Home >Documents >Soal Praktek Latihan

Soal Praktek Latihan

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:243 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  1/59

  1 2 3 4

  A Windows XP A GMT+1 A Windows XP SP3 A Microsoft Word

  B DOS B GMT-1 B Windows Vista B XMSS

  C Microsoft Word C GMT+ C Windows C Ado!" P#otos#o$

  D Pow"r Point D GMT-2 D Windows % D Windows M"dia P&a'"r

  ( Microsoft Paint ( GMT+2 ( Windows M( ( Microsoft Pow"r$oint

  6 % ) *"$anan,an dari BOS

  A A&t+/4 A 0"t A (nt"r A Basis n$t Ot$t S'st

  B A&t+/3 B Si&ind"r B O* B Basis nco" Otca"

  C (sc C 0T/S C /% C Basic n$t Ot$t S'st

  D (it D /(T D S"t D Basic nco" Otca"

  ( /3 ( DOS ( 0"t ( Bio n$t Ot$t S'st"

  11 12 13 14

  A D( A D( A 0",ara dan Ba#asa A /

  B"ri5t ini 'an, t"ras5Sist" O$"rasi B"r!asis G6ada&a# 777

  Da&a "&a55an s"ttin, 8",iona&da&a insta&asi windows9 di$i&i# 777

  Da&a "&a55an insta&asi MicrosoftOffic" 2:1: "!t#5an ;"rsiWindows inia& di !awa# ini9 kecuali 777

  B"ri5t ini Softwar" 'andi !awa# Sist" O$"rasada&a# 777

  6nt5 *"&ar dari $ros"sinsta&asi windows a5a to!o&'an, #ars dit"5an ada&a# 777

  /orat 'an, !isa di,na5an nt5"&a55an insta&asi windows XPProf"siona& SP2 ada&a# 777

  6nt5 "n'"ti &ic"nsi a,r"""ntda&a nsta&asi Sist" O$"rasiWindows to!o& 'an, di,na5anda&a# 777

  S"t"&a# $artisi di!at9s"&antn'a 5ita "n"nt5andi$artisi ana windows XPa5an diinsta&7 6nt5 "n,insta&5ita t"5an 777

  6nt5 as5 5" BOS9 5ita "&a55anr"start co$t"r 5"dian s"cara !"r&an, "n"5an to!o& 777

  S"&aa $ros"s !"r&an,sn,9 a5annc& !"!"ra$a window nt55onfi,rasi7 6nt5 "n 8",iona& andan,a," O$tions9 5ita a5an "i&i#.

  6nt5 5"&ar dari BOS"&a55an $"n'i$anada$at "n"5an s#ort ct

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  2/59

  B D B (0D B Wa5t B /%

  C C

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  3/59

  C

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  4/59

  31 32 Sist" o$"rasi ada&a# 777 33 /n,si dari sist" o$"rasi ada&a# 777 34

  A Softwar" sist" o$"rasi A A A S"ria& n!"r  

  B Softwar" $r"s"ntasi B $"n,#!n, antara s"r dan softwar" B B Cod" n!"r  

  C Softwar" ti&itas C P"n,#!n, s"r d"n,an s"r C C Dia& n!"r  

  D Softwar" ,rafis dan &ti"dia D $"n,#!n, softwar" d"n,an #ardwar" D M"n,atr $"n,,naan 5o$t"r D Passin, n!"r  

  ( Softwar" $"n,o&a# an,5a ( ( M"n,atr $"rinta# 5o$t"r ( C"rtificat" n!"r  

  36 3 3% 3)

  A M' Co$t"r A Add or 8"o;" Pro,ra A A Offic" Sit"

  B Pro,ras B Dat" and Ti" B "!at $"ran,5at &na5 &ain B Gra$#ics Sit"

  C C&oc59 an,an," 8",ion C nt"rn"t O$tions C C AntiVirs

  D 0"twor5 nt"rn"t D 8",ion and an,a," D D 6ti&it'

  an, #ars t"rs"dia s"!"&5ita "n,-insta&& softwar"a$&i5asi $"n,o&a# 5ata ada&a# 777

  Da&a "&a55an $a'aa,ar $"ran,5at &na5 da#a5 ci$tan'a dari $"!a $"rsa#aan $"!at $"r"&"n,5a$i $rod5n'a dt"rt"nt 'an, !iasa dis"!

   $"n,#!n, antara !rainwar"9 #ardwar"

  dan softwar"

  M"n,atr $"ran,5at &na5 d"n,an

   $"ran,5at 5"ras 5o$t"r 

  M"n,atr s"a o$"rasi dari s"&r# $"ran,5at 5"ras 5o$t"r 

  M"n,atr o$"rasi $"ran,5at &na55o$t"r 

   $"n,#!n, antara #ardwar" dan !rainwar"

  Di !awa# ini 'an, tida5t"ras5 !a,ian adinistrasi

  'an, t"rda$at di Contro& Pan"&ada&a# 777

  6nt5 "n,atr tan,,a& dan wa5t9

  dari "nd"&a Contro& Pan"& di$i&i# 777

  /n,si dari $"ran,5at &na5 a$&i5asi

  ada&a# 777

  6nt5 "n,"ra5an t,a $"r5antoran "nis a$&i5adi,na5an ada&a# 777

  "n"nt5an 5ara5t"risti5 $"n,,naan5o$t"r 

  "n'"dia5an int"rfac" !a,i s"r5o$t"r 

  "n,"&o&a s"&r# s!"r da'a5o$t"r 

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  5/59

  (

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  6/59

  A 2

  B 3

  C 4

  D

  ( B5an sa&a# sat awa!an diatas

  1:

  A D(

  B D

  C

  D (0T(8

  ( C

  1

  A

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  7/59

  B CD-8OOM

  C 6SB

  D /&o$$' dis5 

  ( Mos"

  2:

  A

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  8/59

  C DVD-8 

  3:

  A S"ttin, Wa5t

  B S"ttin, !oot s""nc"

  C S"ttin, src""nsa;"r 

  D S"tin, s# t"$"ratr 

  ( S"tin, VGA dan sond

  Di !awa# ini ada&a# 'an, da$at dis"ttin, da&a sist" !ios9 5"ca&i 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  9/59

  3

  A M&ti s"

  B M&ti $&a'"r 

  C M&ti cor"

  D M&ti tas5in,

  ( M&ti $&atfor

  4:

  A M"ati5an onitor 

  B M"!ata&5an $"rinta# t"ra5#ir 

  C M"r"start 5o$t"r 

  D M"n,#id$5an 5o$t"r 

  Ma$ "na&an5an !"!"ra$a $ros"sata !"!"ra$a $ro,ra da&a satwa5t "r$a5an $"n,"rtian dari 777

  To!o& S#t down $ada sist" o$"rasi

   !"rfn,si nt5 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  10/59

  ( M"ati5an 5o$t"r 

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  11/59

  1 A   11 D   21 B   31 A

  2 C   12 A   22 A   32 A

  3 (   13 A   23 (   33 A

  4 B   14 D   24 D   34 A

  5 D   15 B   25 B   35 D

  6 (   16 (   26 C   36 A

  7 C   17 D   27 D   37 B

  8 C   18 A   28 B   38 (

  9 A   19 B   29 D   39 A

  10 (   20 C   30 C   40 (

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  12/59

  SOAL TUGAS

  PRODUKTIF TKJ, TA.

  1 2

  A Offic" A

  B Brows"r B

  C M&ti"dia C

  D Sist" O$"rasi D

  ( D"sain Grafis (

  3 4

  A A$&i5asi A

  B Pro,ra B

  C Dri;"r C

  D Anti ;irs D

  ( 0orton 6ti&it' (

  E

  A A&t+/4 A

  B Ctr&+P B

  C Ctr&+ C

  D Ctr&+A&t+D"& D

  ( Ta$+A&t+D"& (

  Scr""nsa;"r di Windows da$at di!a# "&a&i 777 %

  A A

  B B

  C C

  Di !awa# ini 'an, tida5 t"ras5 da&a $"ran,5at &na5a$&i5asi ada&a# 777

  *"ti5a S"t$ s"&"sai dia&an5an9 !"rarti $ros"s insta&asi

  sist" o$"rasi t"&a# s"&"sai dan sda# !isa dio$"rasi5an7 0an t"r5adan, ta$i&ann'a asi# 5asar dan sond card !"& !"rfn,si7 *"ti5a Sond card9 VGA card9 $rint"r9 0"twor5>int"rn"t Card $"n,,nann'a !"& !isa o$tia&9a5a $"r& "n,insta& 777

  *"ti5a anda !"5"ra d"n,an sat $ro,ra9 tida5s"&aan'a $ro,ra t"rs"!t !"5"ra d"n,an !ai57 Ada5a&an'a $ro,ra t"rs"!t tida5 !"rfn,si s"!a,aiana"stin'a9 s"#in,,a tida5 da$at "n"ria $"rinta#- $"rinta# dari $"a5ai7 T"ta$i anda da$at "ati5an $ro,ra t"rs"!t s"cara $a5sa d"n,an "n"5an to!o&5"'!oard s"cara !"rsaaan9 'ait 777

  *&i5 start9 contro& $ann"&9 dis$&a'9 5"dian $i&i#scr""nsa;"r 

  *&i5 5anan $ada d"s5to$ 'an, 5oson,9 5"dian $ro$"rti"s9 5"dian $i&i# P"rsona&iF"

  *&i5 5anan $ada d"s5to$ 'an, 5oson,9 5"dian$ro$"rti"s 5"dian $i&i# t#""s

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  13/59

  SOAL TUGAS

  PRODUKTIF TKJ, TA.

  ( *&i5 5anan $ada d"s5to$ 'an, 5oson,9 5"dian n"w (

  ) 1:

  A 0",ara dan Ba#asa A

  B Wa5t B

  C Pasword C

  D =arin,an D

  ( S"ria& 0!"r (

  11 12

  A Too&!ar A

  B Scr""nsa;"r B

  C Patt"rn C

  D Wa&&$a$"r D

  ( D"s5to$ (

  13 14

  A Macintos# A

  B Mandra5" B

  C D"!ian C

  D 6!nt D

  ( Ss" (

  1 1E

  A Ms Windows XP A

  B Ms Acc"ss B

  S"&aa $ros"s insta&asi sist" o$"rasi !"r&an,sn,9 a5annc& !"!"ra$a "nd"&a nt5 5onfi,rasi7 Pada !a,ian8",iona& and an,a," O$tions9 5ita a5an "i&i# 777

  Ta$i&an Windows diana i5on-i5on s#ortct9 ,ad,"t9dan ,a!ar &atar !"&a5an, !ac5,rondH !"rada dis"!t 777

  Di !awa# ini ada&a# !"!"ra$a distri!si &in9 kecuali 777

  Di !awa# ini 'an, tida5 t"ras5 da&a sist" o$"rasiada&a# 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  14/59

  SOAL TUGAS

  PRODUKTIF TKJ, TA.

  D in D

  ( DOS (

  1 Di!andin, DOS9 windows a# &"!i# diinati 5ar"na 777 1%

  A *"a$an 'an, #anda& A

  B Windows did"sain s"!a,ai OS 'an, s"r fri"nd&' B

  C Ta$i&an ,rafis C

  D Windows "i&i5i 5"a$an &ti tas5in, D

  ( S"a awa!an !"nar (

  1) 2:

  A ($&or"r A

  B Pro,ra B

  C S"ttin, C

  D 8n D

  ( M' Doc"nt (

  21 22

  A Boot &oad"r A

  B POST B

  C Boot7ini C

  D *"rn"& D( BOS (

  23 24

  A *ar"na 5o$t"r anda rsa5 A

  B *ar"na CD-roo anda rsa5 B

  C *ar"na 5a!"& $ow"r !"& t"$asan, C

  D *ar"na !oot d";ic" CD anda !"& di,anti di !iosH D

  ( *ar"na insta&& ,a,a& (

  2 2E

  an, tida5 ta$i& 5"ti5a to!o& start $ada icrosoftwindows XP ada&a# 777

  6nt5 "n,!a# rt-rtan !ootin, s"!"& "&a55aninsta&asi sist" o$"rasi 5ita #ars "&a55an s"ttin, $ada 777

  Pada saat $"rtaa 5a&i "&a55an $ros"s insta&asi9 tida5nc& 5a&iat ? press any keys to boot from CD/DVD”saat "n,insta& OS dis"!a!5an 777

  A$a5a# 'an, dia5sd d"n,an sist" o$"rasi !"r!asist"t 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  15/59

  SOAL TUGAS

  PRODUKTIF TKJ, TA.

  B 6s"r !"rint"ra5si d"n,an $"rinta# !"r$a t"t B

  C 6s"r !"rint"ra5si d"n,an si!o& C

  D 6s"r !"rint"ra5si d"n,an $"rinta# !"r$a si!o& D

  ( 6s"r !"rint"ra5si "&a&i a$&i5asi ,rafis (

  2 2%

  A BM A

  B A$$&" B

  C Microsoft C

  D ins D

  ( "no;o (

  2) 3:

  A /irwar" A

  B 6ti&iti"s BC A$$&ication Pro,ra C

  D O$"ratin, S'st" D

  ( *"rn"& (

  31 Sist" o$"rasi ,a s"rin, dis"!t d"n,an 777 32

  A DVD D

  ( !ootin, "&a&i dis5"t (

  P"rsa#aan 'an, "!at sist" o$"rasi acintos# > MacOS ada&a# 777

  P"ran,5at &na5 5o$t"r 'an, !"rt,as "!ant $ros"sana&isis dan $"n,"&o&aan sist" di da&a 5o$t"r dis"!td"n,an 777

  8"start > r"!oot 5o$t"r Anda7 Saat 5o$t"r "&a55an !ootin, t"5an dan ta#an to!o& D(9 #a& ini a5an"!awa 5" "n S(T 6P BOS7 S"&antn'a $i&i#Ad;anc" BOS7 =adi5an DVD-8OM s"!a,ai first booting

   system7 Ada&a# 777

   !ootin, "&a&i #arddis5

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  16/59

  SOAL TUGAS

  PRODUKTIF TKJ, TA.

  3 3E

  A M"as5i DOS A

  B M"as5i BOS B

  C M"ati5an 5o$t"r C

  D M"as5i "n D

  ( M"as5i M' 5o$t"r (

  3 3%

  A in A

  B MS Windows B

  C Mancintos C

  D DOS D

  ( 6ni (

  3) 4:

  A BM A

  B A$$&" B

  C Microsoft C

  D ins D

  ( "no;o (

  Catatan I

  - *"ra5an t,as di da&a !5 t,as>catatan>5"rtas s"&"!ar 

  - *$&5an saat !"& $&an, s"5o&a#

  - Bat Soa&9 awa!an

    Conto# I

    17 *"$anan,an dari BOS ada&a# 777

    =awa! I C7 Basic n$t Ot$t S'st"

  M"r"start 5o$t"r dan "n"5an to!o& D"& s"cara t"rs"n"rs saat Bootin, ada&a# &an,5a# nt5 777

  Sa&a# sat sist" o$"rasi !"r!asis G6 'an, saat ini !an'a5 di,na5an di $asar>as'ara5at ada&a# 777

  P"rsa#aan 'an, "!at sist" o$"rasi windowsada&a# 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  17/59

  SOAL TUGAS

  PRODUKTIF TKJ, TA.

  ... ::: SELAMAT MEGE

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  18/59

    015/2016

  /o&d"r 

  /i&"

  Tas5!ar 

  con

  S'!o&

  8"start

  S#tdown

  Stand!'

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  19/59

    015/2016

  Stand!'

  Di !awa# ini "r$a5an $ro,ra a&at !ant ti&it' 777

  DOS

  D"s5to$

  Dis5 D"fra,"nt"r 

  BASC

  MS Word

  P"ran,5as 5"ras

  Pro,ra a$&i5asi

  Sist" o$"rasi

  P"n,,na

  S"a awa!an !"nar

  Sist" a$&i5asi s"sai d"n,an 5"!t#an

  M"n,#a$s $ro,ra a$&i5asi ada&a# !a,ian 'an, san,at $"ntin, da&a Windows 5ar"na #a& ini san,at&a# s"rin,5ita ,na5an7 Cara nt5 "n,#a$s $ro,ra a$&i5asi diWindows ada&a# 777

  Start M"n J Contro& Pan"& J Print"rs and fa"s J Pi&i#Pro,ra J 6ninsta&&

  Start M"n J S"tttin, J Contro& Pan"& J Add>8"o;"Pro,ra J Pi&i# Pro,ra J 6ninsta&&

  Start M"n J Contro& Pan"& J 0"twor5 Conn"ction JPi&i# Pro,ra J 6ninsta&&

  Start M"n J Contro& Pan"& J Add>8"o;" J Pi&i#Pro,ra J 6nista&& Pro,ra J Tas5!ar and Start "n JPi&i# Pro,ra J 6ninsta&&

  Start M"n J Contro& Pan"& J Pro,ras J Pro,ras and/"atr"s J Pi&i# Pro,ra J 6ninsta&&

  Pada dasarn'a sist" 5o$t"r t"rdiri dari "$at5o$on"n taa 'ait 777

  S"!"& "n,insta&asi softwar" s"!ai5n'a t"nt5an d&

  sist" a$&i5asi ana 'an, a5an diinsta&9 s"#in,,a s"said"n,an 5"!t#an7 Da&a "i&i# sist" a$&i5asi ada !"!"ra$a #a& 'an, 5ita $"r#ati5an9 diantaran'a ada&a#9kecuali 777

  Sist" a$&i5asi da$at dio$"rasi5an s"sai d"n,an5o$t"r 'an, dii&i5i

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  20/59

    015/2016

  Sist" a$&i5asi "i&i5i 5o$a!i&itas

  Sist" a$&i5asi t"r!ar d"n,an "n t"r&"n,5a$

  B"ri5t ini 'an, tida5 t"ras5 sist" o$"rasi ada&a# 777

  Co!o&

  DOS

  in

  60X

  Windows

  6rtan da&a $ros"s insta&asi sist" o$"rasi ada&a# 777

  A$a5a# 'an, dia5sd d"n,an M&ti Pro,rain, 777

  M"&a'ani !an'a5 $ro,ra s"5a&i,s

  Pro,ra 'an, !an'a5 

  M"&a'ani sist" o$"rasi s"5a&i,s

  M"&a'ani !an'a5 s"r s"5a&i,sB"raca-aca $ro,ra

  MS-DOS

  Windows %

  Windows XP

  Windows Vista

  Windows

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  21/59

    015/2016

  Microsoft Windows K in

  Microsoft Windows K 6ni K Mac OS

  Microsoft Windows K Mac OS

  Microsoft Windows K in K Mac OS

  Arti isti&a# ?P&, and P&a'@ $ada windows ada&a# 777

  6nt5 "nd"t"5si !rainwar"

  6nt5 "nd"t"5si Sist" O$"rasi

  /irwar"

  6ti&iti"sA$$&ication Pro,ra

  O$"ratin, Sist"

  *"rn"&

  CD9 DVD9 Dis5"t9

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  22/59

    015/2016

  in9 Posi9 DOS

  Posi9 in

  Ms7 Windows

  DOS Posi

  in DOS

  Sist" o$"rasi "r$a5an $"n,#!n, antara 777

   $"n,,na 5o$t"r d"n,an $"ran,5at 5"ras 5o$t"r 

  OS

  DOS

  BOS

  S"t$

  M"ori

  S"!t5an s'st" o$"rasi !"rdasar5an int"rfac" t"r#ada$ $"n,,nan'a 'an, "n,,na5an t"5s 777

   $"n,,na 5o$t"r d"n,an $"ran,5at softwar" 5o$t"r 

   !arinwar" d"n,an $"ran,5at $"n,,na 5o$t"r 

   !arinwar" 5o$t"r d"n,an $"ran,5at softwar" 5o$t"r 

   !arinwar" 5o$t"r d"n,an $"ran,5at sist" 5o$t"r 

  Pro,ra 'an, !"risi inforasi 5onfi,rasi $"ran,5at5"ras 'an, t"r$asan, $ada 5o$t"r 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  23/59

    015/2016

  JAKA ::: ...

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  24/59

  SOAL TUGA

  PRODUKTIF TKJ, TA.

  1 2

  A Windows XP A

  B DOS BC 06X C

  D 8"d#at D

  ( Mac# OS (

  3 4

  A M' Diar' A

  B M' Doc"nt B

  C oca& dis5 ( C

  D oca& Dis5 D D

  ( oca& Dis5 C (

  E

  A DOS AB Windows B

  C in C

  D B"OS D

  ( Pow"r$oint (

  %

  A Windows M" A

  B Windows 2::3 B

  C Windows XP C

  D Windows )% D

  ( Windows % (

  ) 1:

  A A A

  B B B

  C C C

  D D D

  ( ( (

  B"ri5t ini 'an, tida5 t"ras5 sist" o$"rasi !"r!asisG69 ada&a# 777

  Pada insta&asi sist" o$"rasi $artisi ana 'an, s"!ai5n'adir"o;">d"&"t" 777

  B"ri5t ini 'an, !5an "r$a5an sist" o$"rasiada&a# 777

  Sist" o$"rasi Windows diri&is da&a !"r!a,ai aca;"rsi9 ;"rsi Windows 'an, 5ita ,na5an saat $ra5ti5a

  ada&a# 777

  S"cara d"fa&t sist" o$"rasi Windows a5an diinsta&& $ada

   $artisi dri;" 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  25/59

  SOAL TUGA

  PRODUKTIF TKJ, TA.

  11 12

  A nsta&& AB D"&"t" B

  C 8"o;" C

  D 6ninsta&& D

  ( 8"insta&& (

  13 14

  A To!o& (nt"r A

  B To!o& (sc B

  C To!o& Prtscr C

  D To!o& ns"rt D

  ( To!o& D"&"t" (

  1 1E

  A Windows ) A

  B Windows M( Mi&"ni (ditionH BC Windows Vista C

  D Windows D

  ( Windows 273 (

  1 1%

  A /irwar" A

  B 6ti&iti"s B

  C A$$&ication Pro,ra C

  D O$"ratin, Sist" D

  ( *"rn"& (

  1) Sist" o$"rasi ,a s"rin, dis"!t d"n,an 777 2:

  A

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  26/59

  SOAL TUGA

  PRODUKTIF TKJ, TA.

  21 22

  A A

  B !ootin, "&a&i 8"o;a!&" B

  C !ootin, "&a&i /&as#dis5 C

  D !ootin, "&a&i CD>DVD D

  ( !ootin, "&a&i dis5"t (

  23 24

  A M"as5i DOS A

  B M"as5i BOS B

  C M"ati5an 5o$t"r C

  D M"as5i "n D

  ( M"as5i M' 5o$t"r (

  2 2E

  A in A

  B MS Windows B

  C Mancintos C

  D DOS D

  ( 6ni (

  2 Sist" o$"rasi !atan Microsoft ada&a# 777 2%

  A in A

  B OS>2 B

  C Mac OS C

  D Windows D

  ( AS 4:: (

  2) 3:

  8"start > r"!oot 5o$t"r Anda7 Saat 5o$t"r "&a55an !ootin, t"5an dan ta#an to!o& D(9 #a& ini a5an"!awa 5" "n S(T 6P BOS7 S"&antn'a $i&i#Ad;anc" BOS7 =adi5an DVD-8OM s"!a,ai first booting system7 Ada&a# 777

   !ootin, "&a&i #arddis5

  M"r"start 5o$t"r dan "n"5an to!o& D"& s"cara t"rs"n"rs saat Bootin, ada&a# &an,5a# nt5 777

  Sa&a# sat sist" o$"rasi !"r!asis G6 'an, saat ini

   !an'a5 di,na5an di $asar>as'ara5at ada&a# 777

  Sist" o$"rasi 'an, da$at 5ita ,na5an s"cara ,ratisada&a# 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  27/59

  SOAL TUGA

  PRODUKTIF TKJ, TA.

  B DOS B

  C Mac OS C

  D OS>2 D

  ( in (

  31 32

  A A&t+/4 A

  B Ctr&+P B

  C Ctr&+ C

  D Ctr&+A&t+D"& D

  ( Ta$+A&t+D"& (

  33 34

  A D"& A

  B /2 B

  C

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  28/59

  SOAL TUGA

  PRODUKTIF TKJ, TA.

  B Tr!o$asca& B

  C Visa& Basic C

  D D#"&$i D

  ( S"a B"nar (

  3) 4:

  A Tan,,a&9 !&an9 dan ta#n A

  B P"n,atran VGA B

  C P"n,atran sond card C

  D Boot $riorit' diara#5an 5" CD>DVD 8o D

  ( D"t"5si ;irs dia5tif5an (

  ... ::: SELAMAT MEGE

  S"!"& "n,insta& sist" o$"rasi windows9 'an, #arsdiatr di BOS ada&a# 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  29/59

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  30/59

  2015/2016

  8"o;"Add

  C#an,"

   0"t

  /inis#

  Coand &in"

  Ato corr"ct

  M"ssa," &in5 

  Mana& fac"

  S"a awa!an sa&a#

  /irwar"

  6ti&iti"sA$$&ication Pro,ra

  O$"ratin, S'st"

  *"rn"&

  CD9 DVD9 Dis5"t9

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  31/59

  2015/2016

  Dis5"t

  DVD Boota!&"

  MMC

  in9 Posi9 DOS

  Posi9 in

  Ms7 Windows

  DOS Posi

  in DOS

  Sist" o$"rasi "r$a5an $"n,#!n, antara 777

   $"n,,na 5o$t"r d"n,an $"ran,5at 5"ras 5o$t"r 

  OS

  DOS

  BOS

  S"t$

  M"ori

  A$a 'an, di,na5an nt5 "n,insta& co$t"r d"n,an

  "n,,na5an CD-Dri;" 777

  S"!t5an s'st" o$"rasi !"rdasar5an int"rfac" t"r#ada$ $"n,,nan'a 'an, "n,,na5an t"5s 777

   $"n,,na 5o$t"r d"n,an $"ran,5at softwar" 5o$t"r 

   !arinwar" d"n,an $"ran,5at $"n,,na 5o$t"r 

   !arinwar" 5o$t"r d"n,an $"ran,5at softwar" 5o$t"r 

   !arinwar" 5o$t"r d"n,an $"ran,5at sist" 5o$t"r 

  Pro,ra 'an, !"risi inforasi 5onfi,rasi $"ran,5at5"ras 'an, t"r$asan, $ada 5o$t"r 777

  M"n,#a$s $ro,ra ada&a# !a,ian 'an, san,at $"ntin,da&a Windows 5ar"na #a& ini san,at&a# s"rin, 5ita,na5an7 Cara nt5 "n,#a$s sat $ro,ra9 da$atdii5ti &an,5a# !"ri5t 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  32/59

  2015/2016

  Start M"n - Contro& Pan"& - 0"twor5 Conn"ction

  Sist" r"sorc"

  Sist" o$"rasi

  Brainwar"

  DOS

  P"ran,5at na5 

  *&i5 start LJ a&& $ro,ra LJ ,"ttin, start"d

  *&i5 start LJ a&& $ro,ra LJ ,oo,&" c#ro"

  Cara as5 5" $"n,atran BOS ada&a# 777

  Start M"n - S"tttin, - Contro& Pan"& - Add>8"o;"Pro,ra

  Start M"n - Contro& Pan"& - Add>8"o;" Pro,ra -Tas5!ar and Start "n

  Start M"n - Contro& Pan"& - Add>8"o;" Pro,ra- P"rforanc" and Mant"nanc"

  S"!a,ai "!atan antara $"n,,na s"rH dan $"ran,5at&na5 softwar"H7 M"r$a5an fn,si dari 777

  6nt5 as5 5" sist" DOS da$at di&a55an d"n,ancara 777

  *&i5 start LJ a&& $ro,ra LJ windows acc"ssori"s LJsni$in, too&

  *&i5 start LJ a&& $ro,ra LJ windows acc"ssori"s LJ $aint

  *&i5 start LJ a&& $ro,ra LJ windows s'st" LJcoand $rot

  8"start 5o$t"r9 s"sda# !ootin, 5i&5 d"&"t">/2 a5annc& $"n,atran BOS

  8"start 5o$t"r9 s"sda# !ootin, 5&i5 s"!aran, to!o&a5an nc& $"n,atran BOS

  Trn Off 5o$t"r9 s"sda# !ootin, 5&i5 d"&"t">/2 a5annc& $"n,atran BOS

  Trn Off 5o$t"r9 s"sda# !ootin, 5&i5 s"!aran,to!o& a5an nc& $"n,atran BOS

  8"start *o$t"r9 $i&i# MoFi&&a /ir"fo9 5"ti5www7fac"!oo57co

  P"n,atran $"ran,5at 5"ras dan $"ran,5at &na5 $adai t i i d t d t d

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  33/59

  2015/2016

  nt"rn"t "$&or"r 

  Pro,ra

  Windows "$&or"r 

  Contro& $an"&

  Microsoft Windows K 6ni

  Microsoft Windows K in

  Microsoft Windows K 6ni K Mac OS

  Microsoft Windows K Mac OS

  Microsoft Windows K in K Mac OS

  JAKA ::: ...

  Sist" o$"rasi 'an, di,na5an $ada 5o$t"r $adan'a t"r!a,i "nadi !"!"ra$a 5"&o$o5 !"sar'ait 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  34/59

  KU!I JA"ABA

  1 B 11 D 21 D 31

  2 D 12 A 22 D 323 ( 13 ( 23 B 33

  4 A 14 A 24 ( 34

  ( 1 ( 2 B 3

  E B 1E B 2E A 3E

  C 1 C 2 D 3

  % B 1% C 2% C 3%

  ) C 1) D 2) ( 3)

  1: B 2: C 3: B 4:

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  35/59

  D

  BD

  C

  D

  A

  (

  (

  D

  (

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  36/59

  SOAL LATI#A

  PRODUKTIF TKJ TA.

  1 /n,si dari sist" o$"rasi ada&a# 777 2

  AM"n,atr $"ran,5at &na5 d"n,an $"ran,5at 5"ras 5o$t"r A

  B B

  C M"n,atr o$"rasi $"ran,5at &na5 5o$t"r C

  D M"n,atr $"n,,naan 5o$t"r D

  ( M"n,atr $"rinta# 5o$t"r (

  3 4

  A M' Co$t"r A

  B Pro,ras B

  C C&oc59 an,an," 8",ion C

  D 0"twor5 nt"rn"t D

  (

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  37/59

  SOAL LATI#A

  PRODUKTIF TKJ TA.

  ) 1:

  A A$&i5asi A

  B Pro,ra B

  C Dri;"r C

  D Anti ;irs D

  ( 0orton 6ti&it' (

  11 12

  A in A

  B Windows B

  C Mac Os C

  D DOS D

  ( Android (

  13 14

  A 8sa5 A

  B M"n'a&a B

  C

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  38/59

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  39/59

  SOAL LATI#A

  PRODUKTIF TKJ TA.

  21 Di!andin, DOS9 windows a# &"!i# diinati 5ar"na 777 22

  A *"a$an 'an, #anda& A

  B Windows did"sain s"!a,ai OS 'an, s"r fri"nd&' B

  C Ta$i&an ,rafis C

  D Windows "i&i5i 5"a$an &ti tas5in, D

  ( S"a awa!an !"nar (

  23 B"ri5t ini 'an, tida5 t"ras5 sist" o$"rasi ada&a# 777 24

  A Co!o& A

  B DOS B

  C in C

  D 60X D

  ( Windows (

  2 6rtan da&a $ros"s insta&asi sist" o$"rasi ada&a# 777 2E

  A A

  B B

  C C

  D D

  ( (

  2 2%

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  40/59

  SOAL LATI#A

  PRODUKTIF TKJ TA.

  A Boot &oad"r A

  B POST B

  C Boot7ini CD *"rn"& D

  ( BOS (

  2) 3:

  A *ar"na 5o$t"r anda rsa5 A

  B *ar"na CD-roo anda rsa5 B

  C *ar"na 5a!"& $ow"r !"& t"$asan, C

  D *ar"na !oot d";ic" CD anda !"& di,anti di !iosH D

  ( *ar"na insta&& ,a,a& (

  31 A$a5a# 'an, dia5sd d"n,an sist" o$"rasi !"r!asis t"t 777 32

  A 6s"r !"rint"ra5si d"n,an ,a!ar A

  B 6s"r !"rint"ra5si d"n,an $"rinta# !"r$a t"t BC 6s"r !"rint"ra5si d"n,an si!o& C

  D 6s"r !"rint"ra5si d"n,an $"rinta# !"r$a si!o& D

  ( 6s"r !"rint"ra5si "&a&i a$&i5asi ,rafis (

  33 34

  A oca& dis5 ( A

  B oca& dis5 D B

  C oca& dis5 C C

  D oca& dis5 B D

  ( oca& dis5 A (

  3 3E

  A "!i# da# nt5 di$a#ai A

  B Pros"s $"n,insta&an "nadi &"!i# &aa B

  C C

  Pada saat $"rtaa 5a&i "&a55an $ros"s insta&asi9 tida5nc& 5a&iat ? press any keys to boot from CD/DVD” saat"n,insta& OS dis"!a!5an 777

  /i&" Sist" o$"rasi windows 5"ti5a insta&asi s"!ai5n'adisi$an di dir"5tori 777

  an, Bukan *"&"!i#an $ros"s insta&asi sist" o$"rasi !"r!asisG6 ada&a# 777

  P"rinta# $"rinta# da&a $ros"s $"n,insta&an dita$i&5and"n,an "&as

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  41/59

  SOAL LATI#A

  PRODUKTIF TKJ TA.

  D Pros"s $"n,insta&an tida5 t"r&a& rit D

  ( (

  3 3%

  A S"ttin, 1st !oot s""nc" #ardis5 : A

  B S"tin, 2nd !oot s""nc" CD roo B

  C S"ttin, 2nd !oot s""nc" #ardis5 : C

  D S"tin, 1st !oot s""nc" DVD roo D

  ( S"ttin, 1st !oot s""nc" 6SB Dri;" (

  3) 4:

  A S"ttin, Wa5t A

  B S"ttin, !oot s""nc" B

  C S"ttin, src""nsa;"r CD S"tin, s# t"$"ratr D

  ( S"tin, VGA dan sond (

  Visa& "f"5 da&a onitor sda# t"rs"dia s"#in,,a &"!i#"nari5 !a,i ind"ra 5ita

  6nt5 "n,insta& OS d"n,an "n,,na5an CD a5a $"n,atran /irst Boot di BOS di s"t "nadi 777

  Di !awa# ini ada&a# 'an, da$at di s"ttin, da&a sist" !ios95"ca&i 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  42/59

  SOAL LATI#A

  PRODUKTIF TKJ TA.

  ... ::: SELAMAT MEGE

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  43/59

  015/2016

  S"ria& n!"r 

  Cod" n!"r 

  Dia& n!"r 

  Passin, n!"r 

  C"rtificat" n!"r 

  Add or 8"o;" Pro,ra

  Dat" and Ti"

  nt"rn"t O$tions

  8",ion and an,a,"

  (as" of Acc"ss C"nt"r 

  Offic" Sit"

  Gra$#ics Sit"

  AntiVirs

  6ti&it'

  Sist" O$"rasi

  /o&d"r 

  /i&"

  Tas5!ar con

  S'!o&

  Da&a "&a55an $a'a $"nc",a#an a,ar $"ran,5at &na5da$at t"r&indn,i #a5 ci$tan'a dari $"!aa5an9 a5a

  $"rsa#aan $"!at $"ran,5at &na5 "&"n,5a$i $rod5n'ad"n,an 5od" t"rt"nt 'an, !iasa dis"!t 777

  6nt5 "n,atr tan,,a& dan wa5t9 dari "nd"&a Contro&Pan"& di$i&i# 777

  6nt5 "n,"ra5an t,as-t,as $"r5antoran "nis a$&i5asi'an, di,na5an ada&a# 777

  Ga!ar-,a!ar 5"ci& $ada d"s5to$ dan di,na5an s"!a,aia&an $intas nt5 "!5a fi&" ata "na&an5an a$&i5asi9dis"!t d"n,an 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  44/59

  015/2016

  B"nt5 i5on Microsoft Windows

  Scr""nsa;"r 

  Dat" and ti"

  Ta$i&an tas5 !ar "n

  D"s5to$

  Scr""nsa;"r di Windows da$at di!a# "&a&i 777

  *&i5 start9 Contro& Pan"&9 5"dian Dat" and Ti"

  *&i5 5anan $ada d"s5to$ 'an, 5oson,9 5"dian n"w

  0",ara dan Ba#asa

  Wa5t

  Pasword

  =arin,an

  S"ria& 0!"r 

  B"ri5t "r$a5an ta$i&an Windows 'an, da$at di!a#-!a#9 5"ca&i 777

  *&i5 start9 contro& $ann"&9 dis$&a'9 5"dian $i&i#scr""nsa;"r 

  *&i5 5anan $ada d"s5to$ 'an, 5oson,9 5"dian $ro$"rti"s95"dian $i&i# P"rsona&iF"

  *&i5 5anan $ada d"s5to$ 'an, 5oson,9 5"dian $ro$"rti"s95"dian $i&i# t#""s

  S"&aa $ros"s insta&asi sist" o$"rasi !"r&an,sn,9 a5annc& !"!"ra$a "nd"&a nt5 5onfi,rasi7 Pada !a,ian8",iona& and an,a," O$tions9 5ita a5an "i&i# 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  45/59

  015/2016

  Too&!ar 

  Scr""nsa;"r 

  Patt"rn

  Wa&&$a$"r 

  D"s5to$

  P"ran,5as 5"ras

  Pro,ra a$&i5asi

  Sist" o$"rasi

  P"n,,na

  S"a awa!an !"nar

  Sist" a$&i5asi s"sai d"n,an 5"!t#an

  Sist" o$"rasi da# da&a insta&asi dan $"n,o$"rasiann'a

  Sist" a$&i5asi "i&i5i 5o$a!i&itas

  Sist" a$&i5asi t"r!ar d"n,an "n t"r&"n,5a$

  Ta$i&an Windows diana i5on-i5on s#ortct9 ,ad,"t9 dan,a!ar &atar !"&a5an, !ac5,rondH !"rada dis"!t 777

  Pada dasarn'a sist" 5o$t"r t"rdiri dari "$at 5o$on"ntaa 'ait 777

  S"!"& "n,insta&asi softwar" s"!ai5n'a t"nt5an d&sist" a$&i5asi ana 'an, a5an diinsta&9 s"#in,,a s"said"n,an 5"!t#an7 Da&a "i&i# sist" a$&i5asi ada!"!"ra$a #a& 'an, 5ita $"r#ati5an9 diantaran'a ada&a#9kecuali 777

  Sist" a$&i5asi da$at dio$"rasi5an s"sai d"n,an 5o$t"r'an, dii&i5i

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  46/59

  015/2016

  Tas5!ar 

  Too&!ar 

  D"5sto$

  M"n !ar 

  Tit&" !ar 

  ($&or"r 

  Pro,ra

  S"ttin,

  8n

  M' Doc"nt

  Sist" o$"rasi ada&a# 777

  $"n,#!n, antara !rainwar"9 #ardwar" dan softwar"

  $"n,#!n, antara s"r dan softwar"

  P"n,#!n, s"r d"n,an s"r 

  $"n,#!n, softwar" d"n,an #ardwar"

  $"n,#!n, antara #ardwar" dan !rainwar"

  Ta$i&an 'an, nc& $"rtaa 5a&i as5 da&a windowsdis"!t 777

  an, tida5 ta$i& 5"ti5a to!o& start $ada icrosoftwindows XP ada&a# 777

  *"ti5a anda !"5"ra d"n,an sat $ro,ra9 tida5 s"&aan'a$ro,ra t"rs"!t !"5"ra d"n,an !ai57 Ada 5a&an'a $ro,rat"rs"!t tida5 !"rfn,si s"!a,aiana "stin'a9 s"#in,,a

  tida5 da$at "n"ria $"rinta#-$"rinta# dari $"a5ai7 Da&a5"adaan ini di5ata5an !a#wa $ro,ra it t"&a# "!"5ata !iasa 5ita s"!t d"n,an isti&a# 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  47/59

  015/2016

  8"start

  S#tdown

  Stand!'

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  48/59

  015/2016

  /AT

  /AT E4

  (TC

  0T/S

  SWAP

  Softwar" sist" o$"rasi

  Softwar" $r"s"ntasi

  Softwar" ti&itasSoftwar" ,rafis dan &ti"dia

  Softwar" $"n,o&a# an,5a

  M"n,rai5an fi&"-fi&" M"n'"sai5an $ro,ra d"n,an a&at-a&at ', t"r$asan, $ada 5o$t"r 

  M"n'a&in fi&"-fi&" dari $ro,ra 'an, !"rsan,5tan 5" "dia$"n'i$an dan "na&an5an $ro,ra t"rs"!t

  Da&a OS windows XP9 fi&" s'st"n'a sda#"n,,na5an 777

  an, #ars t"rs"dia s"!"& 5ita "n,-insta&& softwar"a$&i5asi $"n,o&a# 5ata ada&a# 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  49/59

  015/2016

  JAKA ::: ...

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  50/59

  SOAL LATI#A

  PRODUKTIF TKJ TA. 2

  1 2

  A Windows XP A

  B DOS BC Microsoft Word C

  D Pow"r Point D

  ( Microsoft Paint (

  3 4

  A Windows XP SP3 A

  B Windows Vista B

  C Windows C

  D Windows % D

  ( Windows M( (

  E

  A 2 A

  B 3 BC 4 C

  D D

  ( B5an sa&a# sat awa!an diatas (

  %

  A 0"t A

  B Si&ind"r B

  C 0T/S C

  D /(T D

  ( DOS (

  ) *"$anan,an dari BOS ada&a# . 1:

  A Basis n$t Ot$t S'st" A

  B Basis nco" Otca" S'st" B

  C Basic n$t Ot$t S'st" CD Basic nco" Otca" S'st" D

  ( Bio n$t Ot$t S'st" (

  B"ri5t ini 'an, t"ras5 Sist" O$"rasi B"r!asis G6ada&a# 777

  Da&a "&a55an insta&asi Microsoft Offic" 2:1:"!t#5an ;"rsi Windows inia& di !awa# ini9 kecuali 777

  Da&a nsta&asi Windows t"rda$at s"r 'an, !isa dis"ttin,s"cara &an,sn,7 B"ra$a5a# &a# s"r a5sia& 'an,

   !isa dita!a#5an da&a insta&asi windows 777

  /orat 'an, !isa di,na5an nt5 "&a55an insta&asiwindows XP Prof"siona& SP2 ada&a# 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  51/59

  SOAL LATI#A

  PRODUKTIF TKJ TA. 2

  11 12

  A D( AB D B

  C C

  D (0T(8 D

  ( C (

  13 14

  A 0",ara dan Ba#asa A

  B Wa5t B

  C Pasword C

  D =arin,an D

  ( S"ria& 0!"r (

  1 1E

  A

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  52/59

  SOAL LATI#A

  PRODUKTIF TKJ TA. 2

  1) 2:

  A Monitor A

  B CP6 B

  C

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  53/59

  SOAL LATI#A

  PRODUKTIF TKJ TA. 2

  ( CD-8 > DVD-8  (

  2 2%

  A in A

  B Windows B

  C Mac OsC

  D DOS D

  ( Android(

  2) an, dia5sd d"n,an $ros"s ?insta&&[email protected] ada&a# 777 3:

  AM"inda# data dari "dia $"n'i$an 5" 5o$t"r A

  BP"rinta#-$"rinta# nt5 "na&an5an sat $ros"s B

  CM"!at $ro,ra dari 'an, !"& ada "nadi ada C

  D

  D

  (

  (

  31 32

  A Softwar" sist" o$"rasiA

  B Softwar" $r"s"ntasi B

  C Softwar" ti&itas C

  D Softwar" ,rafis dan &ti"dia D

  ( Softwar" $"n,o&a# an,5a (

  33 /n,si dari sist" o$"rasi ada&a# 777 34

  A A

  BB

  Di !awa# ini 'an, t"ras5 O$"ratin, S'st" !"r!asis

  G69 *"ca&i 777

  M"n,rai5an fi&"-fi&" M"n'"sai5an $ro,ra d"n,ana&at-a&at ', t"r$asan, $ada 5o$t"r 

  M"n'a&in fi&"-fi&" dari $ro,ra 'an, !"rsan,5tan 5" "dia $"n'i$an dan "na&an5an $ro,ra t"rs"!t

  an, #ars t"rs"dia s"!"& 5ita "n,-insta&& softwar"a$&i5asi $"n,o&a# 5ata ada&a# 777

  M"n,atr $"ran,5at &na5 d"n,an $"ran,5at 5"ras5o$t"r 

  M"n,atr s"a o$"rasi dari s"&r# $"ran,5at 5"ras5o$t"r 

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  54/59

  SOAL LATI#A

  PRODUKTIF TKJ TA. 2

  C M"n,atr o$"rasi $"ran,5at &na5 5o$t"r  C

  D M"n,atr $"n,,naan 5o$t"r  D

  ( M"n,atr $"rinta# 5o$t"r  (

  3 3E

  A M&ti s" A

  B M&ti $&a'"r  B

  C M&ti cor" C

  D M&ti tas5in, D

  ( M&ti $&atfor (

  3 3%

  A Add or 8"o;" Pro,raA

  B Dat" and Ti" B

  C nt"rn"t O$tions C

  D 8",ion and an,a," D

  ((as" of Acc"ss C"nt"r 

  (

  3) 4:

  A Offic" Sit" A

  B Gra$#ics Sit" B

  C AntiVirs C

  D 6ti&it' D

  ( Sist" O$"rasi (

  ... ::: SELAMAT MEG

  Ma$ "na&an5an !"!"ra$a $ros"s ata !"!"ra$a $ro,ra da&a sat wa5t "r$a5an $"n,"rtian dari 777

  6nt5 "n,atr tan,,a& dan wa5t9 dari "nd"&a Contro&Pan"& di$i&i# 777

  6nt5 "n,"ra5an t,as-t,as $"r5antoran "nis a$&i5asi'an, di,na5an ada&a# 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  55/59

  15/2016

  GMT+1

  GMT-1GMT+

  GMT-2

  GMT+2

  Microsoft Word

  XMSS

  Ado!" P#otos#o$

  Windows M"dia P&a'"r

  Microsoft Pow"r$oint

  A&t+/4

  A&t+/3(sc

  (it

  /3

  (nt"r

  O*

  /%

  S"t

   0"t

  D(

  D

  (0T(8

  C

  Da&a "&a55an s"ttin, 8",iona& da&a insta&asi windows9di$i&i# 777

  B"ri5t ini Softwar" 'an, !isa !"ra&an di !awa# Sist"O$"rasi Windows ada&a# 777

  6nt5 *"&ar dari $ros"s insta&asi windows a5a to!o& 'an,#ars dit"5an ada&a# 777

  6nt5 "n'"ti &ic"nsi a,r"""nt da&a nsta&asi Sist"O$"rasi Windows to!o& 'an, di,na5an da&a# 777

  S"&antn'a 5ita a5an "&a55an $artisi7 6nt5 "!at $artisi !ar $ada Windows XP 5ita t"5an 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  56/59

  15/2016

  D((0D

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  57/59

  15/2016

  PC Confi,ration

  Pow"r ana,"n"t s"t$

  P&, and P&a'

  Point to $oint

  oca& dis5 (oca& dis5 D

  oca& dis5 C

  oca& dis5 B

  A&at ta!a#an 'an, di,na5an nt5 "&"ta55an $irin,ana,n"tic9 "tar $irin,an dan "n,,"ra55an #"ad !aca-t&is $ada $osisi 'an, diin,in5an 5"ti5a "n,a5s"s inforasi

  dari da&a CD dis"!t 777

  Di !awa# ini 'an, !"rfn,si nt5 s"ttin, standart $ada5o$t"r $ada BOS ada&a# 777

  T"5no&o,i 'an, a$ "nd"t"5si s"cara otoatis d";ic" !ar 'an, ada $ada 5o$t"r dan "n'sn 5onfi,rsid";ic" t"rs"!t ada&a# 777

  /i&" Sist" o$"rasi windows 5"ti5a insta&asi s"!ai5n'adisi$an di dir"5tori 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  58/59

  15/2016

  oca& dis5 A

  "!i# da# nt5 di$a#ai

  Pros"s $"n,insta&an "nadi &"!i# &aa

  Pros"s $"n,insta&an tida5 t"r&a& rit

  S"ttin, Wa5t

  S"ttin, !oot s""nc"

  S"ttin, src""nsa;"r 

  S"tin, s# t"$"ratr 

  S"tin, VGA dan sond

  Sist" o$"rasi ada&a# 777

   $"n,#!n, antara !rainwar"9 #ardwar" dan softwar"

   $"n,#!n, antara s"r dan softwar"

  P"n,#!n, s"r d"n,an s"r 

   $"n,#!n, softwar" d"n,an #ardwar"

   $"n,#!n, antara #ardwar" dan !rainwar"

  S"ria& n!"r 

  Cod" n!"r 

  an, Bukan *"&"!i#an $ros"s insta&asi sist" o$"rasi

   !"r!asis G6 ada&a# 777

  P"rinta# $"rinta# da&a $ros"s $"n,insta&an dita$i&5and"n,an "&as

  Visa& "f"5 da&a onitor sda# t"rs"dia s"#in,,a &"!i#"nari5 !a,i ind"ra 5ita

  Di !awa# ini ada&a# 'an, da$at di s"ttin, da&a sist" !ios95"ca&i 777

  Da&a "&a55an $a'a $"nc",a#an a,ar $"ran,5at &na5da$at t"r&indn,i #a5 ci$tan'a dari $"!aa5an9 a5a

   $"rsa#aan $"!at $"ran,5at &na5 "&"n,5a$i $rod5n'ad"n,an 5od" t"rt"nt 'an, !iasa dis"!t 777

 • 8/17/2019 Soal Praktek Latihan

  59/59

  15/2016

  Dia& n!"r 

  Passin, n!"r 

  C"rtificat" n!"r 

  M' Co$t"r 

  Pro,ras

  C&oc59 an,an," 8",ion

   0"twor5 nt"rn"t

Embed Size (px)
Recommended