Home >Documents >radiologi sign

radiologi sign

Date post:01-Jun-2018
Category:
View:220 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/9/2019 radiologi sign

  1/38

  Geriatric radiologi

  FK-UNMUH Jakarta

  2011

 • 8/9/2019 radiologi sign

  2/38

  CV Suryoseto S1 : FK UGM 1 !1 "KS # : Kutaca$e %ce& te$ggara S2-S' # : (adiologi (SCM FKU# 1 ) "KS ## : Meula*o& %ce& +arat

  S'## : (adiotera'i (SCM FKU# 2002 SMF : (adiotera'i (S ,ersa&a*ata$

 • 8/9/2019 radiologi sign

  3/38

  %lat 'e$citraa$ ,lai$ l. radiology: trau.a/art&ritis/tu.or

  C : co.'le r/ Matrik tu3/ guides *io'si3

  M(# :te$do$/ liga.e$/ cartilage/ so t tissue3

  +o$e sca$: steo.yelitis/ .etastase/ tu.or3

 • 8/9/2019 radiologi sign

  4/38

  4u.*ar S'i$e -- %$tero'osterior 5%,6 Vie7/U$la*elled

 • 8/9/2019 radiologi sign

  5/38

  4u.*ar S'i$e -- %, Vie7/ 4a*elled

 • 8/9/2019 radiologi sign

  6/38

  4u.*ar S'i$e -- 4ateral Vie7/ U$la*elled

 • 8/9/2019 radiologi sign

  7/38

  4u.*ar S'i$e -- 4ateral Vie7/ 4a*elled

 • 8/9/2019 radiologi sign

  8/38

 • 8/9/2019 radiologi sign

  9/38

  Spondylolisthesis

 • 8/9/2019 radiologi sign

  10/38

  K$ee -- %$tero'osterior 5%,6 Vie7/ 4a*elled

 • 8/9/2019 radiologi sign

  11/38

  K$ee -- %$tero'osterior 5%,6 Vie7/ U$la*elled

 • 8/9/2019 radiologi sign

  12/38

  K$ee -- 4ateral Vie7/ U$la*elled

 • 8/9/2019 radiologi sign

  13/38

  K$ee -- 4ateral Vie7/ 4a*elled

 • 8/9/2019 radiologi sign

  14/38

  ,el8is -- %$tero,osterior 5%,6 Vie7/ U$la*elled

 • 8/9/2019 radiologi sign

  15/38

  Hi' -- %$tero'osterior 5%,6 Vie7/ 4a*elled

 • 8/9/2019 radiologi sign

  16/38

  Pendekatan radiologiarthritis

  ABCDES %lig.e$t : su* lu atio$ +o$e 'roli eratio$: 'eriosteal

  reactio$/ so t tissue calci catio$3 Cartilage: 9oi$t s'ace $arro7i$g e$sity : *o$e .i$eral

  ;rosio$s3 So t tissue3

 • 8/9/2019 radiologi sign

  17/38

  ela'a$ se$di seri$g terke$aosteoart&ritis

  istal i$ter'&la$geal 9oi$t ,roksi.al i$ter'&ala$geal 9oi$t Car'o .etacar'al 9oi$t Metatarso '&ala$geal 9oi$t K$ee Joi$t

  Hi' 9oi$t S'i$al 9oi$t %$kle 9oi$t

 • 8/9/2019 radiologi sign

  18/38

 • 8/9/2019 radiologi sign

  19/38

  ;.'at ga.*ara$ klasikradiologi osteoart&ritis

  #rregular $arro7i$g o t&e 9oi$t s'ace3

  Su* c&o$dral sclerosis

 • 8/9/2019 radiologi sign

  20/38

 • 8/9/2019 radiologi sign

  21/38

  Osteoarthritis

  History: =2 year old .ale 7it& *ilateral &i' 'ai$ a$d decreased

  ra$ge o .otio$3 No e8ers/ $o ras&es/ $o sig$i ca$t a.ily &istory oill$ess3X-Ray 1 ::%ssy.etric aceta*ular sclerosis a$d 9oi$t s'ace $arro7i$g 7it&su*c&o$dral cyst or.atio$3

  Disc ssion:

  &e 'lai$ radiogra'&ic s&o7s 9oi$t s'ace $arro7i$g/ sclerosis/ a$dsu*c&o$dral cyst or.atio$3 &e &ig&-'ressure areas or t&e su'erioraceta*ulu. are .ost a>ected/ suggesti8e o osteoart&ritis 5c&ro$ic7ear a$d tear6 rat&er t&a$ a$ i$?a..atory art&ro'at&y 5liker&eu.atoid art&ritis6 7&ic& 7ould s&o7 .ore &e.i-circu. ere$tial

  9oi$t i$8ol8.e$t i$cludi$g areas t&at do $ot &a8e &ea8y 7eig&t-

  *eari$g res'o$si*ility3Di!erential diagnosis: &e di>ere$tial diag$osis or su*c&o$dralcysts is lo$g *ut 7ould i$clude: C,, /

 • 8/9/2019 radiologi sign

  22/38

  %ssy.etric aceta*ular sclerosis a$d 9oi$t s'ace$arro7i$g 7it& su*c&o$dral cyst or.atio$3

 • 8/9/2019 radiologi sign

  23/38

 • 8/9/2019 radiologi sign

  24/38

  Ga.*ara$ osteo'orosis 'adaoto 'olos

  ,icture ra.i$g : corte .e$i'is/tra*eculae turu$

  ;.'ty *o sig$ : relati8e i$creasedde$sity o 8erte*ral e$d 'lates 7it&resor'tio$ o ce$tral s'o$gy *o$e

  Cod s& 8erte*ra : *ico$ca8ity o8erte*ra *odies

  Co.'resio$ racture o 8erte*ra3

 • 8/9/2019 radiologi sign

  25/38

 • 8/9/2019 radiologi sign

  26/38

 • 8/9/2019 radiologi sign

  27/38

 • 8/9/2019 radiologi sign

  28/38

 • 8/9/2019 radiologi sign

  29/38

  Ko$disi ya$g .e$ye*a*ka$raktur i$su e$si

 • 8/9/2019 radiologi sign

  30/38

  &e ost co o$ areas o

 • 8/9/2019 radiologi sign

  31/38

  &e .ost co..o$ areas oractures related to

  osteo'orosis t&e s'i$e/

  t&e e.ur3

  t&e 7rist3

 • 8/9/2019 radiologi sign

  32/38

  $ract res o% the Pro&i#al $e# r

  http://www.learningradiology.com/caseofweek/caseoftheweekpix2006/cow213arr.jpg
 • 8/9/2019 radiologi sign

  33/38

 • 8/9/2019 radiologi sign

  34/38

 • 8/9/2019 radiologi sign

  35/38

  Gout

 • 8/9/2019 radiologi sign

  36/38

  Gout .ulti'le 'u$c&ed-out 3 sclerotic erosio$ 5arro76/ 7it& so t-

  tissue s7elli$g a$d 7ide 9oi$t s'ace3

 • 8/9/2019 radiologi sign

  37/38

 • 8/9/2019 radiologi sign

  38/38

  eri.a kasi&

Embed Size (px)
Recommended