Home >Documents >Pelita Brunei - Rabu 16 Dis 2015

Pelita Brunei - Rabu 16 Dis 2015

Date post:24-Jul-2016
Category:
View:284 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • 16 FEBRUARI 2015 / EDISI RABU / PERCUMA16 DISEMBER 2015 / JABATAN PENERANGAN

  Layari Laman Web: www.pelitabrunei.gov.bnE-mel: [email protected] Hotline: 2382891 / 2383400 Smb: 217 Faksimile: 2381004

  4

  ''PIHAK-PIHAK dalam kerajaanpula sentiasa berkewajipan untukmendekati rakyat dan pendudukdengan maklumat-maklumat yang

  berguna supaya mereka dapatsama-sama merasakan betapa

  mustahaknya negara merancangdan membangun untuk

  kemajuan.''- Titah sempena Istiadat

  Pembukaan Rasmi MesyuaratPertama dari Musim

  Permesyuaratan Keenam MajlisMesyuarat Negara.

  PETIKAN TITAH

  ''PADA hari ini, Aku telahsempurnakan bagi kamuagama kamu, dan Aku

  telah cukupkan nikmat-Kukepada kamu dan Aku telahredakan Islam itu menjadi

  agama untuk kamu.''- (Firman Allah Subhanahu

  Wataala dalam SurahAl Maa-idah, ayat 3).

  MANISNYA IMAN

  TAHUN 60 / BILANGAN 150 1437

  Bersama rakyat dan penduduk NBDdi United Kingdom dan Northern Ireland

  Pertahankan sistem nilai

  KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan NegaraBrunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima junjungziarah rakyat baginda yang terdiri daripada penuntut-penuntut, pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas, berkursus dan dalam percutian bersama keluarga pada Majlis Bersama Rakyat dan Penduduk Negara BruneiDarussalam yang berada di United Kingdom dan Northern Ireland. Majlis tersebut berlangsung di Hotel Hilton on Park Lane, London, United Kingdom pada hari Ahad, 13 Disember 2015. - Foto : Pg. Amirulnizam Pg. HajiMohd. Ali dari London, United Kingdom (Lihat muka 3, 4, 12 dan 13).

  LONDON, UNITED KINGDOM, Ahad, 13Disember. - Kebawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda Sultan Haji HassanalBolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibniAl-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali SaifuddienSa'adul Khairi Waddien, Sultan dan YangDi-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitahmemanjatkan syukur ke hadrat Allah SubhanahuWata'ala kerana dapat pula bersama-sama denganrakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalamyang sedang berada di United Kingdomdan Ireland Utara, penuntut, pegawai kerajaandan mereka yang sedang di dalam percutianbersama keluarga.

  Baginda seterusnya bertitah bahawaperjumpaan seperti ini memberikan peluangkepada baginda untuk mengetahui dengan lebihdekat lagi akan perkembangan khususnyakemajuan dan susah senang yang dilalui oleh parapelajar di United Kingdom dan Ireland Utara.Menurut baginda lagi, ia adalah penting untuk

  DIKIR Maulidur Rasuldi Masjid SSBRPAD

  Muka 6

  Siaran AkhbarJabatan Perdana Menteri

  BAGINDA bertitah bahawa parapelajar mesti betul-betul memahami akan

  kedudukan 'sistem nilai'. Dalam hal ini, bagindamenegaskan bahawa para pelajar berada di negara

  orang lain adalah semata-mata untuk mengambil ilmudan bukan untuk mengambil budaya atau cara hidup

  orang lain. Inilah caranya untuk memelihara danmempertahankan sistem nilai para pelajar

  masing-masing.

  Ke muka 4

  memastikan para pelajar tidak akanke mana-mana melainkan semata-matabulat menumpukan perhatian padapengajian sahaja.

  Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitahdemikian pada Majlis Bersama Rakyatdan Penduduk Negara Brunei Darussalamyang berada di United Kingdom dan Northern

  Ireland. Majlis berlangsung di Hotel Hilton onPark Lane, di sini.

  Baginda juga bertitah bahawa dalam era ini,macam-macam perkara boleh berlakuyang boleh memalingkan seseorang itudari tanggungjawabnya pada sesuatuyang tidak berfaedah dan merugikan.

 • HARI RABU 16 DISEMBER 20152

  AMBULANS991

  POLIS993

  BOMBA995

  PENYELAMAT998

  NDMC2380214

  (Talian Darussalam) JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK,JABATAN PENGANGKUTAN DARAT,

  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAN e-darussalam123

  Terjemahan dari teks asaldalam bahasa Inggeris oleh :

  Hajah Musmariani Haji Mohammad

  TAMAN Rekreasi Hutan Simpan Berakas akandikembangkan di mana operasi, pengurusan dan

  penyelenggaraan kawasan taman ini akandisalurkan tidak lama lagi. Taman Rekreasi

  Hutan Simpan Berakas ini akan menjadi projekperintis bagi perjanjian tersebut. Taman ini akanbertemakan sebagai taman "Aktiviti Hutan dan

  Berbasikal Lasak". Kami mengalu-alukanpenyertaan daripada sektor swasta untuk tujuan ini.

  HALUAN

  416 DISEMBER 2015 BERSAMAAN 1437

  MENTERI Sumber-Sumber Utama danPelancongan,Yang Berhormat Dato PadukaHaji Awang Ali bin Haji Apong berucap semasamerasmikan Kedai Basikal 'Kingdom Ridesand Adventures' Madang Berakas, NegaraBrunei Darussalam Khamis pada hari Khamis,10 Disember 2015.

  Taman Rekreasi Hutan Simpan Berakas

  Dibangunkan sebagaiprojek perintis

  Bismillahir Rahmanir RahimAssalamu'alaikum

  Warahmatullahi Wabarakatuh

  PERTAMA sekali, izinkan saya untukmengambil kesempatan ini untukmengucapkan terima kasih danpenghargaan kepada Awang Jason Pickett,Pengarah Kingdom Rides dan Adventures,kerana menjemput saya sebagai tetamukehormat dan merasmikan pelancaranpenubuhan perniagaan basikal.

  Negara Brunei Darussalam diberkati denganhutan yang tinggi dan pantai panjang yangterbentang indah dan landskap semula jadi.Landskap seperti di Negara Brunei Darussalam(NBD) adalah unik dan mudah diakses olehsemua orang.

  Aset semula jadi menyediakan peluang besarbagi NBD untuk dijadikan sebagai tempat-tempat menarik, dan pada masa yang samauntuk membangunkan dan mengukuhkanproduk pelancongan yang sedia ada. Denganadanya aktiviti-aktiviti yang bolehdibangunkan melalui laman pelancongansemula jadi seperti pelanconganpengembaraan, ini memberi satu peluangyang boleh dinikmati oleh pengunjungdari semua peringkat umur terutamamengulangi pengunjung.

  Dengan ini, beberapa aktiviti bolehdiperkenalkan di taman-taman rekreasi, pantaiyang bersih dan tapak pelancongan semula jadiyang sesuai untuk merentas hutan,perkhemahan, menyelam, mendaki, danaktiviti gunung basikal.

  Terdapat peningkatan jumlah pelancongyang menikmati aktiviti luar. Sebilangandaripada mereka juga suka meneroka danmengalami perjalanan ke kawasan pedalamanyang mempunyai pemandangan yang indah.Jenis aktiviti ini semakin menjadi popularsebagai mencari destinasi pelancong percutianyang berbeza, menarik dan lebih mencabar dariapa yang kini ditawarkan.

  NBD adalah sebuah destinasi yang unik danmempunyai banyak potensi yang bolehdimajukan lagi bagi pengunjung kita. Inimemerlukan usaha bersepadu daripelbagai agensi termasuk sektor swasta untukmembuat produk-produk pelancong kita lebihmenarik, menyeronokkan dan menyenangkan,atau dalam bahasa tempatan "SIUK", dimanakita berharap akan menarik orang untukkembali lagi dan lagi.

  Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda Sultan dan YangDi-Pertuan Negara Brunei Darussalam,melalui Kementerian Sumber-Sumber Utamadan Pelancongan sedang mengenal pastitaman-taman rekreasi dan pantai di negara iniuntuk dibangunkan sebagai kawasan rekreasi

  bagi pelawat-pelawat tempatan dan asing. Satukawasan itu adalah Taman Rekreasi HutanSimpan Berakas. Taman Rekreasi HutanSimpan Berakas akan dikembangkan di manaoperasi, pengurusan dan penyelenggaraankawasan taman ini akan disalurkan tidak lamalagi. Taman Rekreasi Hutan Simpan Berakasini akan menjadi projek perintis bagi perjanjiantersebut. Taman ini akan bertemakan sebagaitaman "Aktiviti Hutan dan Berbasikal Lasak".Kami mengalu-alukan penyertaan dari sektorswasta untuk tujuan ini.

  Dalam hal ini, saya juga ingin menggalakkantaman-taman lain dan pemilik pantai di negaraini untuk bekerjasama dengan KementerianSumber-Sumber Utama dan Pelancongan

  melakukan perkiraan yang serupa dan sumberluar operasi, pengurusan dan penyelenggaraantaman dan pantai mereka kepada pengendaliswasta. Pengendali akan menyediakan aktivitidalam taman-taman dan pantai, dan membuattempat-tempat yang lebih baik kepadapelancong tempatan dan asing. Kepelbagaianpilihan untuk melakukan aktiviti ditaman-taman dan pantai juga akanmenarik pengunjung untuk kembali ketempat-tempat ini sekali lagi sebagaipegunjung seterusnya.

  Akhir sekali, saya ingin menyatakan bahawaadalah penting untuk membangunkankerjasama erat dengan semua pihakberkepentingan yang berkaitan pelanconganseperti; ejen pelancongan, pengusahapelancongan, pengusaha hotel dan operatorpengangkutan untuk mencapai matlamat ini.Kingdom Rides dan Adventures adalah sebuahorganisasi yang berpotensi dalam usaha itu,terutamanya dalam menyediakan aktivitiberbasikal lasak seperti ekspedisi berbasikaluntuk kawasan-kawasan seperti TamanRekreasi Hutan Simpan Berakas Brunei untukrakyat Brunei dan pelancong antarabangsa.

  Sebagai penutup, saya sekali lagi inginmengucapkan terima kasih dan penghargaankepada Awang Jason Pickett kerana memberipenghormatan kepada saya untuk merasmikanpembukaan Pameran Basikal Rides Kingdomdan Adventures. Saya berharap awdamencapaikejayaan dalam usaha perniagaan awda.

  Dengan Kalimah 'Bismillahir RahmannirRahim' dan dengan rahmat Allah dan NabiMuhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iamerupakan penghormatan besar danmenyeronokkan kepada saya untuk membukarasmi "Pameran Basikal Rides Kingdomdan Adventures".

  Wabillahhittaufik Walhidayah,Wassalamualaikum WarahmatullahiWabarakatuh.

  Penyemakan

  Abdul Hadi Haji Suhaili,Haji Besar Haji Mamit,

  Hajah Norliha Haji Salleh,Ramlah Md. Nor,

  Nurul Hazwani Abu Omar,Siti Faizahanisah Awang Mahani,Dk. Nur Ridzwana Pg. Abd. Aziz

  Pereka Letak

  Penterjemahan

  PenyuntinganPemberitaan/Rencana

  Juruteknik Foto

  Hajah Musmariani Haji Mohammad

  Ketua Bahagian Pelita BruneiHajah Zabaidah Haji Salat

  Ketua Penyuntinga

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended