Home >Documents >Laporan Jaga Ppok

Laporan Jaga Ppok

Date post:01-Mar-2018
Category:
View:223 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  1/20

  LAPORAN JAGA01 Juni 2016

  Seorang Pria 58 tahun dengan SesakNapas

  Deasy Silvia L H2A01101

  !"PAN#$"%AAN !L#N#! #L&' P"N(A!#$

  DALA&%S'D D%) ADH(A$&A* &PH S"&A%AN+ , -!'N#&'S

  201.

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  2/20

  Nama : tn. Supriyanto

  Usia : 58 taun A!ama : "s#am

  A#amat : Sri $un%oro &a#i'ant(n! S(maran!

  Status : )(ni$a

  *an!!a# masu$ : 01 Juni 2016

  "+(ntitas Pasi(n

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  3/20

  &(#uan Utama : S(sa$ Napas

  RPS

  1. Lo$asi : +a+a2. Ons(t +an $rono#o!is :

  , 2 min!!u S)RS pasi(n m(n!(#u s(sa$napas. S(sa$ yan! +irasa saat pasi(n

  s(+an! m(ro$o$. Pasi(n masi 'isa'(ra$ti-tas s(p(rti 'iasa. S(sa$ yan!+irasa$an s(ma$in #ama s(ma$in '(rat.

  )RS pasi(n m(rasa tam'a s(sa$. A$ti-tas

  pasi(n m(n/a+i t(r'atas.

  Anamn(sa

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  4/20

  . &uantitas : s(sa$ t(rus m(n(rus

  . &ua#itas : s(sa$ m(n!!an!!u a$ti-tas

  5. a$tor m(mp(r'(rat : tam'a s(sa$ 'i#apasi(n '(r/a#an +an '(r'arin!

  6. a$tor m(mp(rin!an : s(sa$ '(r$uran! 'i#apasi(n +u+u$

  3. G(/a#a #ain : 'atu$ '(r+aa$ +(n!an +aa$'(r4arna $unin! +aa$ susa $(#uar#(mas 7. 9a' 7 norma# 9A& 7 #an%arpusin! +(mam $(rin!at +in!in

  +ima#am ari .

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  5/20

  Ri4ayat P(nya$it ;au#u :

  1. Ri4ayat $(#uan yan! sama : ;isan!$a#

  2. Ri4ayat asma : ;isan!$a#

  . Ri4ayat ;) : ;isan!$a#

  . Ri4ayat * : ;isan!$a#

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  6/20

  Ri4ayat Sosia# = >$onomi :

  Pasi(n '($(r/a s('a!ai $on+($tur 'us. Pasi(ns(oran! p(ro$o$ +(n!an /um#a ro$o$ yan!+iisap p(rari 12 'atan!. Pasi(n m(ro$o$su+a , 0 taun. Pasi(n tin!!a# '(rsama istri+an $( ana$nya. 9iaya p(n!o'atan +(n!an9PJS. &(san ($onomi %u$up.

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  7/20

  Anamn(sis Sist(mis :

  1. &u#it : $(rin!at +in!in

  2. &(pa#a : pusin!

  . )ata : pan+an!an $a'ur

  . *(#in!a : p(n+(n!aran '(r$uran! '(r+(n!in!

  5. )u#ut : 'i'ir $(rin!

  6. L((r : ny(ri t(#an

  3. Sist. R(spiras : s(sa$ napas 7 'atu$'(r+aa +(n!an +aa$ '(r4arna $unin!7

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  8/20

  8. Sist. &ar+io?as : '(r+('ar ny(ri +a+a

  @. sist. P(n%(rnaan : ny(ri p(rut 9A9 7

  norma#10.Sist. P(r$(mian : 9A& 7 norma#

  11.)us$u#os$(#(ta# : ny(ri otot p(!a#

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  9/20

  &(a+aan umum : tampa$ sa$it s(+an! +an tampa$s(sa$ tripot position 7

  &(sa+aran : ompos )(ntis GS >B )C DE

  *an+a Dita# :

  *;: [email protected]

  N : 110 Fmnt isi H *(!an!anH

  RR: 28 Fmnt

  * : 68 I ai#(r Status !ii :

  99 : 56 $!

  *9 : 16

  ")* : 215 normo4(i!t

  P(m(ri$saan isi$

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  10/20

  S$a#a Ny(ri : 5

  Risi$o /atu )ors( a## S%or( :

  Ri4ayat /atu : ti+a$ 0 ;ia!nosa s($un+(r : ti+a$ 0

  A#at 'antu : ti+a$ 0

  *(rpasan! inKus : a 20

  Status m(nta# : sa+ar p(nu 0 Gaya '(r/a#an : norma# 0

  Ni#ai M 20 risi$o r(n+a

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  11/20

  &u#it : tampa$ $(m(raan

  &(pa#a : tur!or $u#it +ai 2 +(ti$

  )ata : A F S" F r(($ pupi# 7F7iso$or mmFmm 9R mata %($un! F

  *(#in!a : %airan

  i+un! : %airan napas %upin! i+un!

  )u#ut : sianosis pu#s(#ips 'r(atin!7

  L((r : p(m'(saran &G9 p(n!!unaanotot 'antu napas 7

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  12/20

  *ora$ :

  pu#mo :

  "nsp($si : p(r!(ra$an +a+a statis+inamissim(tris tampa$ 'arr(# %(st tampa$ s(#ai!a m(#('ar r(tra$si 7

  Pa#pasi : ny(ri t($an s(#a i!a m(#('ar

  Kr(mitus m(#(ma P(r$usi : ip(rsonor

  Aus$u#tas : suara +asar ?asi$u#(r m(n/auron$i 7F7 pasa ($spirasi.

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  13/20

  or :

  "nsp($si : i%tus %or+is ta$ tampa$

  Pa#pasi : i%tus %or+is t(ra'a +i "S 5 $uatan!$at ti+a$ m(#('ar

  P(r$usi : $(san 'atas /antun! ti+a$ m(#('ar

  Aus$u#tas : suara /antun! "Q"" 'isin!

  /antun!

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  14/20

  A'+om(n :

  "nsp($si : '(ntu$ p(rut norma# p(rmu$aan +atar

  Aus$u#tas : 'isin! usus 7 norma# 18 P(r$usi : timpani +is(mua #apan! a'+om(n

  Pa#pasi : ny(ri t($an ti+a$ t(ra'ap(m'(saran or!an

  >$str(mitas :

  A$ra# +in!i : F

  O(+(m : F

  Sianosis : F

  R* : 2 +t$ F 2 +t$

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  15/20

  ;ara Rutin :

  L(u$osit : 132

  >ritrosit : 5 ' : 16

  t : 63

  )D : 8180

  ) : 280 ) : 580

  *rom'osit : 20

  P(m(ri$saan P(nun/an!

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  16/20

  ANA&N"SA P"&"%#!SAAN-#S#!

  P"N'N/AN+

  1. S(sa$ napas

  2. 9atu$ '(r+aa$'(r4arna $unin!. A$ti-tas

  t(r'atas. P(ro$o$5. 9($(r/a s('a!ai

  $on+($tur 'us

  6. &U tampa$ sa$it

  s(+an!3. $u#it $(m(raan8. Pu#s(#ips

  'r([email protected] Otot 'antu

  napas

  10.9arr(# %(st11.S(#a i!am(#('ar

  12.r(mitusm(#(ma

  1.ip(rsonor

  1.Suara +asar?asi$u#(r

  16.L(u$ositosis

  ;ata A'norma#

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  17/20

  An#isis )asa#a

  1. susp. PPO& :

  [email protected]

  Pro'#(m

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  18/20

  PPO&

  1. Ass(sm(nt PPO&

  R(n%ana P(m(%aan

  )asa#a

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  19/20

  2. "nitia# P#an

  a. ;ia!nosis :

  .aa# Paru

  .;ara rutin

  .Ra+io#o!i Koto *ora$ posisi APFL

  '. *(rapi :

  .O$si!(nasi +(n!an nasa# $anu#

  . "nKus RL 7 +rip amino-#in 2 m! 20 tpm

  .N('u#i(r %om'i?(nt 7 pu#mi%ort 1:1

  . "n/. )(ti#pr(+niso#on 2 amp

  . "n/. (Kotaim 21 amp

  .Am'roo# 0 m! 1

 • 7/26/2019 Laporan Jaga Ppok

  20/20

  %. )onitorin! :

  .&(a+an umum

  .*an+a ?ita#

  .O's(r?asi $(#uan p(rnapasan

  +. >+u$asi :

  .9(r(nti m(r($o$

  .)(n!in+ari p(n%(tus m(ma$ai mas$(r

  .)inum o'at s(%ara t(ratur s(suai an/uran +o$t(r.)(n!(taui tan+a ($sas(r'asiF$($am'uan

  'atuFs(sa$ napas sputum '(rtam'a sputum'(ru'a 4arna

Embed Size (px)
Recommended