Home > Documents > Hsp muzik kbsr1

Hsp muzik kbsr1

Date post: 03-Jul-2015
Category:
Author: subhashini-jadagopan
View: 551 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 45 /45
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MUZIK 2002
Transcript
  • 1. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH RENDAHPENDIDIKANMUZIK 2002

2. KANDUNGANHALAMAN1. KANDUNGANiii2. RUKUNEGARA v3. FALSAFAH vii4. KATA PENGANTAR ix5. PENDA HULUAN 16. PENDIDIKAN MUZ IK KBSRMatlamatObjektif7. PENGAJARA N DAN PEMBELAJARANPenyampaianElemenPentaksiran8. TAHA P 1 7 Kandungan Tahun 19 Tahun 110-17 Kandungan Tahun 219 Tahun 220-29 Kandungan Tahun 331 Tahun 332-42 TAHA P 2 43 Kandungan Tahun 445 - 46 Tahun 447 - 61Kandungan Tahun 5 63-64 Tahun 565 - 81Kandungan Tahun 6 83 - 84 Tahun 685 - 999. Pemetaan Kandungan 101 - 108iii 3. iv 4. RUKUN NEGARABahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduanyang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidupdemokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akandapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara hidup yangliberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak ; membinasatu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :Kepercayaan kepada TuhanKesetiaan kepada Raja dan NegaraKeluhuran PerlembagaanKedaulatan Undang-UndangKesopanan dan Kesusilaan v 5. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usahaini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. vii 6. KATA PENGANTARKurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat muliaDalam usaha memperkembang potensi murid melalui aktivitinegara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepadapemikiran, penerokaan, penyataan idea, ekspresi diri dangenerasi masa kini dan akan datang. Penyemakan kurikulumpenghasilan muzik. Guru-guru hendaklah menghayati aspirasimemenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasratdokumen ini dan memperkembang lagi cadangan-cadangan aktivitimenyediakan peluangpendidikan berterusan yang yang disedia dengan idea-idea yang kreatif.memperkembang potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis.Kepada semuapihak yang telah member ikansumbanganPenggubalan ini bertujuan untuk menyediakan w arga Malaysia kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraianyang mampu menghadapi cabaran pendidikan masa kini selarasSukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkandengan perubahan globalisasi yang pesat.setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.Program pembelajaranPendidikanMuzik sekolah rendahmemberikan penekanan pada pemerolehan ilmu pengetahuantentang muzik dan membina kemahiran muzikal secara amalimelalui aktiviti muzik vokal dan instrumental. Melalui program inijuga, murid akan mendapat pendedahan tentang seni muziksecara lebih sistematik.Oleh itu proses pengajarandanpembelajaran hendaklah berfokus pada bentuk amali agar aktivitiyang dijalankan menarik dan berkesan.(Dr. Sharifah Maim unah bt. Syed Zin)Adalah diharapkan dengan adanya Huraian Sukatan Pelajaran ini,PengarahPusat Perkembangan Kurikulumguru-guru akan dapat memainkan peranan yang lebih berkesan. Kementerian Pendididkan Malaysia. ix 7. PENDAHUL UANORGANISASI KANDUNGANKurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah adalah untuk semuaKandungan Huraian Sukatan Pelajaran ini disusun mengikut aspekmurid di sekolah rendah. Program pembelajaran yang disediakan seperti betikut:direka bentuk untuk memberi peluang murid menikmati unsur Persepsi Estetikestetik dalam muzik dan pada masa yang sama, memperoleh Penglaman muzikalEkspresi Kreatif, danpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang elementary. DiPenghargaan Estetik.samping itu murid juga mendapat pengalaman muzik yangKandungan setiap aspek tersebut dibentangkan dalam lajur-lajurmemadai bagi mencetus dan memperkembang minat dan bakatutama iaitu lajur ITEM, lajur HASIL PEMBELAJARAN (HP), danmereka dalam seni muzik.lajur CA DANGAN AKTIV ITI / CATATAN.Bagi membantugurumelaksanakan pengajaran dan (a) Lajur ITEMpembelajaran di bilik dar jah, maka disediakan Huraian Sukatan Lajur ini menyenaraikan konsep muzik dan kemahiran muzikalPelajaran (HSP) sebagai dokumen sokongan kepada Sukatanyang perlu dikuasai murid.Pelajaran (SP) KBSR. Dokumen ini menggariskan skop(b) Lajur HPpembelajaran tahun demi tahun dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ia Pada asasnya pernyataan HP mengandungi butiran berikut:mendetilkan aras pencapaian bagi item pembelajaran yangdikenal pasti, disertai dengan contoh aktiviti dan catatan am. Di Per lakuan;Faktor;samping itu dokumen ini menggar iskan peranan guru dan muridKualiti / standard; dandalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik.Situasi / syarat.Pada bahagian akhir dokumen ini dilampir kan satu pemetaan Contoh: Menulis not muzik dengan jelas pada baluk.yang memaparkan taburan isi pelajaran untuk enam tahunprogram pembelajaran.1 8. Bagi setiap item disediakan HP yang harus dicapai murid. Dalam(b) Lajur CA TATANpada itu, terdapat item yang dilengkapkan dengan dua atau tigaLajur ini mengandungi maklumat dan panduan am yangaras pencapaian. Majoriti item disediakan dengan tiga arasmerangkumi contoh aktiviti dan peringatan am.pencapaian. Walau bagaimanapun, bagi item yang merupakankonsep asas atau kemahiran muzik yang fundamental kepadaKeempat-empat aspek dalam program pembelajaran Pendidikanamalan yang berterusan dalam bidang muzik, hanya aras umumMuzik KBSR hendaklah dilihat secara menyeluruh sebagaisahaja disediakan. Demikian juga, bagi item yang difikirkan perkara-perkara yang saling berkaitan. Susunan aspek dan itempencapaiannya adalah pada tahap maksimum untuk sesuatudalam dokumen ini hanyalah bagi kemudahan merujuk danperingkat pembelajaran, maka hanya satu aras disediakan.mengesan item dan bukanlah sebagai satu sekuen yang mestidipatuhi. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan padaPenjelasan tentang aras pencapaian adalah seperti berikut:mana-mana aspek atau unit item yang difikirkan sesuai oleh gurudengan mengambil kira konteks, latar belakang murid, kesediaandan aptitud mereka.ArasPenj elasan PencapaianPENDIDIKAN MUZIK KBSRAras I Tahap umum yang disasarkan untuk dicapai oleh semua murid.Matlam atAras IITahap yang lebih maju daripada pencapaian umum yang ditetapkan.Pendidikan Muzik bertujuan melahirkan murid yang mempunyaiAras III Tahap pencapaian yang lebih tinggi menuju ke pengetahuan dan kefahaman yang asas tentang muzik, arah pencapaian maksimum murid.mempunyai kemahiran minimun dalam penghasilan muzik, Rajah 1. berpotensi dalam aspek kreativiti dan inovasi, dapat menghargaidan menikmati estetika muzik dan dapat mengamalkan nilaiBagi tujuan pentaksiran, semua murid hendaklah mencapaimurni.ARAS 1. 2 9. PENGAJARAN DAN PEM BELAJARANObjektif ElemenSetelah mengikuti pelajaran Pendidikan Muzik KBSR, mur idPengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik KBSR berfokusdapat: kepada elemen pengetahuan dan kemahiran muzik. Di samping itu, elemen nilai turut diterapkan dalam pengajaran dan 1. Mengetahui dan memahami konsep unsur-unsur asaspembelajaran sama ada secara eksplisit atau secara implisit.muzik dan ter minologi muzik. 2. Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik. (a) Pengetahuan 3. Membaca dan menulis notasi muzik.Elemen ini memberi tumpuan kepada kebolehan murid mengetahui dan memahami konsep muzik yang berasaskan 4. Mengetahui dan memahami teknik menyanyi. komponen berikut: 5. Memperkembang kemahiran menyanyi dengani. Iramamengamalkan teknik yang betul. ii. Melodi iii. Ekspresi 6. Mengetahui dan memahami teknik ber main alat muzik.(b) Kemahiran Muzik 7. Memperkembang kemahiran ber main alat muzik denganteknik yang betul. Elemen ini memberi tumpuan kepada pembinaan kemahiran murid dalam perkara berikut: 8. Memperkembang ekspresi diri dan daya kreatif. i. Mendengar muzik ii. Mengapresiasi muzik 9. Memperkembang daya penghargaan estetik terhadapiii. Kreativiti karya dan persembahan muzik.iv. Membaca dan menulis muzik v. Menyanyi 10. Menghargai pelbagai jenis muzik Malaysia serta budaya vi. Menghasilkan muzik instrumental yang berkaitan dengannya. 11. Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan, sikap positif dan ingin mencuba.3 10. (c) Nilaipengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam bidang muzik Antara nilai yang diterap adalah seperti berikut: tetapi juga mempunyai pengetahuan, kemahiran, dedikasi dan inovasi dalam menguruskan pengajaran dan pembelajaran i. Nilai murni ii. Nilai budayaPendidikanMuzik. Adalahmenjadikeperluanbagiguru iii. Patriotis me Pendidikan Muzik mempertingkatkan profesionalis me merekaPenyam paian dalam pengetahuan muzik dan metodologi mata pelajaran ini dari semasa ke semasa.Oleh kerana muzikmerupakan medium bagimeluahkanperasaan, fikiran dan imaginasi, mata pelajaran ini sangat Komunikasi berkesan adalah antara faktor penting dalamberperanan dalam usaha membina kreativiti murid. Ke arah itu, pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik sekolah rendah.sukatan pelajaran yang disediakan mengambil kira peluang mur id Murid digalakkan berinteraksi sesama mereka, dengan guru danmelibatkan diri dalam aktiviti penerokaan dan penemuan, bahan pembelajaran. Hal inimemerlukanpengurusanimprovisasi, dan mereka cipta. Oleh yang demikian, usaha interaksi di bilik darjah yang terancang, teratur dan terkaw al.hendaklah ditumpukanke arah memberipeluangmur idmelibatkan diri dalamaktiviti-aktiviti pembelajaran yang Selain itu, murid diberi tugasan dan latihan yang mencukupimenggembirakan serta memberi pengetahuan dan pengalaman dan terdiri daripada jenis bercapah dan mencabar. Bagidengan berkesan. Murid melibatkan diri dengan cara mendengar, memperolehi kesan penyampaian yang optimum, guru harusmemerhati, melakukan, mencipta dan membuat refleksi sama mempelbagaikan teknik penyampaian mereka. Bagi mencapaiada secara individu atau berkumpulan. Dalam hal yang demikian, tujuan itu guru harus meneroka potensi perkakasan pengajaranguru sangat berperanan dalam menentukan tahap keber kesanan dan pembelajaran seperti Kemahiran Berfikir Secara Kritis danpengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Kreatif, Teori Pelbagai Kecerdasan, Pembelajaran Masteri, Belajar Untuk Belajar, Kajian Masa Depan,PembelajaranGuru adalah pemudah cara , penggalak dan pembimbing dalam Kontekstual, Pembelajaran Akses Kendiri, Konstruktivis me dalamproses pembelajaran Pendidikan Muzik. Peranan ini dapat Pengajaran dan Pembelajaran, dan penggunaan Teknologidilaksanakan dengan ber kesan oleh guru yang mempunyai Maklumat dan Komunikasi dalam pembelajaran. 4 11. Di peringkat sekolah rendah, pendedahan kepada sifat dan tabii bunyi perlulebih banyak dilakukan melalui aktiviti amaliberbanding denganRajah 2.pendedahan secara formal. Sungguhpun demikian, ini tidak ber maknapenyampaian pengetahuan dan kefahaman tentang konsep dan idea asasmuzik di abaikan. Pengetahuan ini adalah penting untuk mengolah dan Amembina gubahan bunyi secara kreatif, bermakna dan berseni. N, A NPengetahuankonsepmuzik,kemahiranteknikdan nilai estetikdiperkembangkan melalui pengalaman muzikal yang terdiri dar ipada aktivitiN, A,Gmenyanyi, ber main alat muzik dan bergerak. Ketiga-tiga bidang aktiviti iniA, Gmerupakan arena untuk murid memahami konsep muzik dan membinaN, Gkemahiran muzikal dalam konteks yang autentik. Dengan cara yang Gdemikian, ilmupengetahuan dapatdiperkenalkandan kefahamandiperkukuhkan dalam suasana yang tidak formal. Aktiviti pengajaran danpembelajaran boleh dipelbagaikan dalam sesuatu penyampaian dengancara menggabungjalinkan aktiviti menyanyi, bermain alat muzik dangerakan. Penggabung jalinan ini dapat dilihat seperti kombinasi yangPetunjuk:digambarkan dalam Rajah 2 :N = NyanyianA = Per mainanAlat MuzikG = Gerakan5 12. PentaksiranDalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik KBSR, pentaksiranadalah berfaedah untuk mengesan tahap pencapaian murid.Hasilpentaksiran dapat membantu guru merancang pengajarannya sertamenentukan jenis tindakan susulan yang sesuai untuk mempertingkatkanpencapaian murid. Di samping itu, murid dapat menyedari kemampuanmereka dan berpeluang menyusun tindakan untuk mencapai sasaranmereka sendiri. Pentaksiran Pendidikan Muzik secara formatif dan jugasumatif hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa. Pentaksiranbolehdilakukan melalui aktiviti lisan, amali dan bertulis, sama ada secarainklusif semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung atau padamasa- masa yang ditetapkan seperti w aktu ujian bulanan, ujian semesterdan peperiksaan hujung tahun. Pentaksiran kemahiran secara amali bolehdilaksanakan sebagai ker ja kursus.Antara instrumen pentaksiran yang praktikal digunakan adalah pemerhatian,temu bual, tunjuk cara, melengkapkan, menyenaraikan, kuiz, padanan,aneka pilihan, senarai semak, perbincangan, folio, refleksi dan laporan. 6 13. TAHAP I7 14. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR - Tahun 1KANDUNGAN TAHUN 1Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum 2. KEMAHIRANPendidikan Muzik KBSR, muridTahun 1 perlu (a) Nyanyianmempelajari dan menguasai:Tekni k menyanyi Postur ; SebutanMenyanyi secara muzikal dari segi irama,1. KONSEP MUZIK melodi dan ekspresi(a) Irama(b) Permainan Alat MuzikDetik Tekni k Ber main Per kusi - Tekni k memegangdan memainkan alat per kusi seperti loceng,Tempo lambat ; tempo cepatkastanet, kayu ti k-tok, kerincing, tamborin.Tekanan dalam Meter 2an ; 4anBermain per kusi secara muzikal dari segiNilai not dan tanda rehat - Not panjang danirama dan ekspresinot pendek dengan nilai (c) Kriteria PersembahanKeseimbanganCorak Irama - Rentak Mac(b) Melodi 3. KREATIVITIPic tinggi, pic rendah dan solfa - so ; mi Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan merekaWarna Ton - Suara atau Bunyi manusia cipta dengan bunyi.(lelaki/ perempuan/ kanak- kanak) ; haiwan ;alam sekitar ; alat per kusi 4. APRESIASI(c) Ekspresi Memberi respon terhadap kar ya muzi k danDinami k - Lembut ; Kuat persembahan secara lisan, pergerakan dan catatan.Mud Riang ; sedih ; bersemangat9 15. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 1 TAHUN 1ASPEK 1:PERSEPSI EST ETIKPENGETA HUA N DAN KEFA HAMA N BAHASA MUZ IKBil. ItemHasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan1.1IRAMA ARAS 1 Membuat gerakan atauperkusi badan untuk 1.1.1 Detik (a) Mengenal pasti detik merasa detik lagu yang lagu yang diperdengardiperdengar. dengan betul.1 1.1.2 Tempo ARAS 1 Mendengar danmenyanyi lagu-lagu Tempo lambat ;(a) Mengenal pasti tempo dalam berlainan tempo. Tempo cepat lagu yang diperdengar dengan betul.1 Mengecam tempo lambatdan tempo cepat.Menyatakan tempo lagu-lagu yang diperdengaratau dinyanyikan. 1.1.3 Corak Irama ARAS 1 Mendengar contoh notpanjang dan not pendek. Nilai not (a) Mengecam nilai not Not panjang ; Not yang dimainkan Memainkan corak irama pendeksecara terasing, menggunakan alat dengan betul.1 perkusi ringanberdasarkan skor.Menyatakan nilai notyang diperdengar.1 : Bagi item yang fundamental dan tekal, tahap pencapaian aras satu sahaja disediakan.10 16. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 1Bil. Item Hasil Pembelajaran CadanganAktiv iti / CatatanRentak Mac ARAS 1Mendengar, menyanyikan, (a) Mengenal pasti rentakmemainkan lagu-lagu Mac dalam lagu yangberentak Mac. diperdengar dengan betul. Membuat gerakan mengikutdetik berdasarkan laguberentak Mac.1.2MELODIARAS 1 Mendengar, membunyikan,memainkan pic tinggi / 1.2.1 Pic (a) Mengenal pasti arasrendah. pic tinggi dan rendahAras pic Pic pada bunyi yangMembuat gerakantinggi; Pic rendah diperdengar secara berdasarkan aras pic yang terasing dengan betul. dimainkan.Mengecam aras pic yangdimainkan. 1.2.2 Warna Ton ARAS 1 ARAS 2Mendengar pelbagai bunyidaripada berlainan sumber. (a) Mengenal pasti jenis Menyatakan denganSuarasuara yang terdapatjelas sifat suara yangContoh sifat suara: dalam muzik nyanyian terdapat dalam muzik - nyaring Bunyi yang diperdengar nyanyian yang- garau Haiwan ; Alam dengan betul.diperdengarkan.- halus sekitar - lembut - tinggi, rendah11 17. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 1Bil.Item Hasil PembelajaranCadanganAktiv iti / Catatan (b) Mengenal pasti warnaMengenal pasti warna Mengenal pasti warnaMengajuk bunyi yang ton empat jenis bunyi ton enam jenis bunyi ton lapan jenis bunyi diperdengar. yang diperdengar dengan yang diperdengarkan, yang diperdengar betul.dengan betul.dengan betul.1.3EKSPRESIARAS 1 Mendengar danmenyanyikan lagu yang 1.3.1 Dinamik (a) Memberi respon mempunyai contoh dinamik terhadap dinamik padalembut dan kuat.Lembut ( ) ; lagu yang diperdengarMemainkan alat perkusi dengan betul.dengan dinamik lembut dankuat.Memberi respon melaluigerakan terhadap dinamikKuat ( )lembut dan kuat. 1.3.2 Mud ARAS 1 Mendengarkan danmenyanyikan lagu-lagu Riang ; sedih ; (a) Memberi respon yangmud riang, sedih dan bersemangat sesuai terhadap mudbersemangat. lagu yang diperdengar.Memilih warna yang sesuaiuntuk mewakili mud.Contohnya:Riang KuningSedih HitamBersemangat MerahMemberi respon melaluigerakan terhadap mudriang, sedih danbersemangat.12 18. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 1ASPEK 2:PENGALAMAN MUZIKALBil. ItemHasil PembelajaranCadanganAktiv iti / Catatan2.1NYANYIAN ARAS 1Latihan postur dudukdan berdiri. 2.1.1 Teknik Menyanyi(a) Menyanyi denganpostur yang betul.Menyanyi pelbagai Postur jenis lagu.Latihan sebutan Sebutan(b) Menyanyi dengan berirama.sebutan lirik yang jelas.Membuat latihansebutan perkataan. 2.1.2 Menyanyi SecaraARAS 1Menyanyikan pelbagai Muzikaljenis lagu secara solo(a) Menyanyikan laguatau kumpulan. Tempodengan betul mengikut Melodi tempo, melodi dan Menyanyi secara Ekspresi ekspresi. hafalan mengikuttempo, pic, dinamik danmud.ARAS 1ARAS 2ARAS 3Membuat latihan solfadengan pic so dan Pic - solfa so ; mi(a) Menyanyikan denganMenyanyikan denganMenyanyikan denganmi.betul pic so dan mi betul melodi mudah yang betul melodi mudah yangsecara berpandu2. mengandungi pic somengandungi pic soMembuat latihan solfadan mi secara dan mi. dengan isyarat tanganberpandu. Curwen.Menyanyikan lagu yangmengandungi pic sodan mi.2 : Guru memberi petunjuk dan mengingatkan murid dari semasa ke semasa.13 19. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 1Bil. Item Hasil PembelajaranCadangan Aktiv iti / Catatan2.2PERMAINAN ALAT ARAS 1 Meneroka alat muzik PERKUSI secara bebas dari segi(a) Memegang alatcara memegang dan 2.2.1 Teknik perkusi 3 dengan teknikmembunyikannya.yang betul. Memegang /Memegang dan mengendalikan membunyikan alat perkusi secara konvensional. Memainkan(b) Memainkan alat Memainkan alat perkusiperkusi mengikut tekniksambil menyanyi,yang betul.membuat gerakan kreatif dan mendengar muzik. 2.2.2 Bermain Alat Perkusi ARAS 1 Memainkan alat perkusiSecara Muzikal untuk mengiringi(a) Memainkan detiknyanyian dan muzik Detikdengan betul mengikutinstrumental.tempo yang ditetapkan.Tekanan 2an ; 4an (b) Memainkan tekanandengan betul dalamlagu bermeter 2 44 43: Senarai alat perkusi seperti yang terdapat dalam pemetaan kandungan.14 20. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 1Bil.Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan2.3KRITERIA ARAS 1 PERSEMBAHAN(a) Mengekalkan 2.3.1 Keseimbangankeseimbangan suaraMenyanyikan pelbagaidengan baik ketika jenis lagu secaramenyanyi dalam berkumpulan.kumpulan secaraberpandu.(b) MengekalkanMemainkan pelbagaikeseimbangan bunyi jenis lagu secaradengan baik ketika berkumpulan.memainkan alat perkusidalam kumpulan secaraberpandu. 15 21. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 1ASPEK 3:EKSPRESI KREATIFBil. ItemHasil PembelajaranCadanganAktiv iti / Catatan3.1PENEROKAAN BUNYIARAS 1ARAS 2ARAS 3 Mendengar bunyidaripada pelbagai 3.1.1 Bunyi haiwan, bunyi (a) Mengajuk satu Mengajuk dua contohan Mengajuk lebih daripadasumber bunyi. alam sekitar dancontohan bunyibunyi haiwan, bunyi dua contoh bunyi haiwan, suara manusia haiwan, bunyi alamalam sekitar dan suarabunyi alam sekitar dan Mengecam dan sekitar dan suara manusia, dengan betul.suara manusia, denganmengenal pasti bunyi. manusia, dengan betul. betul. Mengajuk bunyi denganmenggunakan suara.Meneroka bunyidaripada pelbagaisumber.3.2IMPROVISASI ARAS 1ARAS 2ARAS 3 Mendengar contohcorak irama. 3.2.1 Corak Irama (a) Memberi jawapan Memberi jawapan yangMemberi jawapan yang yang sesuai denganse suai dengan membalas se suai dengan membalasMengecam kad membalas satu corak dua corak irama yangtiga corak irama yangimbasan ikon corak irama yangdiperdengar.diperdengar. irama yang dimainkan diperdengar. atau diperdengar.Membalas corak iramamenggunakan perkusibadan dan alat perkusiringan.16 22. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 1ASPEK 4:PENGHARGAAN EST ETIKBil. ItemHasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 4.1 MUZIK NYANYIAN ARAS 1 Membuat catatan, Menghayati konsep(a) Memberi respon lakaran dan refleksi muzik: yang sesuai terhadap terhadap lagu/muziksebuah lagu yang yang didengar.Warna Ton diperdengarTempo berpandukan konsep Memberi reaksiEkspresimuzik yang dipelajari. terhadap lagu/muzik secara lisan atau gerakan. 17 23. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 2KANDUNGAN TAHUN 2Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kuri kulum (c) EkspresiPendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 2 perlu mempelajari danmenguasai: Dinami k - Lembut ; kuat Mud - Riang ; sedih ; bersemangat1. KONSEP MUZIK (a) Irama 2. KEMAHIRAN Detik(a) Nyanyian Tempo lambat ; tempo cepat Tekanan dalam meter 2an ; 4an Tekni k menyanyi Postur ; sebutan ; pernafasan Nilai not dan tanda rehat - not panjang dan not pendek dengan nilai(b) Permainan Alat Muzik Tekni k ber main per kusi Cara memegang dan memainkan alat per kusi seperti loceng, kastanet, kayu ti k-tok, kerincing, tamborin. Corak Irama - Rentak Mac dan Masri(c) Kriteria Persembahan (b) MelodiKeseimbangan ; Eti ka Pic tinggi, pic rendah dan solfa - la ; so ; mi Warna Ton - Suara atau Bunyi manusia (lelaki/ 3. KREATIVITI perempuan/ kanak- kanak, haiwan, alam sekitar, perkusi badan, alat perkusi Tekstur dalam muzikPengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta solo ; muzik kumpulandengan bunyi. Bentuk - Struktur A B- Frasa4. APRESIASIMemberi respon terhadap kar ya dan persembahan muziksecara lisan, pergerakan dan catatan.19 24. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 2TAHUN 2ASPEK 1:PERSEPSI EST ETIKPENGETA HUA N DAN KEFA HAMA N BAHASA MUZ IKBil. ItemHasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan1.1IRAMAARAS 1Memainkan permainan 1.1.1 Detik(a) Menyatakandetik sepertiperbezaan tempo lagumelambung bola atauyang diperdengarpundi kacang.dengan betul. 1.1.2 Detik(a) MenyatakanMenyanyikan pelbagai Tempo lambat ; perbezaan tempo lagujenis lagu yang Tempo cepatyang diperdengarberlainan tempo.dengan betul. Memainkan alat muzikdalam pelbagai jenislagu yang berlainantempo.Menyanyikan lagudalam pelbagai tempo.Contoh :Rangkap 1- cepatRangkap 2 - lambatRangkap 3 - cepatRangkap 4 lambat 1.1.3 Corak IramaARAS 1Mendengar contoh notpanjang dan not Not panjang ; Not(a) Mengecam notpendek. pendek panjang dan notpendek dengan betul Memainkan corakdalam sekumpulanirama menggunakanbunyi yangalat perkusi ringandipererdengar.berdasarkan ikon yangdibaca.20 25. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 2Bil. ItemHasil PembelajaranCadanganAktiv iti / CatatanRentak - Mac ;ARAS 1 ARAS 2ARAS 3Mendengar danMasrimenyanyikan lagu-lagu(a) Mengecam rentak MacMenyatakan ciri-ciriMembanding beza corak berentak Mac dandan Masri dalam lagu rentak Mac dan Masriirama rentak Mac danMasri.yang diperdengar dengan respon yangMasri pada lagu yangdengan betul.se suai secaradiperdengar denganMembuat gerakan berpandu. betul.berdasarkan lagu berentak Mac dan Masri.1.2MELODI ARAS 1 Mendengar, membunyikan, 1.2.1 Pic(a) Mengenal pasti arasmemainkan pic tinggipic tinggi dan rendahatau rendah.Aras Pic Picdengan betul secaratinggi ; Pic rendah grafik.Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. Membuat lakaran grafik menunjukkan pic tinggi dan rendah. 1.2.2 Warna Ton (Timbre) ARAS 1 ARAS 2ARAS 3Mendengar bunyi daripada alat perkusiAlat perkusi(a) Menyatakan denganMenyatakan dengan Menyatakan dengan yang berlainan.sesuai perbezaan se suai perbezaan bunyi se suai perbezaan bunyibunyi dua alat perkusi tiga alat perkusi yangempat alat perkusi yang Mengecam danyang dimainkan secaradimainkan secaradimainkan secaramengenal pasti bunyiterasing.terasing. terasing. alat perkusi. Meneroka bunyi dengan menggunakan alat perkusi.21 26. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 2Bil.Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 1.2.3 Bentuk ARAS 1Frasa lagu(a) Mengenal pasti frasaMendengar dandalam lagu dengan menyanyikan pelbagaibetul secara berpandu.jenis lagu.Struktur AB (b) Mengenal pastiMendengar dan seksyen A dan Bmenyanyikan pelbagaidalam sesebuah lagu jenis lagu.dengan betul secaraberpandu. Membuat gerakankreatif mengikutse ksyen.Contoh lagu AB: Bunyi Binatang Bergalop Geylang Si Paku Geylang.1.3EKSPRESI ARAS 1Mendengar danmenyanyikan lagu-lagu 1.3.1 Dinamik(a) Memberi responyang mempamerkanterhadap dinamikdinamik lembut danLembutdengan betul pada kuat.Kuatlagu yangdiperdengar.Membanding bezadinamik dalam lagu-lagu yang didengariatau dinyanyikan.Membuat gerakanmengikut dinamiklembut dan kuat.22 27. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 2Bil. Item Hasil Pembelajaran CadanganAktiv iti / CatatanARAS 1 1.3.2 Mud Mendengar dan(a) Memberi respon yangmenyanyikan lagu-lagu- Riang ; Sedih ; sesuai terhadap mudpelbagai mud.Bersemangat lagu yangdiperdengar. Membuat gerakan kreatif untuk menunjukkan mud. Memilih dan memainkan alat perkusi yang sesuai untuk menunjukkan mud.23 28. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 2ASPEK 2 :PENGALAMAN MUZIKALBil.ItemHasil Pembelajaran CadanganAktiv iti / Catatan2.1PENGETAHUAN TEKNIK ARAS 1 Latihan persediaan diri 2.1.1 Teknik Nyanyian (a) Mempraktikkan postur, sebelum menyanyi. sebutan danPostur pernafasan yang betul Latihan vokal atauSebutanketika menyanyi menyebut lirik laguPernafasan secarasecara berirama. berpandu. Latihan pernafasan dan kawalan nafas. 2.1.2 Teknik dalam ARAS 1 permainan perkusi Meneroka alat secara(a) Memegang alatbebas dari segi caraMemegang danperkusi 4 dengan teknikmemegang danmengendaliyang betul membunyikan.MemainkanMemperaktikkan teknik memegang dan memainkan alat perkusi sambil menyanyi, membuat gerakan kreatif dan mendengar muzik.4 : Senarai alat perkusi seperti dalam pemetaan kandungan.24 29. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 2Bil. Item Hasil Pembelajaran CadanganAktiv iti / Catatan2.2KRITERIA PERSEMBAHAN ARAS 1Menyanyikan pelbagai jenis lagu.Keseimbangan (a) Mengekalkan keseimbangan suaraMemainakan alat- Nyanyian dengan baik ketikaperkusi dalam menyanyi dan bermainkumpulan.- Permainanalat muzik secaramuzikberkumpulan.instrumental Etika (a) Dapat menunjukkan Menyanyikan pelbagai disiplin dalamjenis lagu. persembahan nyanyian danMemainkan alat-alat permainan muzik perkusi dalam pelbagai instrumental. jenis lagu.2.2PENGALAMAN MUZIKARAS 1 Menyanyikan pelbagai 2.2.1 Menyanyi(a) Menyanyikan lagujenis lagu secara solo mengikut irama, melodiatau kumpulan.Melodidan ekspresi denganTempo betul. Menyanyi secaraEkspresi hafalan mengikut tempo, pic dinamik dan mud.25 30. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 2Bil. Item Hasil Pembelajaran CadanganAktiv iti / Catatan Pic Solfa La ; ARAS 1 ARAS 2ARAS 3 So ; Mi Membuat latihan solfa 5(a) Menyanyikan solfa la,Menyanyikan melodiMenyanyiak dengan dengan pic la, so danso, mi dengan betull mudah yangbetul melodi mudahmi.secara berpandu. mengandungi pic la, so, yang mengandungi pic dan mi dengan betul la, so dan mi.Membuat latihan solfa secara berpandu.dengan isyarat tangan Curwen. Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic la, so dan mi.ARAS 1 2.2.2 Memainkan alatPass pundi kacang perkusi(a) Memainkan detikkepada rakan dimengikut tempo yangsebelah mengikut detikDetik ditetapkan denganatau tekananbetul. Melakukan perkusi badan mengikut detik atau tekanan dengan atau tanpa iringan muzik. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.5 : Tidak semestinya ketiga-tiga pic terkandung dalam sesebuah lagu atau keratan lagu yang sama.26 31. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 2ASPEK 3 :EKSPRESI KREATIFBil.ItemHasil PembelajaranCadangan Aktiv iti / CatatanTekanan 2an ; 4an (b) Memainkan tekanan Memainkan alat perkusidalam lagu meter 2mengiringi nyanyian 4dan muzik instrumentaldan 4 dengan betul. dalam meter 2 dan 4444.Corak Irama ARAS 1ARAS 2ARAS 3(c) Memainkan corak Memainkan corak irama Memainkan corak irama Memainkan alat perkusiirama sepanjang dua sepanjang empat bar dengan betul dalammengiringi nyanyianbar dengan betul. dengan betul. tempo dan dengandan alat perkusi.dinamik yang ditetapkanmenggunakan alatperkusi. 27 32. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 2Bil. ItemHasil PembelajaranCadanganAktiv iti / Catatan3.1PENEROKAAN ARAS 1ARAS 2ARAS 3Menghasilkan bunyiPengalaman dengan jari, tangan,menemui (a) Menghasilkan duaMenghasilkan tiga Menghasilkan melebihi ka ki dan mulut.Meneroka bunyi menggunakan bunyi menggunakan tiga bunyi menggunakanpelbagai bunyi ; bahagian anggotabahagian anggotabahagian anggotaMeneroka dan merasaiperkusi badanbadan.badan.badan.pelbagai kesan bunyi dengan anggota badan.3.2IMPROVISASI ARAS 1ARAS 2ARAS 3 Mendengar contohPengalaman (a) Membalas corakMembalas corak iramaMembalas corak iramacorak irama.kreatif - Corakirama yangyang diperdengaryang diperdengarIramadiperdengar dengandengan memberi duadengan memberi lebihMengecam corak irama memberi satu jawapanjawapan yang sesuai.daripada dua jawapanyang diperdengar. yang sesuai.yang sesuai. Membalas corak irama menggunakan perkusi perkusi badan dan alat perkusi ringan.3.3REKA CIPTAARAS 1ARAS 2ARAS 3 Menggunakan ikonPengalaman (a) Membina corak irama Membina corak irama Membina corak irama untuk mencipta corakkreatif - Corakyang sesuai sepanjang yang sesuai sepanjang yang sesuai denganirama.Iramasatu bar dengan meter dua bar dengan meterpanjang melebihi dua 2 atau 4 secara 2 atau 4bar dengan meter 2Contoh ikon untuk 4 4 44atau 44 mewakili perkusiberpandu.secara berpandu. 4badan: secara berpandu.Tepuk pipiTepuk tanganPetik jari28 33. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 2ASPEK 4:PENGHARGAAN EST ETIKBil. ItemHasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan4.1NYANYIANARAS 1ARAS 2 Memberi reaksi secaralisan, bertulis dan Memberi respon(a) Memberi respon yang Menyatakan tentang gerakan kreatif sesuai kepada lagukonsep muzik yangterhadap lagu yang - Warna ton yang diperdengar. terdapat dalam lagudiperdengarkan. - Tekstur yang diperdengarkan, - Tempo dengan betul.Contoh aktiviti bertulis: - Ekspresi Mewarna, menandapada senarai semak,melukis menulis danmencatat.4.2MUZIK INSTRUMENTALARAS 1ARAS 2 Mendengar muziknyanyian yang sesuai. Memberi respon(a) Memberi respon yang Menyatakan tentang sesuai kepada lagukonsep muzik yangMenonton video - Warna ton yang diperdengarkan terdapat dalam lagupersembahan muzik - Tekstur secara berpandu.yang diperdengar instrumental. - Tempo dengan betul secara - Ekspre si berpandu.Membuat catatan,lakaran dan refleksi.Memberi reaksiterhadap lagu dengancara lisan ataugerakan.Soal jawab denganrakan dan guru. 29 34. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3KANDUNGAN TAHUN 3Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulumPendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 3 perlu mempelajari dan (c) Ekspresimenguasai: Dinami k Lembut ; kuat1. KONSEP MUZIKMud Riang ; sedih ; bersemangat (a) Irama2. KEMAHIRANDetikMeter 2 3 4(a) Nyanyian 4 4 4Tempo lambat ; tempo cepat ; perubahan tempo Tekni k menyanyi Postur ; sebutan ; pernafasanTekanan dalam meter 2an ; 4an ; 3anNilai not dan tanda rehat - nilai dan notasi not (b) Permainan Alat Muzikpanjang, not pendek dan tanda rehat Tekni k ber maian per kusi cara memegang dan memainkan alat per kusi seperti kerincing, kastenet, loceng, tik-tok, tamborin dan dram getar.Corak Irama - Rentak Mac, Masri dan Waltz(c) Kriteria Persembahan - Ostinato irama Keseimbangan ; eti ka (b) Melodi3. KREATIVITIPic tinggi, pic rendah dan solfa - la ; so ; mi ;re ; doPengalaman meneroka, mengimprovisasi dan merekaWarna Ton - Suara atau Bunyi manusia cipta dengan bunyi. (lelaki/perempuan/ kanak- kanak) ; haiwan ; alam sekita r; per kusi badan ; alat; alat muzik4. APRESIASI Tekstur dalam muzik solo ; muzi k kumpulan Bentuk - Struktur A B ; A B A Memberi respon terhadap kar ya Ddan persembahan- Frasamuzi k secara lisan, pergerakan dan catatan.. 31 35. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3 TAHUN 3ASPEK 1:PERSEPSI EST ETIKPENGETA HUA N DAN KEFA HAMA N BAHASA MUZ IKBil. Item Hasil Pembelajaran CadanganAktiv iti / Catatan1.1IRAMAARAS 1Mendengar dan menyanyikanpelbagai jenis lagu dalam 1.1.1 Meter(a) Mengenal pasti metermeterlagu yang diperdengar 2 , 3 dan 4.2; 3; 4 dengan betul. 4 4 44 4 4Menghitung bit mengikuttekanan detik pertama dalamsetiap bar. 1.1.2 TempoARAS 1ARAS 2Menyanyikan dan memainkanlagu dalam pelbagai tempo. Perubahan tempo(a) Mengecam kehadiranMengenal pasti jenis - Ansur lambat ; perubahan tempo perubahan tempo yangMembuat gerakan kreatifAnsur cepat dalam lagu yang diperdengar denganmengikut perubahan tempo.diperdengar denganbetul.betul.32 36. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3Bil. Item Hasil PembelajaranCadangan Aktiv iti / Catatan 1.1.3 Corak Irama ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar contoh not panjang,not pendek dan tanda rehat. (a) Mengecam nilai not Mengecam not Mengenal pasti nilai not dan tanda rehat yang panjang, not pendekdan tanda rehat dalamMemainkan not panjang dan dimainkan secara dan tanda rehatcorak irama yang not pendek menggunakan alat terasing dengan betul. daripada sekumpulandiperdengar dengan perkusi ringan berdasarkan notbunyi yang diperdengar betul. yang dibaca.dengan betul.Menyatakan nilai not dan tandarehat yang diperdengar. 1.1.4 Corak irama ARAS 1 Mendengar dan menyanyikanlagu-lagu berentak Mac, MasriRentak - Mac ; (a) Mengecam rentakdan Waltz.Masri ; WaltzMac, Masri dan Waltz dalam lagu yangMembuat gerakan berdasarkan diperdengar dengan lagu berentak Mac, Masri dan betul. Waltz.Kaitkan rentak dengan aktivitiharian. 33 37. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3Bil. ItemHasil PembelajaranCadanganAktiv iti / CatatanOstinato IramaARAS 1 Mendengar pelbagai jenis ostinato irama(a) Mengajuk ostinatoirama dalam lagu Memainkan ostinato iramayang diperdengar menggunakan alat perkusi.dengan betul.1.2MELODI ARAS 1 ARAS 2ARAS 3Mendengar, membunyikan pic tinggi dan rendah.Pic (a) Mengenal pasti arasMengenal pasti aras pic Mengenal pasti aras picpic dua not dalam julatdua not dalam julat dua not dalam julat keMembuat gerakan berdasarkan- Aras pic : Pic tinggi ; dua oktaf yang satu oktaf yang lima yang diperdengar aras pic yang dimainkan.Pic rendahdiperdengar dengan diperdengar dengandengan betul.betul. betul.Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan.Menyanyi Solfa la ; ARAS 1 ARAS 2ARAS 3so ; mi ; re ; do(a) Menyanyikan dengan Menyanyikan denganMenyanyika dengan Menyanyikan dengan betulbetul pic la ; so ; mi ; betul melodi mudahbetul melodi mudahmelodi mudah yangre ; do secara yang mengandungi picyang mengandungi picmengandungi pic la, so, mi, re,berpandu.la, so, mi, re, do secara la, so, mi, re, do. do. berpandu.34 38. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3Bil. ItemHasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 1.2.2 Warna ton ARAS 1ARAS 2 ARAS 3 Alat Perkusi(a) Memberi perbezaan Memberi perbezaan bunyiMemberi perbezaanMengecam dan mengenal pasti bunyi dua alattiga alat perkusi dengan bunyi empat alat perkusi bunyi alat perkusi yang perkusi denganrespon yang sesuai.dengan respon yang mengiringi lagu. respon yang sesuai.se suai. Mengecam dan mengenal pasti bunyi alat perkusi yang dimainkan dalam kumpulan. 1.2.3 BentukARAS 1Mendengar dan menyanyi pelbagai lagu berbentuk AB Struktur AB ; (a) Mengenal pastidan ABA. ABAseksyen dalam laguyang dipelajariMembuat gerakan kreatif dengan betul secara berdasarkan lagu-lagu berpandu. berbentuk AB dan ABA. Contoh lagu:Struktur AB LenggangKangkung ; Aku BurungTiung.Struktur ABA - MenampiPadi ; Sang Kancil denganBuaya.35 39. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3Bil. Item Hasil PembelajaranCadangan Aktiv iti / Catatan1.3EKSPRESIARAS 1Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. 1.3.1 Dinamik (a) Menyatakan dengan betul dinamik laguMembuat gerakan kreatif bagi Lembut ; Kuat yang di perdengar.menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari dan dinyanyikan. Riang ; sedih ; Mengecam mud lagu yang bersemangat didengari, dinyanyikan dan dimainkan.36 40. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3ASPEK 2 :PENGALAMAN MUZIKALBil.ItemHasil Pembelajaran CadanganAktiv iti / Catatan2.1PENGETAHUAN TEKNIKARAS 1 Membuat latihan persediaan sebelummenyanyi. 2.1.1 Teknik dalam(a) Mempraktikkan nyanyiankawalan pernafasan Latihan bernafas dan mengawal yang betul secaranafas.Postur berpandu.SebutanPernafasan (a) Mempraktikkan postur,Latihan penghasilan ton. sebutan, pernafasan dan penghasilan ton yang betul ketika menyanyi secara berpandu. 2.1.2 Teknik dalamARAS 1 Meneroka alat secara bebeas dari permainan perkusisegi cara memegang dan (a) Memegang alat perkusi 6membunyikan. dengan teknik yang betul.6 : Senarai alat perkusi dicatat dalam pemetaan 37 41. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3CadanganBil. Item Hasil Pembelajaran Aktiv iti / Catatan 2.1.3 Kriteria Persembahan ARAS 1Keseimbagan (a) Mengimbangkan suara Menyanyikan pelbagai jenisdan bunyi alat muziklagu secara kumpulandengan baik secaraberpandu dalampersembahan nyanyiandan muzikinstrumental.ARAS 1Memainkan alat muzikmengiringi pelbagai jenis lagu Etika(a) Mempraktikkan secara kumpulan.Persembahan disiplin persembahan - Menghormatidalam nyanyian danMenyanyikan dan memainkanrakan, pemimpin,permainan muzik alat muzik dalam pelbagai jenispenontoninstrumental secara lagu secara kumpulan. - Tatatertib pentastekal.2.2PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 2.2.1 Menyanyi Menyanyikan pelbagi jenis lagu(a) Menyanyikan lagusecara solo dan berkumpulan Iramadengan teknik yangdengan tumpusn kepada teknik Melodi betul mengikut irama, nyanyian dan konsep muzik. Ekspre simelodi dan ekspresi.(b) Menyanyikan solfa la, Latihan solfa dengan pic la, so,so, mi, re, do dengan mi, re, do.betul.38 42. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3Bil. ItemHasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 2.2.1 Memainkan alat ARAS 1 perkusi(a) Memainkan tekananMembuat gerakan kreatif untukTekanan 2an ; 3 dengan betul dalam menunjukkan tekanan.an ; 4 an lagu meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4 Melakukan perkusi badan mengikut tekanan dengan atau tanpa iringan muzik. DinamikARAS 1(a) Memainkan corakMemainkan pelbagai jenisirama mengikut corak irama secara solo dandinamik yang berkumpulan dengan tumpuanditetapkan dengankepada dinamik mengiringibetul .lagu. 39 43. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3ASPEK 3:EKSPRESI KREATIFBil. Item Hasil Pembelajaran CadanganAktiv iti / Catatan3.1PENEROKAAN ARAS 1ARAS 2 ARAS 3 Menghubung kaitkan bunyiyang diterokai dengan bunyi Pengalaman (a) Menghasilkan kesanMenghasilkan kesan Menghasilkan gabunganalam sekitar. menemui bunyi yang sesuai bunyi yang muzikal ke san-ke san bunyi untuk meneroka pelbagaisecara terasing daripada gabunganmengambarkan situasi. Contoh; kesan bunyi bunyi : perkusidaripada anggotabunyi anggota badanDrum bes guruh badanbadan ditetapkan. yang ditetapkan. Kayu tik tok bunyi jam Kastanat bunyi kuda bergelop. - meneroka ARAS 1ARAS 2 ARAS 3 pelbagai bunyi :Contoh situasi alat perkusi (a) Menghasilkan kesanMenghasilkan kesan Menghasilkan gabungan Bangun Pagibunyi yang sesuai bunyi yang sesuaike san-ke san bunyi untuk Hari Hujansecara terasing secara gabungan alat mengambarkan situasi. Kemalangan Jalanrayadaripada alat muzik perkusi yang ditetapkan. Perayaanyang ditetapkan.3.2IMPROVISASIARAS 1ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan menyanyikanpelbagai jenis lagu.Pengalaman kreatif(a) MenggantikanMengubahsuai sebaris Mengubahsuai lirik- lirik perkataan yanglirik lagu dengandengan baikBerbincang dan memilihditetapkan dalamperkataan-perkataanberdasarkan lagu pilihan perkataan / kosa kata yangdengan perkataanyang sesuai, secarasendiri. berpadanan.yang sesuai secaraberpandu.berpandu.40 44. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3Bil.Item Hasil PembelajaranCadanganAktiv iti / Catatan3.3REKA CIPTA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Pengalaman kreatif (a) Membina satu corak Membina dua corakMembina tiga corakMenyusun ikon bagi nilai not- Corak Irama irama menggunakanirama menggunakanirama menggunakan krocet, minim dan tanda rehatnilai not dan tandanilai not dan tandanilai not dan tanda rehat krocet.rehat yang ditetapkan. rehat yang ditetapkan. yang ditetapkan.Membina corak irama dengankad nombor.41 45. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 3ASPEK 4: PENGHARGAAN ESTETIKBil. Item Hasil Pembelaj aranCadanganAktiv iti / Catatan4.1NYANYIANARAS 1 ARAS 2ARAS 3 Memberi reaksi secara lisan, bertulis dan gerakan kreatif Memberi respon :(a) Membicara tentangMembanding beza Membanding bezaterhadap lagu yang konsep muzik yangkonsep yang berkaitan konsep yang berkaitandiperdengar. - Warna ton berkaitan dalam lagu di antara 2 buah lagu di antara 2 buah atau - Tekstur yang diperdengar yang diperdengarlebih lagu yangContoh aktiviti bertulis seperti - Tempo dengan betul secaradengan betul secara diperdengar dengan menanda senarai semak, - Rentakberpandu.berpandu. betul secara berpandu. menjawab soalan, menulis dan - Mud mencatat..4.2MUZIK INSTRUMENTALARAS 1 ARAS 2ARAS 3 Mengintepretasi muzik yang didengari dengan gerakan yangMemberi respon : (a) Membicara dengan Membanding beza Membanding bezase suai. - Warna ton betul tentang konsep dengan betul konsep dengan betul konsep - Tekstur yang berkaitan dalam yang berkaitan di yang berkaitan di antara Mendengar lagu berentak mac, - Tempo muzik instrumental antara 2 muzik2 atau lebih muzik masri dan waltz. - Rentakyang diperdengar instrumental yang instrumental yang - Mud secara berpandu. diperdengar secaradiperdengar secara Mendengar pelbagai muzikberpandu. berpandu.vokal dan instrumental solo dan kumpulan.4.3Muzik masyarakat ARAS 1ARAS 2ARAS 3 Malaysia - Fungsi(a) Mengenal pasti ciri-ciri (a) Mengenalpasti ciri-(a) Mengenalpasti ciri- Mendengar, menyanyikan dan 3 buah lagu masyarakat ciri 4 buah lagu ciri 5 buah lagumamainkan pelbagai lagu Malaysia dengan betul. masyarakatmasyarakat masyarakat Malaysia.Malaysia dengan Malaysia denganbetul.betul.42


Recommended