Top Banner

of 31

Taklimat Pertama Internship

Oct 05, 2015

Download

Documents

Test Upload
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Free Powerpoint Templates1

  TAKLIMAT PERTAMA

  LATIHAN INDUSTRI(IJAZAH SARJANA MUDA/DIPLOMA )

  JAWATANKUASA LATIHAN INDUSTRI

  FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

  UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

  Hang Tuah Jaya

  76100 Durian Tunggal, Melaka

  http://www.utem.edu.my/fkm/

  UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

  FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

 • Free Powerpoint Templates2

  PENGENALAN

  Lulus latihan industri adalah merupakan salah satusyarat utama sebelum seseorang pelajar UTeM

  diperakukan untuk penganugerahanIjazah/Diploma.

  Pelajar akan ditempatkan di jabatan kerajaan, firma atau syarikat swasta selama satu jangka

  masa yang ditetapkan dan akan terdedah dengansuasana alam pekerjaan yang sebenar sertaberhadapan dengan pelbagai cabaran dan

  masalah yang belum pernah ditempuhi.

 • Free Powerpoint Templates3

  PENGENALAN

  Tempoh latihan

  29 June 2015 until 4 September 2015

  Ijazah

  BMCU 3935

  10 minggu pada semester khas

  Diploma

  DMCU 2963 & DMCU 2972

  10 minggu pada semester khas

 • Free Powerpoint Templates4

  MATLAMAT

  Membolehkan pelajar faham tentang ciri dan persekitaran

  kerja yang sebenar.

  Meningkatkan pengetahuan dan mendapat pengalaman yang

  sesuai dengan mengikuti jadual kerja industri sebenar.

 • Free Powerpoint Templates5

  OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI

  a) Mendedahkan pelajar kepada persekitaran kerja

  sebenar dari segi operasi, pembangunan dan

  pengurusan di tempat kerja.

  b) Memberi peluang untuk pelajar mengaplikasikan ilmu

  pengetahuan yang telah dipelajari di Universiti.

  c) Memberi pendedahan kepada pelajar terhadap sistem

  dan Laporan Harian terkini dalam bidang berkaitan.

  d) Memberi penghayatan dan amalan nilai etika

  profesional kepada pelajar.

  e) Meningkatkan kemahiran insaniah pelajar terutama

  dalam meningkatkan daya kreativiti pelajar.

  f) Memberi peluang kepada Organisasi untuk bersama-

  sama membentuk pelajar yang dihasilkan oleh Universiti.

 • Free Powerpoint Templates6

  HASIL PEMBELAJARAN

  Setelah menjalani LI pelajar akan dapat:

  a) menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja.

  b) mempamerkan sikap kerja yang betul.

  c) mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari,

  memperolehi kemahiran baru dan peka terhadap

  teknologi terkini.

  d) bekerja dengan berkesan dalam organisasi.

  e) mengenalpasti masalah industri dan mencadangkan

  beberapa langkahpenyelesaian.

  f) membentangkan laporan secara lisan dan bertulis

  tentang pengalaman kerja mereka.

  g) Membincangkan unsur-unsur keusahawanan dalam

  bidang berkaitan.

 • Free Powerpoint Templates7

  SYARAT-SYARAT PELAJAR BOLEH MENJALANI LATIHAN INDUSTRI

  Pelajar Tahun 3 (Ijazah

  KD 75)

  &

  Tahun 2 (Diploma

  KD 51 )

  Keputusanpeperiksaan

  berkedudukanbaik (KB)

  &

  Lulus BMCU 2932, BMCU 2942

  Pelajar tidakberhutang.

 • Free Powerpoint Templates8

  TAKLIMAT PELAJAR

  Taklimat 1

  Sebelum pelajar mencari tempat latihan.

  Taklimat 2

  Sebelum pelajar menjalani latihan industri.

 • Free Powerpoint Templates9

  CARTA ALIR KAEDAH

  PENEMPATAN PELAJAR

 • Free Powerpoint Templates10

  TANGGUNGJAWAB PELAJAR

  (SEBELUM LATIHAN INDUSTRI)

  Pelajar dimestikan mencari sendiri tempatlatihan dalam satu jangkamasa yangditetapkan oleh Fakulti.

  Menghadiri setiap taklimat program LatihanIndustri.

 • Free Powerpoint Templates11

  PENCARIAN TEMPAT

  Mengambil Surat Pengenalan Fakulti

  Mengambil Borang Jawapan (Reply Form)-dikembalikan ke FKM, UTeM

  Mengisi Borang Biodata Pelajar - dikembalikan keFKM, UTeM

  Menyediakan Resume mengikut format Fakulti(softcopy upload ke portal ulearn LI)

  Menyediakan Cover Letter mengikut format Fakulti

 • Free Powerpoint Templates12

  Borang jawapan dari syarikat (reply form) hendaklah

  dipulangkan ke Fakulti jika pihak syarikat menerima tempat

  latihan samada dibawa oleh pelajar sendiri, Pos atau Faks

  terus ke fakulti.

  Pelajar dikehendaki membuat resume dan cover letter

  sendiri untuk dibawa bersama semasa mencari tempat latihan.

  Contoh resume dan cover letter boleh diambil dari portal e-

  learning UTeM ( www.ulearn.utem.edu.my).

 • Free Powerpoint Templates13

  KAEDAH PENCARIAN TEMPAT

  LATIHAN INDUSTRI

  Pelajar berkunjung ke kilang/tempat latihanuntuk bertanyakan kekosongan tempat latihan.

  Membuat panggilan telefon ke syarikat.

  Melayari laman web**www.traso.com.my

  www.jobmarket.com.my

  www.jobstreet.com

  http://www.yellowpages.my/

  SILA

  GUNAKAN

  SEBAGAI

  RUJUKAN

  SAHAJA

 • Free Powerpoint Templates14

  PENCARIAN PENEMPATAN TEMPAT

  LATIHAN a) Pelajar boleh memohon penempatan Latihan Industri di mana-

  mana organisasi di dalam negara. Pemilihan organisasi untuk

  penempatan LI mestilah bersesuaian dengan kursus yang diikuti

  oleh pelajar. Pelajar perlu mengambil kira lokasi Organisasi

  dan kemudahan awam yang sedia ada sebelum memohon

  penempatan.

  b) Pelajar dibenarkan untuk membuat salinan surat pengenalan

  dan borang maklumbalas (reply form) mengikut keperluan.

  c) Pelajar dinasihatkan memohon lebih dari satu organisasi pada

  satu-satu masa.

  Sekiranya organisasi yang dipohon menolak

  permohonan, Pelajar dikehendaki memohon

  organisasi yang lain.

 • Free Powerpoint Templates15

  PENCARIAN PENEMPATAN TEMPAT

  LATIHAN d) Pelajar diberi satu tempoh yang ditetapkan oleh fakulti untuk

  mencari tempat menjalani LI. Pelajar diminta memaklumkan

  Organisasi berkenaan untuk menghantar borang maklumbalas

  sebelum tarikh akhir.

  e) Sekiranya Pelajar menerima lebih daripada satu tawaran,

  pelajar perlu memaklumkan kepada Jawatankuasa Latihan

  Industri terlebih dahulu.

  PELAJAR HANYA BOLEH

  MENERIMA SATU

  TAWARAN SAHAJA.

 • Free Powerpoint Templates16

  f) Elaun dan kemudahan seperti tempat tinggal/asrama dan

  pengangkutan tertakluk pada Organisasi berkenaan.

  Kemudahan tersebut tidak boleh dituntut oleh pelajar. Pelajar

  dinasihatkan mengambil kira faktor di atas sebelum menerima

  tawaran Organisasi.

  g) JKLIF akan membantu mencari tempat LI untuk Pelajar yang

  tidak berjaya mendapatkan tempat sendiri.

  PENEMPATAN PELAJAR

  YANG DIBUAT OLEH JKLIF

  ADALAH MUKTAMAD.

 • Free Powerpoint Templates17

  h) Organisasi yang bersetuju menerima Pelajar mestilah

  melengkapkan borang maklumbalas (Reply form). Pelajar

  mestilah menandatangani borang penerimaan/penolakan

  hanya selepas bersetuju untuk menerima tawaran latihan

  tersebut. Pelajar dinasihatkan untuk menyimpan salinan

  borang berkenaan sebagai rujukan.

  PELAJAR YANG TIDAK MENERIMA

  SEBARANG MAKLUMAT DARIPADA

  FAKULTI DUA (2)MINGGU SEBELUM

  TARIKH LI DIKEHENDAKI

  MENGHUBUNGI JKLIF DENGAN

  SEGERA.

 • Free Powerpoint Templates18

  TATACARA PENCARIAN TEMPAT

  Pelajar mesti berpakaian kemas.

  Menyerah borang permohonan kepada pegawai di Syarikat (

  pejabat HR ).

  Mengambil nama dan nombor telefon pegawai yang

  menerima borang bagi tujuan untuk mengetahui keputusan

  tempat penempatan latihan.

  Sila semak tempat latihan setelah menghantar borang

  permohonan kepada syarikat.

  TARIKH AKHIR PENCARIAN

  TEMPAT :

  SELEWAT-LEWATNYA

  17 APRIL 2015

 • Free Powerpoint Templates19

 • Free Powerpoint Templates20

  Tarikh Penting

  Industrial Placement :

  29 June 2015 until 4 September 2015

  Deadline for finding industrial training

  placement :

  17 April 2015 (Friday)

  Industrial Training Subject Registration :

  18 May 2015 until 5 June 2015

 • Free Powerpoint Templates21

  Contoh softcopy :-

  Surat Pengenalan Fakulti (Ulearn)

  Reply Form (Ulearn)

  Resume(Ulearn)

  Cover Letter(Ulearn)

 • Free Powerpoint Templates22

  u-learn : Dokumen ( Borang,surat, contoh

  dokumen)

  Enrollment key : 123456

 • Free Powerpoint Templates23

  Facebook : notis dan makluman.

  https://www.facebook.com/groups/lifkm2015/

 • Free Powerpoint Templates24

  Google form : Maklumat terkini Latihan

  Industri (Diisi oleh pelajar )

 • Free Powerpoint Templates25

  Carta Alir Pengisian borang

  onlinePelajar mendapat tempat LI

  ( Dari fakulti di Pej.FKM Tkt. 3 @ Terus dari organisasi )

  Pelajar memasukkan data penempatan LI ke databased LI 2015

  Pelajar mengesahkan penerimaan tempat dengan PIC masing-masing.

 • Free Powerpoint Templates26

  PIC BMCS

  DR.MOHD KHAIRI BIN MOHAMED NOR

 • Free Powerpoint Templates27

  PIC BMCD

  DR. RAINAH BINTI ISMAIL

 • Free Powerpoint Templates28

  PIC BMCT

  EN. IMRAN SYAKIR BIN MOHAMAD

 • Free Powerpoint Templates29

  PIC BMCA

  PN.SUSHELLA EDAYU BINTI MAT KAMAL

 • Free Powerpoint Templates30

  PIC BMCL

  EN.OMAR BIN BAPOKUTTY

 • Free Powerpoint Templates31

  PIC DMC

  EN. MOHAMED HAFIZ BIN MD ISA