Home >Education >Presentation pai remedial

Presentation pai remedial

Date post:30-Jun-2015
Category:
View:2,178 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. SIKAP DAN PERILAKU TERPUJIKelompok Umar Bin Khotob : Yanna Deni Steffi Indah Pratiwi Yogi Permana Putra Zinat Tamami

2. A. PERILAKU TERPUJI TAdapun perilaku terpuji itu diantaranya adalah :TawadhuAdilAmal Solehdlls 3. A.TAWADHU Tawadhu ialah bersikap tenang, sederhana dan sungguh- sungguh menjauhi perbuatan takabbur (sombong). Tanda orang yang tawadhu adalah disaat seseorang semakin bertambah ilmunya maka semakin bertambah pula sikap tawadhu dan kasih sayangnya. Dan semakin bertambah amalnya maka semakin meningkat pula rasa takut dan waspadanya. Setiap kali bertambah usianya maka semakin berkuranglah ketamakan nafsunya. Setiap kali bertambah hartanya maka bertambahlah kedermawanan dan kemauannya untukmembantu sesama. Dan setiap kali bertambah tinggikedudukan dan posisinya maka semakin dekat pula dia dengan manusia dan berusaha untuk menunaikan berbagai kebutuhan mereka serta bersikap rendah hati kepada mereka. Ini karena orang yang tawadhu menyadari akan segala nikmat yang didapatnya adalah dari Allah SWT, untuk mengujinya apakah ia bersykur atau kufur. 4. Contoh ayat yang menjelaskan tentang Tawadhu :Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinyadi muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat-Ku, mereka tidak berimankepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepadapetunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika merekamelihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yangdemikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kamidan mereka selalu lalai dari padanya (QS. Al-Araaf/7 : 146). 5. B. AdilAdil adalah memberikan hak kepada orang yang berhakmenerimanya tanpa ada pengurangan, dan meletakkan segalaurusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya, danmengucapkan kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti kecualiterhadap Allah swt saja. Contoh Ayat yang menjelaskan tengtang Adil : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(QS. An-Nisa:135) 6. C. Amal SolehAmalSalehartinyaperbuatanyangbaik.Beramalshalehartinyamelakukanhal-halpositifsecarakreatif.Amaldiartikansebuahproses.Amalsalehdiartikansebuahprosesyangbaiksehinggamenghasilkansesuatuyangbaik.Memperbanyakamalsalehberartibanyakjalan/carayangbaik(halal)untukmemperolehsesuatuyangbaik. Barangsiapa yang mengerjakan amalsoleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,maka sesungguh-nya akan Kami berikan kepadanya kehidupanyang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepadamereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telahmereka kerjakan. (QS: An-Nahl: 97) Dan masih banyak lagi perilaku terpuji lainnya seperti : Taat, Ridho, Rela Berkorban, Tanggung Jawab dan yang lain-lainnya. 7. B. SIFAT-SIFAT TERPUJIa) TAUBATb) KHAUFc) Syukurd) DLLS 8. A. TAUBATA. AAATTaubat artinya meninggalkan segala perbuatan tercela yang telah dikerjakannyadengan niat kerana membesarkan Allah s.w.t. Orang yang bertaubat mestilahmemenuhi syarat-syarat berikut :a) Meninggalkan maksiat dengan kesadaran.b) Menyesal dengan perbuatan yang telah dikerjakan.c) Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.Contoh ayat yang menjelaskan tentang Taubat:Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al Baqarah: 222).B. KHAUFKhauf artinya takut kepada Allah s.w.t, takut akan kemurkaanNya danmeninggalkan segala kemasiatan.Contoh ayat yang memerintahkan orang yang beriman untuk Khauf :"Dan takutlah kalian kepadaKu, jika kalian benar-benar beriman.! (QS. AliImran: 175). 9. C. SYUKUR Syukur artinya menyedari bahawa semua nikmat yangdiperolehinya baik yang lahir mahupun batin semuanyaadalah dari Allah dan merasa gembira dengan nikmatitu serta bertanggungjawab kepada Allah."Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akanmenambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari(nikmat-Ku),maka pasti azab-Ku sangat berat."(QS.ibrahim[14]:)Dan masih banyak lagi contoh sifat- sifat terpujilainnya , misalnya : Iklas, Tawakal, Mahabbah dlls 10. Contoh ayat dari Al-Quran yangmenjelaskan tentang sifat dan perilakuterpuji , adalah :Arti :[Adapun orang-orang yang kafir danmendustakan ayat-ayat Kami, mereka itupenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.] 11. TAJWIDUraian : Ya sukun bertemu dengan nunHukumnya : Mad tabiIKeterangan : Dibaca panjang satu alif atau dua harakatUraian : mad bertemu alif dalam satu kalimatHukumnya : Mad jaiz munfasillKeterangan : dibaca panjang 2-5 harakatUraian : Mim mati bertemu dengan faHukumnya : Idzhar SyafawiKeterangan : Huruf di baca jelas tidak berdengung 12. BAB 2AYAT-AYAT AL QURAN TENTANGKEIKLASAN BERIBADAH 13. 1. Asbabun Nuzulsurah AL-Anam termasuk golongan suratmakiyah karena sebagian besar diturun kandimekah sebelum hijrah. Secara khusus,surah AL-Anam/6:162-163 tidak memilikiasbabun nuzul nya. 14. 2. Bacaan surah AL-Anam/6:162-163 15. 3. Arti kata-kata atauArti kata-kata mufradat mufradat Katakanlah sesungguhnya SalatkuIbadahku Hidupku MatikuHanyalah untuk allah tuhanseluruh alam Tiada sekutu baginyaDan yang demikianYang diprintahkan kepadakuDan aku adalah orang yang pertama 16. 4. tajwidUraian: huruf alif setelah hruf berharkat fathahHukumnya: mad tabiIKeterangan: dibaca panjang satu alif atau dua harkatUraian : sebelum lafal allah berharkaat kasrahHukumnya : lam jalalah tarqiqKeterangan : lam jalalah dibaca tipisUraian : alif lam bertemu dengan ainHukumnya : alif lam qamariahKeterangan : alif lam dibaca sukun dan jelasUraian: mad sebelum tanda waqafHukumnya : mad arid lissukunKeterangan : bibaca panjang 2-6 harakat 17. 5. Isi kandunganKandungan Surat Al Anam ayat 162 163, antara lain: 1. Semua aktivitas kehidupan, baik berupa ibadah khusus seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah umum seperti muamalah, bahkan kehidupan dan kematian hendaknya kita serahkan kepada Allah semata 2. Tidak ada yang dapat menyamai Allah 3. Hendaknya kita hanya berserah diri kepada Allah 18. B. SURAH AL-BAYYINAH/98:51. Asbabun nuzulsurah al-bayyinah termasuk golongansurat makiyahdan secara khusus. Surahal-bayyinah/98:1-8 tidak memilikiasbabun nuzul. 19. 2. Bacaan surah AL-bayyyinah/98:5 20. 3. Arti kata-kata atau mufradatArti kata-katamufradatPadahal mereka hanya dipemerintah Kembali supaya menyembah allahIklas AgamaLurus Dan mereka mendirikan salatDam mereka menunaikan zakat Dan yang demikian itulahAgama yang lurus 21. 