Home >Documents >Pengertian Bagian Dan Fungsi Sel Saraf

Pengertian Bagian Dan Fungsi Sel Saraf

Date post:06-Jul-2015
Category:
View:1,951 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:

Terdiri dari bagian-bagian berikut :PBadan aeI, yg memiIiki inti dan aitopIaamaPTonjoIan badan aeI diaebut neurit, tda Dendrit AkaonPNodua RanvierP8inapaiaNeuron 8enaorik2Neuron Konektor3Neuron MotorikPNeuron UnipoIarmemiIiki aatu neurit yang bercabang menjadi duaPNeuron BipoIarmemiIiki dua neurit yang memanjang dari maaing2 ujungnyaPNeuron MuItipoIarmemiIiki banyak neurit mpuIa meIaIui aeI aarafImuIs daat mengaIr meIaIu serabut sara/ karena adanva erbedaan otensaI Istrk antara bagan Iuar dan bagan daIam serabut sara/.2 mpuIa meIaIui ainapaia7erdaat geIembung-geIembung snass vang bers aat neurotransmtter vang bereran entng daIam merambatkan muIs sara/ ke sara/ Ian.PBagaInana pezjaIanan InpuIs sazaIneIaIuI neuzon dan nekanIsnehubungan neuzon satu dengan yang IaInnya?PnpuIs sazaI neIaIuI neuzon nenggunakan potensIaI aksI (sIgnaI IIstzIk)yang nenyaIuzkan InpuIs dazIdendzIt neIaIuI badan seI ke ujungakson.KetIka InpuIs sudah sanpaI keujung akson naka ujung akson akanneIepaskan zat penghantaz(neuzotzansnIttez) InpuIs ke dendzItneuzon bezIkutnya.Perak BiaaaMPUL88ARAF 8EN8OROTAK8ARAF MOTOREFEKTOR ERAK Perak RefIekaRAN8AN8EL 8ARAF 8EN8OR 8EL 8ARAF KONEKTOR8EL 8ARAF MOTORERAKerak refIeka dibedakan menjadi refIeka otak, apabiIa aaraf penghubungnya terIetak di daIam otakrefIeka tuIang beIakang, apabiIa aaraf penghubungnya terIetak di daIam aumaum tuIang beIakangTerdiri dariOtak (enaefaIon)8umaum tuIang beIakang (meduIa apinaIia)POtak pda bagian Iuar berwarna keIabu terauaun ataa badan aeI aaraf (aubatanai griaaea) Bagian daIam otak bewarna putih berupa aerabut aaraf (aubatantia aIba) Di antara aeI-aeI aaraf di otak terdapat jaringan ikat berupa aeI-aeI neurogIiaDiIindungi oIeh aeIaput otak (meningea), tdd : Pia mater Araknoid Dura materP Otak Depan/Otak beaarmerupakan bagian yang terIuaa dan terbeaar dari otak, berbentuk teIur, mengiai penuh bagian bagian depan ataa tengkorak Terdiri dari : LOBU8 FRONTAL82 LOBU8 PARETAL83 LOBU8 OCCPTAL84 LOBU8 TEMPORAL8P OtakTengah (meaenaefaIon)P Otak KeciI (aerebeIIum)P 8umaum Ianjutan(meduIa obIongata)P [embatan varoI (pona varoIi)P TerIetak di daIam tuIang beIakang yang menonjoI membentuk aayap punggung (tanduk doraaI) dan aayap perut (tanduk ventraI Materi aumaum tuIang beIakang mirip dengan otak, tetapi auaunannya berbeda Pada otak, materi yang berwarna keIabu terdapat pada bagian Iuar atau kuIitnya (korteka) dan bagian putih terIetak di daIamnya8edangkan pada aumaum tuIang beIakang pada bagian daIam terdapat materi keIabu bberbentuk aeperti aayap kupu-kupu dan bagian Iuarnya berupa materi berwarna putihP8ebagai puaat dari gerak refIeka, penghantar impuIa aenaorik dari kuIit atau dari otot ke otak, dan membawa impuIa motor dari otak ke otot tubuh. $Isten sazaI sadaz (sIsten sazaI kzanIospInaI)meIiputi : aiatem aaraf kepaIa/tepi otak aiatem aaraf tuIang beIakang 8iatem aaraf kepaIa/tepi otak/kraniaIdiauaun oIeh2 paaang aaraf yang keIuar dari otak 8araf kepaIa terutama berhubungan dengan reaeptor dan efektor untuk daerah kepaIa 2 aaraf tab meIiputi:3 paaang aaraf aenaorik yaitu aaraf no ,dan V5 paaang aaraf motor yaitu aaraf no , V, V, X, dan X4 paaang aaraf gabungan aaraf aenaor dan motor, yaitu aaraf no V, V, X dan X 8iatem aaraf apinaIDiauaun oIeh 3 paaang aaraf yg keIuar dari aumaum tuIang beIakang8araf tuIang punggung meIayani reaeptor dan efektor Iain aeIain yang diaarafi oIeh otakBerdaaarkan aaaInya aaraf tab dibedakan ataa 8 pag aaraf Ieher, 2 paaang aaraf punggung, 5 pag aaraf pinggang, 5 pag aaraf pingguI, danpag aaraf ekor. $Isten sazaI tak sadaz (sIsten sazaI autonon) 8araf 8impatikterIetak di depan ruaa tuIang beIakang dan berhubungan aerta beraambung dengan aumaum tuIang beIakang meIaIui aerabut-aerabut aaraf 8araf Paraaimpatikberupa jaringan auaunan aaraf yang berhubungan dengan gangIion-gangIion yg teraebar di aeIuruh tubuh$ARAF $!ATK $ARAF !ARA$!ATKWmemperbeaar pupiI mataWmenghambat keIuarnya air Iudah(saIva)Wmeningkatkan ekakreai keringatdan aekreai getah pancreaaWmenghambat aekreai enzim padakeIenjar pencernaanWmenghambat kontrakai kandungkemih (vesca urnara)Wmempercepat denyut jantungWmenambah voIume darahWmemperbeaar pembuIuh darahkoronerWmemperaempit pembuIuh daraharteri paru-paru dan arteri padaorgan keIaminWmeIebarkan cabang tenggorok(bronkhia)Wmengkerutkan kura (Iimpa)Wmenyebabkan kontrakai(meremaa) rahim pada aaatkehamiIan dan reIakaaai rahimpada aaat tidak adakehamiIanO mengecilkan pupil mataO membantu (stimulasi)keluarnya air ludah (saliva)O menurunkan ekskresi keringat dansekresi getah pancreasO menstimulasi sekresi enzim padakelenjar pencernaanO mengerutkan kantung kemih (vesicaurinaria)O memperlambat denyut jantungO mengurangi volume darahO mempersempit pembuluh darah koronerO memperbesar pembuluh darah arteriparu-paru dan arteri pada organ kelaminO mempersempit cabang tenggorok(bronkhia)O melebarkan kura (limpa)O tidak berpengaruh pada kontraksi danrelaksasi rahim8iatem aaraf manuaia dapat mengaIami gangguan kerjaberupa penyakit atau keIainan Iainnya Contoh penyakitpada aiatem aaraf manuaia:. enIngItIsMeningitia merupakan peradangan aeIaput pembungkuaotak yaitu meningea Meningitia diaebabkan oIeh virua, aehingga dapat menuIar. uItIpIe schIezosIs ($=$kIezosIs Oanda ataudIssenInated scIezosIs)M8 merupakan penyakit aaraf kronia yang mempengaruhiaiatem aaraf puaat, aehingga dapat menyebabkan gangguanorgan aeperti: raaa aakit, maaaIah pengIihatan, berbicara, depreai, gangguan koordinaai dan keIemahan pada ototaampai keIumpuhan. NyezI sazaINyeri aaraf dapat terjadi karena adanyagangguan aaraf aenaorik maupun motorik ejaIa nyeri aaraf aering diaertai dengan gejaIaIain aeperti: kehiIangan raaa, kebaa urat aarafkejepit dan penyakit urat aaraf gangguanmetaboIik (aeperti diabetic neuropaty padapenderita penyakit kencing mania ataudiabetea meIIitua) angguan motorik karenanyeri aaraf dari yang ringan (aeperti kram) aampai gangguan berat (aeperti keIumpuhan)4. HIdzocephaIusTanda hidrocephaIua berupa pembengkakankepaIa karena keIebihan cairan yang ada diaekitar otak Akibatnya, dapat menyebabkangangguan metaboIiame dan gangguan organ tubuh. !enyakIt uzat sazaI kejepItPenyakit aaraf kejepit aering terjadi pada Ieher, pinggang dan teIapak tangan6. !azkInson, dengan gejaIa tangan dan kaki gemetar7. Oegaz otak, terjadi karena otak mengaIamikeruaakan8. nsonnIa atau Iupa ingatan aementara9. angguan organ dan fungainya karena keruaakanaaraf tuIang beIakang

Embed Size (px)
Recommended