Home > Documents > STUKTUR BUMI2

STUKTUR BUMI2

Date post: 28-Feb-2018
Category:
Author: abdilahkurniawan
View: 224 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 13

Transcript
 • 7/25/2019 STUKTUR BUMI2

  1/13

  STUKRTUR BUMI

  Next

 • 7/25/2019 STUKTUR BUMI2

  2/13

  BUMI

  Bumi merupakan planet ke-3 dalam tata surya.Bumiadalah satu-satunya planet yang memilikikehidupan.Bumi terbentuk kira-kira !" miliar tahun

  yang lalu.Tata surya terbentuk dari a#an gas dan debuangkasa yang berputar.$as debu angkasa yang tersisaakan membentuk bumi dan planet-planet yanglain.Bumi berbentuk seperti b%la dengan diameterkurang lebih &3.''' km.Bumi ber(arak kira-kira &"'

  (uta km dari matahari.)apisan paling luar disebutKerak bumi.*iba#ah kerak bumi terdapa lapisanMantel.Setelah mantel terdapat Inti bumi.

  Next

 • 7/25/2019 STUKTUR BUMI2

  3/13

  +enis ,(enis lapisan bumi

  kerakbumi

  Inti bumi

  mantel

 • 7/25/2019 STUKTUR BUMI2

  4/13

  Mantel bumi

  Mantel bumi terletak di antara lapisan keran dan intibumi. Mantel bumi terdiri dari lapisan.)apisandalam tebalnya ''' km.dan lapisan luar tebalnya

  sekitar ''km.mantel bumi tersusun dari mineralmagnesium dan silikat.)apisan mantel merupakantempat berkumpulnya batuan /air berpi(ar yang disebut magma.magma dapat keluar ke permukaan

  bumi saat ter(adi letusan gunung berapi.

  ba/k

 • 7/25/2019 STUKTUR BUMI2

  5/13

  INTI BUMI

  Inti bumi terdiri dari lapisan!yaitu lapisan inti luardan inti dalam.Tersusun dari besi /air.Tebal lapisandi perkirakan ."' km.*iameter lapisan ini

  diperkirakan .0'' km.)apisan inti dalammerupakan b%la l%gam yang padat dan mampat sertabersuhu sangat panas!yaitu sekitar."''/.

  )apisan inti dalam merupakan pusat bumi.

  ba/k

 • 7/25/2019 STUKTUR BUMI2

  6/13

  1TM2S4R BUMI

  Bumi diselubungi %leh lapisan udara yang disebutatmosfer.)apisan atm%s5er melindungi bumi darimete%r yang masuk ke permukaan bumi.1tm%s5er

  bumi tampak ber#arna biru (ika di lihat dari luarangkasa.1tm%s5er bumi terdiri dari beberapa lapisanyaitu tr%p%s5er!strat%s5er!mes%s5er!term%s5er!daneks%s5er.

  Next

 • 7/25/2019 STUKTUR BUMI2

  7/13

  +enis-(enis atm%s5er bumi

  TR262S4RSTR1T2S4R

  Tr%p%s5er

  Term%s5er

  Strat%s5er

  4ks%s5er

  Mes%s5er

 • 7/25/2019 STUKTUR BUMI2

  8/13

  TR262S4R

  Tr%p%s5er merupakan lapisan yang paling dekatdengan permukaan bumi.)apisan ini merupakanlapisan yang paling tipis.Tr%p%s5er berada sekitar '

  sampai & km dari permukaan bumi.Setiap kenaikan&'' m!suhu berkurang '!0 /.6erubahan/ua/a!/ahaya!angin!suhu!tekanan!dan kelembapanudara ter(adi di lapisan ini.

  ba/k

 • 7/25/2019 STUKTUR BUMI2

  9/13

  STR1T2S4R

  Strat%s5er berada pada ketinggian sekitar &3-7 kmdari permukaan bumi.28%n ber5ungsi menyerapradiasi sinar utra9i%let yang berbahaya.6esa#atterbang biasanya terbang pada lapisan ini.

  ba/k

 • 7/25/2019 STUKTUR BUMI2

  10/13

  M4S2S4R

  Mes%s5er merupakan lapisan di atasstrat%s5er.Mes%s5er berada di ketinggian sekitar :-7" km.6ada lapisan mes%s5er!sebagian besar mete%rterbakar.)apisan ini berperan melindungi bumi dariserangan mete%r

  ba/k

 • 7/25/2019 STUKTUR BUMI2

  11/13

  T4RM2S4R

  Term%s5er berada pada ketenggian 7"-''km.)apisan ini memiliki suhu tinggi !yang terusmeningkat seiring ketinggian.6esa#at luar angkasaterdapat pada lapisan term%s5er

  ba/k

 • 7/25/2019 STUKTUR BUMI2

  12/13

  4KS2S4R

  4ks%5er merupakan lapisan atm%s5er yang paling (auhdapermukaan bumi.4ks%s5er berada pada ketinggianlebih dari '' km.)apisan eks%s5er terdiri dari gashidr%gen dan helium.

  ba/k

 • 7/25/2019 STUKTUR BUMI2

  13/13

  Karak bumi


Recommended