Home >Documents >Gaya Seni Lukis Romantisme

Gaya Seni Lukis Romantisme

Date post:17-Feb-2018
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/23/2019 Gaya Seni Lukis Romantisme

  1/13

 • 7/23/2019 Gaya Seni Lukis Romantisme

  2/13

  Aliran Seni Ro!an"is!e

  Ro!an"is!e a"a# Ro!an"isis!e !er#$a%an cora% dala! syang ber#saha !ena!$il%an #ns#r &an"asi' irasional' indaabs#rd( Aliran ini !encoba !engga!bar%an ses#a"# dari$andang yang ro!an"is se%ali$#n "e!anya adalah s#a"# "yang dra!a"is( )ara $el#%is !engga!bar%an ob*e%nya b

  sedi%i" !enyi!$ang dari %enya"aan( +i%a i"# !engga!bar%a"a# orang yang sedang bergera%' !a%a ia di ga!bar lebihlebih gagah( To%oh $ria di ga!bar%an lebih gagah dan "o%o

  di ga!bar%an lebih se%si dan can"i%( er!#la dari aliran %e!#ng%inan besar $ara !odel yang a%an di "a!$il%an d

  ben"#% &o"o !a#$#n .is#al yang lain di /a!an se%ara!e!erl#%an ban"#an seorang $engarah gaya(Aliran ro!an

  ber!#la $ada a%hir abad %e-01 hingga $er"engahan abad

 • 7/23/2019 Gaya Seni Lukis Romantisme

  3/13

  Aliran Seni Ro!an"is!e

  N#ansa ini "elah !e!$engar#hi %ara%"eris"i% b#daya dan banya% %dala! $eradaban ara"(3i!#lai dengan gera%an %esenian dan in"yang %e!#dian beri!bas $ada "er*adinya s#a"# re.ol#si %e!a$a

  nilai sosial dan %eaga!aan( A%iba" lain yang di ba,a aliran ro!an!eninggal%an indi.id#alis!e' s#b*e%"i.i"as' irasionalis!e i!a*inasdan e!osi ala!i !elebihi alasan dan rasa in"ele%"#al(Ro!an"isis!sebagai seb#ah gera%an seni' sas"ra dan in"ele%"#al dariEro$a ara%e-01( Gera%an ini *#ga !#nc#l sebagai salah sa"# rea%si "erhada$

  ind#s"ri( Ro!an"is!e adalah gera%an yang ingin !ele$as%an diri dnor!a %ebangsa,anan yang !enge%ang %ebebasan bere%s$resi( *#ga rea%si sosial "erhada$ $eriode $encerahan dan rasionalisasi

  ala!' dala! seni dan sas"ra(

 • 7/23/2019 Gaya Seni Lukis Romantisme

  4/13

  Aliran Seni Ro!an"is!e

  Ro!an"isis!e berasal dari %a"a 4erancis' ro!an 5ceri"a6' dan !e!dala! gaya Ro!an"isis!e *#ga !encer!in%an adanya $engar#h ro!an 4erancis( Ter#"a!a dala! !el#%is%an ceri"a-ceri"a "ragedi dasya"' %e*adian dra!a"is yang !ence%a!(

  4endirian a%ade!i $ada !asa Neo%lasi%is!e ber"#*#an #n"#% !edan !e!$er"ahan%an "radisi %lasi% dan se%alig#s sebagai $#sa" %

  seni is"ana( Gaya seni a%ade!i ini selan*#"nya di"er#s%an oleh senRo!an"isis!e' sehingga sanga" ,a*ar *i%a %ed#a gaya seni ini5Neo%lasisis!e dan Ro!an"isis!e6 dina!a%an seni a%ade!is!e( !en*adi ciri $er%e!bangan seni 4erancis di abad %e-01 dan %e-02

 • 7/23/2019 Gaya Seni Lukis Romantisme

  5/13

  Aliran Seni Ro!an"is!e

  Ro!an"isis!e !er#$a%an gera%an yang !ener#s%an Neo%lasi%is!se%alig#s !erea%si dan !enen"ang %lasi%is!e( 4elo$or gera%anRo!an"isis!e adalah Theodore Gerica#l" 50720-01896 dengan sal%aryanya yang "er%enal Ra%i" Med#sa 501016( Sebagai %elan*#"an'Ro!an"isis!e "e"a$ !er#$a%an gera%an seni yang lari dari %enyahid#$' !enggara$ d#nia yang ideal dan !is"eri#s dengan !engg#"e%ni%-"e%ni% a%ade!is!e yang rasional(

  M#nc#lnya Aliran Ro!an"is!e adalah !enen"ang aliran seni neo%yang s#dah ber"ahan $#l#han "ah#n di 4erancis' Ka#! Ro!an"is!!enen"ang Neo%lasi%is!e dengan berbagai alasan(

 • 7/23/2019 Gaya Seni Lukis Romantisme

  6/13

  Alasan Ka#! Ro!an"isis!eMenen"ang Neo%lasi%is!e

  Neo%lasi% "erlal# rasional dala!ber%arya:

  Neo%lasi% !ena!$il%an "e!a-"e!aceri"a %lasi% sebagai cer!in%ehid#$an bangsa,an:

  Neo%lasi% "ida% !enon*ol%an $eranan#ns#r $ribadi(

  Sedang%an %a#! Ro!an"isis!esebali%nya ;

  Ro!an"isis!e ber%arya !elal$ende%a"an e!osional:

  Ro!an"isis!e lebih banya% !"e!a-"e!a %ehid#$an d#nia !ceri"a ro!an' "e!a yang e%so

  dari negeri )hina' Isla!' A&ri%Ro!an"isis!e !enon*ol%an $e

  $erasaan $ribadi seni!an' !idala! segi %o!$osisi yang di5diagonal6 dan #ns#r ,arna de"erang yang didra!a"isir(

 • 7/23/2019 Gaya Seni Lukis Romantisme

  7/13

  4erbedaan 3asar An"ara AliranNeo%lasisis!e dan Aliran Ro!an"isis

  Orien"asi seni Neo%lasisis!e $ada seni %lasi% yang serba rasional' sedangRo!an"isis!e $ada d#nia !is"eri yang bar# yang "er#ng%a$ dari ceri"a-cro!an yang e!osional dan i!a*ina"i&' ceri"a-ceri"a dari )hina' Isla!' dan5e%so"is!e6(

  Te!a seni dala! Neo%lasisis!e bers#!ber $ada ceri"a-ceri"a %lasi% yang!encer!in%an %ehid#$an $ara bangsa,an' sedang%an "e!a Ro!an"isis!ceri"a ro!an dengan %e*adian-%e*adian yang dra!a"is !enghar#%an(

  Seni Neo%lasisis!e "ida% !enon*ol%an $eranan #ns#r $eibadi' sedang%anRo!an"isis!e *#s"r# !enon*ol%an $erasaan $ribadi 5e!osional6(

 • 7/23/2019 Gaya Seni Lukis Romantisme

  8/13

  )iri-)iri

  L#%isan !engand#ng ceri"a yang dahsya" dan e!osional(

  4en#h gera% dan dina!is(

 • 7/23/2019 Gaya Seni Lukis Romantisme

  9/13

  To%oh-To%oh

  Raden Saleh

  Raden Saleh SjarifBoestaman501>7 a"a# 0100- 8?A$ril 011>6 adalah$el#%is Indonesia bere"nis Arab-+a,a yang !e!$ionir%an seni !odern

  Indonesia 5saa" i"# india elanda6(L#%isannya !er#$a%an$er$ad#an Ro!an"isis!e yang sedang$o$#ler di Ero$a saa" i"# dengan ele!en-ele!en yang !en#n*#%%an la"arbela%ang +a,a sang $el#%is(

 • 7/23/2019 Gaya Seni Lukis Romantisme

  10/13

  To%oh-To%oh E#gene 3elacroi@

  Ferdinand Victor EugneDelacroix5lahir di Sain"-Ma#rice' 8A$ril 0721 B !eninggal di 4aris' 0?Ag#s"#s 01? $ada #!#r C "ah#n6 adalahseorang $el#%is ber%ebangsaan 4erancis(

  3elacroi@ adalah salah sa"# $el#%is"er$en"ing aliran ro!an"isis!e di 4erancis'%ebiasaannya !engg#na%an ca!an si%a"dan s"#dinya $ada e&e% o$"is ,arna!e!ben"#% %er*a i!$resionis!e(

 • 7/23/2019 Gaya Seni Lukis Romantisme

  11/13

  To%oh-To%oh

  Theodore Gerica#l"

  Theodore Gerica#l" dilahir%an dala!seb#ah %el#arga %aya di Ro#en 0720(Ia bela*ar %e$ada $el#%is)arle Derne" 507C1-01?6 dan 4ierreG#erin 50779-01??6 di 4aris' dan $ada010-0101 !ela%#%an $er*alanan %eI"alia(

 • 7/23/2019 Gaya Seni Lukis Romantisme

  12/13

  L#%isan ergaya Ro!an"is!+#d#l ; The Massacre a" )hios

  Karya ; E#gne 3elacroi@

  Tah#n ; 0189

  Lo%asi ; Lo#.re' 4aris

  Tinggi L#%isan ; Se%i"ar 9 !e"er

  L#%isan ini !engga!bar%an bebera$a %engerianses#dah "er*adi $erang dan $e!ban"aian di )hios( 3idala! l#%isan ini di"a!$il%an $enderi"aan %ara%"er'!ili"ernya' $enya%i" dan %e!a"ian $ada ,a%"# i"#(3ala! l#%isan ini !engga!bar%an rasa %e$#"#s-asaandan %ehanc#ran( E#gne 3elacroi@ !engg#na%anl#%isan ini !enari% si!$a"i $en*a*ah br#"al $ada ,a%"#i"# agar $en*a*ah br#"al "ida% ber"inda% se!ena-!ena(

 • 7/23/2019 Gaya Seni Lukis Romantisme

  13/13

  L#%isan ergaya Ro!an"is!+#d#l L#%isan ; Fadai 5The S"or!6

  4el#%is ; Raden Saleh

  Aliran L#%isan ; Ro!an"is!e

  Ke"erangan L#%isan

  L#%isan ini dib#a" $ada "ah#n 01C0 dengan !edia ca" !inya% dia"as %an.as dengan #%#ran 27 @ 79 c!( L#%isan Raden Salehyang ber*#d#l Fadai ini !er#$a%an #ng%a$an %has %arya yangberaliran Ro!a"is!e( 3ala! aliran ini seni!an sebenarnya ingin

  !eng#ng%a$%an ge*ola% *i,anya yang "ero!bang-a!bing an"ara%einginan !enghaya"i dan !enya"a%an d#nia 5i!a*inasi6 idealdan d#nia nya"a yang r#!i" dan "er$ecah-$ecah(

  3ala! l#%isan Fadai ini' da$a" diliha" bagai!ana Raden Saleh!eng#ng%a$%an $er*#angan yang dra!a"is d#a b#ah %a$aldala! he!$asan badai dahsya" di "engah la#"an( S#asana"a!$a% lebih !ene%an oleh %egela$an a,an "ebal dan "er%a!ano!ba%-o!ba% "inggi yang !enghanc#r%an salah sa"# %a$al( 3aris#d#" a"as secercah sinar !a"ahari yang !e!an"#l %e g#l#ngano!ba%' lebih !e!beri%an "e%anan s#asana yang dra!a"is(

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended