Home >Education >Nazoman Tajwid

Nazoman Tajwid

Date post:27-Jul-2015
Category:
View:653 times
Download:22 times
Share this document with a friend
Transcript:

PAGE \* MERGEFORMAT 36

Muqodimah

Puji ukur kehairat Allau Robbi

Atas segala rahmat-Mu selama ini

Semoga Engkau senantiasa merioi

Iman Islam kami yang ingin mengabdi

Bismillah dan ukur walhamdulilah

Atas segala nikmat sehat wal-afiyah

Sehat ruhani dan jasmani penuh berkah

Luaskan rizki halal dan taat beribadah

Sholawat salam tercurah kepada Nabi

Ya Rosulullah Muhammad Ya habibi

Kami memohon darimu ya sayyidi

Atas Syafaatmu diyaumil air nanti

Amin Ya Allau Ya Robbal Alamin

Ala Rosulika Muhammadin Al Amin

Amin Ya Allau Ya Robbal Alamin

Ala Quranika Liummatil Muslimin

Mari bismillah kita mengingat Ilahi

Dengan menyebut Nama Mu Yarobbi

Kami ingin memulai bertolabul ilmi

Untuk mempelajari kitab-Mu yang suci

Teguhkanlah hati menghadapi ujian

Cerdaskan akal dan cemerlangkan fikiran

Mudahkan kami memahami pelajaran

Ilmu tajwid yang akan segera kami amalkan

Adab Membaca Al-Quran

Perhatikan adab saat membaca Al-Quran

Segera berwuu untuk mensucikan badan

Jangan lupa bersihkan tempat serta pakaian

Menghadap qiblat, tau bismillah didahulukan

Bacalah Al-Quran dengan tenang serta uu

Bacaan tartil yang indah dengan suara merdu

Niatkan ibadah bukan sambil ngobrol bercanda

Agar Alla senatiasa memberikan pahala

QS. Al-Mujammil : 4

.... Dan bacalah Al-Quran dengan tartil

HR. Ahmad

Hendaklah kalian menghiasi Al-Quran

dengan suara kalian (yang merdu)

Pengenalan ILMU Tajwid

1.Pengertian Ilmu Tajwid

Ilmu Tajwid adalah aturan baca Al-Quran

Agar lisan Fasih melafalkan huruf hijaiyah

Baik dan benar hukumnya saat baca Al-Quran

Sesuai dengan maroj huruf dan sifat-sifatnya

2.Tujuan dan Manfaat Ilmu Tajwid

Tujuan ilmu tajwid untuk memelihara lisan

Dari kesalahan dan perubahan baca Al-Quran

Manfaat ilmu tajwid akan mengundang kebaikan

Menjaga kemurnian arti dan makna Al-Quran

3.Hukum Belajar Ilmu Tajwid

Belajar ilmu tajwid fardhu kifayah hukumnya

Sebagai kewajiban umat islam salah satunya

Mengamalkan ilmu tajwid fardhu ain hukumnya

Menjadi kewajiban umat islam seluruhnya

Hukum Nun Mati atau Tanwin

Hukum nun mati atau tanwin suara an in un

Pada huruf nun mati yang bertanda sukun

Tanwin Fata tain, kasro tain dan ommah tain

Hukum Nun mati atau tanwin ada empat bagian:

1.Iar

Iar ialah jelasnya pada suatu ucapan

Saat mengucapkan lafa di setiap bacaan

Tiada dengung cukup ditahan satu ketukan

Maka Ihar terbagi menjadi dua bagian:

a.Iar halqi

Iar Halqi adalah nun mati atau tanwin

Bertemu salah satu huruf enam di tenggorokan

Hurufnya yaitu amza, a, in, o, Ha dan Ain

Bacalah jelas tak dengung cukuplah ditekankan

b.Iar Wajib

Iar Wajib adalah adanya nun mati

Bertemu salah satu huruf ya atau wau

Berada dalam sekata dan satu arti

Bacalah jelas tak dengung segera melaju

2.Idom

Idom adalah memasukan sebuah huruf

kepada huruf kedua secara beriringan

Hingga menjadi satu diantara dua huruf

Maka Idom terbagi menjadi dua bagian

a.Idom Biunna

Idom Biunna adalah nun mati atau tanwin

Bertemu dengan salah satu huruf Arbaatin

Hurufnya yaitu Wau Mim Nun Ya di hafalkan

Bacalah dengung ditahan selama dua ketukan

b.Idom Bila unna

Idom Bila unna adalah nun mati atau tanwin

Bertemu dengan salah satu huruf Inain

Hurufnya yaitu Lam atau Ro harus dtekankan

Bacalah tanpa dengung cukup ditegaskan

3.Iqlab

Iqlab adalah adanya nun mati atau tanwin

Bertemu dengan satu huruf ba tiada yang lain

Tukar nun mati atau tanwin, suara mim menggantikan

Bacalah dengung ditahan selama dua ketukan

4.Ifa Haqiqi

Ifa Haqiqi adalah suara yang disamarkan

Dari suara pertama pada suara yang lain

Berdengung dalam hidung silahkan dirasakan

Ifa Haqiqi terbagi menjadi tiga bagian

a.Ifa Aqrob

Ifa Aqrob adalah nun mati atau tanwin

Bertemu huruf yang paling dekat dikeluarkanYaitu huruf Ta o atau Dal bukan yang lain

Bacalah dengung ditahan slama dua ketukan

b.Ifa Ausa

Ifa Ausa adalah nun mati atau tanwin

Bertemu huruf yang paling tengah dikeluarkan

Yaitu: od, od, Zay, Jim, Fa, o, al, a, Sin dan in

Bacalah dengung ditahan slama dua ketukan

c.Ifa Abad

Ifa Abad adalah nun mati atau tanwin

Bertemu huruf yang paling jauh dikeluarkan

Yaitu huruf Qof atau Kaf tiada yang lain

Bacalah dengung ditahan selama dua ketukan

Hukum Mim Mati

Hukum mim mati adalah suara am im um

Pada huruf mim mati yang bertanda sukun

Suara mim terdengar seperti yang mengaum

Hukum mim mati terbagi jadi tiga bagian:

1.Idom Mutamailain (Idom Mimi)

Idom Mutamailain yaitu suara yang sama

Karena mim mati bertemu dengan huruf mim juga

Bacalah berdengung pada huruf mim yang pertama

Kemudian ditahan dua ketukan lamanya

2.Ifa afawi

Ifa afawi yaitu suara yang serupa

Karena mim mati bertemu dengan huruf Ba

Bacalah berdengung pada huruf mimnya

Kemudian ditahan dua ketukan lamanya

3.Iar afawi

Iar afawi yaitu suara yang berbeda

Karena mim mati bertemu selain Mim dan Ba

Bacalah dengan jelas pada huruf mimnya

janganlah ditahan, cukuplah ditekan saja

unna Muadda

unna Muaddah yaitu suara berdengung

Terjadi pada huruf mim atau nun beriddah

Beriddah asli bukanlah idda yang berkunjung

Bacalah dengung ditahan slama dua ketukan

Alif Lam Tarif

Alif Lam Tarif tandanya sukun dan idda

Adanya huruf alif lam pada setiap kalimah

sukun simbolnya bulan dan iddanya matahari

Alif lam tarif terbagi jadi dua bagian

1.Alif Lam Qomariya (idhar qomariya)

Alif Lam Qomariya atau idhar qomariya

Ada sukun pada lam yang telah dimatikan

Suara lam jelas terdengar karena di izharkan

A Ba Ja Ha on A o Fa Qo Kin Ma Wa i Yun

2.Alif Lam amsiya (Idom amsiya)

Alif Lam amsiya atau idom amsiya

Ada idda setelah lam yang dibiarkan

Suara lam hilang terdengar karena diidomkan

Ta a Da a Ron Za Sa a o in o o Li Nun

Qolqola

Qolqola yaitu adanya pantulan suara

Terjadi di tengah dan diair kata

Ba Ju Di o Qo huruf yang disediakan

Qolqola terbagi menjadi dua bagian

1.Qolqola uro

Qolqola uro yaitu pantulan yang ringan

Bertanda sukun hurufnya ditengah kata

Bacalah dan segera langsung dipantulkan

Kemudian melaju jangan sampai tertunda

2.Qolqola Kubro

Qolqola Kubro yaitu pantulan yang berat

Bertanda harkat hurufnya di air kalimat

Bacalah santai jangan langsung dipantulkan

Setelah berhenti silahkan lanjutkan bacaan

Hukum Idom

Hukum Idom adalah menggabungkan dua huruf

Huruf yang pertama memasuki huruf kedua

Huruf kedua nampak dan yang pertama tertutup

Hukum Idom terbagi menjadi tiga bagian

1.Idom Mutamailain

Idom Mutamailain semua huruf yang sama

Kedua huruf itu sama maroj dan sifatnya

Kecuali huruf mad Alif Wau Ya dibedakan

Idom Mutamailain terbagi dua bagian:

a.Idom Mutamailain oir

Idom Mutamailain oir dua huruf yang sama

Huruf pertama sukun dan yang kedua berharkat

Kedua huruf itu saling menyatu dengan erat

Bacalah bergabung dua huruf bersama-sama

b.Idom Mutamailain Kabir

Idom Mutamailain Kabir dua huruf yang sama

Huruf pertama harkat dan keduapun berharkat

Kedua huruf itu boleh pisah atau terikat

Bacalah normal atau bergabung huruf kedua

2.Idom Mutajanisain

Idom Mutajanisain huruf yang hampir serupa

Kedua huruf itu sama maroj beda sifatnya

Hurufnya Ta o, Ta Da, o Ta, Da Ta, La Ro, al, o

Idom mutajanisain terbagi dua bagian

a.Idom Mutajanisain oir

Idom Mutajanisain oir dua huruf serupa

Huruf pertama sukun dan yang kedua berharkat

Kedua huruf itu saling menyatu dengan erat

Bacalah bergabung dan huruf kedua terbaca

b.Idom Mutajanisain Kabir

Idom Mutajanisain Kabir dua huruf Serupa

Huruf pertama harkat dan keduapun berharkat

Kedua huruf itu boleh pisah atau terikat

Bacalah normal atau bergabung huruf kedua

2.Idom Mutaqoribain

Idom Mutaqoribain Huruf yang berdekatan

Kedua huruf itu dekat maroj beda sifatnya

Hurufnya Ba Ma, a a, Qo Ka, Ta Sa Da Ja Da Sa

Idom mutaqoribain terbagi dua bagian:

a.Idom Mutaqoribain oir

Idom Mutaqoribain oir dua huruf berdekatan

Huruf pertama sukun dan yang kedua berharkat

Kedua huruf itu akan menyatu dengan erat

Bacalah gabung dan huruf kedua yang diucapkan

b.Idom Mutaqoribain Kabir

Idom Mutaqoribain Kabir dua huruf berdekatan

Huruf pertama harkat dan keduapun berharkat

Kedua huruf itu boleh pisah atau terikat

Bacalah normal atau bergabung huruf kedua

Hukum Mad

Mad adalah suatu hukum bacaan

Artinya panjang pada setiap ucapan

Mad ada dua dan yang kedua terbagi-bagi

Mad obii atau Mad Asli dan Mad Fari

1.Mad obii (Mad Asli)

Mad obii ialah fatha bertemu huruf alif

Atau kasro be

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended