Home >Data & Analytics >Pancasila sbg sumber nilai

Pancasila sbg sumber nilai

Date post:30-Nov-2014
Category:
View:239 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Description:
PPT PKN
Transcript:
 • 1. Standar Kompetensi : 1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka KKoommppeetteennssii DDaassaarr :: 11..11.. MMeennddeesskkrriippssiikkaann PPaannccaassiillaa sseebbaaggaaii iiddeeoollooggii tteerrbbuukkaa.. 11..22.. MMeennggaannaalliissiiss PPaannccaassiillaa sseebbaaggaaii ssuummbbeerr nniillaaii ddaann ppaarraaddiiggmmaa ppeemmbbaanngguunnaann..
 • 2. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Menganalisis pancasila sebagai sumber nilai
 • 3. dd..KKeedduudduukkaann PPaannccaassiillaa BBaaggii BBaannggssaa IInnddoonneessiiaa PPaannccaassiillaa SSeebbaaggaaii DDaassaarr NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa :: SSeebbaaggaaii ddaassaarr uunnttuukk mmeennggaattuurr ppeemmeerriinnttaahhaann ddaann ppeennyyeelleennggggaarraaaann nneeggaarraa.. BBeerrssiiffaatt tteettaapp,, kkuuaatt,, ddaann ttiiddaakk ddaappaatt ddiiuubbaahh oolleehh ssiiaappaappuunn,, tteerrmmaassuukk oolleehh MMPPRR--DDPPRR hhaassiill ppeemmiilliihhaann uummuumm.. MMeerruuppaakkaann kkaaiiddaahh nneeggaarraa yyaanngg ffuunnddaammeennttaall,, yyaaiittuu bbaahhwwaa hhuukkuumm ddaassaarr tteerrttuulliiss ((UUUUDD)),, hhuukkuumm ttiiddaakk tteerrttuulliiss ((kkoonnvveennssii )),, ddaann sseemmuuaa hhuukkuumm aattaauu ppeerraattuurraann ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann hhaarruuss bbeerrssuummbbeerr ppaaddaa PPaannccaassiillaa..
 • 4. PPeerrwwuujjuuddaann nniillaaii--nniillaaii PPaannccaassiillaa sseebbaaggaaii ddaassaarr nneeggaarraa,, ddaallaamm bbeennttuukk ppeerraattuurraann ppeerruunnddaanngg-- uunnddaannggaann bbeerriissiiffaatt iimmppeerraattiiff ((mmeennggiikkaatt)) bbaaggii :: PPeennyyeelleennggggaarraa nneeggaarraa LLeemmbbaaggaa kkeenneeggaarraaaann LLeemmbbaaggaa kkeemmaassyyaarraakkaattaann WWaarrggaa nneeggaarraa IInnddoonneessiiaa ddii mmaannaa ppuunn bbeerraaddaa,, ddaann PPeenndduudduukk ddii sseelluurruuhh wwiillaayyaahh NNeeggaarraa KKeessaattuuaann RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa.. Lanjutan .
 • 5. PANCASILA Pancasila Dlm Pembukaan UUD 1945 Batang Tubuh Dan Penjelasan UUD 1945 Ketetapan MPR Peraturan Perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai Keputusan Gubernur, Bupati/Kotamadya CCiittaa HHuukkuumm SSttaaaattssffuunnddaammeennttaallnnoorrmm Lanjutan .
 • 6. PPaannccaassiillaa SSeebbaaggaaii PPaannddaannggaann HHiidduupp BBaannggssaa :: Merupakan pedoman ddaann ppeeggaannggaann ddaallaamm ppeemmbbaanngguunnaann bbaannggssaa ddaann nneeggaarraa aaggaarr ddaappaatt :: MMaammppuu bbeerrddiirrii kkookkoohh,, DDaappaatt mmeennggeettaahhuuii aarraahh ttuujjuuaann ddaallaamm mmeennggeennaall ddaann mmeemmeeccaahhkkaann mmaassaallaahh ((iiddeeoollooggii,, ppoolliittiikk,, eekkoonnoommii,, ssoossiiaall bbuuddaayyaa,, ddaann ppeerrttaahhaannaann kkeeaammaannaann)) yyaanngg ddiihhaaddaappii oolleehh bbaannggssaa,, ddaann TTiiddaakk tteerroommbbaanngg aammbbiinngg oolleehh kkeeaaddaaaann aappaappuunn,, tteerrmmaassuukk ddaallaamm eerraa gglloobbaall ddeewwaassaa iinnii..
 • 7. Pancasila Jati Diri/ KEPRIBADIAN Bangsa Indonesia Pancasila merupakan prinsip dasar dan nniillaaii ddaassaarr yyaanngg mmeemmpprriibbaaddii ((lliivviinngg rreeaalliittyy)) ,, sseehhiinnggggaa sseekkaalliigguuss mmeerruuppaakkaann jjaattiiddiirrii bbaannggssaa IInnddoonneessiiaa.. JJaattiiddiirrii bbaannggssaa aaddaallaahh ppaannddaannggaann hhiidduupp yyaanngg bbeerrkkeemmbbaanngg ddii ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg mmeennjjaaddii kkeesseeppaakkaattaann bbeerrssaammaa,, bbeerriissii kkoonnsseepp,, pprriinnssiipp ddaann nniillaaii ddaassaarr yyaanngg ddiiaannggkkaatt mmeennjjaaddii ddaassaarr nneeggaarraa sseebbaaggaaii llaannddaassaann ssttaattiiss,, iiddeeoollooggii nnaassiioonnaall,, ddaann sseebbaaggaaii llaannddaassaann ddiinnaammiiss bbaaggii bbaannggssaa yyaanngg bbeerrssaannggkkuuttaann ddllmm mmeenngghhaaddaappii sseeggaallaa ppeerrmmaassaallaahhaann mmeennuujjuu cciittaa--cciittaannyyaa .. JJaattiiddiirrii bbaannggssaa IInnddoonneessiiaa bbeerrssiiffaatt kkhhuussuuss,, ootteennttiikk ddaann oorriissiinniill yyaanngg mmeemmbbeeddaakkaann bbaannggssaa IInnddoonneessiiaa ddeennggaann bbaannggssaa llaaiinn..
 • 8. ee.. PPaannccaassiillaa SSeebbaaggaaii IIddeeoollooggii TTeerrbbuukkaa BBeebbeerraappaa ppeennggeerrttiiaann tteennttaanngg iiddeeDDooeelslsoottuugglliitt ::ddee TTrraaccyy,, IIddeeoollooggii mmeerruuppaakkaann bbaaggiiaann ddaarrii ffiillssaaffaatt yyaanngg mmeerruuppaakkaann iillmmuu yyaanngg mmeennddaassaarrii iillmmuu--iillmmuu llaaiinn sseeppeerrttii ppeennddiiddiikkaann,, eettiikkaa ddaann ppoolliittiikk,, ddaann sseebbaaggaaiinnyyaa.. LLaabbaarraattoorriiuumm IIKKIIPP MMaallaanngg,, IIddeeoollooggii aaddaallaahh sseeppeerraannggkkaatt nniillaaii,, iiddee ddaann cciittaa--cciittaa bbeesseerrttaa ppeeddoommaann ddaann mmeettooddee mmeellaakkssaannaakkaann // mmeewwuujjuuddkkaannnnyyaa.. KKaammuuss IIllmmiiaahh PPooppuulleerr,, IIddeeoollooggii aaddaallaahh cciittaa--cciittaa yyaanngg mmeerruuppaakkaann ddaassaarr ssaallaahh ssaattuu ssiisstteemm ppoolliittiikk,, ffaahhaamm kkeeppeerrccaayyaaaann ddaann sseetteerruussnnyyaa ((iiddeeoollooggii ssoossiiaalliiss,, iiddeeoollooggii IIssllaamm,, ddaann llaaiinn--llaaiinn))..
 • 9. Lanjutan . MMooeerrddiioonnoo,, IIddeeoollooggii aaddaallaahh mmeerruuppaakkaann kkoommpplleekkss ppeennggeettaahhuuaann ddaann nniillaaii,, yyaanngg sseeccaarraa kkeesseelluurruuhhaann mmeennjjaaddii llaannddaassaann bbaaggii sseesseeoorraanngg ((mmaassyyaarraakkaatt)) uunnttuukk mmeemmaahhaammii jjaaggaatt rraayyaa ddaann bbuummii sseeiissiinnyyaa sseerrttaa mmeenneennttuukkaann ssiikkaapp ddaassaarr uunnttuukk mmeennggeelloollaannyyaa.. EEnnssyyccllooppeeddiiaa IInntteerrnnaattiioonnaall,, IIddeeoollooggii aaddaallaahh ssyysstteemm ooff iiddeeaass,,bbeelliieeff,, aanndd aattttiittuuddeess wwhhiicchh uunnddeerrlliiee tthhee wwaayy ooff lliivvee iinn aa ppaarrttiiccuullaarr ggrroouupp,, ccllaassss,, oorr ssoocciieettyy ((ssiisstteemm ggaaggaassaann,, kkeeyyaakkiinnaann,, ddaann ssiikkaapp yyaanngg mmeennddaassaarrii ccaarraa hhiidduupp ssuuaattuu kkeelloommppookk,, kkeellaass aattaauu mmaassyyaarraakkaatt kkhhuussuuss..
 • 10. Lanjutan . PPrrooff.. PPaaddmmoo WWaahhyyoonnoo,, SSHH..,, IIddeeoollooggii ddiibbeerrii mmaakknnaa sseebbaaggaaii ppaannddaannggaann hhiidduupp bbaannggssaa,, ffaallssaaffaahh hhiidduupp bbaannggssaa,, bbeerruuppaa sseeppeerraannggkkaatt ttaattaa nniillaaii yyaanngg ddiicciittaa-- cciittaakkaann ddaann aakkaann ddiirreeaalliissiirr ddii ddaallaamm kkeehhiidduuppaann bbeerrkkeelloommppookk.. IIddeeoollooggii iinnii aakkaann mmeemmbbeerriikkaann ssttaabbiilliittaass aarraahh ddaallaamm hhiidduupp bbeerrkkeelloommppookk ddaann sseekkaalliigguuss mmeemmbbeerriikkaann ddiinnaammiikkaa ggeerraakk mmeennuujjuu kkee yyaanngg ddiicciittaa-- cciittaakkaann.. DDrr.. AAllffiiaann,, IIddeeoollooggii aaddaallaahh ssuuaattuu ppaannddaannggaann aattaauu ssiisstteemm nniillaaii yyaanngg mmeennyyeelluurruuhh ddaann mmeennddaallaamm tteennttaanngg bbaaggaaiimmaannaa ccaarraa yyaanngg sseebbaaiikknnyyaa,, yyaaiittuu sseeccaarraa mmoorraall ddiiaannggggaapp bbeennaarr ddaann aaddiill,, mmeennggaattuurr ttiinnggkkaahh llaakkuu bbeerrssaammaa ddaallaamm bbeerrbbaaggaaii sseeggii kkeehhiidduuppaann..
 • 11. Lahir dan Tumbuh-kembang Ideologi Diyakini Kebenaran-nya Utk Hidup Brsama Diakui Adanya Nilai-nilai Dasar Tumbuh-kembang di dalam Masyarakat Konsep-konsep Abstrak (inkrimental) IDEOLOGI NEGARA Dicantumkan Dalam Konstitusi Negara Dirumuskan Dalam Deklarasi Negara Dijabarkan Dalam Berbagai Kehidupan Pertama Kedua Hasil Olah Fikir Para Cendikiawan
 • 12. Hakikat dan Fungsi Ideologi Ideologi mempunyai ffuunnggssii sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt :: SSttrruukkttuurr kkooggnniittiiff,, iiaallaahh kkeesseelluurruuhhaann ppeennggeettaahhuuaann yyaanngg ddaappaatt mmeerruuppaakkaann llaannddaassaann uunnttuukk mmeemmaahhaammii ddaann mmeennaaffssiirrkkaann dduunniiaa ddaann kkeejjaaddiiaann--kkeejjaaddiiaann ddaallaamm aallaamm sseekkiittaarrnnyyaa.. OOrriieennttaassii ddaassaarr ddeennggaann mmeemmbbuukkaa wwaawwaassaann yyaanngg mmeemmbbeerriikkaann mmaakknnaa sseerrttaa mmeennuunnjjuukkkkaann ttuujjuuaann ddaallaamm
Embed Size (px)
Recommended