4. TajwidUraian: sebelum lafal allah berharkat dammahHukumnya : lam jalalah taqhimKeterangan : lam jalalah dibaca tebalUraian: ya sukun setelah huruf sad berbaris kasrahHukumnya : mad tabi IKeteranagn : dibaca panjang satu alif atau dua harkatUraian: alim lam bertemu huruf dalHukumnya : alif lam qamariahKeterangan : alif lam tidak dibacaUraian: mad bertemu hamzah dalam satu kalimatHukumya : mad wajib muttasilKeteranagn : dibaca panjang 2-5 harkatUraian: alif lam bertemu huruf zaHukumnya : alif lam syamsiahKeteranagn : alid lam tidak dibaca 22. 5. Isi kandunganSurat Al Bayyinah ayat 5 memiliki beberapakandungan, antara lain:1. Manusia diperintahkan untuk menyembah hanyakepada Allah SWT2. Memurnikan agama Allah dari ajaran-ajarankemusyrikan3. Manusia diperintahkan mendirikan shalat danzakat4. Menyembah kepada Allah dan menjauhikemusyrikan adalah agama yang benar dan lurusMenjalankan ibadah yang telah ditetapkan olehAllah dengan penuh keikhlasan, seperti dalammenjalankan perintah shalat yang tepat padawaktunya dengan khusyuk serta lengkap denganrukun dan syaratnya.Kata ikhlas secara harfiah berarti murni, suci,atau bersih. 23. Sifat Sifat Wajib Tulisan Arab MaksudTulisan Arab Maksud Mustahil WujudAdaAdamTiada QidamTerdahuluHudutsBaru Berubah- Baqa KekalFanaubah (akan binasa)Berbeda MumathalatuMukhalafatuMenyerupaidenganhuhu lilhawadissesuatumakhluk-Nya lilhawadith Berdiri-NyaQiyamuhuBerdiriQiamuhu dengan yangbinafsihsendiribighairih lain Lebih dariWahdaniyatEsa (satu) Taaddudsatu (berbilang) 24. Qudrat KuasaAjzunLemah Tidak BerkehendakIradatKarahahberkemauan (berkemauan) (terpaksa)Ilmu Mengetahui Jahlun BodohHayatHidupAl-MautMatiSamun MendengarSami TuliBasarMelihatAl-UmyuButaKalamBerbicaraAl-Bukmu BisuKaunuhuKeadaan-Nya Kaunuhu Keadaan-Nyaqaadiran yang berkuasa ajizanyang lemah 25. Keadaan-NyaKeadaan-NyaKaunuhuyangKaunuhuyang tidakmuriidan berkehendak mukrahan menentukan menentukan (terpaksa)KaunuhuKeadaan-Nya KaunuhuKeadaan-Nyahayyan yang hidupmayitanyang mati Keadaan-NyaKaunuhuKaunuhuKeadaan-Nya yangsamianashammayang tuli mendengarKaunuhuKeadaan-Nya KaunuhuKeadaan-Nyabashiiranyang melihat amaa yang buta Keadaan-NyaKaunuhuKaunuhuKeadaan-Nya yangmutakalliman abkamyang bisu berbicara 26. No.Asmaul Husna ArtinyaAllah Allah1 Ar Rahman Yang Maha Pemurah2 Ar Rahiim Yang Maha Penyayang3 Al MalikYang Maha Merajai/Memerintah4 Al Quddus Yang Maha Suci5 As Salaam Yang Maha Memberi Kesejahteraan6 Al Mu`min Yang Maha Memberi Keamanan7 Al Muhaimin Yang Maha Pemelihara8 Al `Aziiz Yang Maha Perkasa9 Al Jabbar Yang Memiliki Mutlak Kegagahan 10 Al Mutakabbir Yang Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran 11 Al Khaliq Yang Maha Pencipta 27. Yang Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk,12 Al Baari`Menyeimbangkan)13 Al Mushawwir Yang Maha Membentuk Rupa (makhluknya)14 Al GhaffaarYang Maha Pengampun15 Al Qahhaar Yang Maha Memaksa16 Al Wahhaab Yang Maha Pemberi Karunia17 Ar Razzaaq Yang Maha Pemberi Rezeki18 Al Fattaah Yang Maha Pembuka Rahmat19 Al `AliimYang Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)20 Al Qaabidh Yang Maha Menyempitkan (makhluknya)21 Al Baasith Yang Maha Melapangkan (makhluknya)22 Al KhaafidhYang Maha Merendahkan (makhluknya) 28. 23 Ar Raafi`Yang Maha Meninggikan (makh

Embed Size (px)
Recommended