNO3 d th khi lng kim loi thu c l

  A. 82,944 gam B. 103,68 gam C. 99,5328 gam D. 108 gam

  Bi 8. Ha tan ht m gam hn hp X gm Mg, FeCl3 vo nc ch thu c dung dch Y gm 3 mui v

  khng cn cht rn. Nu ha tan m gam X bng dung dch HCl d th thu c 2,688 lt H2 (kc). Dung

  dch Y c th ha tan va ht 1,12 gam bt Fe. Gi tr ca m l

  A. 46,82 gam B. 56,42 gam C. 48,38 gam D. 52,22 gam

  Bi 9. Ha tan 3,28 gam hn hp mui MgCl2 v Cu(NO3)2 vo nc c dung dch A. Nhng vo dung

  dch A mt thanh st. Sau mt khong thi gian ly thanh st ra cn li thy tng thm 0,8 gam. C cn dung

  dch sau phn ng thu c m gam mui khan. Gi tr m l:

  A. 4,24 gam B. 2,48 gam. C. 4,13 gam. D. 1,49 gam.

  Bi 10. Cho m gam Mg vo 100 ml dung dch A cha ZnCl2 v CuCl2, phn ng hon ton cho ra dung

  dch B cha 2 ion kim loi v mt cht rn D nng 1,93 gam. Cho D tc dng vi dung dch HCl d cn

  li mt cht rn E khng tan nng 1,28 gam. Tnh m.

  A. 0,24 gam. B. 0,48 gam. C. 0,12 gam. D. 0,72 gam.

  Bi 11. Cho 5,6 gam Fe vo 200 ml dung dch Cu(NO3)2 0,5M v HCl 1M thu c kh NO v m gam kt

  ta. Xc nh m. Bit rng NO l sn phm kh duy nht ca NO-3 v khng c kh H2 bay ra.

  A. 1,6 gam B. 3,2 gam C. 6,4 gam D. p n khc.

  Bi 12. Cho hn hp gm 1,12 gam Fe v 1,92 gam Cu vo 400 ml dung dch cha hn hp gm H2SO4

  0,5M v NaNO3 0,2M. Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, thu c dung dch X v kh NO (sn

  phm kh duy nht). Cho V ml dung dch NaOH 1M vo dung dch X th lng kt ta thu c l ln

  nht. Gi tr ti thiu ca V l

  A. 240. B. 120. C. 360. D. 400.

  Bi 13. Cho mt inh st lung d vo 200 ml dung dch mui nitrat kim loi X c nng 0,1M. Sau khi

 • 12

  phn ng xy ra hon ton, tt c kim loi X to ra bm ht vo inh st cn d, thu c dung dch

  D. Khi lng dung dch D gim 0,16 gam so vi dung dch nitrat X lc u. Kim loi X l:

  A. Cu B. Hg C. Ni D. Mt kim loi khc

  Bi 14. Ngm mt vt bng Cu c khi lng 5 g trong 250 g dung dch AgNO3 4%. Khi ly vt ra th

  lng bc nitrat trong dung dch gim 17%. Hi khi lng ca vt sau phn ng bng bao nhiu?

  A. 5,76 g B. 6,08 g C. 5,44 g D. Gi tr khc

  Bi 15. Cho mt bn km (ly d) nh sch vo dung dch Cu(NO3)2, phn ng xy ra hon ton,

  thy khi lng bn km gim i 0,01g. Hi khi lng mui Cu(NO3)2 c trong dung dch l bao nhiu?

  A. < 0,01 g B. 1,88 g C. ~0,29 g D. Gi tr khc.

  .

  Bi 16. Cho 8,3g hn hp X gm Fe v Al vo 1lt dung dch CuSO4 0,2 M, sau khi phn ng xy ra hon

  ton thu c 15,68g cht rn Y gm 2 kim loi. Thnh phn phn trm theo khi lng ca nhm trong

  hn hp X l:

  A. 32,53% B. 53,32% C. 50% D. 35,3%

  Bi 17. Cho m gam bt Fe tc dng vi 175 gam dung dch AgNO3 34% sau phn ng thu c dung dch

  X ch cha 2 mui st v 4,5 m gam cht rn. Nng % ca Fe(NO3)2 trong dung dch X l

  A.9,81% B. 12,36% C.10,84% D. 15,6%

  Bi 18. Cho m gam bt Al vo 400 ml dung dch Fe(NO3)3 0,75M v Cu(NO3)2 0,6 M, sau phn ng thu

  c dung dch X v 23,76 gam hn hp 2 kim loi. Gi tr ca m l

  A. 9,72 gam B. 10,8 gam C. 10,26 gam D. 11,34 gam

  Bi 19. Ha tan hon ton 5,64 gam Cu(NO3)2 v 1,7 gam AgNO3 vo nc c 101,43 gam dung dch

  A. Cho 1,57 gam bt kim loi gm Zn v Al vo dung dch A v khuy u. Sau khi phn ng xy ra hon

  ton thu c phn rn B v dung dch D ch cha 2 mui. Ngm B trong dung dch H2SO4 long khng

  thy c kh thot ra. Nng mi mui c trong dung dch D l :

  A. C%Al(NO3)3 = 21,3% v C%Zn(NO3)2 = 3,78%

  B. C%Al(NO3)3 = 2,13% v C%Zn(NO3)2 = 37,8%

  C. C%Al(NO3)3 = 2,13% v C%Zn(NO3)2 = 3,78%

  D. C%Al(NO3)3 = 21,3% v C%Zn(NO3)2 = 37,8%

  Bi 20. Dung dch X cha AgNO3 v Cu(NO3)2. Thm 1 lng hn hp gm 0,03 mol Al v 0,05 mol Fe

  vo 100 ml dung dch X cho ti khi phn ng kt thc thu c 8,12 gam cht rn Y gm 3 kim loi. Cho

  Y vo dung dch HCl d thu c 0,672 lt kh (ktc). Tng nng ca 2 mui l :

  A. 0,3M B. 0,8M C. 0,42M D. 0,45M

 • 13

  IV- DNG 4

  BI TP: V CC HP CHT LNG TNH

  1. Phng php gii chung

  - Vi dng bi tp ny phng php ti u nht l pp i s: Vit tt c cc PTHH xy ra, sau da vo

  cc d kin cho v PTHH tnh ton

  - Mt s vn cn ch :

  + Cn phi hiu th no l hp cht lng tnh( va tc dng vi axit, va tc dng vi bazo) bao gm

  mui HCO3-, HSO

  -3, cc oxit: Al2O3, ZnO, Cr2O3, cc hiroxit nh: Al(OH)3, Zn(OH)2, Cr(OH)3

  + Bi ton v s lng tnh ca cc hidroxit c 2 dng nh sau: V d v Al(OH)3

  * Bi ton thun: Cho lng cht tham gia phn ng , hi sn phm

  VD: Cho dung dch mui nhm ( Al3+

  ) tc dng vi dung dch kim ( OH-). Sn phm thu c gm

  nhng cht g ph thuc vo t s k = nOH-/nAl

  3+

  + Nu k 3 th Al3+

  phn ng va hoc d khi ch c phn ng

  Al3+

  + 3OH- Al(OH)3 ( 1) ( k= 3 c ngha l kt ta cc i)

  + Nu k 4 th OH-phn ng (1) d v ha tan va ht Al(OH)3 theo phn ng sau:

  Al(OH)3 + OH- Al(OH)4

  - (2)

  + Nu 3< k < 4 th OH- d sau phn ng (1) v ha tan mt phn Al(OH)3 (2)

  * Bi ton nghch: Cho sn phm , hi lng cht tham gia phn ng

  VD: Cho a mol OH- t t vo x mol Al

  3+, sau phn ng thu c y mol Al(OH)3 ( x, y cho bit). Tnh

  a?

  Nhn xt: nu x=y th bi ton rt n gin, a= 3x=3y

  Nu y< x Khi xy ra mt trong hai trng hp sau:

  + Trng hp 1: Al3+

  d sau phn ng (1) Vy Trng hp ny s mol OH- l nh nht

  + Trng hp 2: Xy ra c (1) v (2) vy: Trng hp ny s mol OH- l ln nht

  + Mun gii c nh bi ton trn chng ta cn quy v s mol Al3+

  trong AlCl3, Al2(SO4)3.. v quy v s

  mol OH- trong cc dd sau: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2

  + Cn ch n kt ta BaSO4 trong phn ng ca Al2(SO4)3 vi dung dich Ba(OH)2. Tuy cch lm

  khng thay i nhng khi lng kt ta thu c gm c BaSO4

  + Trong trng hp cho OH- tc dng vi dung dch cha c Al

  3+ v H

  + th OH

  - s phn ng vi H

  + trc

  sau mi phn ng vi Al3+

  + Cn ch cc dung dch mui nh Na[Al(OH)4], Na2[Zn(OH)4]... khi tc dng vi kh CO2 d th lng

  kt ta khng thay i v:

  Na[Al(OH)4] + CO2 Al(OH)3 + NaHCO3, Cn khi tc dng vi HCl hoc H2SO4 long th lng kt

  ta c th b thay i ty thuc vo lng axit:

  HCl + Na[Al(OH)4] Al(OH)3 + NaCl + H2O

  Nu HCl d: Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O

  2. Mt s bi tp tham kho

  Bi 1. Ly 20 g hn hp bt Al v Fe2O3 ngm trong dung dch NaOH(d), phn ng xong ngi ta thu

  c 3, 36l kh hidro (ktc). Khi lng Fe2O3 ban u l:

  a = 3y

  a= 4x-y

 • 14

  A. 13,7 gam B. 17,3 gam C. 18 gam D. 15,95gam

  Bi 2. Nung nng m gam hn hp Al v Fe2O3 (trong mi trng khng c khng kh) n khi phn ng

  xy ra hon ton, thu c hn hp rn Y. Chia Y thnh hai phn bng nhau:

  - Phn 1 tc dng vi dung dch H2SO4 long (d), sinh ra 3,08 lt kh H2 ( ktc);

  - Phn 2 tc dng vi dung dch NaOH (d), sinh ra 0,84 lt kh H2 ( ktc). Gi tr ca m l

  A. 22,75 B. 21,40. C. 29,40. D. 29,43.

  Bi 3. Nung nng m gam hn hp gm Al v Fe3O4 trong iu kin khng c khng kh. Sau khi phn

  ng xy ra hon ton, thu c hn hp rn X. Cho X tc dng vi dung dch NaOH (d) thu c dung

  dch Y, cht rn Z v 3,36 lt kh H2 ( ktc). Sc kh CO2 (d) vo dung dch Y, thu c 39 gam kt

  ta. Gi tr ca m l

  A. 36,7. B. 48,3. C. 45,6. D. 57,0.

  Bi 4. Chia 20g hn hp X gm Al; Fe; Cu thnh hai phn bng nhau. Phn 1 cho tc dng ht vi dung

  dch HCl thu c 5,6lt kh ktc. Phn 2 cho tc dng vi dung dch NaOH d thu c 3,36lt kh

  ktc. Thnh phn phn trm theo khi lng ca Cu trong hn hp X l:

  A. 8,5% B. 13% C. 16% D. 17%

  Bi 5. Cho m gam Na vo 50 ml dung dch AlCl3 1M. Sau khi phn ng xy ra hon ton, th thu c

  V lt kh (ktc), dung dch X v 1,56 gam kt ta.Khi thi CO2 d vo dung dch X li thy xut hin

  thm kt ta.Khi lng Na ban u l:

  A. 4,14 g B. 1,44 g C. 4,41 g D. 2,07 g

  Bi 6. Cho 200 ml dung dch AlCl3 1,5M tc dng vi V lt dung dch NaOH 0,5M, lng kt ta thu

  c l 15,6 gam. Gi tr ln nht ca V l (cho H = 1, O = 16, Al = 27)

  A. 1,2. B. 1,8. C. 2,4. D. 2.

  Bi 7. : Ho tan hon ton 0,3 mol hn hp gm Al v Al4C3 vo dung dch KOH (d), thu c a mol

  hn hp kh v dung dch X. Sc kh CO2 (d) vo dung dch X, lng kt ta thu c l 46,8 gam.

  Gi tr ca a l

  A. 0,55. B. 0,60. C. 0,40. D. 0,45.

  Bi 8. Cho 200 ml dung dch NaOH 1M vo 200 ml dung dch HCl thu c dung dch B. Cho dung dch

  B vo 200 ml dung dch NaAlO2 0,2M thu c 2,34 gam kt ta. Tnh nng ca dung dch HCl.

  A. 1,15M B. 1,35M C. 1,15M v 1,35M D. 1,2M.

  Bi 9. Cho m gam kim loi Na vo 200 gam. dung dch Al2(SO4)3 1,71%. Sau khi phn ng xong thu

  c 0,78 gam kt ta. m c gi tr l

  A. 0,69 gam. B. 1,61 gam.

  C. c A v B u ng. D. p n khc

  Bi 10. Cho 0,54 gam Al vo 40 ml dung dch NaOH 1M, sau phn ng hon ton thu c dung dch X.

  Cho t t dung dch HCl 0,5M vo dung dch X thu c kt ta. thu c lng kt ta ln nht cn

  th tch dung dch HCl 0,5M l

  A. 110 ml. B. 90 ml. C. 70 ml. D. 80 ml.

  Bi 11. Hn hp A gm Na v Al4C3 ha tan vo nc ch thu c dung dch B v 3,36 lt kh C. Khi

  lng Na ti thiu cn dng l:

  A. 0,15g B. 2,76g C. 0,69g D. 4,02g

  Bi 12. Hn hp A gm Na, Al , Cu cho 12 gam A vo nc d thu 2,24 lt kh (ktc) , cn nu cho vo

  dung dch NaOH d thu 3,92 lt kh ( ktc) . % Al trong hn hp ban u ?

 • 15

  A. 59,06% B. 22,5% C. 67,5 % D. 96,25%

  Bi 13. Cho m gam hn hp X gm Na2O v Al ho tan ht vo H2O d thu c 200 ml dung dch A ch

  cha 1 cht tan duy nht c nng 0,2M. Gi tr ca m l :

  A. 2,32 B. 3,56 C. 3,52 D. 5,36

  Bi 14. Ha tan ht m gam ZnSO4 vo nc c dung dch X. Cho 110ml dung dch KOH 2M vo X,

  thu c a gam kt ta. Mt khc, nu cho 140 ml dung dch KOH 2M vo X th cng thu c a gam kt

  ta. Gi tr ca m l

  A. 20,125. B. 12,375. C. 22,540. D. 17,710.

  Bi 15. Hn hp X gm cc kim loi Al; Fe; Ba. Chia X thnh 3 phn bng nhau:

  - Phn 1 tc dng vi nc d thu c 0,04 mol H2.

  - Phn 2 tc dng vi dung dch NaOH d thu c 0,07 mol H2.

  - Phn 3 tc dng vi dung dch HCl d thu c 0,1 mol H2.

  Cc phn ng xy ra hon ton. S mol Ba, Al, Fe trong 1 phn ca hn hp X ln lt l:

  A. 0,01; 0,04; 0,03 B. 0,01; 0,02; 0,03 C. 0,02; 0,03; 0,04 D. 0,01; 0,03; 0,03

  Bi 16. : Hn hp X gm Na v Al. Cho m gam X vo mt lng d nc th thot ra V lt kh. Nu

  cng cho m gam X vo dung dch NaOH (d) th c 1,75V lt kh. Thnh phn phn trm theo khi

  lng ca Na trong X l (bit cc th tch kh o trong cng iu kin, cho Na = 23, Al = 27)

  A. 77,31%. B. 39,87%. C. 49,87%. D. 29,87%.

  Bi 17. Cho hn hp gm Na v Al c t l s mol tng ng l 1 : 2 vo nc (d). Sau khi cc phn

  ng xy ra hon ton, thu c 8,96 lt kh H2 ( ktc) v m gam cht rn khng tan. Gi tr ca m l

  A. 10,8. B. 5,4. C. 7,8. D. 43,2.

  Bi 18. Cho a gam Na ha tan ht vo 86,8 gam dung dch c cha 13,35 gam AlCl3, sau phn ng hon

  ton thu c m gam dung dch X v 3,36 lt kh H2 ( 0oC, 2atm). Hy chn cu tr li ng trong cc

  cu sau:

  A. m = 100,6 gam v dung dch X c 3 cht tan.

  B. m = 100,6 gam v dung dch X c 2 cht tan.

  C. m = 100 gam v dung dch X c 3 cht tan.

  D. m = 100 gam v dung dch X c 2 cht tan.

  Bi 19. Mt hn hp A gm Ba v Al. Cho m gam A tc dng vi nc d, thu c 2,688 lit kh (ktc).

  Cho 2m gam A tc dng vi dung dch Ba(OH)2 d thu c 8, 064 lt kh(ktc). Xc nh m.

  A. 10,05 gam B. 12,54 gam C. 20,76 gam D. p n khc.

  Bi 20. Cho m gam hn hp (Na, Al) vo nc d thy thot ra 8,96 lt kh (ktc) v cn li 2,7 gam kim

  loi khng tan. Khi lng m ca hn hp ban u l

  A. 12,7 gam. B. 9,9 gam. C. 21,1 gam. D. tt c u sai

  Bi 18. Ho tan hon ton m gam hn hp X gm Na; K v Al (trong Na v K c t l mol l 1 : 1) vo

  mt lng nc d thu c dung dch Y; 2,7g cht rn Z v 8,96lt kh T ktc. Gi tr ca m l:

  A. 17g B. 11,6g C. 14,3g D. 16,1g

  Bi 21. Cho 38,775 gam hn hp bt Al v AlCl3 vo lng va dung dch NaOH thu c dung dch

  A (kt ta va tan ht) v 6,72 lt H2 (ktc). Thm 250ml dung dch HCl vo dung dch A thu c 21,84

  gam kt ta. Nng M ca dung dch HCl l :

  A. 1,12M hoc 2,48M B. 2,24M hoc 2,48M

  C. 1,12M hoc 3,84M D. 2,24M hoc 3,84M

 • 16

  Bi 22. Cho 23,45 gam hn hp X gm Ba v K vo 125 ml dung dch AlCl3 1M thu c V lt kh

  H2(ktc); dung dch A v 3,9 gam kt ta. V c gi tr l :

  A. 10,08 lt B. 3,92 lt C. 5,04 lt D.6,72 lt

  V- DNG 5

  BI TP V IN PHN

  1. Phng php gii chung:

  - i vi dng ny chng ta cn phi vit c sn phm ca qu trnh in phn nng chy, in phn

  dung dch. c bit l in phn dung dch:

  + catot ( cc m): Th t xy ra in phn nh sau: Au3+

  , Ag+, Cu

  2+, H

  +, Pb

  2+, Sn

  2+, Ni

  2+, Fe

  2+, Zn

  2+,

  H2O, Al3+

  , Mg2+

  , Ca2+

  , Na+, K

  +

  V d: Ag+

  + 1e Ag

  H2O + 2e H2 + 2OH-

  + anot ( cc dng): th t xy ra in phn nh sau: I-, Br

  -, Cl

  -, OH

  -, H2O, SO4

  2-, NO3

  -

  V d: 2Cl- Cl2 + 2e

  2H2O O2 + 4H+ + 4e

  - Vn dng cng thc ca nh lut Faraday:

  Trong : m l khi lng cht thu c cc in cc ( g)

  A l nguyn t khi ca cht in cc

  I l cng dng in (A)

  t l thi gian in phn (s)

  n l s e nhng hoc nhn ca cht in cc

  F l hng s faraday = 96500

  2. Mt s bi tp tham kho

  Bi 1. in phn dung dch CuSO4 nng 0,5M vi in cc tr trong th thu c 1gam Cu. Nu dng

  dng in mt chiu c cng 1A, th thi gian in phn ti thiu l

  A. 50 pht 15 giy. B. 40 pht 15 giy.

  C. 0,45 gi. D. 0,65 gi.

  Bi 2. in phn mt dung dch mui nitrat ca mt kim loi M ha tr n vi cng dng I = 9,65 A,

  thi gian in phn 400 giy th thy khi lng catot tng 4,32 gam. M l kim loi:

  A.Cu B. Ag C. Fe D. Zn

  Bi 3. in phn 500 ml dung dch A cha CuCl2 0,2 M, NaCl 0,1 M vi cng dng in I= 4 A, thi

  gian t giy n khi bt u c kh thot ra catot th dng li.Gi tr ca t l:

  A. 4250 giy B. 3425 giy C. 4825 giy D. 2225 giy

  Bi 4. in phn 2 lt dung dch AgNO3 0,03 M mt thi gian thu c dung dch A c pH= 2. Hiu sut

  in phn l: ( coi th tch dung dch khng i)

  A. 66,67% B. 25% C. 30% D. 33,33%

  Bi 5. in phn 1 lt dung dch Cu(NO3)2 0,2 M n khi catot bt u c kh thot ra th dng li thu

  A.I.tn.F

  m=

 • 17

  c dung dch A. Dung dch A c th ha tan c ti a bao nhiu gam Fe? ( bit rng c kh NO duy

  nht thot ra ngoi)

  A. 8,4 gam B. 4,8 gam C. 5,6 gam D. 11,2 gam

  Bi 6. Ha tan 11,7 gam NaCl vo nc ri em in phn c mng ngn, thu c 500 ml dung dch c

  pH= 13. Hiu sut in phn l:

  A. 15% B. 25% C. 35% D. 45%

  Bi 7. in phn 1 lt dung dch AgNO3 vi in cc tr, dung dch sau in phn c pH= 2. Coi th tch

  dung dch sau in phn khng thay i. Khi lng bc bm catot l:

  A. 2,16 gam B. 1,08 gam C. 0,108 gam D. 0,54 gam

  Bi 8. in phn 1 lt dung dch NaCl d vi in cc tr, mng ngn xp ti khi dung dch thu c c

  pH=12 ( coi lng Cl2 tan trong H2O ko ng k, th tch dung dch thay i khng ng k), th th tch

  kh thot ra anot ( ktc) l bao nhiu?

  A. 0,336 lt B. 0,112 lt C. 0,224 lt D. 1,12 lt

  Bi 9. in phn dung dch CuCl2 vi in cc tr, sau mt thi gian thu c 0,32g Cu catt v mt

  lng kh X ant. Hp th hon ton lng kh X ni trn vo 200ml dung dch NaOH ( nhit

  thng). Sau phn ng, nng NaOH cn li l 0,05M (gi thit th tch dung dch khng thay i).

  Nng ban u ca dung dch NaOH l:

  A. 0,15M B. 0,2M C. 0,1M D. 0,05M

  Bi 10. in phn dung dch mui nitrat kim loi vi hiu sut dng 100%, cng dng in khng

  i 7,72 A trong thi gian 9 pht 22,5 giy. Sau khi kt thc khi lng catot tng ln 4,86 gam do kim

  loi bm vo. Kim loi l:

  A. Cu B. Hg C. Ag D. Pb

  Bi 11. in phn dung dch c ha tan 10,16 gam FeCl2 v 3,51 gam NaCl ( c mng ngn v in cc

  tr) trong thi gian 33 pht 20 giy vi cng dng in I= 9,65 A. Dung dch sau in phn trung ha

  va V lt dung dch HCl 0,2 M. Gi tr ca V l:

  A. 0,18 B. 0,2 C. 0,3 D. 0,5

  Bi 12. in phn 200 ml dung dch CuSO4 nng a mol/l n khi dung dch vn cn mu xanh thy

  khi lng dung dch gim 0,8 gam. Cho 1,68 gam Fe vo dung dch thu c sau in phn, sau khi

  phn ng xy ra hon ton thu c 1,2 gam kim loi. Gi tr a l:

  A. 0,2 M B. 0,1 M C. 0,15 M D. 0,25 M

  Bi 13. in phn dung dch AgNO3 mt thi gian thu c dung dc A v 0,672 lt kh ant ( ktc).

  Cho 5,32 gam Fe vo dung dch A thu c V lt kh khng mu ha nu ngoi khng kh ( ktc) dung

  dch B ( ch cha mt mui) cht rn C ( ch cha mt khim loi). Hiu sut ca qu trnh in phn v

  gi tr V l:

  A 25% v 0,672 lt B. 20% v 0,336 lt C. 80% v 0,336 lt D. 85% v 8,96 lt

  VI- DNG 6

  BI TP V PHN NG CA CO2, SO2 VI CC DUNG DCH KIM

  1. nh hng phng php gii chung:

  a s mol kim v s mol ca ion OH-, sau vit PTHH, tnh theo PTHH : c 2 dng bi ton

  Bi ton thun: Cho cht tham gia phn ng, tm sn phm: Vi bi ton loi ny ta ch cn tnh t s mol

 • 18

  ga OH- v O2 (SO2)

  t k= nOH-/nCO2 Khi nu:

  + k 1 sn phm thu c l mui axit, tc l chi xy ra phn ng: OH- + CO2 HCO3

  - (1)

  + k 2 sn phm thu c l mui trung ha, tc l ch xy ra phn ng: 2OH- + CO2 CO3

  2-+ H2O (2)

  + 1< k < 2 : sn phm gm c 2 mui, tc l xy ra c (1) v (2), khi lp h phng trnh theo s mol

  CO2 v s mol OH- s tm c s mol 2 mui.

  Bi ton nghch: Cho sn phm, hi cht tham gia phn ng:

  VD: Cho x mol CO2 tc dng vi a mol OH- to thnh b kt ta ( b mol mui trung ha). Tm gi tr x bit

  a,b.

  Gii: Vi bi ton ny th chng ta ch n gi tr a, b.

  - Nu a=2b th bi ton rt n gin x= b

  - Nu a> 2b th bi ton c th c 2 p s v xy ra 2 trng hp

  + Trng hp 1: OH- d, tc l ch xy ra phn ng (2) Vy x= b

  + Trng hp 2; Xy c 2 phn ng (1),(2): Vy x= a-b

  Ch : gii c bi ton dng ny chng ta cn hu;

  + Cho d u bi cho CO2 hay SO2 tc dng vi 1 hay nhiu dung dch kim th ta cng a ht v s mol

  OH-

  + Nu bi ton yu cu tnh s mol kt ta th gia s mol CO32-

  (SO32-

  ) v Ba2+

  ( Ca2+

  ) ion no c s

  mol nh hn th s mol kt ta tnh theo ion .

  2. Mt s bi tp tham kho

  Bi 1. Dung dch X cha NaOH 0,2M v Ca(OH)2 0,1M. Sc 7,84 lt kh CO2 (ktc) vo 1 lt dung dch X

  th khi lng kt ta thu c l

  A. 15 gam. B. 5 gam. C. 10 gam. D. 20 gam.

  Bi 2. Cho V lt (ktc) CO2 tc dng vi 200 ml dung dch Ca(OH)2 1M thu c 10 gam kt ta. Vy th

  tch V ca CO2 l

  A. 2,24 lt. B. 6,72 lt. C. 8,96 lt. D. 2,24 hoc 6,72 lt

  Bi 3. Cho 56ml kh CO2 hp th ht vo 100ml dung dch cha NaOH 0,02M v Ba(OH)2 0,02M. Khi

  lng kt ta thu c l:

  A. 0,0432g B. 0,4925g C. 0,2145g D. 0,394g

  Bi 4. Dn V lt kh CO2 ( ktc) qua 500 ml dung dch Ca(OH)2 nng x M , sau phn ng thu c 3

  gam kt ta v dung dch A. un nng dung dch A thu c thm 2 gam kt ta na. Gi tr ca V v x

  l

  A. 1,568 lit v 0,1 M B. 22,4 lt v 0,05 M C. 0,1792 lt v 0,1 M D. 1,12 lt v 0,2 M

  Bi 5. Cho V lt kh SO2 ( ktc) vo 700 ml Ca(OH)2 0,1 M sau phn ng thu c 5 gam kt ta. Gi

  tr ca V l:

  A. 2,24 lt hoc 1,12 lt B. 1,68 lt hoc 2,016 lt C. 2,016 lt hoc 1,12 lt D. 3,36 lt

  Bi 6. t 8,96 lt H2S (ktc) ri ho tan sn phm kh sinh ra vo dung dch NaOH 25% (d = 1,28 g/ml)

  thu c 46,88 gam mui. Th tch dung dch NaOH l

  A. 100 ml. B. 80ml. C. 120 ml. D. 90 ml.

  Bi 7. t chy hon ton 8,8 gam FeS v 12 gam FeS2 thu c kh. Cho kh ny sc vo V ml dung

  dch NaOH 25% (d=1,28 g/ml) c mui trung ha. Gi tr ti thiu ca V l

 • 19

  A. 50 ml. B. 75 ml. C. 100 ml. D. 120 ml.

  Bi 8. t chy hon ton 0,9 gam FeS2 trong O2 d. Hp th ton b kh thu c vo 100 ml dung dch

  gm NaOH 0,1 M v Ba(OH)2 0,05 M th thu c bao nhiu gam kt ta?

  A. 1,080 gam B. 2,005 gam C. 1,6275 gam D. 1,085 gam

  Bi 9. t chy m gam FeS trong kh O2 d thu c kh X. Hp th hon ton kh X vo 200 ml dung

  dch gm NaOH 0,1 M v Ba(OH)2 0,1 M. Sau phn ng thu c dung dch Y v 4,34 gam kt ta.

  Khi cho dung dch NaOH vo dung dch X th li thy c kt ta Gi tr ca m l:

  A. 2,53 gam B. 3,52 gam C.3,25 gam D. 1,76 gam

  Bi 10. Sc ht 1,568 lt kh CO2 (ktc) vo 500 ml dung dch NaOH 0,16M. Sau th nghim c dung

  dch A. Rt 250 ml dung dch B gm BaCl2 0,16M v Ba(OH)2 xM vo dung dch A c 3,94 gam kt

  ta v dung dch C. Nng xM ca Ba(OH)2 bng

  A. 0,02M. B. 0,025M. C. 0,03M. D. 0,015M.

  Bi 11. Nung nng m gam MgCO3 n khi khi lng khng i th thu c V lt kh CO2 ( ktc). Hp

  th hon ton V lt CO2 vo 400 ml dung dch Ca(OH)2 0,1 M th thu c 2,5 gam kt ta v dung dch

  X. Cho dung dch NaOH d vo X th thu c a gam kt ta. Gi tr ca V v a l:

  A. 1,232 lt v 1,5 gam B. 1,008 lt v 1,8 gam C. 1,12 lt v 1,2 gam D. 1,24 lt v 1,35

  gam

  Bi 12. Cho m gam FeCO3 tc dng vi dung dch HNO3 c nng (d) thu c hn hp kh X. Hp th

  hon ton X vo dung dch Ca(OH)2 0,05 M d th thy c V lt dung dch Ca(OH)2 phn ng v thu c

  2 gam kt ta. Gi tr m v V l:

  A. 3,2 gam v 0,5 lt B. 2,32 gam v 0,6 lt C. 2,22 gam v 0,5 lt D. 2,23 gam v 0,3 lt

  VII- DNG 7

  BI TP V PHN NG CA CO, H2, C, Al VI OXIT KIM LOI

  1. nh hng phng php gii chung

  - Phng chung gii l dng phng php bo ton electron hoc bo ton nguyn t hoc bo ton

  khi lng gii.

  - Ch : + Trong cc phn ng ca C, CO, H2 th s mol CO= nCO2, nC= nCO2, nH2= nH2O.

  + Cc cht kh C, CO, H2 khng kh c cc oxit MgO, Al2O3 v cc oxit khc ca kim loi kim v

  kim th.

  + a s khi gii chng ta ch cn vit s chung ca phn ng, ch khng cn vit PTHH c th, tuy

  nhin cc phn ng nhit nhm nn vit r PTHH v bi ton cn lin quan nhiu cht khc.

  + Thc cht khi cho CO, H2 tc dng vi cc cht rn l oxit th khi lng ca cht rn gim i chnh l

  khi lng ca oxi trong cc oxit.

  2. Mt s bi tp tham kho

  Bi 1..Trn hn hp bt Al vi bt Fe2O3 d. Khi mo phn ng ca hn hp nhit cao trong

  mi trng khng c khng kh. Sau khi kt thc phn ng cho nhng cht cn li tc dng vi dung

  dch HCl (d) thu c 2,24 lt kh hidro (ktc).S gam bt nhm c trong hn hp u l:

  A. 0,27 gam B. 2,7 gam C. 0,027 gam D. 5,4 gam

  Bi 2. Hn hp G gm Fe3O4 v CuO. Cho hiro d i qua 6,32 gam hn hp G nung nng cho n khi

 • 20

  phn ng hon ton, thu c cht rn G1 v 1,62 gam H2O. S mol ca Fe3O4 v CuO trong hn hp

  G ban u ln lt l:

  A. 0,05; 0,01 B. 0,01; 0,05 C. 0,5; 0,01 D. 0,05; 0,1

  Bi 3. .Cho 31,9 gam hn hp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tc dng ht vi CO d nung nng thu c 28,7

  gam hn hp Y. Cho Y tc dng vi dung dch HCl d thu c V lt H2 (ktc). Th tch H2 l:

  A. 4,48 lt B. 5,6 lt C. 6,72 lt D. 11,2 lt

  Bi 4. Mt hn hp X gm Fe2O3, FeO v Al2O3 c khi lng l 42,4 gam. Khi cho X tc dng vi

  CO d, nung nng ngi ta thu c 41,6 gam hn hp rn Y v hn hp kh gm CO, CO2, khi cho

  hn hp kh ny qua dung dch Ba(OH)2 d th thu c m gam kt ta. Khi lng kt ta ny bng:

  A. 4 gam B. 16 gam C. 9,85 gam D. 32 gam

  Bi 5. .t nng mt hn hp X gm bt Fe2O3 v bt Al trong mi trng khng c khng kh.

  Nhng cht rn cn li sau phn ng, nu cho tc dng vi dung dch NaOH d s thu c 0,3 mol H2;

  nu cho tc dng vi dung dch HCl d s thu c 0,4 mol H2. Hi s mol Al trong X l bao nhiu?

  A. 0,3 mol B. 0,6 mol C. 0,4 mol D. 0,25 mol

  Bi 6. Thi t t V lt hn hp kh (ktc) gm CO v H2 i qua mt ng ng 16,8 gam hn hp 3 oxit:

  CuO, Fe3O4, Al2O3 nung nng, phn ng hon ton. Sau phn ng thu c m gam cht rn v mt hn

  hp kh nng hn khi lng ca hn hp V l 0,32 gam. Tnh V v m.

  A. 0,224 lt v 14,48 gam. B. 0,672 lt v 18,46 gam.

  C. 0,112 lt v 12,28 gam. D. 0,448 lt v 16,48 gam.

  Bi 7. Kh hon ton 24 gam hn hp CuO v FexOy bng H2 d nhit cao thu c 17,6 gam hn

  hp 2 kim loi. Khi lng ca H2O to thnh l:

  A. 1,8 gam B. 5,4 gam C. 7,2 gam D. 3,6 gam

  Bi 8. Cho lung kh CO i qua ng s ng 0,04 mol hn hp A gm FeO, Fe2O3 t nng. Sau khi kt

  thc th nghim thu c hn hp B gm 4 cht rn nng 4,784 gam. Kh i ra khi ng s cho hp th

  vo dung dch Ba(OH)2 d th thu c 9,062 gam kt ta. % khi lng Fe2O3 trong A l:

  A. 86,96% B. 16,04% C. 13,04% D. 6,01%

  Bi 9. Cho hi nc i qua than nng c hn hp kh A gm CO2, CO, H2. Ton b lng kh A

  va kh ht 48 gam Fe2O3 thnh Fe v thu c 10,8 gam H2O. Phn trm th tch CO2 trong hn hp

  kh A l

  A. 28,571%. B. 14,289%. C. 13,235%. D. 13,135%.

  Bi 10. . Cho lung kh CO (d) i qua 9,1 gam hn hp gm CuO v Al2O3 nung nng n khi phn ng

  hon ton, thu c 8,3 gam cht rn. Khi lng CuO c trong hn hp ban u l

  A. 0,8 gam. B. 8,3 gam. C. 2,0 gam. D. 4,0 gam.

  Bi 11. Dn t t V lt kh CO ( ktc) i qua ng s ng lng d hn hp rn gm CuO, Fe2O3 (

  nhit cao). Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, thu c kh X. Dn ton b kh X trn vo lng

  d dd Ca(OH)2 th to thnh 4 gam kt ta. Gi tr ca V l

  A. 1,12 lt B. 0,896 lt C. 0,448 lt D. 0,224 lt

  Bi 12. Thi CO d qua ng ng 217,4 gam hn hp gm CuO, Fe2O3, FeO, Al2O3 nung nng c 215

  gam cht rn. Dn ton b kh thot ra vo dung dch nc vi trong d thy c m gam kt ta. Tnh m

  A. 15 gam B. 20 gam C. 25 gam D. 30 gam

  Bi 13. Dn t t hn hp kh CO v H2 qua ng s ng 20,7 gam hn hp bt cc oxit ZnO, Al2O3,

 • 21

  Fe3O4, CuO, FeO. Sau khi phn ng xy ra hon ton, thu c 3,36 lt (ktc) hn hp kh v hi ch cha

  CO2 v H2O, trong ng s cn li m gam cht rn. Gi tr ca m l

  A. 18,3 gam B. 18,6 gam C 16,4 gam D 20,4 gam

  Bi 14. Thi rt chm 2,24 lt (ktc) mt hn hp kh gm CO v H2 qua mt ng s ng hn hp Al2O3,

  CuO, Fe3O4, Fe2O3 c khi lng l 24 gam d ang c un nng. Sau khi kt thc phn ng khi

  lng cht rn cn li trong ng s l

  A. 22,4 gam. B. 11,2 gam. C. 20,8 gam. D. 16,8 gam.

  Bi 15. Cho 8,1 gam bt Al trn vi 16 gam Fe2O3 thu c hn hp A. Nung nng hn hp A n hon

  ton trong iu kin khng c oxi thu c hn hp B. Cho B vo dung dch HCl d, th tch H2 thot ra

  (ktc) l

  A. 6,72 lt. B. 7,84 lt. C. 4,48 lt. D. 5,6 lt.

  Bi 16. Mt hn hp gm Fe; Fe2O3. Nu cho lng kh CO d i qua m gam hn hp trn iu kin

  nhit cao, sau khi kt thc phn ng ngi ta thu c 11,2 gam Fe. Nu ngm m gam hn hp trn

  trong dung dch CuSO4 d, phn ng xong thu c cht rn c khi lng tng thm 0,8 gam. Khi

  lng no sau y l khi lng m ban u.

  A. 14 gam B. 13,6 gam C. 13 gam D. 12 gam

  Bi 17. Kh hon ton mt lng Fe3O4 bng kh CO ( d) nung nng th thu c m gam Fev 35,84 lt

  hn hp kh X ( ktc) c t khi so vi H2 bng 18.

  A. 5,6 gam B. 11,2 gam C. 16,8 gam D. 22,4 gam

  VIII- DNG 8

  BI TP V XC NH CNG THC CA HP CHT V C V HU C

  1. nh hng phng php gii chung

  a) i vi bi ton tm cng thc ca cht v c:

  - Bao gm xc nh tn kim loi, tn oxit, tn mui

  Nhng phng php chung l tm c nguyn t khi ca kim loi, phn t khi ca oxi, muihoc

  tm c t l v s nguyn t ca cc nguyn t trong hp cht. mun lm c nh vy chng ta c th

  p dng phng php trung bnh ( nguyn t khi trung bnh, phn t khi trung bnh) v phi hp cc

  phng php khc nh pp i s, bo ton khi lng, tng gim khi lng. Trong pp i s l c

  bn.

  - khi tm cng thc ca hp cht v c hay hu c chng ta c th dng p n loi b cc trng hp

  khc ca bi ton

  - Mt s kim loi c nhiu ha tr nn trong cc phn ng khc nhau n c th th hin cc ha tr khc

  nhau, ty thuc vo bi.

  b) i vi bi ton tm CTPT hoc CTCT ca hp cht hu c th phng php chung l tm c s

  nguyn t cacbon, hidro, oxi hoc tm c phn t khi ca hp cht . Mun vy chng ta cng s

  dng phng php trung bnh ( s nguyn t cacbon trung bnh, phn t khi trung bnh), pp i s, pp

  tng gim khi lng, pp bo ton khi lng

  - Mun gii c bi ton dng ny th iu quan trng nht l phi vit c cc cng thc phn t dng

  tng qut ca HCHC ph hp vi bi ton.

  - Vit ng v cn bng ng phng trnh dng tng qut .

 • 22

  2. Mt s bi tp tham kho

  a) Xc nh cng thc phn t hp cht v c

  Bi 1. Ho tan 2 gam st oxit cn dng 2,74g axit HCl. Cng thc ca oxit st l:

  A. Fe2O3. B. Fe3O4. C. FeO. D. Khng xc nh.

  Bi 2. Kh a gam mt st oxit bng cacbon oxit nhit cao, ngi ta thu c 0,84 gam st v 0,88

  gam kh cacbonic.Cng thc ho hc ca oxit st dng phi l:

  A. Fe3O4 B. FeO C. Fe2O3 D. Hn hp ca Fe2O3 v Fe3O4.

  Bi 4. Mt oxit kim loi c cng thc MxOy, trong M chim 72,41% khi lng. Kh hon ton oxit

  ny bng kh CO thu c 16,8 gam kim loi M. Ha tan hon ton lng M bng HNO3 c nng thu

  c mui ca M ha tr 3 v 0,9 mol kh NO2. Cng thc oxit kim loi trn l:

  A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. Al2O3

  Bi 5. Ha tan 6,96 gam Fe3O4 vo dung dch HNO3 d thu c 0,224 lt NxOy (ktc). Kh NxOy c

  cng thc l:

  A. NO2 B. NO C. N2O D. N2O3

  Bi 6. Kh hon ton 4,06 gam mt oxit kim loi bng CO iu kin nhit cao thnh kim loi. Dn

  ton b kh sinh ra vo bnh ng dung dch Ca(OH)2 d thy to thnh 7 gam kt ta.Nu ly lng

  kim loi sinh ra ho tan ht vo dung dch HCl d th thu c 1,176 lt kh H2 (iu kin tiu chun).

  cng thc oxit kim loi trn l:

  A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. Al2O3

  Bi 7. Cho 2,16 gam Al tan ht trong dung dch HNO3 long thu c 0,672 lt kh A duy nht ktc. Kh

  A l

  A. NO. B. NO2. C. N2O. D. N2.

  Bi 8. t mt kim loi X trong bnh kn ng kh Cl2 thu c 32,5 gam mui clorua v nhn thy th

  tch kh Cl2 gim 6,72 lt ktc. Kim loi X l

  A. Al. B. Ca. C. Cu. D. Fe.

  Bi 9. Kh mt oxit st bng CO nhit cao. Phn ng xong thu c 0,84 gam Fe v 448 ml CO2

  (ktc). CTPT ca oxit st l

  A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. khng xc nh c.

  Bai 10. Ha tan hon ton mt lng bt Fe3O4 vo mt lng dung dch HNO3 va thu c 0,336 lt

  kh NxOy ktc. C cn dung dch thu c sau phn ng thu c 32,67 gam mui khan. Cng thc ca

  NxOy v khi lng Fe3O4 trong hn hp l

  A. NO2 v 5,22 gam B. NO v 5,22 gam C. NO v 10,44 gam D .N2O v 10,44 gam

  Bi 11. Hon tan hon ton 61,2 gam mt kim loi M bng dung dch HNO3 long d th thu c hn

  hp kh gm 0,3 mol N2O b 0,9 mol NO.

  Kim loi M l

  A. Mg B.Fe C. Al D.Zn

  Bi 12. 6,94 gam hn hp gm 1 oxit st v nhm ho tan hon ton trong 100 ml dung dch H2SO4 1,8M

  to thnh 0,03 mol H2 v dung dch A. Bit lng H2SO4 ly d 20% so vi lng phn ng. Cng

  thc ca oxit st l

 • 23

  A. FeO. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. khng xc nh.

  Bi 13. Cho 11,1 gam hn hp hai mui sunft trung ho ca 2 kim loi kim hai chu k lin tip tan

  hon ton trong dung dch HCl d thu c 2,24 lt kh SO2 (ktc). Hai kim loi l

  A. Li, Na. B. Na, K. C. K, Cs. D. Na, Cs.

  Bi 15. Nung 9,66 gam hn hp Al v FeXOY n phn ng hon ton thu c hn hp A. Ho tan A

  trong HCl d thu c 2,688 lt khH2(ktc) cn nu ho tan A trong NaOH d thy cn li 5,04 gam cht

  rn khng tan. Xc nh oxit st

  A . FeO B. FeO2 C. Fe2O3 D. Fe3O4

  Bi 17. Ha tan hon ton 1,8 gam hn hp 2 mui cacbonat ca 2 kim loi kim th 2 chu k lin tip

  vo dung dch HCl d, sau phn ng thu c 0,448 lt CO2 ( ktc) v dung dch A. C cn dung dch A

  th thu c m gam mui khan. Hai kim loi v gi tr m l:

  A. Mg, Ca v m= 2,02 gam B. Be, Mg v m=3,22 gam

  C. Ca, Ba v m= 2,12 gam D. Ca, Sr v m= 1,98 gam

  Bi 18. Ha tan 0,1 mol mt oxit st vo dung dch HNO3 c ( d) thu c 2,24 lt kh NO2 duy nht

  ktc. Mt khc kh ht 0,2 mol oxit trn cn dng 17,92 lt kh H2 ktc. Cng thc ca oxit st trn

  l:

  A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. khng xc nh

  Bi 19. t chy m gam hn hp 2 kim loi kim th 2 chu k k tip bng kh Cl2 d th thy c 4,48 lt

  Cl2 phn ng v to thnh 20,6 gam mui clorua. Hai kim loi l;

  A. Ca, Sr B. Be, Mg C. Mg, Ca D. Sr, Ba

  Bi 20. Kh hon ton 8 gam mt oxit kim loi cn dng 3,36 lt CO ( ktc), lng kim loi thu c

  sau phn ng cho tc dng vi dung dch HCl d thu c 2,24 lt kh H2 ( ktc). Cng thc ca oxit l;

  A. CrO B. FeO C. ZnO D. Fe2O3

  b) Xc nh CTPT ca hp cht hu c

  Bi 1. t chy hon ton m gam mt amin X bng lng khng kh va thu c 17,6 gam CO2, 12,6

  gam H2O v 69,44 lt N2 (ktc). Gi thit khng kh ch gm N2 v O2 trong oxi chim 20% th tch

  khng kh. X c cng thc l

  A. C2H5NH2. B. C3H7NH2. C. CH3NH2. D. C4H9NH2.

  Bi 2. Trong mt bnh kn cha hn hp A gm hirocacbon X v H2 vi Ni. Nung nng bnh mt thi

  gian ta thu c mt kh B duy nht. t chy B thu c 8,8 gam CO2 v 5,4 gam H2O. Bit VA = 3VB.

  Cng thc ca X l

  A. C3H4. B. C3H8. C. C2H2. D. C2H4

  Bi 3. un nng m1 gam ancol no, n chc A vi H2SO4 c nhit thch hp thu c m2 gam cht

  hu c B. T khi hi ca B so vi A bng 1,4375. Hiu sut ca phn ng t 100%. Cng thc phn t

  ca A l

  A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H9OH.

  Bi 4. Cho 100 ml dung dch aminoaxit A 0,2M tc dng va vi 80 ml dung dch NaOH 0,25M. Mt

  khc 100 ml dung dch aminoaxit trn tc dng va vi 80 ml dung dch HCl 0,5M. Bit A c t khi

  hi so vi H2 bng 52. Cng thc phn t ca A l

  A. (H2N)2C2H3COOH. B. H2NC2H3(COOH)2.

 • 24

  C. (H2N)2C2H2(COOH)2. D. H2NC3H5(COOH)2.

  Bi 5. 17,7 gam mt ankyl amin cho tc dng vi dung dch FeCl3 d thu c 10,7 gam kt ta. Cng

  thc ca ankyl amin l

  A. CH5N. B. C4H9NH2. C. C3H9N. D. C2H5NH2.

  Bi 6. t chy 7,3 gam mt axit no, mch h c 0,3 mol CO2 v 0,25 mol H2O cho cng thc phn

  t

  A. CH3COOH. B. COOHCOOH. C. C2H5COOH. D. C4H8(COOH)2.

  Bi 7. Ha hi hon ton mt axit hu co A c mt th tch hi bng th tch hiro thu c khi cng cho

  lng axit nh trn tc dng ht vi natri (o cng iu kin). Mt khc trung ha 9 gam A cn 100 gam

  dung dch NaOH 8%. A l

  A. CH3COOH. B. HOOCCOOH.

  C. CH2(COOH)2. D. C3H7COOH.

  Bi 8. t chy 14,4 gam cht hu c A c 28,6 gam CO2; 4,5 gam H2O v 5,3 gam Na2CO3. Bit phn

  t A cha 2 nguyn t oxi. A c cng thc phn t

  A. C3H5O2Na. B. C4H7O2Na. C. C4H5O2Na. D. C7H5O2Na.

  Bi 9. X l mt aminoaxit no ch cha mt nhm NH2 v mt nhm COOH. Cho 0,89 gam X tc dng

  vi HCl va to ra 1,255 gam mui. Cng thc cu to ca X l

  A. H2NCH2COOH. B. CH3CH(NH2)COOH.

  C. CH3CH(NH2)CH2COOH. D. C3H7CH(NH2)COOH.

  Bi 10. X l mt -aminoaxit no ch cha mt nhm NH2 v mt nhm COOH. Cho 15,1 gam X tc

  dng vi HCl d thu c 18,75 gam mui. Cng thc cu to ca X l

  A. H2NCH2COOH. B. CH3CH(NH2)CH2COOH

  C. C3H7CH(NH2)COOH. D. C6H5CH(NH2)COOH.

  Bi 11. t chy hon ton 6,2 gam mt amin no, n chc phi dng ht 10,08 lt kh oxi (ktc). Cng

  thc ca amin l

  A. C2H5NH2. B. CH3NH2. C. C4H9NH2. D. C3H7NH2

  Bi 12. t chy a mol anehit A to ra 2a mol CO2. Mt khc a mol A tc dng vi lng d dung dch

  AgNO3/NH3 to ra 4a mol Ag. A l

  A. anehit cha no. B. HCHO. C. CHOCHO. D. CH2=CHCHO

  Bi 13. Trung ha hon ton 1,8 gam mt axit hu c n chc bng dung dch NaOH va ri c cn

  dung dch sau phn ng c 2,46 gam mui khan. Axit ni trn l

  A. HCOOH. B. CH3COOH. C. CH2=CHCOOH. D. C2H5COOH.

  Bi 14. t chy hon ton 5,8 gam mt axit cacboxylic mch thng thu c 0,2 mol CO2 v 0,1mol

  H2O. Cng thc phn t ca axit l

  A. C2H4O2. B. C3H4O4. C. C4H4O4. D. C6H6O6.

  Bi 15. Cho 3,548 lt hi hn hp X ( 0oC, 1,25 atm) gm 2 anken l ng ng lin tip vo dung dch

  nc brom d thy khi lng bnh ng dung dch brom tng 10,5 gam. Cng thc phn t ca 2 anken

  l

  A. C3H6 v C4H8. B. C2H4 v C3H6. C. C4H8 v C5H10. D. C5H10 v C6H12.

  Bi 16. Cho hirocacbon X c cng thc phn t C7H8. Cho 4,6 gam X tc dng vi lng d AgNO3

  trong dung dch NH3 thu c 15,3 gam kt ta. X c ti a bao nhiu cng thc cu to?

  A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

 • 25

  Bi 17. Cho 15,2 gam hn hp gm glixerin v ancol n chc X vo Na d thu c 4,48 lt H2 (ktc).

  Lng H2 do X sinh ra bng 1/3 lng H2 do glixerin sinh ra. X c cng thc l

  A. C3H7OH. B. C2H5OH. C. C3H5OH. D. C4H9OH.

  Bi 18. t chy hon ton m gam hn hp X gm 2 ru k tip nhau trong dy ng ng thu c

  6,72 lt CO2 ( ktc) v 7,65 gam H2O. Mt khc nu cho m gam X tc dng ht vi Na th thu c 2,8

  lt H2 ( ktc). Cng thc ca 2 ru l

  A. C2H5OH v C3H7OH. B. C3H5(OH)3 v C4H7(OH)3.

  C. C2H4(OH)2 v C3H6(OH)2. D. C3H6(OH)2 v C4H8(OH)2.

  Bi 19. Cho 2,32 gam mt anehit tham gia phn ng trng gng hon ton vi dung dch AgNO3 (trong

  NH3) d thu c 17,28 gam Ag. Vy th tch kh H2 ( ktct) ti a cn dng phn ng ht vi 2,9

  gam X l

  A. 1,12 lt. B. 3,36 lt. C. 2,24 lt. D. 6,72 lt.

  Bi 20. Mt este X mch h to bi ancol no n chc v axit khng no (c mt ni i C=C) n chc.

  t chy a mol X thu c 6,72 lt kh CO2 ( ktc) v 4,05 gam nc. Gi tr ca a l

  A. 0,025 mol. B. 0,05 mol. C. 0,06 mol. D. 0,075 mol

  Bi 21. X phng ha 10 gam este X cng thc phn t l C5H8O2 bng 75 ml dung dch NaOH 2M. C

  cn dung dch sau phn ng c 11,4 gam cht rn khan. Tn gi ca X l

  A. etylacrylat. B. vinylpropyonat. C. metylmetacrylat. D. anlylaxetat.

  Bi 22. Cho 100 ml dung dch aminoaxit X nng 0,3M phn ng va vi 48 ml dung dch NaOH

  1,25M, sau c cn th thu c 5,31 gam mui khan. X c cng thc no sau y?

  A. H2NCH(COOH)2. B. H2NC2H4COOH. C. (H2N)2CHCOOH. D. H2NC2H3(COOH)2.

  Bi 23. t chy hon ton 2,22 gam mt hp cht hu c X thu c 5,28 gam CO2 v 2,7 gam H2O. X

  phn ng c vi Na, khng phn ng vi dung dch NaOH. Tm Cng thc phn t ca X v cho bit

  tt c cc ng phn cng nhm chc v khc nhm chc ca X ng vi cng thc trn?

  A. C3H8O, c 4 ng phn. B. C4H10O v 6 ng phn.

  C. C2H4(OH)2, khng c ng phn. D. C4H10O c 7 ng phn.

  Bi 24. Cho 1,02 gam hn hp 2 anehit X, Y k tip nhau trong dy ng ng no, n chc tc dng

  vi Ag2O trong NH3 d thu c 4,32 gam Ag. X, Y c CTPT l

  A. C2H5CHO v C3H7CHO. B. CH3CHO v C2H5CHO. C. HCHO v CH3CHO. D. kt qu khc.

  Bi 25. Ha tan 26,8 gam hn hp 2 axit no,n chc vo H2O ri chia lm hai phn bng nhau. Phn 1

  cho tc dng hon ton vi Ag2O/NH3 d cho 21,6 gam Ag. Phn hai trung ha hon ton bi 200 ml

  dung dch NaOH 1M. CTPT ca 2 axit l

  A. HCOOH v C2H5COOH. B. HCOOH v CH3COOH.

  C. HCOOH v C3H7COOH. D. HCOOH v C2H3COOH.

  Bi 26. t chy hon ton 1,1 gam hp cht hu c X thu c 2,2 gam CO2 v 0,9 gam H2O. Cho 4,4

  gam X tc dng va vi 50 ml dung dch NaOH 1M th to ra 4,8 gam mui. X c CTPT l

  A. C2H5COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOH. D. CH3COOCH3

  Bi 27. Cho 15,2 gam mt ru no A tc dng Na d, thy thot ra 4,48 lt kh (ktc), A c th ha tan

  c Cu(OH)2. Vy cng thc cu to ph hp ca A l

  A. CH2OHCH2CH2OH. B. CH2OHCHOHCH3.

  C. CH2OHCHOHCH2OH. D. CH2OHCH2OH.

  Bi 28. trung ha 1 lt dung dch axit hu c X cn 0,5lt dung dch NaOH 1M, c cn thu c 47

 • 26

  gam. mui khan. Mt khc khi cho 1 lt dung dch axit trn tc dng vi nc Br2 lm mt mu hon ton

  80g Br2. Cng thc cu to ph hp ca X l

  A. CH2=CHCOOH. B.CH2=CHCH2COOH

  C.CH3CH=CHCOOH D.CH3CH2COOH.

  Bi 29. X v Y l 2 ng phn, phn t gm C, H, O mi cht ch cha mt nhm chc v u c phn

  ng vi xt. Ly 12,9 gam hn hp M ca X v Y cho tc dng va vi 75 ml dd NaOH 2 M. Cng

  thc PT ca X v Y l;

  A. C3H6O2 B. C4H6O2 C. C5H10O2 D. C6H12O2

  Bi 30. Cho 8 gam hn hp 2 anhit mch h k tip nhau trong dy ng ng ca anehit fomic tc

  dng vi lng d dung dch AgNO3 trong dung dch NH3 thu c 32,4 gam Ag. CTPT ca 2 anhit

  l:

  A. CH3CHO v C2H5CHO B. HCHO v CH3CHO

  C. C2H5CHO v C3H7CHO D. A, B, C u sai

  Bi 31. t chy 0,3 mol hn hp 2 axit hu c thu c 11,2 lt CO2 ( ktc), nu trung ha 0,3 mol hn

  hp 2 axit trn cn dng 500 ml NaOH 1 M. Hai axit c cu to l:

  A. CH3COOH v C2H5COOH B. HCOOH v CH3COOH

  C. HOOC-COOH v HCOOH D. A, B, C u sai

  Bi 32. Thu phn hon ton 444 gam mt lipit thu c 46 gam glixerol (glixerin) v hai loi axit

  bo. Hai loi axit bo l (cho H = 1, C = 12, O = 16)

  A. C15H31COOH v C17H35COOH. B. C17H33COOH v C15H31COOH.

  C. C17H31COOH v C17H33COOH. D. C17H33COOH v C17H35COOH

  Bi 33. Khi t chy hon ton 4,4 gam cht hu c X n chc thu c sn phm chy ch gm

  4,48 lt CO2 ( ktc) v 3,6 gam nc. Nu cho 4,4 gam hp cht X tc dng vi dung dch NaOH

  va n khi phn ng hon ton, thu c 4,8 gam mui ca axit hu c Y v cht hu c Z. Tn

  ca X l

  A. etyl propionat. B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. etyl axetat

  Bi 34. Hp cht hu c no, a chc X c cng thc phn t C7H12O4. Cho 0,1 mol X tc dng va

  vi 100 gam dung dch NaOH 8% thu c cht hu c Y v 17,8 gam hn hp mui. Cng thc

  cu to thu gn ca X l

  A. CH3OOC(CH2)2COOC2H5. B. CH3COO(CH2)2COOC2H5.

  C. CH3COO(CH2)2OOCC2H5. D. CH3OOCCH2COOC3H7

  Bi 35. X l mt este no n chc, c t khi hi i vi CH4 l 5,5. Nu em un 2,2 gam este X

  vi dung dch NaOH (d), thu c 2,05 gam mui. Cng thc cu to thu gn ca X l:

  A. HCOOCH2CH2CH3. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH(CH3)2.

  Bi 36. Cho 1,76 gam mt este no, n chc phn ng va ht vi 40 ml dung dch NaOH 0,5M thu c

  cht X v cht Y. t chy hon ton 1,2 gam cht Y c 2,64 gam CO2 v 1,44 gam H2O. Cng thc

  cu to ca este l

  A. HCOOCH2CH2CH3. B. CH3COOC2H5. C.C2H5COOCH3. D.CH3COOCH(CH3)2.

  Bi 37. Cho 10,4 gam este X (cng thc phn t: C4H8O3) tc dng va vi 100 ml dung dch NaOH 1M

  c 9,8 gam mui khan. Cng thc cu to ca X l

  A. HCOOCH2CH2CHO. B. CH3COOCH2CH2OH. C. HOCH2COOC2H5. D. CH3CH(OH)COOCH3.

  Bi 38. t chy hon ton 4,44 gam cht hu c X n chc (cha C, H, O). Cho ton b sn phm chy

 • 27

  hp th hon ton vo bnh ng dung dch Ca(OH)2 d thy khi lng bnh tng 11,16 gam ng thi

  thu c 18 gam kt ta. Ly m1 gam X cho tc dng vi dung dch NaOH (va ), c cn dung dch sau

  phn ng c m2 gam cht rn khan. Bit m2 < m1. Cng thc cu to ca X l

  A. HCOOC2H5. B. CH3COOCH3. C. C2H5COOH. D. CH2 = CHCOOCH3.

  Bi 39. Mt este n chc X c phn t khi l 88 vC. Cho 17,6 gam X tc dng vi 300 ml dung dch

  NaOH 1M. Khi phn ng xy ra hon ton, c cn dung dch sau phn ng thu c 23,2 gam cht rn

  khan. Cng thc cu to ca X l

  A. HCOOCH2CH2CH3. B. HCOO CH(CH3)2. C. CH3CH2COOCH3. D . CH3COOCH2CH3.

  Bi 40. Hn hp M gm mt axit X n chc, mt ancol Y n chc v mt este to ra t X v Y. Khi

  cho 25,2 gam hn hp M tc dng va vi 100 ml dung dch NaOH 2M c 13,6 gam mui khan.

  Nu un nng Y vi H2SO4 c th thu c cht hu c Y1 c t khi hi so vi Y bng 1,7 (coi hiu sut

  t 100%). Cng thc cu to ca este l:

  A. HCOOCH2CH2CH3. B. CH3COO CH(CH3)2.

  C. HCOOCH(CH3)2. D. HCOOC2H4CH3 hoc HCOOCH(CH3)2.

  IX- DNG 9

  BI TP V HIU SUT PHN NG

  1. Phng php gii chung

  - Phng php gii ch yu l phng php i s, vit PTHH v tnh theo PTHH

  - Cn ch mt s vn sau:

  + Hiu sut phn ng ch p dng cho cc phn ng xy ra cha hon ton tc l sau phn ng c 2 cht

  tham gia u cn d: Du hiu nhn ra p xy ra khng hon ton l bi ton khng c cu phn ng

  xy ra hon ton, hoc c cu phn ng mt thi gian..

  + Hiu sut phn ng c th c tnh theo lng cht ( s mol, khi lng, th tch) tham gia hoc lng

  cht sn phm. Cng thc chung nh sau:

  + Nn nh rng 0 < H< 1. Nu bi cho bit lng cht tham gia phn ng th l lng l thuyt, nu

  bi cho bit lng cht sn phm th l lng thc t.

  + Nu bi cho bit lng cht ca 2 cht tham gia phn ng th hiu sut c tnh theo cht no ht

  trc khi ta gi s hiu sut phn ng l 100%

  2. Mt s bi tp tham kho

  Bi 1. Trn 13,5 g bt Al vi 34,8g bt Fe3O4 ri tin hnh phn ng nhit nhm. Gi s lc ch xy ra

  phn ng kh Fe3O4 thnh Fe. Ho tan hon ton hn hp cht rn sau phn ng bng dung dch H2SO4

  long d th thu c 14,112 lt H2 ( ktc). Tnh hiu sut phn ng nhit nhm.

  A. 70% B. 75% C. 80% D.60%

  Bi 2. Khi oxi ha 11,2 lt NH3 ( ktc) iu ch HNO3 vi hiu sut ca c qu trnh l 80% th thu

  c khi lng dung dch HNO3 6,3% l

  A. 300 gam. B. 500 gam. C. 250 gam. D. 400 gam.

  Bi 3. Da nhn to (PVC) c iu ch t kh thin nhin theo s :

  H= Lng thc t

  Lng l thuyt .100%

 • 28

  CH4 C2H2 CH2=CHCl [CH2CHCl]n.

  Nu hiu sut ca ton b qu trnh iu ch l 20%, mun iu ch c 1 tn PVC th th tch kh

  thin nhin (cha 80% metan) iu kin tiu chun cn dng l

  A. 4375 m3. B. 4450 m

  3. C. 4480 m

  3. D. 6875 m

  3

  Bi 4. Nung 8,1 gam Al vi 23,2 gam Fe3O4 nhit cao ( gi s ch c phn ng kh oxit st thnh st)

  thu c hn hp X. Cho hn hp X vo dung dch H2SO4 long d, un nng thu c 8,064 lt H2

  (ktc). Hy cho bit hiu sut ca phn ng nhit nhm ?

