Home >Documents >P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A ... Manggala Kala Mamrang Kala Sudikun...

P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A ... Manggala Kala Mamrang Kala Sudikun...

Date post:26-Feb-2018
Category:
View:232 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

 • 2 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Bbuk

  1. Kagunan kita ,,Gambar ringgit Purw" ngkang prabanipn tansah mancrng btn nat surm, ksusl jumdulipn ringgit Mady, ringgit Gdg., sami wacucal, ringgit Klitik, kajng, ringgit Mnak, golk kajng, ringgit Dupr, wacucal, sapanunggilanipn, punik ttp satunggilng gambaran pratlanipn juru sunggng dls ng tanah Jawi, sh manjng dads yyasan, kabangsan, ngkang, saklangkng awig pakirtyanipn, ngants kngng dipn wastani dads ttunggulng kabudayan Jawi. Tumrap liyan bngs gambarng ringgit Purw punika dipun wastani : barang adn adn murni, utawi kagunan murni, tgsipn dipn ngrtsi, dipn rmni tuwin dipn sumrpi ng liyan bngs, tur sagd gsang ngants atusan tan. Mil masarakat inggih ngakni bilih ng bab punik umuripn langkng panjang. Dads sampn lrsipn manawi kabudayan ringgit Purw punik kaanggp pusakanng bngs kit Jawi ng umumipn, sh pants dipn asi ng masarakat.

  2. ng ngajng nalik drng wntn kawrh anggambar, natah tuwin nyunggng, kagunan gambar ringgit Purw sampn lair, awujd rc sl ukir-ukiran wntn ng candi candi Panataran, Mndt, Brbudr tuwin sans sansipn. Sarng wntn tiyang sagd nyrat ng rntal, gambar ringgit ng rc sl majng dads gambaran ng rntal tuwin sarng wntn tiyang sagd nyrat ng dlancang, gambar ringgit ng rntal majng santn dads ringgit Bbr. Sarng wiwit adgng Karatn Nagari Dmak, ng tan 1549 gambar ringgit Bbr wau lajng kabangn malh dads ringgit Prw, ngkang kadaml wacucal mas, katatah ngrawit sh kasunggng mawi pras ng kl jamanipn pr Wali Sunan Giri, Sunan Kalijg saglnganipn, nyarngi wiwt kl sumbaripn agami Islam ng tanah Jawi, sinngkalan ng cndrsngkl mmt awujd ringgit Batr Guru, akajng ungl : ,,Dwa Dadi Ngcis Bumi" atgs tan Jawi 1549 Wau.

  3. Mnggah kadibyanipn pr juru sunggng ng jaman kin ngkang kul sbt pr ahli kagunan murni ng tanah Jawi, inggih punik anggnng sagd ambangn gambaran ringgit ng rc sl lajng dads gambaran ng rntal. Gambaran ng rntal sagd kabangn malih dads ringgit Bbr, gambaran ringgit Bbr binangn malih dads ringgit wacucal Purw. Dads kasagdan anggambar wau kngng kul angg ngukr mnggah inggilng kasagdanipn pr juru sunggng ng jaman samantn, ttl sampn langkng inggil.

  4. Samangsa kalangkunganipun juru sunggng kl jaman samantn punik bad kul wawas. ng sakawit pr juru sunggng wau sami addasar ngnt rc sl ngkang babaranipn awujd ringgit Bbr lan wntnipn ng ringgit wacucal sampn btn mirib sakng sakawit. ng ngriku ttiyang sami sagd nyumrpi datng oran dumadsipn gambarng ringgit Prw kasbt ng nginggil, dads drajatng juru sunggng kl jaman rumiyin sampn kngng dipn wastani inggil.

  5. Nitik kasagdanipn juru sunggng Jawi Kin, sagd uwal sakng wwangunanng ukir ukiran rc sl dads ringgit Purw, btn namng awwatn wangn kmawn, ugi mawi nilar pangblakipn ayang ayangan, mil tturutanng ringgit wacucal lajng bd kalijan tturutanng ringgit Bbr, pratlanipn kads ng ngandhap punika:

  1. Tturutanng ringgit Bbr punik taksih andarbni tabt nadyan lampah lampahipn btn ct, jalaran wujdipn taksih kads sawangan ndah ngkang

 • 3 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  andarbni rrnggan griy griy, patamanan tuwin dhdhasar wingkng. Ckakipn taksih sagd klbt ng glngan turunan.

  2. Aluranng ringgit wacucal punik sanajan klbt ng glngan turunan, nangng sampn anggadahi tatanan gangsal bab kasbt ng nginggil.

  Samangk kul bad nyariysakn bab wnd.

  Wnd punik akajng wujd praanng glngan ringgit satunggal ngkang bd bd wangunipn. Kadst Pamad awnd Pangaw, Pangasih lan wnd Gndrh, punik sami bd bd.

  Arjun wnd Malatsih, Mangu, Jimat lan Kinanthi, punik sami wntn bdanipn.

  Gattkc wnd Guntr, Kilat, Tatit, Mg tuwin Mndng. Wnd wnd punik inggih bd bd malih, makatn salajngipn. Dads tmbng wnd ng ngriki tgsipn namng dads gambaranng pasmn.

  Buku punik minngk katrangan sawtawis tumrapng gambar gambar princnng badan ringgit Purw, awit katrangan ng bab makatn punik drng sumrambah. ng pangajng ajng sagd dads ssulh sawtawis tumrapng kawrh bab punik.

  PANGARANG.

 • 4 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Gambar Mripatan Tuwin Irung Irungan

  Brebes

  Ngirit

  Kaitan

  Kedelen

  Kedondongan

  Kriyipan

  Kelipan

  Rembesan

  Plirikan

  Plerokan

  Belis

  Telengan

  Pecicilan

  Plelengan

  Keran

 • 5 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Ambangir

  Sembada

  Bungker

  Dempok

  Mungkal gerang

  Nyunti

  Medang

  Nyentang

  Nyantik palwa

  Irung janma

  Bunder

  Nerong

  Nemlik

  Gambar Cangkem

  Damis

  Copet

  Nyawet

  Gusen

  Mrenges

  Mringis

  Anjeber

  Gugut

  Mingkem

  Mesem

  Mangap

  Ngablak

 • 6 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Praen Warna Warni

  Swaladara

  Sasadara

  Batara Sambu

  Batara Bayu

  Batara Yamadipati

  Batara Narada

 • 7 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Praen Denawa

  Kala Diyu

  Batari Uma

  Denawa Cakil

  Kala Dandra

  Wijamantri (Togog)

  Dorete (Sarawita)

 • 8 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Praen Kethek

  Sugriwa

  Subali

  Cocak Rawun

  Anoman

  Jembawan

  Anila

 • 9 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Praen Dewa

  Batara Girinata

  Batara Wisnu

  Batara Asmara

  Batara Surya

  Batara Panyarikan

  Batara Wreka

 • 10 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Praen Warna Warni

  Raden Palugon

  Sapartitala

  Puspanjali

  Puspanjari

  Swalasangka

  Swalagati

 • 11 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Durmuka

  Kala Dandaka

  Patih Manggala

  Kala Mamrang

  Kala Sudikun (Denawa Kobis)

  Prabu Candras

 • 12 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Irah Irahaning Sirah-Gelung

  Gelung Praba

  Ngore Polos

  Ngore Gembel

  Ngore Gimbal

  Ngore Udalan

  Udalan Gimbal

 • 13 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Gelung Pengageman Putri

  Gelung Putri Gondel

  Gelung Putri Makuta

  Putri Kalung

  Gelung Putri Keling

  Putri Sarira

  Putri Ulur ulur

  Gambar Gelung Satriya Warna Warni

 • 14 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Gelung Polos

  Gelung Leleh

  Gelung Keling

  Gelung Minangkara

  Gelung Sanggan

  Gelung Gembel

  Jangkang Makutha Topong

 • 15 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Jangkang Polos

  Jangkang Lungsen

  Jangkang Praba

  Makuta

  Topong

  Topong Makuta

  Kethu Gelung Putri

 • 16 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Ketu Dewa

  Ketu Pandita

  Ketu Udeng

  Gelung Putri Polos

  Gelung Putri Udal

  Gelung Putri Sekar

  Kelat Bahu

 • 17 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Kelat Bau

  Kelat Bau Bala

  Kelat bau Sena

  Kelat Bau Denawa

  Kelat Bau Kiwa

  Kelat Radia Denawa

  Driji Wara Warni

 • 18 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Driji Janma

  Driji Wanara

  Driji Raseksa

  Pancanaka Kiwa

  Pancanaka Tengen

  Driji Dagelan

  Gegemen Tuwin Gelang

  Gegeman Dagelan

  Gegeman Denawa

  Driji Dagelan

  Gelang Dagelan

 • 19 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Gelang Putran

  Gelang Wadya

  Pangangge Tumraping Badan

  Dewa Birawa

  Wanara Kalung

  Wanara Ulur ulur

  Wanara Slendhang

 • 20 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Wanara Praba

  Wanara Wadya

  Birawa Ulur ulur

  Satriya Birawa

  Badan Bungkuk

  Dewa Raja

 • 21 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Birawa Lugas

  Birawa Raja

  Badan Pandita

  Ditya Prepat

  Ditya Raja

  Ditya Raja Nem neman

 • 22 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Dewa Kasepuhan

  Semar

  Bagong

  Narada

  Togog

  Cantrik

 • 23 | P R I N J E N I N G G A M B A R R I N G G I P P U R W A DIAS OKTRI RAKA SETIADI

  dddd

  Limbuk

  Yamadipati

  Slendhang Sarira Ulur Kalung

  Putri Selendhang

Embed Size (px)
Recommended