Home >Documents >Pelita Brunei - Rabu 5 Mei 2016

Pelita Brunei - Rabu 5 Mei 2016

Date post:29-Jul-2016
Category:
View:276 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • 4 FEBRUARI 2016 / EDISI RABU / PERCUMA4 MEI 2016 / JABATAN PENERANGAN

  Layari Laman Web: www.pelitabrunei.gov.bnE-mel: [email protected] Hotline: 2382891 / 2383400 Smb: 217 Faksimile: 2381004

  26

  ''KITA membangun untukkemakmuran dan dalammasa yang sama juga, kitamembina keyakinan diri

  untuk menjadi hamba yangtaat dan rajin beribadat.

  Kemakmuran dicapai denganusaha, menggunakan sumberalam kurnia Allah Ta'ala.Daripada sumber alam ini,

  kita memperolehi minyak dangas dan daripadanya juga kita

  mendapat makanan.''- Titah Sempena MenyambutTahun Baharu Hijrah 1430.

  ''DAN juga merekayang berdoa : Ya Tuhan

  kami, kurniakanlahkepada kami isteri-isterikami dan zuriat-zuriatketurunan kami sebagai

  penyenang hatidan jadiahkanlah kami

  pemimpin bagiorang-orang yang

  bertakwa.''- (Surah Al-Furqan,

  ayat 74).

  TAHUN 61 / BILANGAN 54 1437

  Oleh : Saerah Haji Abdul GhaniFoto : Muhammad Asri Haji Awang Abas

  Ke muka 3

  Keluarga mawaddahpenuh wawasan

  BANDAR SERI BEGAWAN,Selasa, 3 Mei. - Dalam membinainstitusi keluarga yang bahagiaharmoni, kukuh dan berdaya tahanyang dapat menyumbang kepadaperpaduan masyarakat di negara ini,satu Forum Motivasi PengukuhanInstitusi Keluarga diadakan padaMajlis Perhimpunan KeluargaMawaddah berlangsung di DewanUtama, Pusat PersidanganAntarabangsa, Berakas, di sini.

  Hadir selaku tetamu kehormat,Menteri Pendidikan, Yang BerhormatPehin Orang Kaya Indera PahlawanDato Seri Setia Awang Haji Suyoibin Haji Osman.

  Turut hadir, Menteri Kebudayaan,Belia dan Sukan, Yang BerhormatPehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B)Dato Paduka Seri Haji Awang Halbibin Haji Mohd. Yussof.

  Majlis dimulakan dengan bacaanSurah Al-Fatihah dan doa dipimpinoleh Pegawai Hal Ehwal MasjidKampung Belimbing, Subok, PengiranHaji Hafizuddin bin Pengiran HajiBakar diikuti dengan tayangan videosempena Hari Keluarga Kebangsaan.

  Sesi Forum Motivasi menampilkandua ahli panel, iaitu Dekan Hal EhwalPelajar Kolej Universiti PerguruanSeri Begawan (KUPU SB), Dr. Haji

  Noralizam bin Haji Aliakbar danKetua Unit Kaunseling dan Kerjaya,Kementerian Pendidikan, AwangHaji Ali Yusri bin Haji Ghafordan dipengerusikan oleh PegawaiTugas-Tugas Khas Tingkat II,Kementerian Hal Ehwal Ugama,Awang Muhammad Yusof bin HajiAbdul Majid @ Haji Ajak.

  Dr. Haji Noralizam dalam forumtersebut antaranya menjelaskan,keluarga yang harmoni mawaddahadalah keluarga yang berwawasanyang mana keluarga itu bukan sahajabertahan dan berkumpul di duniaini tetapi juga mahu berkumpuldi akhirat kelak, iaitu di syurga AllahSubhanahu Wata'ala.

  Jika kita inginkan keluarga kitakekal hingga ke syurga tambahnya,itu merupakan satu wawasan yangcukup indah kerana mereka mahukeluarganya itu keluarga yang sentiasamendapat keberkatan dan keredaandaripada Allah Subhanahu Wata'ala.

