Home >Documents >Pelita Brunei - Rabu 18 Mei 2016

Pelita Brunei - Rabu 18 Mei 2016

Date post:30-Jul-2016
Category:
View:316 times
Download:17 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • EDISI RABU / PERCUMA18 MEI 2016 / JABATAN PENERANGAN

  Layari Laman Web: www.pelitabrunei.gov.bnE-mel: [email protected] Hotline: 2382891 / 2383400 Smb: 217 Faksimile: 2381004

  11

  ''JADI dapatlah dirumuskandi sini, bahawa keamanan dankestabilan, tidak bersumberdari sesiapa, melainkan iaadalah terbit dari rahmatAllah semata-mata. Tanparahmat, adalah mustahil

  untuk memperolehi keamanandan kestabilan.''

  - Titah Majlis Hari UlangTahun Angkatan BersenjataDiraja Brunei Ke-45 Tahunpada 3 Jamadilakhir 1427

  Hijrah / 31 Mei 2006 Masihi.

  ''DAN sesiapa yang taatkepada Allah dan Rasul-Nya,

  dan takutkepada Allah, serta

  bertakwa kepada-Nyamaka mereka itulah

  orang yangmendapat kejayaan.''

  - (Firman AllahSubhanahu Wata'ala dalamSurah Al-Nur, ayat 52).

  TAHUN 61 / BILANGAN 60 1437

  Muka 6

  PELAJAR cemerlangsekolah swasta terima

  APC

  Muka 8

  KEMPEN SembahyangBerjemaah semarak

  Sambutan Israk Mikraj

  4.34 4.44 6.06 6.30 12.18 3.40 6.27 7.41

  IBTE dianugerahkanISO 9001 : 2008

  BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin,16 Mei. - Institut Pendidikan TeknikalBrunei (IBTE) melakar sejarahapabila dianugerahkan SijilPengiktirafan Sistem PengurusanKualiti ISO 9001 : 2008 yangberlangsung di The LonghouseTraining Restaurant, Kampus IBTESultan Saiful Rijal, Jalan Muara.

  Majlis Penyampaian SijilPengiktirafan disempurnakan olehNaib Presiden Certification BusinessLine for Asia Pacific from BureauVeritas Singapore, Mr. ArnaudTorcheux kepada Pengarah Urusandan Ketua Pegawai Eksekutif IBTE,Dr. Chin Wei Keh.

  Hadir menyaksikan penyampaiansijil pengiktirafan berkenaan ialahMenteri Pendidikan, Yang BerhormatPehin Orang Kaya lndera PahlawanDato Seri Setia Awang Haji Suyoibin Haji Osman.

  Turut hadir, Setiausaha Tetap,Timbalan Setiausaha Tetap, naibcanselor, rektor, pengarah danpegawai-pegawai kanan kerajaan.

  Dr. Chin Wei Keh dalam ucapannyamenjelaskan, pencapaian Sijil ISO9001 : 2008 merupakan satupencapaian perintis dalam komitmenIBTE untuk melahirkan graduan yangberkemahiran tinggi dan mendapatpekerjaan dengan memenuhi harapanpihak berkepentingan serta kekalresponsif dan relevan.

  ''IBTE sedar bahawa untuk sistemyang dinamik dan berdaya saingseperti pendidikan teknikal, ia pentingbahawa penambahbaikan dilakukandalam proses dan operasinya denganmemastikan output yang dihasilkan,seperti graduan yang berkualiti.''

  Dalam masa yang mencabar padamasa kini, dengan sistem ekonomiyang semakin global yangmemerlukan pekerja mahir dancekap katanya, akreditasi piawaianantarabangsa adalah hala tuju untukmaju, terutamanya jika organisasimengenal pasti amalan terbaik.

  Menyedari hakikat ini dan keperluanuntuk memupuk dan mencapaikecemerlangan tambahnya lagi, IBTEmenetapkan untuk menghasilkansistem berkualiti sebagai sebahagiandaripada budaya kerja.

  ''Kejayaan dalam pencapaianpensijilan ini menggariskankesungguhan dan komitmen IBTEberterusan dalam pengurusan dankakitangan yang menyediakan produkberkualiti tinggi dan perkhidmatankepada pihak-pihak berkepentinganserta mendapat reputasi sebagai pusatkecemerlangan latihan kemahiran,''ujarnya.

  Beliau menambah, pemantauandan penilaian yang berterusan perludijalankan untuk memastikan bahawaproses IBTE terus mematuhistandard yang diperlukan, dan untukmemastikan bahawa penambahbaikanberterusan dicapai selaras denganpelan transformasi strategik IBTE.

  Pada masa akan datang, denganpensijilan ini jelasnya lagi,IBTE berharap untuk mendapatpengiktirafan antarabangsa daripadabadan-badan akreditasi lain dalammencapai wawasannya untukmenjadi sebuah institusi negaraterkemuka dalam pendidikanteknikal lepasan menengah dan latihanmenjelang 2018.

  Majlis juga diisikan dengantayangan video ringkas mengenaipenyediaan IBTE ISO.

  IBTE adalah institusi lepasanmenengah (post-secondary) pertamadi Brunei Darussalam dalam mencapaistandard antarabangsa SistemPengurusan Kualiti ISO 9001 : 2008yang menunjukkan komitmenuntuk melahirkan graduan yangberkemahiran tinggi dan mendapatpekerjaan yang memenuhi harapanpihak berkepentingan denganmembuat penambahbaikan kepadaproses dan operasi dalammemastikan kualiti graduan yangdihasilkan.

  Oleh : Saerah Haji Abdul GhaniFoto : Masri Osman

  MENTERI Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya lndera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman (tengah)semasa hadir menyaksikan Majlis Penyampaian Sijil Pengiktirafan yang disempurnakan oleh Naib Presiden Certification Business Linefor Asia Pacific from Bureau Veritas Singapore, Mr. Arnaud Torcheux (kanan) kepada Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai EksekutifIBTE, Dr. Chin Wei Keh (kiri).

  ''KEJAYAAN dalam pencapaian pensijilan inimenggariskan kesungguhan dan komitmen IBTEberterusan dalam pengurusan dan kakitanganyang menyediakan produk berkualiti tinggi dan

  perkhidmatan kepada pihak-pihak berkepentinganserta mendapat reputasi sebagai pusatkecemerlangan latihan kemahiran.''

  Merukyah anak bulan Ramadan1437H pada Ahad, 5 Jun

  BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa,17 Mei. - Mahkamah-MahkamahSyariah Negara Brunei Darussalamdengan ini mengumumkan kepadaorang ramai terutama umat Islam diNegara Brunei Darussalam bahawapada menjunjung titah perkenanKebawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda Sultan HajiHassanal Bolkiah Mu'izzaddinWaddaulah ibni Al-Marhum SultanHaji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adulKhairi Waddien, Sultan danYang Di-Pertuan Negara BruneiDarussalam, maka Yang BerhormatYang Di-Pertua Majlis Ugama Islamdengan ini memaklumkan bahawaketetapan 1 Syaaban 1437 Hijrahadalah jatuh pada hari Ahad, 8 Mei2016 Masihi.

  Maka berikut dengan itu, NisfuSyaaban bagi tahun 1437H jatuhpada petang hari Sabtu malam Ahad,21 Mei 2016M.

  Berikutan dengan itu juga,ketetapan bagi merukyah anak bulanRamadan 1437H akan dilakukan pada

  petang hari Ahad, 29 Syaaban 1437Hbersamaan 5 Jun 2016M ditempat-tempat berikut iaitu MenaraDST, Bangunan DST Headquarters,

  Lebuhraya Tungku; Bukit Agok,Jerudong; Bukit Ambok, DaerahTutong; dan Bukit Lumut, DaerahBelait.

  Siaran Akhbar : Mahkamah Rayuan Syariah

 • 2 HALUAN

  1118 MEI 2016 BERSAMAAN 1437

  7 . 417 . 417 . 427 . 427 . 427 . 427 . 43

  6 . 276 . 276 . 276 . 286 . 286 . 286 . 28

  3 . 403 . 403 . 413 . 413 . 413 . 423 . 42

  12 . 1812 . 1812 . 1812 . 1812 . 1812 . 1812 . 18

  6 . 306 . 306 . 306 . 306 . 306 . 306 . 30

  6 . 066 . 066 . 066 . 066 . 066 . 066 . 06

  MEI SYAABAN

  18192021222324

  4 . 444 . 444 . 434 . 434 . 434 . 434 . 43

  4 . 344 . 344 . 334 . 334 . 334 . 334 . 33

  11121314151617

  HARI RABU 18 MEI 2016

  Ke muka 12

  Kurikulum pendidikan Islammemerlukan reformasi

  Bismillahir Rahmanir RahimAssalamu'alaikum Warahmatullahi

  Wabarakatuh

  SAYA amat berbesar hati kerana dijemputke Persidangan Antarabangsa yangpenting ini anjuran Universiti BruneiDarussalam melalui Pusat Pengajian IslamSultan Omar 'Ali Saifuddien (SOASCIS).

  Pada pandangan saya, tema SICON 5 agakmenarik, mencabar dan juga penting. Tema iniadalah menarik kerana jarang orang bercakapmengenainya. Tetapi ini tidak bermaknabahawa isu-isu yang dicadangkan olehtema SICON 5 tidak pernah difikirkan ataudibincangkan sama sekali.

  Sebagai contoh Shaikh Muhammad Abduh(1849 - 1905) berbangsa Mesir dikenali dalamkalangan orang Islam sebagai reformer Islamyang amat prihatin dengan keperluan untukreformasi pendidikan dan pembaharuan dalampemikiran Islam. Gerakan refomasi beliaumeletakkan tekanan yang besar dalamkeperluan untuk perubahan dalam pendidikanIslam. Ia adalah perlu bagi umat Islam untukbertindak balas terhadap pendidikan modenBarat untuk kemajuan mereka. WalaupunShaikh Abduh terkenal dengan pemikiranbaharunya dalam teologi dia memberikanperingatan kepada umat Islam. Beliaumemberitahu mereka untuk mengambil sikapberhati-hati dalam tanggungjawab merekaterhadap pemodenan. Mereka mesti sentiasasedar akan identiti mereka sendiri sebagaiorang Islam. Menurut beliau, umat Islammempunyai identiti tersendiri keranakesedaran beliau mengenai masalah yangdihadapi oleh pemikiran pendidikan umatIslam Muhammad Abduh telah menyentuhmengenai sistem dan struktur institusipendidikan dan kurikulum.

  Menurut Muhammad Abduh, pada masakemerosotan umat Islam mereka telahdiketahui mempunyai sistem pendidikan yangberasaskan dualisme. Dualisme wujud keranapada satu pihak terdapat satu sistem madrasahpersekolahan dengan wawasan agama danpada pihak yang lain terdapat satu sistempersekolahan umum atau sekular yang telahberjaya menghasilkan sumber manusia dalampelbagai bidang profesional tanpa wawasanagama.

  Oleh itu, untuk mengatasi dualisme,dalam gerakan reformasi MuhammadAbduh mengambil inisiatif baharu dalam

  memperkenalkan apa yang dikenali sebagaimata pelajaran sekular moden sepertiMatematik, Bahasa, Geografi, Sejarah,Falsafah dan sebagainya ke dalam kurikulumsistem madrasah atau sekolah agama.Reformasi pendidikan merebak ke seluruhMesir pada zamannya.

  Walau bagaimanapun, reformasi kurikulumyang dimulakan oleh Muhammad Abduh tidakcepat merebak ke seluruh dunia Islam. Apapunsebabnya kerana fenomena ini kita dapatidi sistem persekolahan ugama percakapanMelayu Islam dunia, sama ada kitamemanggilnya madrasah, pondok atau

  pesanteran, jelas terpahat sehingga hari ini.Walaupun terdapat perubahan yang dibawaoleh pengenalan mata pelajaran moden'sekular' ke dalam sekolah-sekolah ugamasekolah-sekolah ini masih dilihat sebagaisimbol kuat pertahanan dan pemeliharaanwawasan pendidikan ugama. Lebih-lebih lagi,kerana sistem pendidikan persekolahan umumdi dunia berbahasa Melayu menjadi lebihmeluas dan lebih memperkayakan masalahdualisme yang disebut oleh MuhammadAbduh lebih dari pada seratus tahun yang laluterus melibatkan minda Melayu Islam.

  Pada pandangan saya perkaitan temaSICON 5 ialah platform untuk pertemuanminda orang Islam untuk mencar

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended