Buku Resep

Date post:11-Oct-2015
Category:
View:97 times
Download:26 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 5/21/2018 Buku Resep Makanan.doc

  1/24

  RESEP DASAR MI TELURBahan:

  1 kg tepung terigu Cakra Kembar3 g garam alkali (air abu)

  !! g air

  Cara membuat:

  1" A#uk $emua ba%an %ingga rata" Diamkan $elama 1& menit agar a#'nanberi$tira%at"

  " ila$ a#'nan #engan gilingan mi* memakai ukuran +ang $ama

  (ketebalan +ang $ama) $eban+ak 1! $ampai 1 kali" ,angan menggantiukuran ketebalan $ebelum men-apai 1 kali"

  3" Diamkan a#'nan $elama 1& menit agar beri$tira%at"" ila$ #engan gilingan mi %ingga tipi$ #an a#'nan berupa lembaran tipi$"

  Diamkan $elama 1! menit"

  &" P't'ng a#'nan %ingga terbentuk p't'ngan ke-il meman.ang" ,ika$elama pr'$e$ pembuatan a#'nan agak lengket taburi $e#ikit tepung

  kan.i" Untuk 1 kg///////////////////////////////////////////////////////////////////////

  CUMI ASINBahan-bahan:

  ek'r -umi a$in* -u-i* p't'ng ukuran 1 -m3!! gram tempe* p't'ng bentuk #a#u

  1!! gram #aun melin.'0 $iung baang mera%* iri$ %alu$

  3 $iung baang puti%* iri$ %alu$& bua% -abai mera%* iri$ ka$ar

  1 batang $ere* memarkan1 -m lengkua$* memarkan&! gram ta'ge

  &!! -- $antan1 $en#'k te% garam

  3 $en#'k makan min+ak

  Cara membuat :

  1" Pana$kan min+ak* lalu ma$ukkan baang mera% #an baangtumi$ %ingga %arum"

  " Tamba%kan -abai mera%* $ere* #an lengkua$* a#uk rata* ma$ak -abai mera% la+u Lalu ma$ukkan -umi* tempe* #an #aun melin.'

  rata"

  3" Ma$ukkan ta'ge* garam* #an $antan* a#uk rata* lalu ma$ak

  $ekali2$ekali #ia#uk %ingga $eluru%n+a matang #an kua% tinggal $angkat"

  CUMI BAKARBahan-bahan:

  &!! gram -umi* ber$i%kan

  $en#'k makan $au$ t'mat1 $en#'k makan ke-ap .amur

  3 $iung baang puti%

  3 bua% baang mera%1 $en#'k te% air .eruk nipi$

  1 $en#'k te% garam1 $en#'k te% meri-a bubuk

  Cara membuat :

  1" 4alu$kan baang puti% #an baang mera%* lalu tamba%kan $au$ ke-ap .amur* air .eruk nipi$* garam* #an meri-a bubuk* a#uk %ingg

  " Ma$ukkan -umi* a#uk rata* lalu $impan #alam kulka$ $elama 1 .am3" Ma$ukkan -ampuran -umi ta#i ke #alam a.an* ma$ak %ingga $e

  matang* angkat* lalu panggang -umi %ingga matang #an bekuning ke-'klatan* angkat"

 • 5/21/2018 Buku Resep Makanan.doc

  2/24

  DONAT

  Bahan-bahan :!! gr tepung -akra

  1!! gr tepung terigu $egitiga

  butir telur1& gr ragi in$tan (+ea$t)

  1!! gr gula pa$ir1 $#t baking p'#er

  !! ml $u$u -air

  5! gr margarine1 $#t garam

  Cara Membuat:

  1" Campur tepung -akra #an terigu $egitiga* baking p'#er $erta +ea$t*a#uk rata"

  " Campur $u$u* telur #an gula pa$ir* a#uk %ingga gula larut"

  3" Campur -ampuran tepung #engan -ampuran $u$u* uleni %ingga rata* beri

  marganine #an garam"" Uleni kembali %ingga a#'nan men.a#i kali$ #an ti#ak lengket* #iamkan

  a#'nan $elama 3! menit" 6uang ga$n+a #engan -ara #itekan2tekan" Ambil

  a#'nan $eberat 3! gram* bentuk bulat #engan lubang #i tenga% ataubentuk lain* $e$uai $elera* #iamkan kembali 1& menit" 'reng #'nat

  #engan min+ak +ang $e#ang pana$n+a $ambil #iputar* putar %ingga

  berarna ke-'klatan"/////////////////////////////////////////////////////////////

  KULIT PANGSITBahan:

  1 kg tepung terigu Kun-i 6iru

  & g garam %alu$3 g garam alkali (air abu)

  !! g kal#u a+am

  Cara membuat:

  1" A#uk $emua ba%an %ingga rata" Diamkan $elama 1& menit agar a#

  beri$tira%at"" ila$ a#'nan #engan gilingan mi* memakai ukuran +ang $ama

  (ketebalan +ang $ama) $eban+ak 1! $ampai 1 kali" ,angan menggukuran ketebalan $ebelum men-apai 1 kali"

  3" Diamkan a#'nan $elama 1& menit agar beri$tira%at"

  " ila$ #engan gilingan mi %ingga tipi$ #an a#'nan berupa lembara

  Diamkan $elama 1! menit"&" P't'ng a#'nan $e$uai ukuran pang$it" ,ika $elama pr'$e$ pembuat

  a#'nan agak lengket taburi $e#ikit tepung kan.i

  ////////////////////////////////////////////////////////

  MARTABAK TELORBahan:

  Tel'r

  Daun 6aang #iiri$ 1 -m

  6umbu Kari Daging $api giling ($e$uai $elera)

  Kulit LumpiaLa#aaram $e-ukupn+a

  Arak Cina

  Kal#u Sapi6aang puti%* #ikeprek #an #iiri$ %alu$

  6aang 6'mba+* iri$ %alu$

  Cara membuat:

  1" Tumi$ baang puti%* baang b'mba+ #an #aging $api giling* $ete

  matang* angkat"" Campur tel'r* #aun baang tumi$ #aging $api* arak -ina* la#a* gar

  kal#u $api* #anbumbu kari"

  3" Kemu#ian* i$i kulit lumpia #engan -ampuran #iata$ #an #ig'reng%ingga matang"

  Catatan7 ,umla% #i$e$uaikan #engan kebutu%an #an $elera"

 • 5/21/2018 Buku Resep Makanan.doc

  3/24

  MARTABAK TELORBAHAN:

  Min-e #aging $api atau kambing

  6aang puti%6aang mera%bi$a #iganti baang b'mbai

  6ubuk kunir6ubuk .intan

  ula* garam $e-ukupn+aDaun baang #ira.ang

  Tel'r

  Kulit lumpia ukuran be$ar .a#ian #i t'k' A$ian gr'-erie$"

  Cara membuat:

  1" Tumi$ baang puti% #an mera%b'mbai $ampai %arum"

  " Ma$ukkan min-e #aging"3" 6eri bubuk kunir #an .intan $e-ukupn+a"

  " 6eri gula #an garam"

  &" Matikan api* biarkan #ingin"

  0" Ra.ang #aun baang* agak ban+akan"5" K'-'k tel'r #i mangkuk* ma$ukkan ra.angan #aun baang #an min-e

  #aging ta#i* a#uk rata"

  8" Pana$kan a.an anti lengket* beri $e#ikit min+ak"

  9" Kulit lumpia #i bentangkan #iata$ a.an ta#i"1!" Tuang -ampuran #aging* tel'r #an #aun baang ta#i* ratakan"

  11" Tutup ata$n+a #engan kulit lumpia lagi"1" Tekan2 tekan #i $ekeliling kulit biar lengket"

  13" 6alik martabak #i$ii$ lainn+a"1" Siap #i %i#angkan"

  //////////////////////////////////////////////////////////

  TART KUKUSBahan :

  1 butir telur a+am* #ik'-'k $ebentar

  !! gr tepung terigu1 kg kentang (#ikuku$* #ikupa$ #an #i%alu$kan)

  $en#'k te% bubuk ka+u mani$5 kuning telur

  1!! gr margarine #i-airkan1& -- $antan #ari 3 butir kelapa

  gula .aa $e-ukupn+a

  garam $e-ukupn+a"

  Cara membuat :1" Campur kentang* margarine* telur #an bubuk ka+u mani$ $ampai r

  Ma$ukkan tepung terigu $e#ikit2$e#ikit ke #alamn+a $ambil #ia#uteru$" Setela% rata* ma$ukkan ke #alam pinggan ta%an pana$ #an t

  tekan a#'nan $upa+a pa#at* $i$i%kan"

  " K'-'k gula .aa #an kuning telur $ampai larut* kemu#ian tuangka

  $antan ke #alamn+a" A#uk $ampai rata* kemu#ian tuangkan a#'nake #alam pinggan +ang $u#a% beri$i a#'nan kentang ta#i"

  3" Kuku$ $elama 3! menit $ampai matang* angkat #an #inginkan"

  ////////////////////////////////////////////////////////

  SOTO AYAMBahan:

  1*& liter air1 ek'r (8!! g) a+am bura$ +ang gemuk* p't'ng 8 bagian

  3 $#m min+ak $a+ur

  batang #aun baang* iri$ melintang 1 -m1 batang $erai* ambil bagian +ang puti%* memarkan

  lembar #aun .eruk purut

 • 5/21/2018 Buku Resep Makanan.doc

  4/24

  Hau!"an:

  0 $iung baang puti%

  3 butir kemiri* $angrai -m kun+it* $angrai

  1 -m .a%e $egar1 $#t meri-a butiran* $angrai

  1 $#t garam

  I!#:1&! g ta'ge* ber$i%kan* $e#u% air men#i#i%* tiri$kan1!! g $uun kering* $e#u% air pana$ %ingga lunak* tiri$kan* p't'ng2p't'ng

  butir telur a+am* rebu$* p't'ng2p't'ng

  1 batang $ele#ri* iri$ %alu$1 $#m baang puti% g'reng

  $#m baang mera% g'reng

  Peen$"a%:

  perke#el kentang

  $ambal -abai rait kuku$.eruk nipi$* p't'ng2p't'ng

  ke-ap mani$///////////////////////////////////////////////////////////////////////

  BLACK &OREST CAKE

  Bahan :5& gr tepung terigu

  &! gr -'klat bubuk!! gr gula pa$ir

  0 butir telur a+am1 $#t :anilli1 $#t baking p'#er

  1!! gr margarin #i-airkan1 kaleng -%err+ %itam

  $#m rum #i-ampur #engan $+mple $+rup"3!! gr ;%ippe# -ream $iap pakai

  1!! gr -'klat bl'k #i$erut (untuk %ia$an)Si$a air -err+ #apat #igunakan untuk ar'ma #an ra$a"

  Cara Membuat:

  1" Campur .a#i $atu tepung terigu* -'klat bubuk #an :anilli* $aring*

  $i$i%kan"

  " K'-'k telur #an gula %ingga puti% mengembang* ma$ukkan -amptepung ke #alam k'-'kan telur"

  3" Tamba%kan margarine* a#uk perla%an #engan $patula %ingga rata"

  " Tuangkan a#'nan ke #alam l'+ang bun#ar +ang tela% #i'le$i #engmargarine #an #ilapi$ #engan kerta$ r'ti* ratakan"

  &" Panggang #alam ':en #engan temperatur 18! C $elama 3! menit

  (%ingga matang)"0" Angkat #an keluarkan r'ti #ari l'+ang* #inginkan"

  5" 6ela% kue men.a#i 3 bagian (%'ri$'ntal) kemu#ian per-ikkan -amrum #engan $+mple $+rup #an air -err+ pa#a $etiap p't'ngan -ake

  %ingga rata"8"

 • 5/21/2018 Buku Resep Makanan.doc

  5/24

  Cara membuat :1" Tuang $u$u #ipan-i* tuang agar2agar* bubuk -'klat* gula pa$ir #an kuning

  telur kemu#ian a#uk $ampai rata #an beri garam $e#ikit lalu $aring"" Di#i%kan #iata$ k'mp'r #engan api $e#ang $ambil #ia#uk teru$"

  3" K'-'k puti% telur $ampai kaku"" Agar2agar +ang men#i#i% ta#i #ituangkan pa#a k'-'kan puti% telur

  $ambil #imi>er pelan $ampai rata betul"

  &" Kemu#ian tuang pa#a -etakan agar2agar +ang $ebelumn+a tela% #iba$a%i

  #engan air #ingin"

  Sau(e &a :

  1" Campur $atu kuning telur #engan 1 gela$ $u$u =re$ * beri gula

  $e-ukupn+a menurut $elera lalu #i#i%kan #iata$ k'mp'r #engan api$e#ang $ambil #ia#uk teru$"

  " Setela% men#i#i% beri larutan mae?ena $e-ukupn+a $ambil #ia#uk teru$lalu angkat #an #inginkan"

  3" Setela% #ingin baru #iberi rum (bila $uka)/////////////////////////////////////////////////////////////

  OMLET KENTANGBahan:

  1 $#m mentega

  & g baang 6'mba+* -in-ang ka$ar lembar #aging a$ap* p't'ng ka$ar

  3 butir telur a+am@ $#t meri-a bubuk

  @ $#t garam1!! g kentang rebu$* p't'ng #a#u ke-il

  1 $#m ke.u C%e##ar parut

  Cara membuat:

  1" Tumi$ baang 6'mba+ %ingga la+u" Ma$ukkan #aging a$ap* a#uk%ingga %arum" Angkat" K'-'k tel

of 24

Embed Size (px)
Recommended