  ''Keluarga bermula daripadasepasang suami dan isteri. Keluargaitu membawa erti bahawa suamidan isteri dan anak-anak dan diertikansebagai seisi rumah tangga,kaum kerabat dan saudara mara.Manakala berwawasan itu berertisuatu pandangan jauh terutamayang berkaitan dengan kemajuanatau perkembangan masa depan,''ujarnya.

  Beliau menjelaskan, keluargaberwawasan itu ialah keluarga yangdari pandangan jauh yang manaia mahu keluarga itu sentiasa majuke depan ertinya sentiasa membawakebaikan, iaitu keluarga yang soleh.

  Kita juga tambahnya, perlu tahubahawa anak-anak itu adalahjuga dikatakan sebagai keluarga dananak-anak itu adalah yang terpentingdalam pembentukan keluarga.

  Muka 5PEKERJA TelBru tamatkan

  program latihan

  Sambutan Israk dan MikrajPeringkat Negara pada 5 Mei

  BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa,3Mei. - Masyarakat Islam di negara inikhasnya dan penduduk Islam duniaamnya akan sama-sama memperingatiperistiwa Israk dan Mikraj NabiMuhammad Sallallahu AlaihiWasallam.

  Dalam pada itu, Negara BruneiDarussalam akan mengadakan MajlisSambutan Israk dan Mikraj PeringkatNegara Tahun 1437 Hijrah pada hariKhamis, 5Mei 2016Masihi bersamaan27 Rejab 1437 Hijrah, jam 9.00 pagibertempat di Dewan Plenari, PusatPersidangan Antarabangsa, Berakas,Negara Brunei Darussalam.

  Sementara itu, antara pengisianacara pada sambutan itu nanti ialah

  bacaan Al-Quran dan kesimpulanmakna, ceramah khas sertapersembahan nasyid daripadaGabungan Belia Masjid MohammedBolkiah, Kampung Serusop danBelia Masjid Sultan Sharif Ali,Kampung Sengkurong.

  Tema Majlis Sambutan Israkdan Mikraj Peringkat NegaraTahun 1437 Hijrah ialah 'SembahyangKunci Syurga'.

  Antara intipati huraian temasambutan ialah, ibadah sembahyangyang banyak keistimewaan danpengajaran apabila dikerjakandengan sempurna dari segi spiritualdan fizikal.

  Ibadah sembahyang merupakan

  fardu ain, iaitu kewajipan yang sangatdituntut dan mesti dilaksanakan olehsetiap orang Islam yang mukalaf, yangsudah mencapai akil baligh. Islammemandang berat terhadap ibadahsembahyang kerana kesannya yanghebat terhadap kehidupan manusia.

  Muka 6

  PEDULI nasibmangsa kebakaran

  Oleh : Dk. Vivy Malessa Pg. Ibrahim

  JIKA kita inginkan keluargakita kekal hingga ke syurga,

  itu merupakan satu wawasan yangcukup indah kerana mereka mahu

  keluarganya itu keluarga yang sentiasamendapat keberkatan dan keredaandaripada Allah Subhanahu Wata'ala.

  MENTERI Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman (tiga, kiri)hadir selaku tetamu kehormat pada Forum Motivasi Pengukuhan Institusi Keluarga di Majlis Perhimpunan Keluarga Mawaddah.Turut hadir, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka SeriHaji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof (empat kiri).

 • HARI RABU 4 MEI 20162

  AMBULANS991

  POLIS993

  BOMBA995

  PENYELAMAT998

  NDMC2380214

  (Talian Darussalam) JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK,JABATAN PENGANGKUTAN DARAT,

  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAN e-darussalam123

  HALUAN

  264 MEI 2016 BERSAMAAN 1437

  TelBru terus beriperkhidmatan berkesanBismillahir Rahmanir Rahim

  Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

  TERLEBIH dahulu saya mengucapkanterima kasih kepada Ketua PegawaiEksekutif, Tuan David Kay keranamenjemput saya untuk hadir dan memberiucapan di Majlis Konvokesyen KeduaTelekom Brunei Berhad (TelBru).

  Saya juga mengambil kesempatan ini, untukmengucapkan setinggi-tinggi tahniah / kepada330 penerima sijil atas kejayaan mereka dansaya berharap segala latihan dan kemahiranyang diperolehi akan dapat memperluaskan lagiprospek kerjaya dalam bidang masing-masing.Tahniah juga kepada TelBru bagi lagukorporat tadi. Ianya cukup membanggakan.

  Kementerian Perhubungan menghargaisumbangan Syarikat TelBru kepadapembangunan modal insan, melaluipenyusunan program-program peningkatankapasiti yang rapi dan memenuhi rangka kerjakompetensi (industry compentency framework)dalam bidang telekomunikasi.

  Strategi ini saya percaya akan menempatkanSyarikat TelBru di posisi yang kuat danstabil untuk menghadapi persaingan danpergolakan teknologi di masa akan datang.

  TelBru Berhad adalah salah satu agensikerajaan yang awal diswastakan, kira-kiradalam 10 tahun yang lalu dengan tujuanuntuk memperbaiki lagi sistem pengurusanmelalui kaedah corpor ate management untukmemberikan perkhidmatan telekom yangcekap dan berkesan dan meningkatkan hasilpendapatan negara.

  Sebagai public goods or public utilities,perkhidmatan perhubungan dan telekommenjadi asas penting kepada kesejahteraan danpembangunan masyarakat terutama kepadamasyarakat. Bukan sahaja sebagai sumberperhubungan, tetapi juga sebagai sumberintelek dan maklumat melalui apa yang kitakenal sebagai ICT.

  Trend ini telah jugamembentuk satu tamadunmasyarakat yang berilmu (knowledge basedsociety) meliputi semua kegiatan manusiasama ada ekonomi, pengurusan, perundangandan sebagainya.

  Permintaan orang ramai terhadapperkhidmatan telekomunikasi yang cekap danberkesan juga terus menjulang tinggi, supayamereka dapat bersaing dan sentiasa bersediauntuk memberikan yang terbaik dalam urusanmasing-masing.

  Dalam konteks ini, kita bangga melihatTelBru Berhad terus berada di barisanhadapan dalam pemberian perkhidmatan yangberkesan, menyahut wawasan negara untukmembentuk rakyat dan masyarakat yang pintardan berilmu pengetahuan.

  Di sinilah masanya kita meletakkankeyakinan kita terhadap pertumbuhan sektorswasta dan memanfaatkan kaedah penswastaandi negara ini.

  Objektif utama ialah untuk menjagakepentingan jangka panjang negara (the long

  term interest of the country) seperti yangditekankan dalam belanjawan negara tahunini iaitu mengukuhkan iklim perekonomianbagi mendukung pembangunan berterusan.

  Sebagai agensi kerajaan yangbertanggungjawab ke atas dasar danperkembangan ICT di negara ini, KementerianPerhubungan akan terus memberi penekanankepada kestabilan pasaran dan perkembangansektor ICT serta pembangunan yang seimbang(balanced development).

  Ke arah ini Kementerian Perhubunganterus berhadapan dengan beberapa cabaran,antaranya ialah aliran teknologi yang terusberkembang atau (rapid change of technology)dan realitinya bahawa negara kita terusberada sebagai pengguna atau (receiving end oftechnology and not as a solution provider).

  Tanpa menumpukan perhatian kepadaresearch and development, Hartanah Intelek(Intellectual Property) berunsur ICT yangdidaftarkan di negara ini masih di tahapyang rendah.

  Sementara TelBru terus memainkanperanan yang penting, pada masa yang samakita juga luar harus peka bahawa perkembangandi tempat lain atau luar negeri adalah jauh lebihimpressive dan inspirational.

  Ini jelas dalam aspek penguasaan teknologidan as a solution provider.

  Lebih tiga dekad dalam perkhidmatantelekomunikasi, Negara Brunei Darussalammemang sudah terbiasa dengan perkembanganteknologi telekom.

  Mungkin ada yang ingat p

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended