Home > Documents > Kawruh IV SMT 1

Kawruh IV SMT 1

Date post: 24-Nov-2015
Category:
Author: setiair
View: 194 times
Download: 10 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 13 /13
D. HOMONIM LAN HOMOGRAF Homonim yaiku tembung kang padha penulisane, padha pocapane nanging beda tegese. 1. Tuladha asma Tegese a. jeneng, nama b. lara napas/mengi beton Tegese a. isi nangka b. cor-coran semen, watu, krikil lan gesik bledug Tegese a. anak gajah b. lebu sing katut angin catur Tegese a. papat b. gunem, omong enggal Tegese a. cepet, gelis age-age, ndhang b. anyar golek Tegese a. araning wayang kayu/ boneka saka kayu b. ngupadi, ngupaya jumeneng Tegese a. ngadeg b. dadi, madeg Kala Tegese a. jaring b. nalika, ndhek, wektu, wayah kalong Tegese a. suda b. araning kewan kang saba bengi bangsane lawa kedalon Tegese a. kewengen b. kematengen tumprp woh-wohan krama Tegese a. rabi, omah-omah b. aturan labuh Tegese a. araning mangsa sawise ketiga dadi rendheng b. minggir/mandheg tumpraping prahu mundhut Tegese a. tuku b. njupuk ngasta Tegese a. mulang b. nggawa ngelih Tegese a. luwe, weteng kosong b. mindhah ngukur Tegese a. ngilangi rasa gatel nganggo kuku
Transcript

D

D. HOMONIM LAN HOMOGRAFHomonim yaiku tembung kang padha penulisane, padha pocapane nanging beda tegese.

1. Tuladha

asmaTegesea. jeneng, nama

b. lara napas/mengi

betonTegesea. isi nangka

b. cor-coran semen, watu, krikil lan gesik

bledugTegesea. anak gajah

b. lebu sing katut angin

caturTegesea. papat

b. gunem, omong

enggalTegesea. cepet, gelis age-age, ndhang

b. anyar

golekTegesea. araning wayang kayu/ boneka saka kayu

b. ngupadi, ngupaya

jumenengTegesea. ngadeg

b. dadi, madeg

KalaTegesea. jaring

b. nalika, ndhek, wektu, wayah

kalongTegesea. suda

b. araning kewan kang saba bengi bangsane lawa

kedalonTegesea. kewengen

b. kematengen tumprp woh-wohan

kramaTegesea. rabi, omah-omah

b. aturan

labuhTegesea. araning mangsa sawise ketiga dadi rendheng

b. minggir/mandheg tumpraping prahu

mundhutTegesea. tuku

b. njupuk

ngastaTegesea. mulang

b. nggawa

ngelihTegesea. luwe, weteng kosong

b. mindhah

ngukurTegesea. ngilangi rasa gatel nganggo kuku

b. arep ngerti dawane utawa ambane

sepetTegesea. arane rasa

b. kulit klapa

sekarTegesea. tembang

b. kembang

seratTegesea. laying

b. garis/ototing kayu

SuraTegesea. araning sasi jawa

b. wani kendel

timurTegesea. enom, muda

b. wetan

WaniTegesea. ora wedi, gelem

b. nantang

WajaTegesea. untu

b. araning wesi

wayahTegesea. putu

b. wektu, mangsa

welingTegesea. araning ula

b. wekas

A. DASANAMADasanama yaiku tembung pirang-pirang kang duwe teges siji utawa padha.

1. Tuladha

Anak:atmaja, putra, siwi, sunu, suta, yoga

Angina:bajra, bayu, maruta, pawana, samirana, sindung riwut.

Ati:driya, galih, manah, nala, kalbu, prana, tyas, wardaya.

awak:angga, badan, salira, sarira, raga.

bapak:bapa, sudarma, sudarmi, rama, yayah

banyu:her, warih, ranu, sindu, tirta, we, jala

bodho:blilu, dama, mudha, kumprung, koplo, jugul, pengung, punggung

bumi:bantala, bawana, buwana, basundara, jagad, mandhala, pratala, paratiwi, siti, kisma

buta:asura, danuja, denawa, ditya, diyu, raseksa, yaksa, wil

dalan:delanggung, enu, gili, lurung, marga, margana, sopana

dewa:apsara, apsari, bathara, dewata, sura, hyang, jawata, widadara

gajah:asti, dipa, dwipangga, dirada, esthi, liman

gawe:kardi, karya, karti, yasa

geni:agni, api, apyu, brama, dahana, pawaka

getih:ludira, marus, rah, rudira

gunung:aldaka, ancala, arga, ardi, giri, himawan, meru, parwata, prabata, wukir

ibu:biyang, biyung, indhung, puyengan, rena, umi, wibi

ireng:cemani, cemeng, jlitheng, kresna, langking

iwak:Matsura, mina, ulam

jaran:aswa, kapal, kuda, turangga, undhakan, wajik

jeneng:asma, aran, jejuluk, rum-rum, wewangi, tetenger

kali:lepen, narmada

kaya:kadi, kadya, lir, mimba, pendah, pindha

keris:curiga, cudrik, katga, patrem

kethek:juris, kapi, palwaga, rewanda, wanara, wre

kreta:rata, ratangga, pedhati, wirnana, yana

kraton:dhatulaya, kedhaton, pura, puri

kuning:jenar, kapuranta, pita

lanang:jaler, jalu, kakung, priya

langit:akasa, antariksa, awang-awang, bomantara, dirgantara, gegana, jumantara, tawang, widik-widik, wiyati, wyat

lara:gerah, gering, roga, sakit

lintang:kartika, sasa, sasadara, sudama, taranggana, wintang

macan:sardula, sirna

manuk:kaga, kukila, paksi, peksi

mata:eksi, mripat, netra, paningal, soca

mati:antaka, ngemasi, lalis, lampus, layon, lena, murud, palastra, seda

mayit:bangke, jisim, kunarpa, kuwandha, sawa, wangke

misuwur:kajuwara, kaloka, kalok, kawardi, kawentar, kaonang-onang, kombul, kondhang, kongas, kontap

omah:graha, panti, wisma, yasa

padu:crah, congkrah, kerengan, padudon, sulaya

panah:astra, bana, jeparing, naraca, sara, warastra

pandita:ajar, dwija, dwijara, maharsi, resi, wiku, wipra, yogiswara

peni:apik, becik, edi, endah

perang:yuda, jurit, laga, pupuh, rana, branta yuda

pinter:guna, lebda, limpat, wasis, widagda, widura, wignya

Ratu:aji, buminta, bumipala, dhatu, katong, naradipa, narpati, narendra, nareswara, nata, raja, sri, sribupati

Rembulan:badra, candra, sasadara, sasangka, sasi, sitaresmi, sitengsu, wulan

Sedih:dhuhkita, kingkin, rudhatin, rudhita, sungkawa, susah, tikbra, turidha, wigena

Segara:ernawa, jalanidhi, jaladri, samudra, tasik

Slamet:basuki, raharja, rahayu, swasta, yuwana, widada

Srengenge:arka, aruna, bagaskara, bagaspati, baskara, diwangkara, pratangga, pratanggapati, pratanggakara, radhite, raditya, rawi, surya

Ula:sarpa, sawer, naga, taksaka

Wadon:dayinta, dyah, estri, juwita, kusuma, retna, rini, wanita, wanodya, gini, putrid

Weruh:anon, priksa, udani, upiksa, uninga, wikan, wrih

Wicara:catur, gunem, ucap, uni

Wong:jalma, jana, janma, manungsa, manus, nara

1. J. TEMBUNG KOSOK BALENTembung kosok balen yaiku tembung sing tegese lelawanan.

A

Abot>< peteng

padu>


Recommended