Home >Documents >Harun Berkli

Harun Berkli

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/17/2019 Harun Berkli

  1/28

  17. Tajna Materije UPOZORENJE!

  Poglavlje koje se nalazi pred vama sadrži VEOMA BITNU tajnu života Ovu temu! koja "e iz temelja promijeniti va# stav o materijalnom svijetu! tre$ate %itati vrlo pažljivo i $ez predrasuda Ono #to se ovdje iznosi nije samo neki druga%iji stav! druga%iji pristup ili &ilozo&ska ideja! ve" neosporna istina koja je danas nau%no dokazana i koju "e pri'vatiti svi! i vjerni(i i nevjerni(i

  Oso$a koja svoju okolinu posmatra putem razuma i svijesti uo%it "e da je sve živo i neživo u kosmosu stvoreno )o$ro! ko je taj #to je sve to stvorio*

  +asno je da stvaranje koje se o%ituje u svakoj ta%ki kosmosa ne može $iti samoini(ijativni  produkt kosmosa +edan insekt! naprimjer! nije stvorio sam se$e Ni ,un%ev sistem nije sam se$e stvorio! ni $ilje! ljudi! $akterije! ni eritro(iti! ni leptiri Takoder! apsolutno je isklju%ena i mogu"nost! kao #to smo to vidjeli na pret'odnim strani(ama! da je sve ovo nastalo kao produkt -slu%ajnosti-

  Prema tome! dolazimo do slijede"eg zaklju%ka. sve #to o%ima vidimo je stvoreno Ali! isto tako! ni#ta od toga #to o%ima vidimo nije stvoritelj U tom slu%aju! ,tvoritelj je jedno superiorno $i"e koje je izvan nama vidljivog svijeta To je jedna superiorna Mo"! koja je nevidljiva! ali koja ,voje postojanje i ,voja svojstva o%ituje kroz sve ono #to stvara

  Upravo je to ona ta%ka u kojoj pogre#nim putem kre"u oni #to nijekaju Alla'ovo postojanje Ove oso$e same su se uvjetovale da ne vjeruju u postojanje Boga! sve dok /a svojim o%ima ne vide Oni su! u toj situa(iji! primorani skrivati %injeni(e stvaranja koje su uo%ljive na svakom dijelu

  kosmosa! tvrditi da kosmos i sav živi svijet nije stvoren A! da $i potkrijepili svoje neosnovane tvrdnje! oni se koriste raznim lažima Teorija evolu(ije! kao #to smo to i vidjeli na pret'odnim strani(ama! jedan je od najjasniji' primjera uzaludni' trzaja i laži na koje se pozivaju u vezi s ovim pitanjem

  Temeljnu za$ludu oni' koji pori%u dijele i veoma velike mase oni' koji ne nije%u postojanje Boga! ali koji imaju jedno iskrivljeno vjerovanje u Boga Ove oso$e koje %ine ve"inu zajedni(e ne pori%u stvaranje! medutim! posjeduju zanimljivo sujevjerje o pitanju gdje se Bog nalazi. ve"ina smatra da se Bog nalazi na -ne$u- Prema nji'ovom mi#ljenju! Bog se nalazi iza neke  jako daleke planete i veoma rijetko se upli"e u -poslove na#e planete- Ili se uop"e ne upli"e0 stvorio je kosmos i ostavio! ljudi sami se$i odreduju sud$inu

  Mnogi su! pak! %uli za kur1ansku postavku da je Bog svugdje! ali zna%enje toga nisu upotpunosti de#i&rirali Nji'ovo podsvjesno sujevjerje i' navodi na zaklju%ivanje da je Bog u vidu radiotalasa ili okružen nekom materijom koja je! poput gasa! nevidljiva i koju je nemogu"e osjetiti

  Medutim! ovo mi#ljenje i mi#ljenja koja smo naprijed naveli i koja nikako da odgonetnu gdje se to Bog skriva 2možda upravo z$og toga i negiraju Njegovo postojanje*34 zasnivaju se na jednoj zajedni%koj za$ludi. u pri'vatanju jedne apsolutno neutemeljene predrasude! a potom i u

 • 8/17/2019 Harun Berkli

  2/28

  o%aranosti pretpostavkama vezanim za Boga

  5oja je to predrasuda*

  Ova predrasuda vezana je za postojanje i svojstvo materije Toliko smo uvjetovani u vezi s pitanjem postojanja materije da uop"e nismo razmi#ljali! da se uop"e nismo zapitali da li ona zaista postoji! ili je to samo jedna sjena postojanja*3 Moderna nauka! medutim! ru#e"i i ovu  predrasudu iznosi jednu veoma $itnu i veoma e&ektnu %injeni(u Na narednim strani(ama "emo nastojati o$jasniti ovu veliku %injeni(u na koju! takoder! i 5ur1an upozorava

  Kosmos sainjen od eektrosignaa

  ,va saznanja vezana za svijet u kojem živimo do nas dopiru uz pomo" pet %ula koja  posjedujemo Mi! dakle! jedan svijet poznajemo uz pomo" onoga #to na#e oko vidi! ruka opipa! nos omiri#e! jezik okusi i #to u'o %uje 6$og toga #to smo od samog rodenja vezani za ova %ula!

  nikada nismo razmi#ljali o mogu"nosti da je -vanjski svijet- druga%iji od onoga koji nam serviraju na#a %ula

  )anas! medutim! rezultati na%injeni' mnogo$rojni' nau%ni' istraživanja iz razli%iti' o$lasti sa so$om su donijeli i krajnje razli%ito mi#ljenje! postali su razlogom nastanka veliki' sumnji o  pitanju na#e per(ep(ije i na#eg poimanja svijeta

  A! po%etna ta%ka ovog novog gledi#ta je slijede"a. ono "to mi #oimamo kao $vanjski svijet$ samo s% %tis&i koji s% % na"em mo'g% stvorii eektrosignai 7rvenilo ja$uke! tvrdo"a daske! #tavi#e! va#a majka! ota(! va#a porodi(a! sva imovina koju posjedujete! ku"a! posao i re(i ove knjige su! zapravo! samo sklopovi elektri%ni' signala u na#em mozgu

  (rederi&k )ester ovako &ormulira ta%ku do koje je! po ovom pitanju! do#la nauka.

  -5ao da se danas nau%no dokazuju istupi odredeni' mislila(a koji su govorili da je 8ovjek  jedna imagina&ija! zapravo! sve #to postoji je prolazno i varljivo! ovaj kosmos je jedna sjenka1-9:;

  Poznati &ilozo& *eorge Berkee+ se! o pitanju ove z$unjuju"e %injeni(e! ovako izjasnio.

  -6ato #to i' vidimo i dodirujemo! zato #to i' opažamo! mi vjerujemo u postojanje predmeta  Na#a opažanja su! medutim! samo ideje koje postoje u na#em intelektu U tom slu%aju! predmeti

  do koji' dopiremo uz pomo" na#i' osjetila nisu ni#ta drugo do samo ideje! a te ideje se neminovno ne nalaze nigdje drugo do u na#em intelektu Ako je sve ovo ne#to #to postoji samo u na#em intelektu! onda kada ma"tamo o kosmos% i #redmetima kao injeni&ama i'van inteekta, 'nai da #adamo % 'a-%d%... To zna%i da ni#ta od onoga #to nas okružuje ne postoji osim u na#em intelektu-9:<

  )a $ismo upotpunosti izložili aktualnu temu! prvenstveno "emo se zadržati na na#im %ulima koja

  http://bs.harunyahya.com/bs/Knjige/2217/podvale-teorije-evolucije/chapter/14125#footnotes http://bs.harunyahya.com/bs/Knjige/2217/podvale-teorije-evolucije/chapter/14125#footnotes http://bs.harunyahya.com/bs/Knjige/2217/podvale-teorije-evolucije/chapter/14125#footnotes http://bs.harunyahya.com/bs/Knjige/2217/podvale-teorije-evolucije/chapter/14125#footnotes

 • 8/17/2019 Harun Berkli

  3/28

  nam daju podatke o vanjskom svijetu

  Kako vidimo, %jemo, k%"amo

  Pro(es vida odvija se u prili%no etapnom o$liku U toku gledanja! &otoni 2koli%ina! %esti(a svjetlosti4! koji dolaze od $ilo kojeg tijela! lome"i se prolaze kroz so%ivo i o$rnuto padaju u mrežnja%u koja se nalazi u stražnjem dijelu oka Vidni signali! koji se ovdje! od strane "elija!  preo$ra"aju u elektri%ne signale! uz pomo" nerava dospijevaju u jedan mali dio koji je nazvan &entar vida i koji se nalazi u zadnjem dijelu mozga Nakon niza opera(ija! ovi elektri%ni signali u (entru vida poimaju se kao slika )akle! slu%aj vida! u $iti! odvija se u jednoj maloj! potpuno mra%noj ta%ki do koje je apsolutno nemogu"e dopiranje svjetlosti

  Preo$ra"aju"i se u elektri%ne signale! upozorenja koja stižu od nekog tijela u mozgu konstituiraju

  dojam 5ad kažemo da vidimo! mi zapravo posmatramo e&ekte elektri%ni' signala u na#emmozgu

  ,ada se jo# jednom pažljivo osvrnimo na ovu %injeni(u koja je generalno svakome poznata. kada kažemo -vidim-! mi! ustvari! vidimo -dojam- nastao u mozgu od elektri%nog signala koji su se  pret'odno u oku preo$razili iz upozorenja koja stižu od posmatranog tijela )akle! kada ka/emo $vidim$, mi 'a#ravo #osmatramo eektrine signae % na"em mo'g%

  ,ve ono #to vidimo u toku života nastaje u (entru vida zapremine od svega nekoliko ku$ni' (entimetara I ovi redovi koje %itamo! i nepregledni prizor 'orizonta staju u ovaj minijaturni  prostor U meduvremenu! postoji jo# jedna ta%ka koju ne smijemo gu$iti iz vida 5ao #to smo i

  malo%as naglasili! svjetlost ne prodire u na#u lo$anju! dakle u unutra#njosti mozga je mrkli mrakApsolutno je! dakle! nemogu"e da mozak dode u kontakt sa svjetlo#"u

  Ilustrirajmo ovu tvrdnju zanimljivim primjerom 6amislimo da ispred nas stoji svije"a! koju možemo dugo posmatrati U toku ovog vremena na# mozak! medutim! nikako ne dolazi u dodir sa stvarnom svjetlo#"u svije"e %ak i u trenutku dok posmatramo svjelost svije"e! u unutra#njosti na#e glave i mozga je potpuni mrak U apsolutnoj tami mozga mi posmatramo ovaj $lje#tavi i

 • 8/17/2019 Harun Berkli

  4/28

  razno$ojni svijet

  =udotvorni &enomen vida koji mi pri'vatamo krajnje normalno! R. 0. *regor+ ovako o$ja#njava.

  -Na &enomen vida toliko smo se navikli da je potre$na jedna velika mo" ma#te da $ismo  primijetili da ima pitanja koja tre$a rije#iti O$ratite! medutim! pažnju na ovo )o na#i' o%iju dopiru slike na kojima su predmeti naglava%ke okrenuti! a mi i' vidimo u nji'ovom normalnom stanju Mi svijet predmeta poimamo kao is'od signala koje primamo preko mrežnja%e! a ovo je! zapravo! ravno %udu-9:>

  Isto to važi i za druga osjetila 6vuk! dodir! okus i miris u vidu zase$ni' elektrosignala dopiru do mozga! gdje se u kompetentnim (entrima i opažaju

  ,lu%aj sa slu'om je! takoder! identi%an. vanjsko u'o! uz pomo" u#ne #koljke! skuplja zvu%ne

  talase i prosljeduje i' srednjem u'u Preuzete zvu%ne vi$ra(ije srednje u'o poja%ava i pre$a(ujeunutra#njem u'u ,rednje u'o ove vi$ra(ije pretvara u elektrosignale i #alje i' u mozak 5ao i u slu%aju vida! krajnja &aza pro(esa slu'a odvija se u slu#nom (entru u mozgu 5ao #to lo$anja ne  propu#ta svjetlost! isto tako ne propu#ta ni zvuk Prema tome! $ez o$zira kakva $uka vlada u -vanjsko

Embed Size (px)
Recommended