Home >Documents >Pelita Brunei - Rabu 23 Dis 2015

Pelita Brunei - Rabu 23 Dis 2015

Date post:24-Jul-2016
Category:
View:261 times
Download:10 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • 23 FEBRUARI 2015 / EDISI RABU / PERCUMA23 DISEMBER 2015 / JABATAN PENERANGAN

  Layari Laman Web: www.pelitabrunei.gov.bnE-mel: [email protected] Hotline: 2382891 / 2383400 Smb: 217 Faksimile: 2381004

  11

  ''NAMUN dalam zamanserba sibuk ini, walaupunsesuatu amal soleh itu

  mudah sahaja untuk dibuat,seperti berselawat tetapisangat senang pula ia

  dicicirkan disebabkan olehkesibukan-kesibukan yangmembungkus manusia.''

  - Titah Sempena SambutanMaulud Nabi MuhammadSallallahu Alaihi Wasallampada 12 Rabiulawal 1436H

  / 2 Januari 2015M.

  PETIKAN TITAH

  ''DAN hendaklah kamubertolong-tolongan

  untuk berbuat kebajikandan bertakwa danjanganlah kamu

  bertolong-tolongan padamelakukan dosa maksiat

  dan pencerobohan.''- (Firman Allah

  Subhanahu Wataaladalam Surah

  Al Maa-idah, ayat 2).

  MANISNYA IMAN

  TAHUN 60 / BILANGAN 153 1437

  Ke muka 24

  BND7,200 bantukeluarga ahli PGGMB

  Muka 6

  KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien SaadulKhairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang MahaMulia Emperor Akihito, Emperor Jepun dan juga kepada Perdana Menteri Jepun, Tuan Yang Terutama Shinzo Abe sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan KebawahDuli Yang Maha Mulia Emperor Akihito Yang Ke-82 Tahun.

  Muliakan HariKeputeraan RasulullahBANDAR SERI BEGAWAN, Selasa,22 Disember. - Nabi MuhammadSallallahu Alaihi Wasallam amatterkenal dengan sifat-sifat yang terpujidan memiliki akhlak pekerti mulia

  yang amat disanjungi, maka tidakhairanlah seluruh masyarakat Islamakan mengingati dan memuliakanHari Keputeraan Junjungan BesarNabi Muhammad Sallallahu Alaihi

  Wasallam sebagai pembawa rahmatke seluruh alam.

  Di Negara Brunei Darussalamyang majoriti penduduk beragamaIslam seperti lazimnya akanmengadakan Majlis SambutanMaulud Nabi Muhammad SallallahuAlaihi Wasallam secara besar-besaranbagi memperkembangkan danmenyebarkan lagi syiar Islamdi negara ini, di sampingmemperingatiakan kelahiran Rasulullah yangterakhir Nabi Muhammad SallallahuAlaihi Wasallam.

  Sebagai persediaan awal dankelancaran perjalanan majlis itu nanti,latihan penuh bagi Majlis SambutanMaulud Nabi Muhammad SallallahuAlaihi Wasallam Peringkat NegaraBagi Tahun 1437 Hijrah berlangsungdi Taman Haji Sir Muda Omar AliSaifuddien, di sini.

  PROGRAM timbulkanrasa cinta kepada AllahSubhanahu Wata'ala

  Muka 5

  Siaran Akhbar Kementerian Hal Ehwal UgamaFoto : Masri Osman

  Brunei-Jepun terus kukuhkanhubungan dua hala

  BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 23Disember. - Kebawah Duli Yang MahaMulia Paduka Seri Baginda Sultan HajiHassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni

  Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali SaifuddienSa'adul Khairi Waddien, Sultan dan YangDi-Pertuan Negara Brunei Darussalam telahberkenan menghantar titah-titah perutusan

  tahniah kepada Kebawah Duli Yang MahaMulia Emperor Akihito, Emperor Jepun danjuga kepada Perdana Menteri Jepun, Tuan YangTerutama Shinzo Abe sempena Ulang Tahun

  Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang MahaMulia Emperor Akihito Yang Ke-82 Tahun.

  Dalam titah perutusan tersebut, KebawahDuli Yang Maha Mulia menghargaipersahabatan dan kerjasama yang sekian lamadinikmati di antara kedua-dua buah negara, danberharap akan dapat mengukuhkan lagi per-sahabatan yang bernilai ini bagi kemanfaatanrakyat kedua-dua buah negara.

  Kebawah DYMM mengakhiri titah perutusanbaginda itu dengan seterusnya menyampaikansalam sejahtera kepada Kebawah DYMMEmperor Akihito dan semoga baginda sentiasaberada di dalam keadaan sihat walafiat danbegitu juga hendaknya kepada KebawahDYMM Empress Michiko dan ahli keluargadiraja.

  Sementara itu, dalam titah perutusan bagindakepada Perdana Menteri Jepun, Tuan YangTerutama Shinzo Abe, baginda merakamkankegembiraan dapat berjumpa dengan Tuan YangTerutama semasa Sidang Kemuncak ASEANpada bulan November lepas di Kuala Lumpurdan seterusnya berharap di masa akan datangakan dapat peluang lagi untuk meningkatkanhubungan peribadi dan dua hala yang bernilaidi antara kedua-dua buah negara.

  Kebawah DYMM mengakhiri titah perutusanbaginda dengan menyampaikan salam muhibahkepada TYT dan semoga akan sentiasa beradadi dalam keadaan sihat dan bergembira.

  Siaran Akhbar PejabatKebawah Duli Yang Maha Mulia

  MENTERI Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka SeriSetia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman ketikamenyaksikan latihan penuh Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu AlaihiWasallam Peringkat Negara Bagi Tahun 1437 Hijrah yang berlangsung di Taman HajiSir Muda Omar 'Ali Saifuddien.

 • HARI RABU 23 DISEMBER 20152

  AMBULANS991

  POLIS993

  BOMBA995

  PENYELAMAT998

  NDMC2380214

  (Talian Darussalam) JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK,JABATAN PENGANGKUTAN DARAT,

  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAN e-darussalam123

  HASRAT NEGARA

  1123 DISEMBER 2015 BERSAMAAN 1437

  Ambil ilmu, bukan budaya asingAssalamualaikum

  Warahmatullahi WabarakatuhBismillaahir Rahmaanir RaheemAlhamdulillah Rabbil Alameen,

  Wabihiee Nastaeenu Alaa UmuuriddunyaWadden, Wassalaatu Wassalaamu

  Ala Asyarafil Mursaleen,Sayyidina Muhammaddin, Waalaa

  Aalihee Wasahbihee Ajmaeen, Wabadu

  BETA bersyukur ke hadrat AllahSubhanahu Wataala kerana dapatpula bersama-sama dengan rakyat danpenduduk Negara Brunei Darussalam yangsedang berada di United Kingdom dan IrelandUtara, penuntut, pegawai kerajaan dan merekayang sedang dalam percutian bersamakeluarga.

  Menerusi perjumpaan ini, membukakanpeluang bagi beta untuk mengetahui secaralebih dekat perkembangan para pelajar di sini,terutamamengenai kemajuan dan susah-senangyang sedang mereka lalui.

  Ini penting, bagi memastikan para pelajaradalah tidak ke mana-mana, melainkansemata-mata bulat kepada pengajian sahaja,bukan kepada yang lain-lain.

  Khusus dalam era hari ini, macam-macam perkara boleh berlaku, yang bolehmemalingkan seseorang daripada tanggung-jawabnya kepada sesuatu yang tidak berfaedahlagi merugikan.

  Kewajipan para pelajar tidak ada dua tiga,melainkan cuma satu sahaja, iaitu untuk belajardan lulus dalam pengajian.

  Mereka perlu sedar, bahawa mereka adalahaset negara, dan selaku aset, mereka tidak bolehcacat atau susut nilai. Jika aset cacat atau susutnilai, maka itu, bukan lagi bernama aset.

  Para pelajar mesti memahami ini. Merekamesti betul-betul faham akan kedudukansistem nilai. Kita berada di negara oranglain adalah semata-mata untuk mengambililmu, bukan untuk mengambil budaya atau carahidup mereka.

  Inilah cara yang betul bagaimana kitamemelihara dan mempertahankan sistemnilai kita.

  Untuk lebih menjelaskan lagi mengenaidengan sistem nilai ini, kita sekarangAlhamdulillah, sedang diberkati oleh Allahdengan sistem Pemerintahan Melayu IslamBeraja (MIB).

  MIB inilah sistem nilai kita. Di manapunkita berada, MIB tetap bersama-sama dengankita. Janganlah ia disembaranakan.Menyemba-ranakan MIB bererti menyembaranakan sistemnilai kita.

  Tunjang MIB ialah ajaran Islam tulen.Jangan kita berganjak dari ajaran ini. Peganglahia kuat-kuat tanpa perlu menoleh atau melihatke mana-mana lagi.

  Inilah warisan turun-temurun, kita mestiberbangga dengannya.

  Awas! Dunia sekarang ini macam-macamada, termasuk ramai penjaja-penjaja ajarandan ideologi. Mereka ini bergerak ke sanadan ke mari untuk mempromosi ajarandan ideologi, dengan cara yang pelbagai. Adadengan cara tulisan, dan tidak kurang jugamelalui lisan.

  Fokus atau sasaran mereka ialahmasyarakat, khasnya para belia dan pelajar.Moto mereka yang popular ialah

  TITAH Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah MuizzaddinWaddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien, Sultan dan YangDi-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Majlis Bersama Rakyat dan Penduduk Negara BruneiDarussalam Yang Berada Di United Kingdom dan Northern Ireland; dan Penganugerahan Biasiswa'The Chancellors Scholar' Universiti Brunei Darussalam Bagi Sesi 2015 / 2016 di London, UnitedKingdom pada hari Ahad, 1 Rabiulawal 1437 Hijrah bersamaan 13 Disember 2015 Masihi.

  Penyemakan

  Abdul Hadi Haji Suhaili,Haji Besar Haji Mamit,

  Hajah Norliha Haji Salleh,Ramlah Md. Nor,

  Nurul Hazwani Abu Omar,Siti Faizahanisah Awang Mahani,Dk. Nur Ridzwana Pg. Abd. Aziz

  Pereka Letak

  Penterjemahan

  PenyuntinganPemberitaan/Rencana

  Juruteknik Foto

  Hajah Musmariani Haji Mohammad

  Ketua Bahagian Pelita Brunei

  Hajah Zabaidah Haji Salat

  Ketua Penyuntingan

  Musa Mohidin,Hajah Zabaidah Haji Salat,

  Mohammad Rainie Haji Durani,Samle Haji Jait,

  Hatral Hazmi Abdul Hamid,Nornasyirah Nordin,

  Muhammad Hafizhuddin Tasad

  Samle Haji Jait,Nor Hanizah Haji Abd. Halim,

  Siti Muslihat Haji Salleh,Bolhassan Haji Abu Bakar,

  Abdullah Asgar

  Khairul Shaharim Haji Abdul Ghafor,Haji Ahmad Haji Salim,

  Mohammad Ike Iqrami Haji Suhaimi,Mohammad bin Kahar

  Pg. Hajah Fatimah Pg. Haji Md. Noor,Norliah Md. Zain,

  Hezlinawati Haji Abdul Karim,Ak. Jefferi Pg. Durahman,

  Haniza Abdul Latif,Abu Bakar Haji Abdul Rahman,

  Wan Mohamad Sahran Wan AhmadiDk. Siti Redzaimi Pg. Haji Ahmad,

  Hajah Siti Zuraihah Haji Awang Sulaiman,Dk. Vivy Malessa Pg. Ibrahim,

  Rohani Haji Abdul Hamid,Nooratini Haji Abas,

  Khartini Hamir,Saerah Haji Abdul Ghani,

  Aimi Sani,Noraisah Muhammed,Marlinawaty Hussin,

  Ak. Syi'aruddin Pg. Dauddin

  KITA berada di negara orang lain adalah semata-mata untukmengambil ilmu, bukan untuk mengambil budaya atau cara hidupmereka.MIB tetap bersama-sama dengan kita. Janganlah ia disembaranakan.Me

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended