Home > Documents > Silabus BP BK Sma Smk

Silabus BP BK Sma Smk

Date post: 17-Feb-2018
Category:
Author: bule-irawan
View: 269 times
Download: 20 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 44

Transcript
 • 7/23/2019 Silabus BP BK Sma Smk

  1/44

  SILABUS PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING KURIKULUM 2006

  Sekolah : Kelas : X Semester : 1d

  KODE

  TP

  BIDANG

  BIMBINGAN

  KOMPETENSI DASAR

  DAN KOMPETENSIANG DI!ARAPKAN

  MATERI PE"AANAN BIMBINGAN

  DAN KONSE"ING

  KEGIATANKETERA

  "AANAN PEND#K#NG PENI"AIAN

  1 2 $ % & ' ( )1* Pribadi:

  Pemanta+an s,ka+

  dan ke-,asaan serta+en.em-an.an

  /a/asan dalam-er,man dan

  -erta0/a terhada+Than ME*

  Sosial:

  Pemanta+ankemam+an

  -erkomn,kas,

  -a,k l,san ma+ntl,san se3ara

  e4ekt,4 den.anteman se-a5a -a,k

  +r,a ma+n /an,tatermask

  +eranann5a6se-a.a, +r,a

  ma+n /an,ta7*

  Memiliki kemantapanbersikap dan kebiasaan

  serta pengembanganwawasan dalam

  beriman dan bertaqwaterhadap Tuhan YME

  1. ORIENTASI SEKOLAH

  1*1* Or,entas,: +en,n8aan ntk

  menentkan s,ka+ arah tem+at 5an.te+at dan -enar* Beror,entas, art,n5a

  mel,hat9l,hat men,n8a s+a5a le-,hmen.enal men.etah,*

  Mans,a adalah makhlk dan ham-a

  Than an. Maha Esa 5an. d,ml,akanden.an +otens, akal +,k,ran dan hat,

  nran,* Mans,a se-a.a, makhlk

  Than makhlk sos,al makhlkl,n.kn.an alam* Mans,a -erh-n.anden.an Than sesama mans,a dan

  alam semesta*

  1*2* Or,entas, SekolahOr,entas, sekolah : men.enal le-,h

  mendalam lem-a.a sekolah; -a,kt8an 4n.s, dan akt,

 • 7/23/2019 Silabus BP BK Sma Smk

  2/44

  37 Ke+

  Tata d7 Gr

  !ela'ar:

  Pemanta+an

  +emahaman dan

  +eman4aatankond,s, 4,s,k sos,aldan -da5a 5an.

  ada d, sekolahl,n.kn.an sek,tar

  dan mas5arakat+ada mmn5a

  ntk+en.em-an.an

  +r,-ad, /a/asandan +en.etahan*

  1*$* =as,l,tas Sekolah

  =as,l,tas : kemdahan se.ala hal 5an.memdahkan +erkara melan3arkan

  t.as* =as,l,tas sekolah mel,+t, sema

  sarana +rasarana termask +erkakas danalat -ant 5an. tersed,a d, se-ahsekolah -ermaksd men3,+takan

  kemdahan9kemdahan -ela8ar*

  S,s/a d,m,nta menl,skan nama

  4as,l,tas sekolah 4as,l,tas non 4,s,k dan4n.s,n5a*

  1*%* Strktr Or.an,sas, Sekolah

  Strktr : 3ara -a.a,mana sesatd,ssn d,-an.n* Or.an,sas, :

  kesatan 5an. terd,r, atas -a.,an9-a.,an

  ntk men3a+a, t8an* Sekolah se-a.a,sat oer.an,sas, hars mem,l,k,strktr or.an,sas, seh,n..a da+at

  -eker8a se3ara e4ekt,4 dan harmon,s

  serta terkoord,nas,*S,s/a men5al,n strktr or.an,sas, 5an.

  ada d, sekolah dan men5e-tkan nama9nama +et.as +e8a-atn5a serta 4n.s,

  mas,n.9mas,n. +e8a-at*

  1*&* Men.enal Person,l SekolahPerson,l 6+ersonal,aKe+e.a/a,an7 :

  sema oran. 5an. -eker8a +ada sator.an,sas, tertent*

  Person,l sekolah : oran. 5an. d,t.as,men.elola 8alann5a ke.,atan +ersekolah

  an* Peranann5a a.ar set,a+ /ar.a da+at

  2* In4orm

  as,

  37 .am-ar

  -a.anh-n.an

  mans,a

  den.an Thansesamamans,a dan

  l,n.kn.and7 TIPS

  (. AT)

  Alih Tangan)asus"

  #ntk mem+eroleh

  +en8elasan

 • 7/23/2019 Silabus BP BK Sma Smk

  3/44

  -eker8a sama dan sal,n. mendkn.

  ntk men3a+a, t8an sekolah*

  S,s/a menl,skan nama selrh .rkar5a/an dan t.as serta mem,nta

  tanda tan.ann5a

  1*'* ,s, dan M,s, Sekolah

  Sekolah akan -erhas,l e4ekt,4 -,lamenera+kan n,la,9n,la, mana8emenmodern den.an mem-an.n

 • 7/23/2019 Silabus BP BK Sma Smk

  4/44

  1 2 $ % & ' ( )

  ( Pribadi:

  Pemanta+an+emahaman tentan.

  +ola9+ola +,k,r danakal dan nran,*

  Sosial:

  Pemanta+an

  kemam+an-ers,ka+ dalam

  -erh-n.an sos,al-a,k d, rmah d,

  sekolah +ada .rdan +ara nara

  sm-er la,nn5a d,tem+at lat,hanker8a

  n,t +rodks,ma+n d,

  mas5arakat lasden.an men8n8n.

  t,n.., tata kramaso+an santn serta

  n,la,9n,la, adat9,st,adat hkm

  ,lm dan ke-,asaan5an. -erlak*

  Memiliki kematangandalam mematuhi dan

  melaksanakan nilai*nilai ang ada di

  lingkungan sekolahserta memahami hakna

  sebagai warga sekolah.

  2. HAK, KEWAJIBAN SISWA DAN

  TATA TERTIB SEKOLAH

  2*1* !ak dan Ke/a8,-an s,s/a*

  !ak : M,l,k ke+n5aan ke/enan.ankekasaan ntk -er-at sesat karena

  telah d,tentkan oleh ndan.9ndan.

  ata atran*

  S,s/a -erd,sks, $ > & oran.: hak danke/a8,-an d, sekolah*

  2*2* Tata tert,- sekolahTata tert,- : ka,dah atran ssnan ata

  3ara men5sn s,stem*Tata tert,- sekolah : seran.ka,an

  +eratran tata n,la, ata n,la, norma5an. -erlak d, lem-a.a sekolah .na

  men3,+takan sasana -ela8ar 5an.e4ekt,4*

  S,s/a d,m,nta men.e

 • 7/23/2019 Silabus BP BK Sma Smk

  5/44

  s,s/a 5an.

  melan..artata tert,- dan

  men.atas,n5a*

  Silabi !)*#++,-#++*M/P !) SMA-MA

 • 7/23/2019 Silabus BP BK Sma Smk

  6/44

  1 2 $ % & ' ( )

  12

  Pribadi5

  1* Pemanta+an +emahaman

  tentan. kekatand,r, dan

  +en.em-an.ann5a dalam

  keh,d+ansehar,9har,

  ma+n ntk+erann5a d, masa

  de+an*2* Pemanta

  +an +emahamantentan.

  kelemahan d,r,dan +a5a

  +en.em-an.ankemam+an

  meme3ahkanmasalah*

  $* Or,entas, d,r, d,dasar,

  +en.em-an.anke3erdasan

  ,ntelektalemos,onal dan

  s+,r,tal*

  Memiliki kemantapandalam pemahaman

  tentang bakat dan minatpribadi serta

  penaluran danpengembanganna

  melalui kegiatan*kegiatan ang kreati3

  dan produkti3.

  $* PEMAHAMAN DIRI

  $*1* Men.enal, D,r, S,a+a Sa5aF

  Kele-,han dan kekran.an sa5aF =,s,k+s,k,s m,nat -akat 3,ta93,ta ke+r,-ad,an

  ke-than9ke-than +okok .a5a h,d+

  5an. d,,n.,nkan dll* Mans,a se-a.a, ,nd,

 • 7/23/2019 Silabus BP BK Sma Smk

  7/44

  1 2 $ % & ' ( )

  12

  '

  Pribadi5

  1* Pemanta+ans,ka+ dan

  ke-,asaan serta+en.em-an.an

  /a/asan dalam-er,man dan

  -erta0/aterhada+ Than

  an. Maha Esa*2* Pemanta+an

  tentan.+en.em-an.an

  +ola9+ola +,k,rdanakal dan

  nran,*$* Pen.em-an.an

  kemam+anmen.enal, dan

  men.arahkand,r, sesa,

  den.anke+tsan 5an.

  telah d,am-,ln5a*

  Memiliki kemantapanpemahaman tentang

  kekuatan diri danpengembangannna

  untuk kegiatan*kegiatanang kreati32 produkti3

  baik dalam kehidupansehari*hari maupun

  untuk peranna di masadepan.

  4. KONSEP DIRI

  %*1* Men.enal d,r, se-a.a, a/al skseskeh,d+an*

  Pemahaman d,r, ar, kal,tas d,r,: +rosesdalam men,n.katkan mt keh,d+an*

  Tah d,r, dan men.enal d,r,men.hantarkan ke+ada taha+9taha+ h,d+

  -erkal,tas*

  TIPS:Oran. 5an. -aha.,a adalah oran. 5an.

  men.enal d,r, mem-,na dan menem+atkann5a +ada tem+atn5a*

  S,s/a menl,skan man4aat kekatan d,r,

  dan kentn.ann5a*

  %*2* Konse+ s,r,Mer+akan keselrhan +andan.an

  seseoran. tentan. d,r,n5a send,r,*Konse+ d,r, mem,l,k, $ nsr :

  17 Pen.etahan tentan.d,r, send,r,*

  27 Pen.har.aan terhada+d,r, send,r,*

  $7 Pen,la,an terhada+ d,r,send,r,*

  %*$* Konse+ d,r, +os,t,+ dan ne.at,+

  Konse+ d,r, +os,t,+ : mam+ mener,makeadaan d,r,n5a se3ara a+a adan5a*

  Konse+ d,r, ne.at,+ : ,nd,

 • 7/23/2019 Silabus BP BK Sma Smk

  8/44

  Silabi !)*#++,-#++*M/P !) SMA-MA

 • 7/23/2019 Silabus BP BK Sma Smk

  9/44

  (Sosial 5

  Pemanta+ankemam+an

  -ers,ka+ dalam-erh-n.an sos,al

  -a,k d, rmah d,sekolah: +ada .r

  dan nara sm-erla,nn5a d, tem+at

  lat,hanker8an,t+rodks, ma+n d,

  mas5arakat lasden.an men8n8n.

  t,n.., tata kramaso+an santn serta

  n,la,9n,la, adat,st,adat hkm ,lm

  dan ke-,asaan 5an.

  -erlak*

  S,s/a men.8, konse+ d,r, 5an. ada+ada d,r,n5a :

  1* !al9hal 5an. +al,n.d,ska, dan rasa s5kr*

  2* Kar5a sen, 6la.lk,san sastra dll7*

  $* Pen.alaman masake3,l 5an. san.at men.esankan*

  %* Seanda,n5a men8ad,tokoh -,ntan. 5an. d,kehendak,*

  &* B,la mem,lk,kemam+an mer-ah d,r,*

  D,lan8tkan meran.km konse+ d,r, :17 Se+ert, a+a sa5aF

  27 Menrt oran. la,nselama ,n, se+ert, a+a sa5aF

  $7 Se+ert, a+a sa5a 5an.akan datan.F

  Gr Pem-,m-,n.Konselor mem-er,kantan..a+an*

  Pada ke.,atan % :CKonse+ D,r, ke3aka+an 5an.

  d,kem-an.kan :1. )e0akapan kesadaran potensi diri

  dan dorongan untukmengembangkanna.

  #. )e0akapan menggali danmengolah in3ormasi data"

  $*AT) AlihTangan )asus"

  Pem-ela8aran

  men.kt, tatakeh,d+an norma9

  norma 5an.-erlak d,

  mas5arakat*

  Silabi !)*#++,-#++*M/P !) SMA-MA

 • 7/23/2019 Silabus BP BK Sma Smk

  10/44

  1 2 $ % & ' ( )

  $ Pribadi 5

  Pen.em-an.ankemam+an

  men.enal, danmen.arahkan d,r,

  sesa, den.anke+tsan 5an.

  telah d,am-,ln5a*

  Memiliki kemampuan2kemantapan dalam

  bertingkah laku danberhubungan sosial2

  baik di rumah2 disekolah maupun di

  masarakat luas denganmen'un'ung tinggi ttata

  krama2 sopan santunserta nilai agama2 adat

  istiadat2 hukum2 ilmuserta kebiasaan ang

  berlaku.

  &* NILAI-NILAI KEHIDUPAN

  &*1* Pen.ert,an n,la,9n,la, keh,d+anN,la,9n,la, : sesat 5an. d,an..a+

  -a,k oleh seseoran. ma+n sekelom+okoran.*

  N,la, ,nd,

 • 7/23/2019 Silabus BP BK Sma Smk

  11/44

  -7 kesamaan

  H Sosial:

  Pemanta+an

  kemam+an-ers,ka+ dalam

  -erh-n.an sos,al-a,k d, rmah d,

  sekolah : +ada .rdan nara sm-er

  la,nn5a d, tem+atlat,hanker8an,t

  +rodks, ma+nmas5arakat las

  den.an men8n8n.t,n.., tata krama

  so+an santn sertan,la,9n,la, adat

  ,st,adat hkm,lm dan ke-,asaan

  5an. -erlak*

  1'7 +en.a-d,an ke+ada oran. la,n

  1(7 kesee8ahteraan mental ataemos,onal ter+enh, ke-than

  8,/an5a1)7 +en.etahan

  1H7 d,har.a,

  S,s/a -erkelom+ok $9& oran.-erd,sks, tentan. n,la,9n,la, keh,d+an*

  D,lan8tkan menl,skan n,la,9n,la,5an. -erlak dalam kelar.a ntk

  d,-and,n.kan den.an n,la,9n,la, kelar.adar, teman*

  S,s/a -erma,n +eran drama4ra.men

  sederhana d, de+an kelas den.an to+,k :17 masalah 5an. ser,n.

  mn3l d, sekolah27 kon4l,k 5an. ser,n.

  ter8ad, d, mas5arakat$7 kelar.a 5an.

  harmon,sMem-at 8dl -erdasarkan to+,k terse-t*

  Gr Pem-,m-,n. Konselor

  mem-er,kan tan..a+an*

  Pada ke.,atan & : CN,la,9n,la,keh,d+an ke3ak+an h,d+ 5an.

  d,kem-an.kan :1. )e0akapan menadari eksistensi diri

  sebagai makhluk Tuhan2 makhluksosial2 makhluk lingkungan.

  #. )e0akapan berkomunikasi 5

  %* B,m-,

  n.anKelom+ok

  $*)er'a

  a7 Gr

  PPKn

  -7 al

  37 akKes,s

  d7 Ora

  s,s/a

  e7 Masat sek

  sekol

  47 Masat d,

  tem+t,n..

  mas,nmas,n

  s,s/a,nd,


Recommended