  A. 75% B. 80% C. 85% D. 90%

  Bi 5. Khi lng este metylmetacrylat thu c l bao nhiu khi un nng 215g axit metacrylic vi

  100g ancol metylic, gi thit hiu sut phn ng este ho t 60%.

  A. 125g B. 175g C. 150g D. 200g

  Bi 6. in phn Al2O3 nng chy trong thi gian 2 gi 40 pht 50 giy, cng dng in 5 A , thu

  c 3,6 gam nhm kim loi catot. Hiu sut ca qu trnh in phn ny l:

  A. 80% B. 90% C. 100% D. 70%

  Bi 7.Tnh khi lng glucozo cn dng ln men thu c 200 lt C2H5OH 30o ( D= 0,8 gam/ml), bit

  hiu sut ln men t 96%?

  A. 90,15 kg B. 45,07 kg C. 48,91 kg D. 97,83 kg

  Bi 8. Cho hn hp A gm N2 v H2 ( t l mol 1:3), tin hnh phn ng tng hp NH3, sau phn ng thu

  c hn hp B c t khi dA/B= 0,7. Hiu sut phn ng l:

  A. 55% B. 60% C. 80% D. 75%

  Bi 9. T 1 tn mui n c cha 10,5% tp cht , ngi ta iu ch c 1250lit dung dch HCl 37% ( d

  =1,19 g/ml) bng cch cho lng mui n trn tc dng vi axit sunfuric m c nhit cao . Tnh

  hiu sut ca qu trnh iu ch trn ?

  A. 95,88% B. 98,55% C. 98, 58% D. 98,85%.

  Bi 10. un nng hn hp X gm 0,25 mol C2H3COOH v 0,15 mol C3H6(OH)2 c mt ca H2SO4 c

  lm xc tc, sau mt thi gian thu c 19,55 gam mt este duy nht. Hiu sut ca phn ng este ho l

  A. 25%. B. 70%. C. 80%. D. 85%.

  Bi 11. Khi lng glucoz cn iu ch 0,1 lt ru tylic nguyn cht (khi lng ring D = 0,8

  g/ml) vi hiu sut 80% l

  A. 180 gam. B. 195,65 gam. C. 186,55 gam. D. 200 gam.

  Bi 12. Ha tan hon ton 16 gam ru etylic vo nc c 250 ml dung dch ru, cho bit khi lng

  ring ca ru etylic nguyn cht l 0,8 g/ml. Dung dch c ru l:

  A. 5,120 6,40 C. 120 D. 80

  Bi 13. Mt loi go cha 75% tinh bt. Ly 78,28 kg go ny i nu ru etylic 400, hiu sut p ca c

  qu trnh l 60%. Khi lng ring ca ru etylic l 0,8 g/ml. Th tch ru 400 thu c l:

  A. 60(lt) B. 52,4(lt) C. 62,5(lt) D. 45(lt)

  Bi 14. T 3 tn qung pirit (cha 58% FeS2 v khi lng, phn cn li l cc tp cht tr) iu ch c

  bao nhiu tn dung dch H2SO4 98%, hiu sut chung ca qu trnh iu ch l 70%?

  A. 2,03 tn B. 2,50 tn C. 2,46 tn D. 2,90 tn

  Bi 15. Thc hin phn ng nhit nhm gia 6,48 gam Al vi 17,6 gam Fe2O3. Ch c phn ng nhm

  kh oxit kim loi to kim loi. em ha tan cht rn sau phn ng nhit nhm bng dung dch xt d cho

 • 29

  n kt thc phn ng, thu c 1,344 lt H2 (ktc). Hiu sut phn ng nhit nhm l:

  A. 100% B. 90,9% C. 83,3% D. 70%

  Bi 16. Thy phn m gam tinh bt, sn phm thu c em ln men sn xut ancoletylic, ton b kh

  CO2 sinh ra cho qua dung dch Ca(OH)2 d, thu c 750 gam kt ta. Nu hiu sut mi qu trnh l

  80% th gi tr m l

  A. 949,2 gam. B. 945,0 gam. C. 950,5 gam. D. 1000 gam.

  Bi 17. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bnh kn khng cha khng kh, sau mt thi gian thu c m

  gam cht rn v hn hp kh X. Hp th hon ton X vo nc c 300 ml dung dch Y c pH bng 1.

  Hiu sut ca phn ng nhit phn l:

  A. 42,86% B.40,56% C. 58,86% D. 62,68%

  Bi 18. Nung qung lmit ( CaCO3.MgCO3) nng 184 gam mt thi gian, thy cn li 113,6 gam cht

  rn. Hiu sut ca phn ng nhit phn l:

  A. 60% B. 75% C. 80% D. 85%

  P N

  Dng 1: Kim loi , oxit kim loi, bazo, mui tc dng vi axit khng c tnh oxi ha

  Cu p n Cu p n Cu p n Cu p n

  1 A 11 C 21 A 31 C

  2 B 12 A 22 B 32 A

  3 B 13 A 23 B 33 B

  4 C 14 A 24 B 34 C

  5 B 15 C 25 D

  6 B 16 B 26 B

  7 C 17 D 27 A

  8 D 18 A 28 B

  9 C 19 B 29 A

  10 A 20 A 30 D

  Dng 2: Kim loi, oxit kim loi, mui tc dng vi axit c tnh oxi ha mnh

  Cu p n Cu p n Cu p n Cu p n

  1 A 11 C 21 B 31 B

  2 B 12 A 22 B 32 A

  3 A 13 A 23 D 33 A

  4 A 14 B 24 A 34 D

  5 C 15 A 25 A 35 A

 • 30

  6 A 16 B 26 A 36 D

  7 B 17 D 27 D 37 D

  8 B 18 B 28 B 38 A

  9 B 19 A 29 B 39 C

  10 B 20 B 30 A 40 D. 41 .C

  Dng 3: Kim loi tc dng vi dung dch mui

  Cu p n Cu p n

  1 D 11 A

  2 B 12 C

  3 D 13 A

  4 C 14 A

  5 C 15 B

  6 C 16 A

  7 17 B

  8 C 18 A

  9 B 19 C

  10 D 20 B

  Dng 4: Bi tp v cc hp cht lng tnh

  Cu p n Cu p n Cu p n

  1 B 11 B 21 C

  2 A 12 B 22 C

  3 B 13 A

  4 D 14 A

  5 A 15 A

  6 D 16 D

  7 B 17 B

  8 C 18 D

  9 C 19 A

  10 D 20 C

  Dng 5: Bi tp in phn

  Cu p n Cu p n

  1 A 11 B

  2 B 12 B

  3 C 13 B

  4 D

  5 A

  6 B

  7 B

 • 31

  8 B

  9 C

  10 C

  Dng 6: Bi tp v phn ng ca CO2, SO2

  vi d

of 32/32
1 PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG - Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa - Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh - Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối - Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính - Dạng 5: Bài tập về điện phân - Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO 2 , CO 2 với dung dịch kiềm - Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H 2 , C, CO, Al với oxit kim loại - Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học - Dạng 9: Bài tập về hiệu suất I- DẠNG 1 BÀI TẬP: KIM LOẠI, OXIT KIM LOẠI, BAZƠ, MUỐI …TÁC DỤNG VỚI AXIT KHÔNG CÓ TÍNH OXI HÓA ( HCl, H 2 SO 4 loãng ) 1. Phương pháp giải chung : - Cách 1: Cách giải thông thường: sử dụng phương pháp đại số, thiết lập mối quan hệ giữa dữ kiện bài toán với ẩn số, sau đó giải phương trình hoặc hệ phương trình - Cách 2: Cách giải nhanh: Sử dụng các định luật như: Bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố ( Kết hợp với pp đại số để giải) * Chú ý : Thông thường một bài toán phải phối hợp từ 2 phương pháp giải trở lên, chứ không đơn thuần là áp dụng 1 phương pháp giải Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 1,93 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al vào dd HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối và 1,456 lít khí H 2 ở đktc. Giá trị của m là: A. 6,545 gam B. 5,46 gam C. 4,565 gam D. 2,456 gam Giải: Cách 1: nH 2 = 1,456/22,4= 0,065 mol Các PTHH: 2Al + 6HCl→ 2AlCl 3 + 3H 2 (1) Mol: x x 1,5x Fe + 2HCl→ FeCl 2 + H 2 (2) Mol: y y y Theo đầu bài ta có: 27x + 56y = 1,93 (I) và 1,5x + y = 0,065 (II). Giải hệ (I) và (II) ta được: x =0,03, y= 0,02 → m= 0,03.133,5 + 0,02. 127= 6,545 gam . Vậy đáp án A đúng Cách 2: Ta luôn có nHCl=2nH 2 = 2.0,065=0,13 mol. Vậy theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: 1,93 + 0,13.36,5= m + 0,065.2 → m= 6,545 gam→ Vậy đáp án A đúng * Như vậy cách giải 2 ngắn gọn hơn và nhanh hơn rất nhiều cách 1, tuy nhiên muốn giải theo cách 2 chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau: - Trong các pư của kim loại, oxit… với axit thì : nHCl= 2nH 2 hoặc nHCl = 2nH 2 O Còn: nH 2 SO 4 = nH 2 =nH 2 O nOH - = 2nH 2 ( trong phản ứng của kim loại với H 2 O) - Khi cho axit HCl tác dụng với muối cacbonat ( CO 3 2- ) cần chú ý: + Khi cho từ từ HCl vào CO 3 2- thì tứ tự phản ứng là:
Embed Size (px)
Recommended