Home >Documents >pengisian partograf

pengisian partograf

Date post:22-Feb-2018
Category:
View:251 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/24/2019 pengisian partograf

  1/33

  PENGISIAN PARTOGRAF, PENGAMBILAN KEPUTUSAN

  KLINIK DAN DETEKSI DINI

  Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Asuhan Kebidanan 2

  Disusun Oleh

  Kelompok 3

  Resti Nur Annisa 130103100002

  Yatty Erni destiani 130103100008

  Yoseu Novieliya ! " 13010310001#

  $ilis %uryani 13010310002&

  'ita Nurlita 13010310002(

  $astiar )eronika 1301031000*1

  An+katan , )- A

  PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 KEBIDANAN

  FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

  BANDUNG

  2011

 • 7/24/2019 pengisian partograf

  2/33

  KATA PENGANTAR

  u.i syukur penulis pan.atkan kehadirat Allah %"' yan+ telah mem/erikan

  rahmat dan karuniaNya sehin++a penulis dapat menyelesaikan penyusunan

  makalah ini yan+ /er.udul Pengisin P!"#g!$, Peng%&i'n Ke()")sn

  K'ini* +n De"e*si Dini-

  Adapun makalah ini ditulis untuk memenuhi salah satu tu+as dari mata kuliah

  Asuhan Ke/idanan 2 pada ro+ram %tudi Diploma 3 Ke/idanan akultas

  Kedokteran niversitas ad.ad.aran! Dalam penulisan makalah ini penulis

  menyadari /ah4a ke/erhasilan penulisan makalah ini tidak lepas dari /antuan

  /er/a+ai pihak /aik lan+sun+ maupun tidak lan+sun+! Oleh karena itu pada

  kesempatan ini penulis men+u5apkan terima kasih kepada pihakpihak yan+ telah

  mem/antu! enulis menyadari dalam penyusunan masih /anyak kekuran+an

  maka dari itu penulis men+harapkan sum/an+an pikiran serta masukan dari

  /er/a+ai pihak untuk penyempurnaan di masa yan+ akan datan+!

  %emo+a se+ala ke/aikan dan pertolon+an semuanya mendapatkan /erkah dari

  Allah %"'! Akhir kata penulis mohon maa6 apa/ila masih /anyak kekuran+an

  dalam penyusunan makalah ini! %emo+a makalah ini /erman6aat /a+i semua pihak

  yan+ memerlukan! Amin!

  7andun+ %eptem/er 2011

  enulis

  i

 • 7/24/2019 pengisian partograf

  3/33

  DAFTAR ISI

  alaman

  Kata en+antar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i

  Da6tar -si !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii

  7A7 - ENDA$AN

  1!1 $atar 7elakan+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  1!2 'u.uan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  7A7 -- -%-

  2!1 De6inisi arto+ra6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2

  2!2 'u.uan en+isian arto+ra6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2

  2!3 9an6aat en+isian arto+ra6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3

  2!* %e.arah dan erkem/an+an arto+ra6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3

  2!# "aktu en+isisan arto+ra6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

  2!& :ara en+isian arto+ra6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#

  2!; en+am/ilan Keputusan Klinik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1&

  7A7 --- KA%%

  7A7 -) EN'

  *!1 Kesimpulan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2#

  *!2 %aran !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2#

  Da6tar ustaka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iii

  ii

 • 7/24/2019 pengisian partograf

  4/33

  BAB I

  PENDA.ULUAN

  1-1 L"! Be'*ng

  'in++i rendahnya an+ka kematian i/u dan perinatal men.adi ukuran

  kemampuan pelayanan o/stetri suatu ne+ara! -ndonesia den+an an+ka

  kematian i/u 228

 • 7/24/2019 pengisian partograf

  5/33

  ISI

  2-1 De$inisi P!"#g!$

  arto+ra6 adalah 5atatan +ra6ik men+enai kema.uan persalinan untuk

  memantau keadaan i/u dan .anin untuk menentukan adanya persalinan

  a/normal yan+ men.adi petun.uk untuk tindakan /edah ke/idanan dan

  menemukan disproporsi kepala pan++ul >:D? .auh se/elum persalinan

  men.adi ma5et >%umapra.a1((3?!

  arto+ra6 adalah alat /antu yan+ di+unakan selama persalinan yan+ /ertu.uan

  untuk men5atat o/servasi dan kema.uan persalinan dan mendeteksi apakah

  proses persalinan /er.alan se5ara normal >%ar4ono 2008?!

  arto+ra6 merupakan suatu sistem yan+ tepat untuk memantau keadaan i/u

  dan .anin dari yan+ dikandun+ selama dalam persalinan dari 4aktu ke 4aktu

  >"O1((*?! arto+ra6 "O dapat mem/edakan den+an .elas perlu atau

  tidaknya intervensi dalam persalinan! arto+ra6 "O den+an .elas dapat

  mem/edakan persalinan normal dan a/normal dan men+identi6ikasi 4anita

  yan+ mem/utuhkan intervensi! arto+ra6 AN >parto+ra6 "O yan+

  dimodi6ikasi atau disederhanakan? adalah alat /antu yan+ di+unakan hanya

  selama 6ase akti6 persalinan!

  2-2 T)/)n Pengisin P!"#g!$

  arto+ra6 dapat di+unakan,

  ntuk semua i/u dalam 6ase akti6 kala satu persalinan dan merupakan

  elemen pentin+ dari asuhan persalinan!

  %elama persalinan dan kelahiran /ayi di semua tempat >rumah puskesmas

  klinik /idan s4asta rumah sakit dan lainlain?!

  %e5ara rutin oleh semua penolon+ persalinan yan+ mem/erikan asuhan

  persalinan kepada i/u dan proses kelahiran /ayinya >dokter spesialis

  o/stetrik /idan dokter umum D% o/+in dan mahasis4a kedokteran?

  dalam men+am/il keputusan klinik dan .ika di+unakan den+an tepat maka

  2

 • 7/24/2019 pengisian partograf

  6/33

  parto+ra6 akan mem/antu penolon+ persalinan untuk men5atat kema.uan

  persalinan kondisi i/u dan .anin men5atat asuhan yan+ di/erikan selama

  persalinan dan kelahiran se/a+ai in6ormasi untuk identi6ikasi dini penyulit

  persalinan serta in6ormasi men+am/il keputusan klinik yan+ sesuai dan

  tepat 4aktu!

  2-3 Mn$" Pengisin P!"#g!$

  en++unaan parto+ra6 se5ara tepat dan rutin dapat memastikan /ah4a i/u dan

  /ayinya mendapatkan asuhan persalinan yan+ aman adekuat dan tepat 4aktu

  serta mem/antu men5e+ah ter.adinya penyulit yan+ dapat men+an5am

  keselamatan .i4a mereka men++unakan in6ormasi yan+ ter5atat!

  2- Se/! +n Pe!*e%&ngn P!"#g!$

  %e.ak riedman memperkenalkan kurva serviko+ram pada tahun 1(#* /anyak

  peneliti yan+ men++unakannya se/a+ai dasar dalam penatalaksanaan

  persalinan! Rosa dan @hilaini >1(#(? men++unakan +ra6ik kema.uan

  persalinan sederhana den+an memodi6ikasi 5ara pen+ukuran pem/ukaan

  serviks! riedman >1(&;? mulai men+em/an+kan +ra6ik analisa statistik dari

  /er/a+ai tipe persalinan! 7ealy dan Kur.ak >1(;2? meran5an+ suatu

  parto+ra6 /erdasarkan data dari persalinan normal den+an 5ara periksa dalam

  yan+ dilakukan pada a4al dan akhir persalinan! Dimana parto+ra6 ini tidak

  men+enal adanya 6ase laten! hillpot >1(;2? mem/uat peru/ahan dalam

  meran5an+ +ra6ik 5atatan persalinan yan+ le/ih detail den+an memasukkan

  keadaan i/u dan .anin pada selem/ar kertas! Den+an mem/uat dua +aris

  skrinin+ yaitu +aris 4aspada >alert line? dan +aris aksi >a5tion line? yan+

  se.a.ar dan terpisah empat .am setelah +aris 4aspada! arto+ra6 "O >1(88?

  merupakan sintesa dan implikasi dari /er/a+ai model parto+ra6 den+an

  menelaah semua .enis parto+ra6 yan+ ada di dunia! Dalam perkem/an+an

  selan.utnya tahun 2000 parto+ra6 "O dimodi6ikasi untuk le/ih sederhana

  dan le/ih mudah di+unakan! Dimana pada parto+ra6 yan+ dimodi6ikasi 6ase

  laten dihilan+kan dan pen++am/aran parto+ra6 dimulai dari 6ase akti6 pada

  3

 • 7/24/2019 pengisian partograf

  7/33

  saat pem/ukaan serviks * 5m! ada 6ase akti6 persalinan +ra6ik pem/ukaan

  dihu/un+kan den+an 4aktu yan+ /iasanya dimulai di se/elah kiri +aris

  4aspada dan apa/ila +ra6iknya memoton+ +aris ini itu merupakan tanda

  perin+atan /ah4a persalinan mun+kin akan /erlan+sun+ lama! @aris tindakan

  adalah * .am ke se/elah kanan +aris 4aspada .ika +ra6ik men5apai +aris

  tindakan harusnya diam/il keputusan tentan+ penye/a/ kema.uan persalinan

  yan+ lam/at dan mesti diam/il tindakan yan+ tepat ke5uali 4anita sudah

  men.elan+ melahirkan parto+ra6 ini tidak diindikasikan! ada akhirnya

  parto+ra6 "O yan+ dimodi6ikasi inilah yan+ men.adi a5uan dari parto+ra6

  AN >Asuhan ersalinan Normal?!

  2- *") Pengisisn P!"#g!$

  en++unaan parto+ra6 merupakan indikasi untuk semua i/u dalam 6ase akti6

  kala satu persalinan se/a+ai elemen pentin+ asuhan persalinan! en++unaan

  parto+ra6 /aru ini mulai di+unakan hanya pada pem/ukaan serviks *

  sentimeter >6ase akti6? pada i/u yan+ sedan+ /ersalin tanpa memandan+

  apakah persalinan itu normal atau den+an komplikasi serta se5ara rutin

  di+unakan oleh semua tena+a penolon+ persalinan yan+ mem/erikan asuhan

  kepada i/u selama persalinan dan kelahiran! Kontraindikasi dari parto+ra6

  tidak /oleh di+unakan untuk memantau persalinan yan+ tidak mun+kin

  /erlan+sun+ se5ara normal seperti plasenta previa pan++ul sempit letak

  lintan+ dan lainlain! ntuk men5e+ah ter.adinya partus lama asuhan

  persalinan normal >AN? men+andalkan pen++unaan parto+ra6 se/a+ai salah

  satu praktek pen5e+ahan dan deteksi dini >%ai6uddin 2002?!

  9enurut "O >1((*? pen+enalan parto+ra6 se/a+ai protokol dalam

  man.emen persalinan ter/ukti dapat men+uran+i persalinan lama dari >&*B?

  men.adi >3*B?! Ke+a4atan /edah sesaria turun dari

Embed Size (px)
Recommended