Home >Documents >BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - seaprimexco.com · - Nghiên cứu, áp dụng và thực hiện đầy...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - seaprimexco.com · - Nghiên cứu, áp dụng và thực hiện đầy...

Date post:31-Aug-2019
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  CTY CP THU SN C MAU CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

  ------------------- c lp T do Hnh phc

  C Mau, ngy 04 thng 3 nm 2019

  BO CO THNG NIN

  Nm 2018

  Thng tin chung

  - Tn Cng ty: Cng ty C phn Thy sn C Mau

  - Tn giao dch: Seaprimexco Vietnam

  - Tr s chnh: 08 Cao Thng, khm 7, phng 8, Tp. C Mau, tnh C Mau

  - in thoi: (84 - 290) 383 1615

  - Fax: (84 - 290) 383 1861

  - Email: [email protected]

  - Website: www.seaprimexco.com

  - Vn iu l: 97.485.790.000 ng

  - Vn u t ca ch s hu : 97.485.790.000 ng

  - M c phiu: CAT

  - Giy chng nhn ng k doanh nghip s: 2000105020 do Phng ng k Kinh

  doanh - S K hoch v u t tnh C Mau cp, ng k ln u ngy 21/10/2004

  Ngy cp Giy CNKKD b sung ln th 1: 24/02/2006

  Ngy cp Giy CNKKD b sung ln th 2: 10/04/2007

  Ngy cp Giy CNKKD b sung ln th 3: 12/09/2007

  Ngy cp Giy CNKKD b sung ln th 4: 15/01/2008

  Ngy cp Giy CNKKD b sung ln th 5: 03/06/2013

  Ngy cp Giy CNKKD b sung ln th 6: 12/02/2014

  Ngy cp Giy CNKKD b sung ln th 7: 21/03/2014

  Ngy cp Giy CNKKD b sung ln th 8: 25/04/2014

  Ngy cp Giy CNKKD b sung ln th 9: 27/08/2018

  Qu trnh hnh thnh v pht trin

  - Tin thn ca Cng ty C phn Thy sn C Mau l DNNN: Cng ty XNK Thy

  sn Minh Hi, c thnh lp nm 1976. Ngy 06/10/2004, UBND tnh C Mau ban hnh

  Quyt nh s: 698/QCTUB v vic c phn ha chuyn DNNN: Cng ty XNK Thy

  sn Minh Hi thnh Cng ty C phn Thy sn C Mau v chnh thc hot ng theo loi

  hnh Cng ty c phn t ngy 01/11/2004.

 • 2

  Cc s kin khc

  - Nim yt: Thc hin quy nh ti Thng t s: 180/2015/TT-BTC ngy 13 thng 11

  nm 2015 ca B Ti chnh, quy nh v ng k giao dch chng khon trn h thng

  giao dch cho chng khon cha nim yt (upcom). Sau thi gian tp trung hon thnh

  cc h s ng k, ngy 16/03/2018, S giao dch Chng khon H Ni ban hnh thng

  bo ngy giao dch u tin c phiu ca Cng ty CP Thy sn C Mau l ngy

  23/03/2018.

  Tnh hnh giao dch c phiu ca Cng ty trn sn upcom trong 02 thng cui nm

  2018 kh si ng, u thng 11 mnh gi c phiu khong 5.000 ng, n thi im

  cui nm mnh gi c phiu giao ng trong khong 10.500 12.000 ng.

  Ngnh ngh kinh doanh

  STT Tn ngnh M ngnh

  01

  Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn

  Chi tit: Sn xut, ch bin, bo qun, kinh doanh, xut khu, tm nhp ti

  xut cc mt hng thy hi sn.

  1020

  02

  Sn xut phng tin v thit b vn ti khc cha c phn vo u:

  Chi tit: Kinh doanh cc loi hng ha nng sn thc phm ch bin, hng

  cng nghip nh, hng th cng m ngh, nguyn liu vt t my mc, thit

  b phc v sn xut v phng tin vn ti.

  3099

  03 Khai thc thu sn bin 0311

  04 Khai thc thu sn ni a 0312

  05 Nui trng thu sn bin 0321

  06 Nui trng thu sn ni a 0322

  07 Sn xut ging thy sn 0323

  08

  Sn xut, phn phi hi nc, nc nng, iu ha khng kh v sn xut

  nc

  Chi tit: Sn xut nc 3530

  09 Bn bun t v xe c ng c khc 4511

  10 Bn l t con (loi 12 ch ngi tr xung) 4512

  11 Bn ph tng v cc b phn ph tr ca t v xe c ng c khc 4530

  12 Bn m t, xe my 4541

  13 Bn ph tng v cc b phn ph tr ca m t, xe my 4543

  14 Bn bun tng hp 4690

  15 Bn l khc trong cc ca hng kinh doanh tng hp 4719

  16 Vn ti hng ha bng ng b 4933

  17 Vn ti hng ha ng thu ni a 5022

  18 Kho bi v lu gi hng ha 5210

  19 Nh hng v cc dch v n ung phc v lu ng 5610

  20 Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng 6810

 • 3

  hoc i thu

  21 Cho thu my mc, thit b v dng hu hnh khc 7730

  22

  (i vi ngnh, ngh kinh doanh c iu kin th doanh nghip ch c kinh

  doanh ngnh, ngh khi iu kin kinh doanh. Doanh nghip phi thc

  hin ng theo quy nh ca php lut)

  Ngnh,

  ngh cha

  khp m

  vi h

  thng

  ngnh kinh

  t Vit

  Nam

  Sn phm

 • 4

  M hnh qun tr, cc n v trc thuc

  nh hng pht trin

  - Vi phng chm: Gi vng h thng phn phi, u t pht trin mnh cho

  sn xut, m rng th trng, tng th phn, ly Thng hiu v Nng lc sn xut

  lm nn tng, Ban lnh o cng tp th CB.CNV Seaprimexco phn u a Cng ty

  i hi ng c ng

  Hi ng qun tr

  Ban Tng Gim c

  Ban kim sot

  Phng nghip v - kinh

  doanh

  Phng T chc Hnh

  chnh

  Phng qun l cht

  lng

  Phng K thut Xy

  dng c bn

  X nghip ch bin Mt

  hng mi

  Vn phng i din ti

  TP. H Ch Minh

  X nghip ch bin

  Thu sn m Di

  X nghip ch bin

  Thu sn Sng c

 • 5

  t mc tng trng hng nm t 5 10%.

  - u t mnh cho iu kin sn xut, duy tr v vn hnh c hiu qu cc tiu chun

  v cht lng: ISO 9001:2008; ISO 22000:2005; HACCP; BRC; BAP; GMP; ASC;

  SMETA; WCA; HALAL nhm p ng yu cu ca tt c cc th trng, k c nhng th

  trng pht trin c yu cu nghim ngt v cht lng sn phm nhm m bo cho s

  pht trin xanh v bn vng.

  - m bo vic vn hnh, qun l v mi trng lun an ton, ng lut, trnh

  nhng tn tht, thit hi v vt cht cng nh uy tn ca Cng ty i vi a phng, ban

  ngnh v khch hng. y l lnh vc quan trng, nu khng m bo an ton s gy thit

  hi ln v vt cht, uy tn v trch nhim x hi ca Cng ty.

  - Nghin cu, p dng v thc hin y cc ch chnh sch lin quan n

  ngi lao ng m bo trch nhim x hi. Xem ngun lc lao ng ngun lc con

  ngi ngun lc tr tu l vn qu nht ca doanh nghip.

  Tnh hnh hot ng trong nm

  Tnh hnh hot ng sn xut kinh doanh

  Ch tiu VT Nm 2017 Nm 2018

  1- Sn lng sn xut Tn 4.743 5.774

  2- Sn lng xut khu Tn 5.062 5.348

  3- Kim ngch xut khu USD 26.466.060 23.231.142

  4- Tng doanh thu thun 1000 618.783.946 574.982.415

  5- Li nhun trc thu 1000 511.911 25.908.723

  Tnh hnh thc hin cc ch tiu so vi k hoch

  Ch tiu VT KH 2018 Thc hin 2018 So snh vi

  KH

  1- Sn lng sn xut Tn 6.150 5.774 93,88%

  2- Kim ngch xut khu USD 31.538.000 23.231.142 73,66%

  3- Tng doanh thu thun 1000 747.840.000 574.982.415 76,88%

  4- Li nhun trc thu 1000 30.000.000 25.908.723 86,36%

  Cc yu t nh hng n kt qu sn xut kinh doanh

  - Trong nm 2018, ngun cung tm, c nguyn liu nhn chung khng n nh, lc

  tng i di do gi gim, lc li khan him gi tng cao, nht l gi c nguyn liu

  sn xut surimi. Trong nhng thng u nm cnh tranh thng mi quc t kh gay gt,

 • 6

  do cc nc i th v mt hng tm nh: n , Indonesia, Bangladesh, Thi lan,

  Equador u trng ma, trong khi li cha bc vo ma tiu th trng im ca nm;

  - Th trng tiu th tm gp rt nhiu kh khn, nhng thng u nm n hng rt

  t do cnh tranh v gi vi cc nc i th cung ng. Th trng Nht lng hng tn

  kho cn ln. Th trng M, ngy 08/3/2018 B Thng mi M (DOC) thng bo mc

  thu chng bn ph gi s b cho tm Vit Nam trong giai on xem xt hnh chnh ln

  th 12 - POR12 (t 01/02/2016 31/01/2017) l 25,39%. Mi n ngy 10/9/2018, DOC

  mi cng b kt qu cui cng l 4,58%, trong khi c doanh nghip c p thu sut

  0%. Th trng Chu u rt th vng vi Thy sn Vit Nam,... Tnh hnh tiu th tm

  ch c ci thin tt hn trong khon t na cui thng 5 n thng 10/2018;

  - Trong khi th trng tiu th tm gp kh khn, th th trng tiu th Surimi li

  thun li, th trng Trung Quc, Nht Bn, Hn Quc,... u tng trng mnh;

  - Ngy 06/7/2018, cuc chin Thng mi gia M v Trung Quc chnh thc c

  kch hot, nh hng n tc tng trng kinh t th gii. nhiu nc, gi c nhiu

  mt hng tng cao nh hng trc tip n i sng ngi dn to ra tm l tit kim,

  nh hng n sc tiu th, nht l nhng mt hng thc phm c gi tr cao nh tm.

  - Ngun vn kinh doanh c nhng thi im cn b thiu ht nhng khng nh

  hng ln, v Cng ty khc phc c nhng khon l u t ra bn ngoi trc y;

  - Th trng tiu th tm gp kh khn nh hng ln n sn xut sn xut khng

  n nh lm cho lc lng lao ng chnh thc bin ng mnh v b thiu ht khi vo

  ma chnh v n hng nhiu. Cnh tranh thu ht lao ng hin nay rt gay gt v rt

  kh tuyn dng. Tuy nhin, bng nhiu gii php nn t u thng 06 n nay Cng ty

  huy ng v duy tr c lc lng lao ng cng nht ti 02 X nghip Mt hng mi v

  m Di kh n nh c bn p ng yu cu sn xut;

  - Nu khng phi trch khc phc cho d n u t Cng ty SEAPRIMEXCO U.S.A.

  INC. v cc khon n kh i trn: 7 t ng, th thc li trc thu ca Cng ty CP

  Thy sn C Mau t c trong nm 2018 l trn: 33 t ng, tng ng 110% k

  hoch nm.

  T chc v nhn s

  Danh sch Ban Tng Gim c v K ton trng

  Ban Tng Gim c v K ton trng gm: 05 thnh vin

  1. ng Bi Nguyn Khnh - Tng Gim c

  2. ng T Tn Hoi - Ph Tng Gim c

  3. B Phan Th Ngc nh - Ph Tng Gim c

  4. ng Bi Vnh Hong Chng - Ph Tng Gim c

 • 7

  5. ng Trn Trng Ti - K ton trng

  Ban Tng Gim c iu hnh

  a. ng Bi Nguyn Khnh - Ch tch HQT kim Tng Gim c

  1. H v tn: Bi Nguyn Khnh

  2. Gii tnh: Nam

  3. Ngy, thng, nm sinh: 14/05/1960

  4. Ni sinh: Thng Nht, ng Nai

  5. Quc tch: Vit Nam

  6. Dn tc: Kinh

  7. Qu qun: Chu Thnh, Tr Vinh

  8. a ch thng tr: 46 D Chung c Bnh Thi, Q 11, TP.HCM.

  9. in thoi lin lc c quan: (84 - 290) 383 1615

  10. Trnh vn ha: 12/12

  11. Trnh chuyn mn: C nhn Kinh t Ti chnh

  12. Qu trnh cng tc:

  - 1983 1984 : K ton Cty XNK Tnh Cu Long.

  - 1984 1987 : Nhn vin, Ph phng, Trng phng k hoch Cty XK Thy

  sn Minh Hi.

  - 1987 1990 : K ton trng, Ph gim c Cty Lin hip Thy sn Vng I,

  Minh Hi.

  - 1990 2004 : Trng phng, Ph gim c, Gim c Cty XNK Thy sn

  Minh Hi.

  - 2004 nay : Ch tch HQT kim Tng Gim c Cty CP Thy sn C

  Mau.

  13. Chc v cng tc hin nay: Ch tch HQT kim Tng Gim c Cty CP Thy

  sn C Mau.

  14. S c phn ang s hu: 780.000 c phn

  15. Hnh vi vi phm php lut: Khng

  16. Quyn li mu thun vi Cng ty: Khng

  b. ng T Tn Hoi - Ph Tng Gim c

  1. H v tn: T Tn Hoi

  2. Gii tnh: Nam

  3. Ngy, thng, nm sinh: 14/08/1968

  4. Ni sinh: Huyn Vnh Li Tnh Bc Liu

 • 8

  5. Quc tch: Vit Nam

  6. Dn tc: Kinh

  7. Qu qun: Huyn Vnh Li Tnh Bc Liu

  8. a ch thng tr: Phng 8, TP. C Mau.

  9. in thoi lin lc c quan: (84 290) 383 1615

  10. Trnh vn ha: 12/12

  11. Trnh chuyn mn: i hc Bch khoa Khoa Ha k thut thc phm

  12. Qu trnh cng tc:

  - 1992 2004 : Cng tc ti cng ty xut nhp khu Minh Hi.

  - 2004 nay : Cng ty C Phn Thy sn C Mau.

  13. Chc v cng tc hin nay: Ph Tng Gim c.

  14. S c phn ang s hu: 150.000 c phn.

  15. Hnh vi vi phm php lut: Khng

  16. Quyn li mu thun vi Cng ty: Khng

  c. B Phan Th Ngc nh - Ph Tng Gim c

  1. H v tn: Phan Th Ngc nh

  2. Gii tnh: N

  3. Ngy, thng, nm sinh: 15/09/1958

  4. Ni sinh: Tr Vinh

  5. Quc tch: Vit Nam

  6. Dn tc: Kinh

  7. Qu qun: Bnh Dng

  8. a ch thng tr: 46 D Chung c Bnh Thi, Q 11, TP.HCM.

  9. in thoi lin lc c quan: (84 290) 383 1615

  10. Trnh vn ha: 12/12

  11. Trnh chuyn mn: K thut vin/Kim nghim

  12. Qu trnh cng tc:

  - 1982 2004 : Phc v trong ngnh Y.

  - 2004 Nay : Ph Tng Gim c Cty CP Thy sn C Mau.

  13. Chc v cng tc hin nay: Ph Tng Gim c Cty CP Thy sn C Mau.

  14. S c phn ang s hu: 600.000 c phn

  15. Hnh vi vi phm php lut: Khng

 • 9

  16. Quyn li mu thun vi Cng ty: Khng

  d. ng Bi Vnh Hong Chng - Ph Tng Gim c

  1. H v tn: Bi Vnh Hong Chng

  2. Gii tnh: Nam

  3. Ngy, thng, nm sinh: 26/8/1983

  4. Ni sinh: C Mau

  5. S CMND: 024647694 Ngy cp: 26/3/2007 Ni cp: CA Tp.HCM

  6. Quc tch: Vit Nam

  7. Dn tc: Kinh

  8. a ch thng tr: 46 D Chung c Bnh Thi, Q 11, Tp.HCM

  9. S in thoi lin lc c quan: (84 - 290) 383 1615

  10. Trnh vn ha: 12/12

  11. Trnh chuyn mn: i hc Cng ngh thc phm

  12. Qu trnh cng tc:

  - 2007 2011 : Nhn vin, Ph phng Kinh doanh Cng ty CP Thy sn C

  Mau.

  - 2012 07/2018 : Trng phng Kinh doanh Cng ty CP Thy sn C Mau.

  - 08/2018 Nay : Thnh vin HQT, Ph Tng Gim c Cng ty CP Thy

  sn C Mau.

  13. Chc v hin nay: Thnh vin HQT, Ph Tng Gim c Cng ty CP Thy sn

  C Mau

  14. S c phn ang nm gi: 1.082.500 c phn

  15. Hnh vi vi phm php lut: Khng

  16. Quyn li mu thun vi Cng ty: Khng

  . ng Trn Trng Ti - K ton trng

  1. H v tn: Trn Trng Ti

  2. Gii tnh: Nam

  3. Ngy, thng, nm sinh: 1980

  4. Ni sinh: Tp. C Mau

  5. Quc tch: Vit Nam

  6. Dn tc: Kinh

  7. Qu qun: Tp. C Mau

  8. a ch thng tr: 97A L Vn Lm, phng 1, TP.C Mau.

 • 10

  9. in thoi lin lc c quan: 290 . 383 1615

  10. Trnh vn ha: 12/12

  11. Trnh chuyn mn: C nhn Kinh t chuyn ngnh Ti chnh tn dng,

  Chng ch bi dng k ton trng.

  12. Qu trnh cng tc:

  - 2005 2017 : Nhn vin k ton, Ph phng k ton Cng ty C Phn Thy

  sn C Mau.

  - 2018 Nay : K ton trng Cng ty C Phn Thy sn C Mau.

  13. Chc v cng tc hin nay: K ton trng Cng ty C Phn Thy sn C Mau.

  14. S c phn ang s hu: Khng

  15. Hnh vi vi phm php lut: Khng

  16. Quyn li mu thun vi Cng ty: Khng

  S lng cn b, nhn vin: 633 ngi.

  Thu nhp bnh qun ngi lao ng

  VT: ng

  Nm 2017 Nm 2018

  5.845.000/ngi/thng 6.083.400/ngi/thng

  Tnh hnh u t

  Tng u t mua sm ti sn v XDCB ton Cng ty: 25.669.494.696 ng

  Trong :

  + Ti sn c nh hon thnh: 21.929.400.608 ng

  + Xy dng c bn d dang: 3.740.094.088 ng.

  Tnh hnh ti chnh

  Tnh hnh ti chnh chung bo co hp nht

  Ch tiu VT 31/12/2017 31/12/2018 %

  tng/gim

  - Tng gi tr ti sn 1000 284.163.324 325.222.778 114,4%

  - Doanh thu thun 1000 625.547.498 574.982.415 91,92%

  - Li nhun t hot ng kinh doanh 1000 16.906.292 25.190.176 149,0%

  - Li nhun khc 1000 1.605.618 718.546 44,75%

  - Li nhun trc thu 1000 18.511.911 25.908.723 139,9%

  - Li nhun sau thu 1000 18.469.523 24.115.355 130,5%

  - T l li nhun tr c tc % N/A 15 15

 • 11

  Cc ch tiu ti chnh ch yu bo co hp nht

  Ch tiu VT Nm 2017 Nm 2018

  1- Kh nng thanh ton

  + H s thanh ton ngn hn (TS ngn hn/n ngn hn)

  + H s thanh ton nhanh (TS ngn hn hng tn kho/n

  ngn hn)

  Ln

  Ln

  1,15

  1,65

  1,21

  0,35

  2- Ch tiu v c cu vn

  + H s n/Tng ti sn

  + H s n/Vn ch s hu

  Ln

  Ln

  0,72

  2,5

  0,66

  1,94

  3- Ch tiu v nng lc hot ng

  + Vng quay hng tn kho

  + Doanh thu thun/Tng ti sn

  Ln

  Ln

  2,2

  3,13

  1,77

  4- Kh nng sinh li

  + H s li nhun sau thu/Doanh thu thun

  + H s li nhun sau thu/Vn ch s hu

  + H s li nhun sau thu/Tng ti sn

  + H s li nhun t HKD/Doanh thu thun

  %

  %

  %

  %

  3,37

  22,93

  6,50

  2,70

  4,19

  21,80

  7,41

  4,38

  Bo co ca Ban Tng Gim c

  nh gi tng quan th mi trng sn xut kinh doanh ca Cng ty trong nm 2018

  vn cn gp nhiu kh khn:

  - Trong nm 2018, ngun cung tm, c nguyn liu nhn chung khng n nh, lc

  tng i di do gi gim, lc li khan him gi tng cao, nht l gi c nguyn liu

  sn xut surimi. Trong nhng thng u nm cnh tranh thng mi quc t kh gay gt,

  do cc nc i th v mt hng tm nh: n , Indonesia, Bangladesh, Thi lan,

  Equador u trng ma, trong khi li cha bc vo ma tiu th trng im ca nm;

  - Th trng tiu th tm gp rt nhiu kh khn, nhng thng u nm n hng rt

  t do cnh tranh v gi vi cc nc i th cung ng. Th trng Nht lng hng tn

  kho cn ln. Th trng M, ngy 08/3/2018 B Thng mi M (DOC) thng bo mc

  thu chng bn ph gi s b cho tm Vit Nam trong giai on xem xt hnh chnh ln

  th 12 - POR12 (t 01/02/2016 31/01/2017) l 25,39%. Mi n ngy 10/9/2018, DOC

  mi cng b kt qu cui cng l 4,58%, trong khi c doanh nghip c p thu sut

  0%. Th trng Chu u rt th vng vi Thy sn Vit Nam,... Tnh hnh tiu th tm

  ch c ci thin tt hn trong khon t na cui thng 5 n thng 10/2018;

 • 12

  - Trong khi th trng tiu th tm gp rt nhiu kh khn, th th trng tiu th

  Surimi li thun li, th trng Trung Quc, Nht Bn, Hn Quc,... u tng trng

  mnh trong 09 thng u nm;

  - Ngy 06/7/2018, cuc chin Thng mi gia M v Trung Quc chnh thc c

  kch hot, nh hng n tc tng trng kinh t th gii. nhiu nc, gi c nhiu

  mt hng tng cao nh hng trc tip n i sng ngi dn to ra tm l tit kim,

  nh hng n sc tiu th, nht l nhng mt hng thc phm c gi tr cao nh tm;

  - Ngun vn kinh doanh c nhng thi im cn b thiu ht nhng khng nh

  hng ln, v Cng ty khc phc c nhng khon l u t ra bn ngoi trc y;

  - Th trng tiu th tm gp kh khn nh hng ln n sn xut sn xut khng

  n nh lm cho lc lng lao ng chnh thc bin ng mnh v b thiu ht nghim

  trng khi vo ma chnh v n hng nhiu. Cnh tranh thu ht lao ng hin nay rt

  gay gt v rt kh tuyn dng.

  Ch tiu VT Thc hin

  2017 KH 2018

  Thc hin

  2018

  So vi

  2017

  So vi

  KH

  2018

  1- Sn lng sn xut Tn 4.743 6.150 5.774 121,7% 93,88%

  3- Kim ngch xut khu USD 26.466.060 31.538.000 23.231.142 87,78% 73,66%

  4- Tng doanh thu thun 1000 618.783.946 747.840.000 574.982.415 76,88% 92,92%

  5- Li nhun trc thu 1000 18.511.911 30.000.000 25.908.723 139,9% 86,36%

  6- Khu hao c bn 1000 5.458.268 5.679.855 104%

  Kim ngch xut khu phn theo th trng

  TN CH TIU LNG XK

  2017 (Kg)

  LNG XK

  2018 (Kg)

  SO

  SNH

  2018/2017

  (%)

  GI TR XK

  2017 (USD)

  GI TR XK

  2018 (USD)

  SO

  SNH

  2018/2017

  (%)

  1. NHT 1.812.166 1,809,149 99.83 6.116.361 6,364,647 104.06

  2. HN QUC 630.471 547,820 86.89 4.345.043 2,822,777 64.97

  3. M 708.783 291,395 41.11 6.302.925 2,574,058 40.84

  4. CANADA 402.609 527,617 131.05 5.022.034 5,899,963 117.48

  5. CHU U 170.570 191,520 112.28 1.607.807 1,762,194 109.60

  6. KHC 1.118.215 1,683,724 150.57 3.071.891 3,807,503 123.95

  TNG CNG 4.842.814 5,051,225 104.30 26.466.061 23,231,142 87.78

 • 13

  nh gi chung

  Nm 2018, nhn tng quan cc ch tiu thc hin c tng hn nm 2017, trong ch

  tiu v li nhun tng mnh v vt ch tiu k hoch ra. Tuy nhin ch tiu v sn

  lng ch bin v nht l kim ngch xut khu t thp, nguyn nhn nh c nh

  gi trn.

  Bn cnh nhng kh khn, thch thc c nh gi, cn phi lu tm n nhng

  hn ch, yu km trong ni ti sau y c gii php khc phc v nh hng pht

  trin tt hn.

  - Cng tc qun l cn hn ch: cc tiu chun, quy chun, quy nh, quy ch,u

  c thit lp, nhng vic t chc trin khai v m bo lun c duy tr thc hin

  n tng t i, tng ngi lao ng cn hn ch. iu nh hng n cng tc phi

  hp trong qu trnh thc hin nhim v gia cc b phn, n vic kim tra kim sot

  v nh mc, cht lng trong qu trnh sn xut, y l vn cn phi c cc cp

  qun l quan tm khc phc;

  - Nh xng, my mc thit b tuy cha s dng ht cng sut, nhng kh c v lc

  hu lm cho gi thnh trn tng n v sn phm tng, gim sc cnh tranh, nht l i

  vi nhng sn phm size ln sn xut v tiu th tm size ln st gim mnh trong thi

  gian di nh hng rt ln n sn lng sn xut v doanh thu hng nm.

  - Th trng lin tc yu cu phi p ng cao hn cc tiu chun v cht lng,

  khng sinh, trch nhim x hi, lao ng,... v nhng ro cn k thut khc ngy mt

  khc khe hn, nhm bo h sn xut trong nc v hn ch nhp khu, gy rt nhiu tn

  km cho doanh nghip, y gi thnh tng cao, y l nhng thch thc lu di ca

  Ngnh thy sn.

  C hi, trin vng v k hoch

  - C ch chnh sch i vi doanh nghip ngy mt thng thong hn; kinh t v m

  trong nc tip tc n nh v t mc tng trng kh; Nh nc iu hnh chnh sch

  tin t theo hng linh hot, d bo li sut tn dng vn gi n nh mc thp kch

  thch v to s cnh tranh cho nn kinh t;

  - Vic khc phc c hon ton cc khon l u t trong nhng nm trc y

  v bt u c li nhun chia c tc, tnh hnh ti chnh Cng ty tng bc c cn i

  vng mnh, l iu kin thun li tip cn cc ngun vn vay d dng hn vi mc li

  sut thp hn => thu ht nguyn liu tt hn, gip kinh doanh mang li hiu qu cao hn;

  - Tng bc xy dng v t c cc tiu chun Quc t v iu kin sn xut ca

  nh my v vng nui, v trch nhim x hi, p ng yu cu ngy mt khc khe hn

  ca khch hng m rng th trng;

  - Hip nh i tc Ton din v Tin b Xuyn Thi Bnh Dng (CPTPP)

  chnh thc c hiu lc t sau ngy 30/12/2018, s mang li nhiu li th cnh tranh v

  thu sut nhp khu cho sn phm thy sn ca Vit Nam so vi cc i th khc ti th

 • 14

  trng cc nc tham gia k kt Hip nh (Nht Bn, Canada, Australia, Mexico,

  Singapore, New Zealand, Chile, Malaysia, Brunei, Peru v Vit Nam);

  - Hip nh VKFTA gia Vit Nam v Hn Quc c hiu lc k t ngy 20/12/2015,

  to cho sn phm thy sn ca Vit Nam c li th rt ln so vi cc nc trong Khi

  ASEAN, v theo Hip nh, Hn Quc cam kt cp hn ngch thu quan 10.000 tn tm

  cho Vit Nam trong nm u tin (k t 20/12/2015) v t 15.000 tn sau 5 nm vi thu

  sut 0%. Trong khi Hn Quc ch cp cho c ASEAN l 5.000 tn;

  - Hip nh Thng mi t do gia EU v Vit Nam (EVFTA) nu sm c k kt

  v thng qua, th s mang li li th ln v thu sut nhp khu cho mt hng thy sn

  ca Vit Nam so vi cc i th cnh tranh khc;

  - Bn cnh nhng th trng truyn thng v nhng th trng m Vit Nam va

  tham gia k kt cc Hip nh a phng, song phng, th Trung Quc cng tr thnh

  th trng tiu th y tim nng do nhu cu ln, dn s ng cng vi tng trng kinh

  t n tng, t l ngi c thu nhp cao ngy cng tng, v tr a l thun li.

  K hoch pht trin kinh doanh nm 2019

  Sn lng ch bin : 6.700 tn

  Sn lng tiu th : 7.211 tn

  Kim ngch xut khu : 33.700.000 USD

  Tng doanh thu thun : 822.500.000.000 ng

  Li nhun trc thu : 34.000.000.000 ng

  D ton k hoch u t : 47.000.000.000 ng

  Gii php thc hin

  * Trong iu hnh cng vic

  Vi phng chm: Ch ng - Sng to - R rng - Cn trng trong iu hnh,

  gii quyt cng vic mt cch nhanh nht c th, tng cng s chia s v phi hp trong

  qu trnh thc hin nhim v trn tinh thn: vic g gii quyt c th gii quyt ngay vi

  mc tiu hiu qu cng vic l cao nht.

  * V ti chnh

  - Tip tc r sot, tit gim tng khon chi ph nhm m bo tit kim cao nht;

  theo di, phn tch, d bo, d on tt nht v din bin ca tnh hnh ti chnh trong

  nc v quc t nhm a ra quyt nh chnh xc v t gi USD/VN gp phn mang

  li hiu qu cao hn; cn i, iu hnh ngun vn hp l va p ng yu cu hot

  ng sn xut kinh doanh, nht l p ng cho vic thu mua nguyn liu phc v sn

  xut, va tit gim n mc thp nht chi ph s dng vn.

 • 15

  - Tip tc r sot, tnh ton xy dng gi thnh cho tng loi hoc tng nhm sn

  phm xc thc t, hch ton ng cc khon chi ph, nhm to iu kin thun li

  cho vic cn i iu hnh sn xut v kinh doanh.

  * V c s vt cht, iu kin sn xut

  Thc hin thng xuyn v nh k vic kim tra, theo di s hot ng ca my

  mc thit b nh lng nghe hi th ca chnh mnh, qua sm pht hin nhng bt

  thng, ng thi nghin cu xut gii php cng ngh kim sot, nhm kp thi

  tin hnh sa cha, bo tr, bo dng c s vt cht, nh xng, my mc thit b lun

  m bo sn sng phc v cho sn xut; b tr, iu chuyn trang thit b hp l, nhm

  pht huy ht cng dng, cng sut; ch ng r sot, mnh dng thanh l nhng my

  mc, thit b khng cn nhu cu s dng thu hi vn gim khu hao gim chi ph

  ti chnh.

  * Lnh vc qun l sn xut

  - Ch ng thu ht, tm i tc cung ng nguyn liu, khai thc tt nht cc trm thu

  mua, s ch tm hin c, nhm tranh th thm ngun lao ng bn ngoi tng sn

  lng. Thng xuyn quan h, lin h vi cc i l cung ng trn bnh din rng - t

  trong tnh n ngoi tnh nm thng tin kp thi, a chiu v gi, v chng loi v sn

  lng ngun nguyn liu, qua a ra chnh sch thu ht nguyn liu hp l v c li

  nht; b tr sp xp lc lng lao ng v cng c sn xut hp l, chng lng cng

  t c mc nng sut cao nht; p dng trit cc cng c - chng trnh qun l cht

  lng gim st, duy tr v ch ng kim sot v nh mc v cht lng sn phm

  m bo tho mn cho tng i tng khch hng; hn ch n mc thp nht vic sn

  xut di ra tn kho nhng mt hng kh tiu th;

  - Qun l sn xut phi thng k, kim sot v khng ngng ci tin xut, phi

  hp ci tin cc tnh nng, thng s k thut lin quan n: my mc thit b, tiu th in

  nng, nh mc s dng v phi trn ph gia, nh mc hp, nh mc ch bin, quy trnh

  sn xut, nhm tng bc nng cao nng sut, tit gim chi ph, h gi thnh, tng sc

  cnh tranh v mang li hiu qu cao hn.

  * Lnh vc cht lng sn phm.

  - y l lnh vc v cng quan trng c tnh cht quyt nh n s sng cn v pht

  trin bn vng ca Cng ty, l xu th tiu th tt yu ca th trng, l yu cu ngy mt

  khc khe hn ca ngi tiu dng, do chng ta phi duy tr v vn hnh c hiu qu

  mt cch thc t cc quy trnh, tiu chun, chng trnh h thng qun l cht lng

  c ra v t c tt c cc khu ca dy chuyn sn xut kim sot cht lng.

  - Tng cn b, nhn vin qun l cht lng phi bit ch ng t xy dng cho

  mnh mt k hoch kim tra, kim sot cht lng trong ngy, trong tng cng on sn

  xut: Hm nay kim tra nhng cng on no? tng cng on s kim tra nhng

 • 16

  g?...Nhn vin qun l cht lng i kim tra, kim sot nht nh phi c ch ch, mc

  tiu r rng, c nh vy mi nhn din ra c nhng sai li chn chnh, khc phc.

  i kim tra, kim sot m khng c ch ch r rng th i nh v nh v rt kh nhn

  din ra c nhng sai li.

  * Lnh vc kinh doanh

  - Nm st th trng nguyn liu iu hnh gi mua v k kt n hng cng ph

  hp vi c cu t nhin cng tt, to iu kin thun li cho sn xut tng nng sut, tng

  sn lng; tnh ton gi thnh xc thc t, xc nh mc t sut li nhun ph hp

  cho gi bn hp l - cnh tranh, m bo hi ha li ch gia Cng ty v khch hng,

  qua k bn c nhiu n hng, y l iu kin tin quyt sn xut tng c sn

  lng, y nhanh vng quay vn, tng doanh thu v mang li hiu qu cao hn;

  - Kinh doanh phi cn i ton cc, phi chp nhn bn khi li, khi ha, thm ch l,

  nhng ton cc c hiu qu mc hp l l t yu cu, c nh th mi bn c nhiu

  lng, nhiu size, nhiu chng loi hng;

  - Trong chnh sch m rng th trng, tm kim khch hng, Cng ty kin nh vi

  phng chmTrn thng trng khng c i th cnh tranh vnh vin- nay l i th

  nhng c th mai l i tc kinh doanh, nu vic khng gy phng hi, m mang li

  li ch cho chng ta; phi to c mng li nhiu khch hng nhiu th trng nhm

  hn ch thp nht ri ro khi mt hoc mt s th trng no b khng hong.

  * Lnh vc Mi trng

  Tng cng cng tc phi hp, kim tra, gim st, nhm m bo vic vn hnh,

  qun l v mi trng lun an ton, ng lut, trnh nhng tn tht, thit hi v vt cht

  cng nh uy tn ca Cng ty i vi a phng, cng ng v khch hng. y l lnh

  vc trng yu, th hin trch nhim x hi ca doanh nghip vi cng ng, cam kt sn

  xut xanh v bn vng nhm p ng ngy mt khc khe cc tiu chun khi bn hng

  sang cc th trng pht trin.

  * V lao ng

  - Gii php tt nht v bn vng nht thu ht lao ng p ng yu cu sn xut

  l phi m bo sn xut n nh, tng sn lng ch bin, tng bc nng cao v n nh

  thu nhp cho ngi lao ng. Sn xut n nh - lao ng s n nh.

  - Duy tr v tip tc huy ng gi n nh lc lng lao ng cng nht p ng

  cho yu cu sn xut.

  - p dng v thc hin y cc ch chnh sch lin quan n ngi lao ng

  thu ht v gi chn h; Qun l sn xut phi tn tnh hng dn ngi lao ng lm

  vic th no c nng sut v t cht lng cao nht; Gio dc v thc hin nghim k

  lut lao ng c i ng cng nhn vi tc phong cng nghip.

 • 17

  Thc t cho thy: d doanh nghip c ngun lc mnh v my mc - thit b, cng

  ngh v vn, nhng iu hnh - qun l yu km nht nh s tht bi. Do , cc cp

  qun l phi xem ngun lc lao ng ngun lc con ngi ngun lc tr tu l vn qu

  nht ca doanh nghip.

  * i vi khch hng v c quan chc nng bn ngoi

  Ch ng, linh hot trong xc nh v to mi quan h tt p vi cc i tc c lin

  quan, qua gp phn to s thun li nht cho mi hot ng SXKD ca Cng ty t:

  tm ngun vn vay kinh doanh; thu ht nhiu i l cung ng nguyn liu phc v sn

  xut; c c nhiu th trng v khch hng tiu th vi sn lng ln - n nh; mi

  cng vic v th tc c lin quan n hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty u

  c gii quyt mt cch thun li, nhanh chng...

  Bo co ca Hi ng qun tr Cng ty

  Hi ng Qun tr Cng ty C phn Thy sn C Mau nhim k 4, hin ti c 07

  thnh vin v gi chc v nh sau:

  1. ng Bi Nguyn Khnh - Ch tch HQT.

  2. ng Nguyn Vn Khnh - Ph Ch tch HQT.

  3. ng Bi Vnh Hong Chng - y vin.

  4. ng Nguyn Hng c - y vin.

  5. ng Bi Th Hng - y vin.

  6. ng Hunh Nht V - y vin.

  7. ng L Thanh Phng - y vin.

  Nh bo co tng kt ca BTG, nm 2018 mi trng kinh doanh bn cnh nhng

  thun li c bn, vn tn ti v pht sinh nhiu kh khn, thch thc mi: T hn ch,

  yu km trong qun l; kh khn v ngun tm, c nguyn liu p ng yu cu sn xut;

  kh khn trong cnh tranh thng mi quc t; Cuc chin thng mi M - Trung nh

  hng n tng trng ton cu; kh khn do thiu ht lao ng,... tt c nh hng trc

  tip su sc n qu trnh hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty. L c quan qun

  l, ch o mi hot ng SXKD ca Cng ty, Hi ng qun tr xin bo co trc i

  hi ng c ng hot ng qun tr trong nm qua nh sau:

  1. Ch o v t chc thc hin Ngh quyt i hi ng c ng.

  - Cn c Ngh quyt i hi ng c ng thng nin nm 2018 v trong mi

  trng kinh doanh nhiu kh khn nh Bo co tng kt nh gi, HQT tp trung ch

  o Ban Tng Gim c Cng ty t chc trin khai thc hin cc ch tiu k hoch SXKD

  ra mt cch quyt lit ngay t nhng thng u nm. HQT nh hng chin lc

 • 18

  v ngun vn, nguyn liu, mt hng, th trng v cc chnh sch v lao ng tin

  lng,... khuyn khch, thc y sn xut, xut khu v tng tnh hiu qu. Qua , tuy

  cn nhiu ch tiu khng t c k hoch ra, thm ch mc t c l kh thp nh

  nu trong bo co tng kt. Tuy nhin v hiu qu, nu khng phi trch d phng cho

  khon u t Cng ty SEAPRIMEXCO U.S.A. INC. v cc khon n kh i trn: 7 t

  ng, th thc li trc thu ca Cng ty CP Thy sn C Mau t c trong nm 2018

  l trn: 33.000.000.000 ng, tng ng 110% k hoch nm. Nm 2018, l nm u

  tin chia li cho c ng sau 10 nm phi tp trung khc phc nhng khon l u t ln,

  y l ng lc Cng ty phn u thc hin hon thnh tt hn k hoch SXKD nm

  2019.

  - i vi vic ng k giao dch c phiu Cng ty trn Upcom: S giao dch Chng

  khon H Ni chp thun v thng bo v ngy giao dch u tin c phiu ca Cng

  ty CP Thy sn C Mau (CAT) vo ngy 23/03/2018.

  Qua theo di, tnh hnh giao dch c phiu ca Cng ty trn sn Upcom trong 02

  thng cui nm 2018 kh si ng, u thng 11 mnh gi c phiu khong 5.000 ng,

  n cui thng 12/2018 mnh gi c phiu giao ng trong khong t 10.500 - 12.000

  ng

  2. Cc k hp ca Hi ng qun tr.

  Trong nm, Hi ng qun tr t chc hp 03 ln:

  - Cho kin v chng trnh ngh s v thng qua cc vn bn, ti liu trnh i hi

  ng c ng thng nin nm 2018 v 2019;

  - nh gi tnh hnh thc hin k hoch 06 thng u nm 2018, cho kin ch o

  tho g kh khn cho Ban Tng Gim c trong qu trnh iu hnh hot ng SXKD,

  xy dng bo co tng kt nm 2018 v k hoch SXKD nm 2019;

  - Xem xt, y quyn cho Ban Tng Gim c Cng ty giao dch, k kt hp ng tn

  dng vi cc ngn hng trong nc;

  - Tho lun nhiu vn quan trng khc, qua thc hin gim st, kim tra, ch

  o v gp phn tho g nhng kh khn, vng mc cho Ban Tng Gim c trong iu

  hnh mi hot ng ca Cng ty, t bit l bm st, tp trung ch o thc hin cc ch

  tiu k hoch SXKD nm 2018.

  3. Cng tc T chc nhn s.

  - Theo ngh ca Tng Gim c, Hi ng qun tr xem xt, quyt nh b

  nhim 02 nhn s qun l cp cao ca Cng ty:

 • 19

  + ng Trn Trng Ti l Quyn K ton trng c b nhim nhn chc v K

  ton trng Cng ty k t ngy 04/04/2018, thay cho b Nguyn Hng Phng nguyn

  K ton trng Cng ty ngh hu theo ch .

  + ng Bi Vnh Hong Chng l Trng phng Nghip v Kinh doanh c b

  nhim nhn chc v Ph Tng Gim c Cng ty k t ngy 14/08/2018.

  - Hi ng qun tr cng thng xuyn theo di, ch o Ban Tng Gim c iu

  hnh kin ton b my t chc nhn s, nhm phc v tt cho hot ng sn xut kinh

  doanh, nht l nhn s lnh o ca cc phng ban chuyn mn v cc x nghip trc

  thuc Cng ty. Trong nm, gii quyt chm dt HL vi 01 Ph trng phng theo n

  xin. iu ng, sp xp 01 Ph Gim c X nghip. Ch o xy dng nhiu gii php

  thu ht lao ng p ng yu cu sn xut, nhm khc phc tnh trng thiu ht lao

  ng.

  4. V chia c tc nm 2018 v k hoch chi tr c tc nm 2019.

  Thc hin Ngh quyt i hi ng c ng thng nin Cng ty ngy 31/03/2018,

  quyt ngh mc chia c tc nm 2018 thp nht l 05%.

  Cn c kt qu hot ng sn xut kinh doanh nm 2018 v ch tiu k hoch sn

  xut kinh doanh nm 2019, Hi ng qun tr trnh i hi ng c ng phng n chia

  c tc nm 2018 v k hoch chi tr c tc nm 2019, c th nh sau:

  4.1. Phng n chia c tc nm 2018.

  - Tn Chng khon: C phiu Cng ty c phn Thy sn C Mau

  - M Chng khon: CAT

  - Tng s lng c phiu: 9.748.579 CP

  - S lng c phiu ang lu hnh: 9.145.727 CP

  - S lng c phiu qu: 602.852 CP

  - T l chi tr: 15% (tng ng 1.500 ng/CP)

  - Tng gi tr chi tr c tc d kin: 9.145.727 CP x 1.500 ng = 13.718.590.500

  ng

  - Ngun chi tr: Li nhun sau thu cha phn phi trn bo co ti chnh c

  kim ton nm 2018.

  - Hnh thc chi tr: Ton b bng tin (Hin kim).

  - Thi gian thc hin chi tr: Sau khi c danh sch c ng cht ti ngy ng k

  cui cng thc hin quyn nhn c tc nm 2018 ca Trung tm Lu k Chng khon

  Vit Nam (VSD).

  - i tng chi tr: C ng hin hu theo danh sch nu trn ca VSD.

 • 20

  - Phng thc chi tr:

  + i vi chng khon lu k: Ngi s hu lm th tc nhn c tc ti cc cng

  ty chng khon ni m ti khon lu k.

  + i vi chng khon cha lu k:

  * Nhn bng tin mt: Ngi s hu lm th tc nhn c tc ti Vn phng Cng ty

  c phn Thy sn C Mau, s 08 Cao Thng, phng 8, Tp.C Mau, tnh C Mau, Tel:

  290 383 1615 hoc ti Vn phng i din Cng ty ti TP.HCM, Room P1- 0219, The

  Prince Residence, s 17-19-21 Nguyn Vn Tri, Qun Ph Nhun, TP. HCM, Tel: 28

  39970010 vo cc ngy lm vic trong tun. Khi n nhn c tc, c ng xut trnh

  Chng minh th nhn dn (th cn cc) v Giy chng nhn s hu c phiu.

  * Nhn bng chuyn khon: Ngi s hu lp phiu ngh chuyn khon (theo

  mu nh km), ch ti khon phi l chnh danh ngi s hu, km theo bn pht

  Chng minh th nhn dn (th cn cc) v gi v Vn phng Cng ty c phn Thy sn

  C Mau, s 08 Cao Thng, phng 8, Tp.C Mau, tnh C Mau, Tel: 290 383 1615.

  Cng ty s thc hin chuyn khon chi tr ngay khi chng t hp l.

  - y quyn cho Tng Gim c: Quyt nh cc phng n chi tit chi tr c tc.

  4.2. K hoch chi tr c tc nm 2019.

  Qua phn tch, nh gi, nhn nh tnh hnh v cn c ch tiu k hoch sn xut

  kinh doanh nm 2019, Hi ng qun tr trnh i hi ng c ng mc chi tr c tc

  nm 2019: D kin 15% (mi lm phn trm).

  5. Th lao ca Hi ng qun tr v Ban kim sot.

  Cn c khon 1 v 2, iu 28 iu l t chc v hot ng ca Cng ty, Hi ng

  qun tr bo co v xin kin i hi ng c ng.

  5.1. Th lao ca HQT, Ban kim sot v Th k HQT nm 2018.

  Tng s tin th lao ca Hi ng qun tr, Ban kim sot v Th k HQT l:

  222.000.000 ng.

  Trong :

  - Tng mc th lao ca 03 thnh vin HQT trc tip tham gia qun l doanh

  nghip cng Ban kim sot v Th k HQT l: 126.000.000 ng, c hch ton vo

  chi ph.

  - Tng mc th lao ca 04 thnh vin HQT khng trc tip tham gia qun l doanh

  nghip l: 96.000.000 ng c khu tr vo li nhun sau thu TNDN nm 2018.

  * Mc th lao c th cho tng thnh vin cng bng nh nhng nm trc y, c

  th:

 • 21

  - Hi ng qun tr: 2.000.000/ngi/thng

  - Trng Ban kim sot: 1.500.000/thng

  - Kim sot vin v Th k HQT: 1.000.000/ngi/thng

  5.2. Mc th lao ca HQT, Ban kim sot v Th k HQT t ngy

  01/01/2019.

  - Hi ng qun tr: 4.000.000/ngi/thng.

  - Trng Ban kim sot: 3.000.000/ngi/thng.

  - Kim sot vin v Th k HQT: 2.000.000/ngi/thng.

  6. V trch mt phn li nhun sau thu lp qu khen thng.

  Cn c kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty trong nm 2018. Sau khi

  xem xt ngun qu khen thng ca cng ty khng cn do nhiu nm lin khng trch

  lp hoc trch lp rt hn ch. to iu kin cho Ban Tng Gim c iu hnh c

  ngun chi trong nhng trng hp tht s cn thit v khen thng cui nm, Hi ng

  qun tr xin kin i hi ng c ng xem xt cho trch: 02 t ng (hai t ng),

  tng ng 8% li nhun sau thu TNDN ca nm 2018 cho qu khen thng cng ty,

  v trch 250 triu ng (hai trm nm mi triu ng), tng ng 01% li nhun sau

  thu TNDN ca nm 2018 cho qu khen thng t xut ca HQT.

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, hnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  22

  D. Bo co Ti chnh nm 2018:

  BO CO CA BAN TNG GIM C

  Ban Tng Gim c Cng ty C phn Thy sn C Mau (di y gi tt l Cng ty) trnh bo co ny

  cng vi cc bo co ti chnh nh km c kim ton ca Cng ty cho nm ti chnh kt thc ti ngy

  31 thng 12 nm 2018.

  THNH VIN HI NG QUN TR, BAN KIM SOT V BAN TNG GIM C

  Danh sch cc thnh vin Hi ng qun tr trong nm v vo ngy lp bo co ny ca Cng ty bao gm: Tn Chc v ng Bi Nguyn Khnh Ch tch ng Nguyn Vn Khnh Ph Ch tch ng Bi Vnh Hong Chng Thnh vin ng Nguyn Hng c Thnh vin ng Bi Th Hng Thnh vin ng L Thanh Phng Thnh vin ng Hunh Nht V Thnh vin Danh sch cc thnh vin Ban Kim sot trong nm v vo ngy lp bo co ny ca Cng ty bao gm: Tn Chc v ng Hunh Vn t Trng ban ng ng Chin Thng Thnh vin ng Nguyn Vit Lun Thnh vin Danh sch cc thnh vin Ban Tng Gim c trong nm v vo ngy lp bo co ny ca Cng ty bao

  gm: Tn Chc v ng Bi Nguyn Khnh Tng Gim c B Phan Th Ngc nh Ph Tng Gim c ng T Tn Hoi Ph Tng Gim c ng Bi Vnh Hong Chng Ph Tng Gim c (b nhim ngy 24 thng 08 nm 2018)

  KIM TON VIN

  Bo co ti chnh km theo c kim ton bi Cng ty TNHH Kim ton & T vn RSM Vit Nam, thnh

  vin ca RSM Quc t.

  TRCH NHIM CA BAN TNG GIM C

  Ban Tng Gim c Cng ty c trch nhim lp bo co ti chnh hng nm phn nh mt cch trung thc

  v hp l tnh hnh ti chnh cng nh kt qu kinh doanh v tnh hnh lu chuyn tin t ca Cng ty trong

  nm. Trong vic lp bo co ti chnh ny, Ban Tng Gim c c yu cu phi:

  La chn cc chnh sch k ton thch hp v p dng cc chnh sch mt cch nht qun; a ra cc xt on v c tnh mt cch hp l v thn trng; Nu r Chun mc k ton p dng cho Cng ty c c tun th hay khng, c nhng p dng sai lch

  trng yu cn c cng b v gii thch trong bo co ti chnh hay khng; Lp bo co ti chnh trn c s hot ng lin tc tr trng hp khng th gi nh rng Cng ty s

  tip tc hot ng lin tc; v Thit k v duy tr h thng kim sot ni b mt cch hu hiu cho mc ch lp v trnh by bo co

  ti chnh hp l nhm hn ch sai st v gian ln.

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, hnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  23

  BO CO CA BAN TNG GIM C (TIP THEO)

  Ban Tng Gim c chu trch nhim m bo rng cc s sch k ton c ghi chp ph hp v lu gi

  y phn nh mt cch hp l tnh hnh ti chnh ca Cng ty ti bt k thi im no v bo co ti

  chnh c lp tun th cc Chun mc k ton v Ch k ton doanh nghip Vit Nam cng nh cc

  quy nh hin hnh khc v k ton ti Vit Nam. Ban Tng Gim c Cng ty cng chu trch nhim m

  bo an ton ti sn ca Cng ty v thc hin nhng bin php thch hp ngn chn v pht hin cc

  hnh vi gian ln v vi phm khc.

  Ban Tng Gim c xc nhn rng Cng ty tun th cc yu cu nu trn khi lp bo co ti chnh.

  CNG B BO CO TI CHNH

  Ban Tng Gim c Cng ty cng b rng, bo co ti chnh km theo phn nh trung thc v hp l, trn

  cc kha cnh trng yu, tnh hnh ti chnh ca Cng ty ti ngy 31 thng 12 nm 2018, kt qu hot ng

  kinh doanh v tnh hnh lu chuyn tin t ca nm ti chnh kt thc cng ngy, ph hp vi cc Chun

  mc k ton Vit Nam, Ch k ton doanh nghip Vit Nam v cc quy nh hin hnh c lin quan ti

  Vit Nam.

  Thay mt v i din cho Ban Tng Gim c

  Bi Nguyn Khnh - Tng Gim c

  C Mau, ngy 25 thng 02 nm 2019

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, hnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  24

  S: 19.140/BCKT-RSM HCM

  BO CO KIM TON C LP

  Knh gi: Cc C ng

  CNG TY C PHN THY SN C MAU

  Bo co kim ton v bo co ti chnh

  Chng ti kim ton bo co ti chnh km theo ca Cng ty C phn Thy sn C Mau (di y gi tt

  l Cng ty), c lp ngy 25 thng 02 nm 2019, t trang 05 n trang 32, bao gm Bng cn i k

  ton ti ngy 31 thng 12 nm 2018, Bo co kt qu hot ng kinh doanh, Bo co lu chuyn tin t cho

  nm ti chnh kt thc cng ngy v Bn thuyt minh bo co ti chnh.

  Trch nhim ca Ban Tng Gim c

  Ban Tng Gim c Cng ty chu trch nhim v vic lp v trnh by trung thc hp l bo co ti chnh

  ca Cng ty theo cc Chun mc k ton Vit Nam, Ch k ton (doanh nghip) Vit Nam v cc quy

  nh php l c lin quan n vic lp v trnh by bo co ti chnh v chu trch nhim v kim sot ni b

  m Ban Tng Gim c xc nh l cn thit m bo cho vic lp v trnh by bo co ti chnh khng

  c sai st trng yu do gian ln hoc nhm ln.

  Trch nhim ca Kim ton vin

  Trch nhim ca chng ti l a ra kin v bo co ti chnh da trn kt qu ca cuc kim ton. Chng

  ti tin hnh kim ton theo cc Chun mc kim ton Vit Nam. Cc chun mc ny yu cu chng ti

  tun th chun mc v cc quy nh v o c ngh nghip, lp k hoch v thc hin cuc kim ton

  t c s m bo hp l v vic liu bo co ti chnh ca Cng ty c cn sai st trng yu hay khng.

  Cng vic kim ton bao gm thc hin cc th tc nhm thu thp cc bng chng kim ton v cc s liu

  v thuyt minh trn bo co ti chnh. Cc th tc kim ton c la chn da trn xt on ca kim ton

  vin, bao gm nh gi ri ro c sai st trng yu trong bo co ti chnh do gian ln hoc nhm ln. Khi

  thc hin nh gi cc ri ro ny, kim ton vin xem xt kim sot ni b ca Cng ty lin quan n

  vic lp v trnh by bo co ti chnh trung thc, hp l nhm thit k cc th tc kim ton ph hp vi

  tnh hnh thc t, tuy nhin khng nhm mc ch a ra kin v hiu qu ca kim sot ni b ca Cng

  ty. Cng vic kim ton cng bao gm nh gi tnh thch hp ca cc chnh sch k ton c p dng v

  tnh hp l ca cc c tnh k ton ca Ban Tng Gim c cng nh nh gi vic trnh by tng th bo

  co ti chnh.

  Chng ti tin tng rng cc bng chng kim ton m chng ti thu thp c l y v thch hp

  lm c s cho kin kim ton ca chng ti.

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, hnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  25

  BO CO KIM TON C LP (TIP THEO)

  kin kim ton

  Theo kin chng ti, bo co ti chnh nh km phn nh trung thc v hp l trn cc kha cnh trng

  yu tnh hnh ti chnh ca Cng ty C phn Thy sn C Mau ti ngy 31 thng 12 nm 2018 cng nh kt

  qu hot ng kinh doanh v tnh hnh lu chuyn tin t ca nm ti chnh kt thc cng ngy, ph hp vi

  cc Chun mc k ton Vit Nam, Ch k ton doanh nghip Vit Nam v cc quy nh php l c lin

  quan n vic lp v trnh by bo co ti chnh.

  KT. TNG GIM C

  Lc Th Vn Ph Tng Gim c S Giy CN ng k hnh ngh kim ton: 0172-2018-026-1

  Cng ty TNHH Kim ton & T vn RSM Vit Nam TP. H Ch Minh, ngy 25 thng 02 nm 2019

  Trnh Thanh Vn

  Kim ton vin

  S Giy CN ng k hnh ngh kim ton:

  2820-2016-026-1

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, hnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  26

  Mu s B 01 - DN

  BNG CN I K TON

  Ti ngy 31/12/2018

  n v tnh: VND

  TI SN

  M

  s

  TM

  Ti ngy

  31/12/2018

  Ti ngy

  01/01/2018

  A. TI SN NGN HN 100

  259.189.961.301 235.002.077.040

  I. Tin v cc khon tng ng tin 110 4.1 9.008.907.467 32.810.265.965

  1. Tin 111 9.008.907.467 27.810.265.965 2. Cc khon tng ng tin 112 - 5.000.000.000

  II. Cc khon u t ti chnh ngn hn 120 4.2 13.607.583.334 10.200.000.000

  2. u t nm gi n ngy o hn 123 13.607.583.334 10.200.000.000

  III. Cc khon phi thu ngn hn 130 45.946.916.179 46.330.137.933 1. Phi thu ngn hn ca khch hng 131 4.3 45.859.175.235 42.179.117.304

  2. Tr trc cho ngi bn ngn hn 132 4.4 2.037.844.684 5.078.761.446

  3. Phi thu ngn hn khc 136 4.5 711.144.027 5.194.814.350

  4. D phng phi thu ngn hn kh i 137 4.6 (2.661.247.767) (6.122.555.167)

  IV. Hng tn kho 140 4.7 184.651.285.986 142.753.108.355

  1. Hng tn kho 141 184.651.285.986 143.352.826.355 2. D phng gim gi hng tn kho 149 - (599.718.000)

  V. Ti sn ngn hn khc 150 5.975.268.335 2.908.564.787 1. Chi ph tr trc ngn hn 151 4.11 577.358.452 591.015.316

  2. Thu GTGT c khu tr 152 4.14 5.397.909.883 2.279.936.975

  3. Thu v cc khon khc phi thu Nh nc 153 - 37.612.496

  B. TI SN DI HN 200 66.032.816.815 56.662.318.400

  I. Ti sn c nh 220 59.112.903.443 43.624.051.952 1. Ti sn c nh hu hnh 221 4.9 57.640.482.836 42.143.712.389

  Nguyn gi 222 151.729.823.965 130.561.117.299 Gi tr hao mn ly k 223 (94.089.341.129) (88.417.404.910)

  2. Ti sn c nh v hnh 227 4.10 1.472.420.607 1.480.339.563

  Nguyn gi 228 1.618.069.562 1.618.069.562 Gi tr hao mn ly k 229 (145.648.955) (137.729.999)

  II. Ti sn d dang di hn 240 2.125.922.307 2.681.329.925 1. Chi ph xy dng c bn d dang 242 4.8 2.125.922.307 2.681.329.925

  III. u t ti chnh di hn 250 2.000.000.000 7.789.962.000 1. u t vo cng ty con 251 - 7.789.962.000 2. u t nm gi n ngy o hn 255 4.2 2.000.000.000 -

  IV. Ti sn di hn khc 260 2.793.991.065 2.566.974.523 1. Chi ph tr trc di hn 261 4.11 2.793.991.065 2.566.974.523

  TNG CNG TI SN

  270

  325.222.778.116

  291.664.395.440

  (Xem tip trang sau)

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, hnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  27

  Mu s B 01 - DN

  BNG CN I K TON (TIP THEO)

  Ti ngy 31/12/2018

  n v tnh: VND

  NGUN VN

  M

  s

  TM

  Ti ngy

  31/12/2018

  Ti ngy

  01/01/2018

  C. N PHI TR 300

  214.618.693.457 204.809.666.562

  I. N ngn hn 310 214.618.693.457 204.809.666.562 1. N phi tr ngi bn ngn hn 311 4.12 18.095.926.909 11.820.129.279

  2. Ngi mua tr tin trc ngn hn 312 1.045.827.775 3.093.960.908 3. Thu v cc khon phi np Nh nc 313 4.13 819.666.406 56.186.640

  4. Phi tr ngi lao ng 314 4.14 7.087.604.809 6.608.222.653

  5. Chi ph phi tr ngn hn 315 4.15 1.325.692.001 1.602.657.431

  6. Doanh thu cha thc hin ngn hn 318 14.400.000 - 7. Phi tr ngn hn khc 319 4.16 1.355.865.754 2.778.756.687

  8. Vay v n thu ti chnh ngn hn 320 4.17 184.679.692.466 178.350.207.415

  9. Qu khen thng, phc li 322 194.017.337 499.545.549

  D. VN CH S HU 400 110.604.084.659 86.854.728.878

  I. Vn ch s hu 410 4.18 110.604.084.659 86.854.728.878

  1. Vn gp ca ch s hu 411 97.485.790.000 97.485.790.000 C phiu ph thng c quyn biu quyt 411a 97.485.790.000 97.485.790.000

  2. Thng d vn c phn 412 4.569.156.929 4.569.156.929 3. C phiu qu 415 (18.676.666.000) (18.676.666.000) 4. Li nhun sau thu cha phn phi 421 27.225.803.730 3.476.447.949

  LNST cha phn phi ly k n CK trc 421a 3.110.447.949 3.006.924.112 LNST cha phn phi k ny 421b 24.115.355.781 469.523.837

  TNG CNG NGUN VN

  440

  325.222.778.116

  291.664.395.440

  Ph Duyt Ngi lp

  Bi Nguyn Khnh Trn Trng Ti

  Tng Gim c K ton trng

  C Mau, ngy 25 thng 02 nm 2019

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, hnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  28

  Mu s B 02 - DN

  BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH

  Cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2018

  CH TIU

  M

  s

  TM

  Nm 2018

  Nm 2017

  1. Doanh thu bn hng v cung cp dch v 1 575.127.495.547 630.474.265.220

  2. Cc khon gim tr doanh thu 2 145.080.000 4.103.272.038

  3. Doanh thu thun v bn hng v cung cp dch v 10 5.1 574.982.415.547 626.370.993.182

  4. Gi vn hng bn 11 5.2 497.783.810.839 559.370.397.260

  5. Li nhun gp v bn hng v cung cp dch v 20 77.198.604.708 67.000.595.922

  6. Doanh thu hot ng ti chnh 21 5.2 3.044.982.981 1.530.005.095

  7. Chi ph ti chnh 22 5.4 16.238.399.828 29.341.227.585

  Trong , chi ph li vay 23 9.266.835.444 11.026.403.647

  8. Chi ph bn hng 25 5.5 26.626.729.147 28.456.512.941

  9. Chi ph qun l doanh nghip 26 5.6 12.188.281.752 11.003.072.795

  10. Li nhun thun t hot ng kinh doanh 30 25.190.176.962 (270.212.304)

  11. Thu nhp khc 31 5.7 1.417.382.057 1.909.356.309

  12. Chi ph khc 32 698.835.406 1.127.232.686

  13. Li nhun khc 40 718.546.651 782.123.623

  14. Tng li nhun k ton trc thu 50 25.908.723.613 511.911.319

  15. Chi ph thu TNDN hin hnh 51 5.9 1.793.367.832 42.387.482

  16. Chi ph thu TNDN hon li 52 - -

  17. Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip 60 24.115.355.781 469.523.837

  18. Li c bn v li suy gim trn c phiu 70 2.637 11

  Ph Duyt Ngi lp

  Bi Nguyn Khnh Trn Trng Ti

  Tng Gim c K ton trng

  C Mau, ngy 25 thng 02 nm 2019

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, hnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  29

  Mu s B 03 - DN

  BO CO LU CHUYN TIN T

  (Theo phng php gin tip)

  Cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2019

  n v tnh: VND

  CH TIU

  M

  s

  TM

  Nm 2018

  Nm 2017

  I. LU CHUYN TIN T HOT NG KINH DOANH

  1. Li nhun trc thu 01 25.908.723.613 511.911.319 2. iu chnh cho cc khon:

  Khu hao TSC v BST 02 5.8 6.410.217.381 5.682.880.165

  Cc khon d phng 03 343.715.000 1.158.880.728

  Li, l chnh lch t gi hi oi do nh gi li 04 34.238.019 (87.455.424) cc khon mc tin t c gc ngoi t Li, l t hot ng u t 05 5.749.905.127 17.663.026.386 Chi ph li vay 06 9.266.835.444 11.026.403.647

  3. Li nhun t hot ng kinh doanh trc nhng 08 47.713.634.584 35.955.646.821 thay i vn lu ng Tng, gim cc khon phi thu 09 (7.277.225.363) (6.881.148.875) Tng, gim hng tn kho 10 (41.563.717.258) 3.382.415.047 Tng, gim cc khon phi tr (khng k li vay 11 4.537.742.812 (366.360.292) phi tr, thu thu nhp doanh nghip phi np) Tng, gim chi ph tr trc 12 (79.072.872) 188.290.621 Tin li vay tr 14 (9.266.835.444) (11.026.403.647) Tin thu thu nhp doanh nghip np 15 4.13 (1.000.000.000) (84.887.493)

  Tin chi khc t hot ng kinh doanh 17 (649.666.000) (810.602.670) Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh 20 (7.585.139.541) 20.356.949.512

  II. LU CHUYN TIN T HOT NG U T

  1. Tin chi mua sm, xy dng TSC 21 (17.934.389.392) (10.628.883.593) v cc ti sn di hn khc

  2. Tin chi cho vay, mua cc cng c n 23 (15.687.100.001) (10.200.000.000) ca cc n v khc

  3. Tin thu hi cho vay, bn li cc cng c n 24 10.279.516.667 2.000.000.000 ca cc n v khc

  4. Tin thu li cho vay, c tc v li nhun c chia 27 709.766.084 134.020.837

  Lu chuyn tin thun t hot ng u t 30 (22.632.206.642) (18.694.862.756)

  (Xem tip trang sau)

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, hnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  30

  Mu s B 03 - DN

  BO CO LU CHUYN TIN T

  (Theo phng php gin tip)

  Cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2019

  n v tnh: VND

  CH TIU

  M

  s

  TM

  Nm 2018

  Nm 2017

  III. LU CHUYN TIN T HOT NG TI CHNH

  1. Tin thu t i vay 33 6.1 601.119.694.020

  877.212.871.357 2. Tin tr n gc vay 34 6.2 (594.773.227.317) (854.962.497.000)

  Lu chuyn tin thun t hot ng ti chnh 40 6.346.466.703 22.250.374.357

  LU CHUYN THUN TRONG NM 50 (23.870.879.480) 23.912.461.113

  Tin v tng ng tin u nm 60 32.810.265.965 8.679.742.984 nh hng ca thay i t gi hi oi quy i 61 69.520.982 218.061.868 ngoi t

  TIN V TNG NG TIN CUI NM 70 9.008.907.467 32.810.265.965

  Ph Duyt Ngi lp

  Bi Nguyn Khnh Trn Trng Ti

  Tng Gim c K ton trng

  C Mau, ngy 25 thng 02 nm 2019

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  Mu s B09 - DN

  THUYT MINH BO CO TI CHNH

  10

  1. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP

  1.1. Hnh thc s hu vn

  Cng ty C phn Thy sn C Mau (di y gi tt l Cng ty) c thnh lp theo Giy chng nhn ng k kinh doanh s 613000035 ngy 21 thng 10 nm 2004 do S K hoch v u t Tnh C Mau cp v cc Giy php thay i sau vi ln thay i gn y nht l vo ngy 27 thng 08 nm 2018 vi m s doanh nghip: 2000105020.

  Ngy 29 thng 12 nm 2017, S Giao dch Chng khon H Ni ban hnh Quyt nh s 1065/Q-SGDHN chp thun cho Cng ty c ng k giao dch c phiu vi m chng khon CAT.

  Vn iu l theo Giy chng nhn ng k kinh doanh l 97.485.790.000 VND, c chi tit nh sau:

  Nh u t Ti ngy 31/12/2018 Ti ngy 01/01/2018

  Gi tr (VND)

  T l (%)

  Gi tr (VND)

  T l (%)

  Cng ty chng khon Bo Vit 9.750.000.000 10,00% 9.750.000.000 10,00%

  ng Bi Vnh Hong Chng 10.825.000.000 11,10% 10.825.000.000 11,10%

  ng Bi Nguyn Khnh 7.800.000.000 8,00% 7.800.000.000 8,00%

  B Phan Th Ngc nh 6.000.000.000 6,15% 6.000.000.000 6,15%

  ng Hunh Nht V 5.704.570.000 5,85% 5.704.570.000 5,85%

  B Bi Phan Hong Anh 6.778.540.000 6,95% 6.778.540.000 6,95%

  Cc c ng khc 50.627.680.000 51,95% 50.627.680.000 51,95%

  Cng 97.485.790.000 100,00%

  97.485.790.000 100,00%

  Tr s chnh ng k hot ng kinh doanh ca Cng ty c t ti S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau.

  Tng s nhn vin ca Cng ty ti ngy 31 thng 12 nm 2018 l 633 (31/12/2017: 647).

  1.2. Lnh vc kinh doanh

  Sn xut v kinh doanh hng thy sn xut khu.

  1.3. Ngnh ngh kinh doanh

  Theo Giy chng nhn ng k kinh doanh, ngnh ngh kinh doanh chnh ca Cng ty l:

  Ch bin, bo qun thy sn v cc sn phm t thy sn;

  Sn xut phng tin v thit b vn ti khc cha c phn vo u;

  Khai thc thy sn bin;

  Khai thc thy sn ni a;

  Nui trng thy sn bin;

  Nui trng thy sn ni a;

  Sn xut ging thy sn;

  Sn xut, phn phi hi nc, nc nng, iu ha khng kh v sn xut nc ;

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  11

  Bn bun t v xe c ng c khc;

  Bn l t con (loi 12 ch ngi tr xung);

  Bn ph tng v cc b phn ph tr ca t v xe c ng c khc;

  Bn m t, xe my;

  Bn ph tng v cc b phn ph tr ca m t, xe my;

  Bn bun tng hp;

  Bn l khc trong cc ca hng kinh doanh tng hp;

  Vn ti hng ha bng ng b;

  Vn ti hng ha bng ng thy ni b;

  Kho bi v lu gi hng ha;

  Nh hng v cc dch v n ung phc v lu ng;

  Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu;

  Cho thu my mc, thit b v dng hu hnh khc.

  1.4. Chu k sn xut, kinh doanh thng thng

  Chu k sn xut kinh doanh thng thng ca Cng ty l 12 thng.

  1.5. Cu trc doanh nghip

  Cc n v trc thuc tnh n 31 thng 12 nm 2018 gm:

  Tn a ch

  X nghip ch bin thy sn Mt Hng Mi

  S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau

  X nghip ch bin thy sn m Di

  Khm 4, Th trn m Di, Huyn m Di, Tnh C Mau

  X nghip ch bin thy sn Sng c

  Khu vc 4, Th trn Sng c, Huyn Trn Vn Thi, Tnh C Mau

  2. C S LP BO CO TI CHNH

  2.1. Chun mc v Ch k ton p dng

  Bo co ti chnh km theo c trnh by bng ng Vit Nam (VND), theo nguyn tc gi gc v ph hp vi cc cc Chun mc k ton Vit Nam, Ch k ton doanh nghip Vit Nam v cc quy nh hin hnh khc v k ton ti Vit Nam.

  2.2. Hnh thc s k ton p dng

  Cng ty p dng hnh thc k ton nht k chung.

  2.3. K k ton nm

  K k ton nm ca Cng ty bt u t ngy 01 thng 01 v kt thc ngy 31 thng 12.

  2.4. n v tin t trong k ton

  n v tin t s dng trong ghi chp k ton l VND.

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  12

  3. CC CHNH SCH K TON CH YU C P DNG

  3.1. Ngoi t

  Cc loi t gi hi oi p dng trong k ton:

  T gi p dng trong k ton l t gi ca Ngn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam - Chi nhnh C Mau;

  T gi p dng khi ghi nhn v nh gi li ti sn l t gi mua ngoi t;

  T gi p dng khi ghi nhn v nh gi li n phi tr l t gi bn ngoi t;

  Cc loi t gi p dng trong giao dch khc l t gi mua/bn ngoi t.

  Cc nghip v pht sinh bng ngoi t c hch ton theo t gi hi oi giao dch thc t vo ngy pht sinh nghip v. Cc khon chnh lch t gi pht sinh trong qu trnh thanh ton c ghi nhn trong bo co kt qu hot ng kinh doanh trong k. S d cc khon mc tin, n phi thu, n phi tr c gc ngoi t, ngoi tr s d cc khon tr trc cho ngi bn bng ngoi t, s d chi ph tr trc bng ngoi t v s d doanh thu nhn trc bng ngoi t, c chuyn i sang ng tin hch ton theo t gi hi oi giao dch thc t vo ngy lp bng cn i k ton. Chnh lch t gi hi oi pht sinh do nh gi li s d ngoi t cui k sau khi b tr tng gim c hch ton vo kt qu kinh doanh trong k.

  3.2. Cc c tnh k ton

  Vic lp bo co ti chnh yu cu Ban Tng Gim c phi c nhng c tnh v gi nh c nh hng n cc s liu v ti sn, n phi tr v vic trnh by cc ti sn v n tim tng ti ngy 31 thng 12 nm 2018 cng nh cc khon doanh thu, chi ph cho nm ti chnh kt thc vo ngy 31 thng 12 nm 2018. Mc d cc c tnh k ton c lp bng tt c s hiu bit ca Ban Tng Gim c, s thc t pht sinh c th khc vi cc c tnh, gi nh t ra.

  3.3. Tin v cc khon tng ng tin

  Tin v cc khon tng ng tin bao gm tin mt ti qu, tin gi ngn hng, tin ang chuyn, cc khon u t ngn hn c thi hn thu hi khng qu 3 thng k t ngy u t, c tnh thanh khon cao, c kh nng chuyn i d dng thnh mt lng tin xc nh v khng c nhiu ri ro trong vic chuyn i thnh tin ti thi im bo co.

  Cc khon tng ng tin c xc nh ph hp vi Chun mc k ton Bo co lu chuyn tin t.

  3.4. u t ti chnh

  u t nm gi n ngy o hn

  u t nm gi n ngy o hn gm cc khon tin gi c k hn v tri phiu.

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  13

  3.5. N phi thu

  Nguyn tc ghi nhn

  Cc khon phi thu c trnh by theo gi tr ghi s cc khon phi thu khch hng v cc khon phi thu khc sau khi tr i cc khon d phng c lp cho cc khon phi thu kh i.

  Nguyn tc d phng phi thu kh i

  D phng n phi thu kh i c lp cho cc khon n phi thu qu hn thanh ton hoc cc khon n c bng chng chc chn l khng thu c. D phng phi thu kh i c trch lp ph hp vi hng dn ti Thng t s 228/2009/TT-BTC ngy 07 thng 12 nm 2009 ca B Ti chnh v nh gi ca Ban Tng Gim c da trn kh nng thu hi cc khon n phi thu ny ti thi im lp bo co ti chnh.

  Tng hoc gim s d ti khon d phng c hch ton vo chi ph qun l doanh nghip trn bo co kt qu hot ng kinh doanh.

  3.6. Hng tn kho

  Nguyn tc ghi nhn hng tn kho

  Hng tn kho c xc nh trn c s gi thp hn gia gi gc v gi tr thun c th thc hin c.

  Gi gc hng tn kho bao gm chi ph mua, chi ph ch bin v cc chi ph khc mang hng tn kho n ng iu kin v a im hin ti ca chng. Trong trng hp cc sn phm c sn xut, gi gc bao gm tt c cc chi ph nguyn vt liu trc tip, chi ph nhn cng trc tip v chi ph sn xut chung da trn tnh hnh hot ng bnh thng.

  Chi ph mua ca hng tn kho bao gm gi mua, cc loi thu khng c hon li, chi ph vn chuyn, bc xp, bo qun trong qu trnh mua hng v cc chi ph khc c lin quan trc tip n vic mua hng tn kho. Cc khon chit khu thng mi v gim gi hng mua do hng mua khng ng quy cch, phm cht c tr (-) khi chi ph mua.

  Gi tr thun c th thc hin c c xc nh bng gi bn c tnh tr cc chi ph c tnh hon thnh sn phm cng chi ph tip th, bn hng v phn phi pht sinh.

  Phng php xc nh gi tr hng tn kho

  Gi gc ca hng tn kho c xc nh theo phng php bnh qun gia quyn v c hch ton theo phng php k khai thng xuyn.

  Phng php lp d phng gim gi hng tn kho

  D phng gim gi hng tn kho c trch lp cho hng tn kho b h hng, km phm cht, li thi, chm lun chuyn v trong trng hp gi gc hng tn kho cao hn gi tr thun c th thc hin c ti ngy kt thc k k ton ph hp vi hng dn ti Thng t s 228/2009/TT-BTC ngy 07 thng 12 nm 2009 ca B Ti chnh.

  S tng hoc gim d phng gim gi hng tn kho c hch ton vo gi vn hng bn trn bo co kt qu hot ng kinh doanh.

  D phng gim gi hng tn kho c thc hin trn c s tng mt hng tn kho. i vi dch v cung cp d dang, vic lp d phng gim gi hng tn kho c tnh theo tng loi dch v c mc gi ring bit.

  Nguyn liu, vt liu v cng c dng c d tr s dng cho mc ch sn xut ra sn phm khng c lp d phng nu sn phm do chng gp phn cu to nn s c bn bng hoc cao hn gi thnh sn xut ca sn phm.

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  14

  3.7. Ti sn c nh hu hnh

  Ti sn c nh hu hnh c th hin theo nguyn gi tr i gi tr hao mn ly k.

  Nguyn tc ghi nhn v xc nh gi tr ban u

  Nguyn gi ti sn c nh hu hnh bao gm gi mua v ton b cc chi ph lin quan trc tip n vic a ti sn vo trng thi sn sng s dng. Trng hp mua ti sn c nh c km thm thit b, ph tng thay th th xc nh v ghi nhn ring thit b, ph tng thay th theo gi tr hp l v c tr (-) khi nguyn gi ti sn c nh hu hnh.

  Phng php khu hao

  Nguyn gi ti sn c nh hu hnh c khu hao theo phng php ng thng trong sut thi gian hu dng d tnh ca ti sn.

  Thi gian khu hao c tnh cho mt s nhm ti sn nh sau:

  Nh ca, vt kin trc 05 - 50 nm

  My mc thit b 03 - 20 nm

  Phng tin vn ti truyn dn 06 - 15 nm

  Thit b, dng c qun l 03 - 10 nm

  Ti sn c nh hu hnh khc 03 - 09 nm

  3.8. Ti sn c nh v hnh

  Ti sn c nh v hnh c th hin theo nguyn gi tr i gi tr hao mn ly k.

  Nguyn tc ghi nhn v xc nh gi tr ban u

  Nguyn gi l ton b cc chi ph m doanh nghip b ra c c ti sn c nh v hnh tnh n thi im a ti sn vo trng thi s dng theo d tnh.

  Nguyn tc k ton cc ti sn c nh v hnh

  Quyn s dng t

  Quyn s dng t c trnh by theo nguyn gi tr gi tr hao mn ly k l gi tr quyn s dng din tch t ti Khm 7, Phng 8, Thnh ph C Mau v ti p Thanh Thy, X An Phc, Huyn Mang Tht, Tnh Vnh Long.

  Quyn s dng t v thi hn khng trch khu hao.

  Phn mm my vi tnh

  Phn mm my vi tnh khng phi l cu phn khng th thiu ca phn cng th c ghi nhn nh ti sn c nh v hnh v c khu hao theo thi gian s dng hu ch.

  Thi gian khu hao c tnh cho phn mm my vi tnh l 08 nm.

  3.9. Chi ph tr trc

  Chi ph tr trc c phn loi l chi ph tr trc ngn hn v chi ph tr trc di hn theo k hn gc v ch yu l chi ph lin quan n gi vn cng c, dng c; chi ph sa cha; Cc khon ny c phn b trong thi gian tr trc ca chi ph hoc trong khong thi gian m li ch kinh t c d kin to ra.

  Cc loi chi ph sau y c hch ton vo chi ph tr trc phn b dn vo kt qu hot ng kinh doanh:

  Cng c, dng c c phn b dn khng qu 03 nm vo kt qu hot ng kinh doanh;

  Chi ph sa cha ti sn pht sinh mt ln c gi tr ln doanh nghip khng thc hin trch trc chi ph sa cha ln ti sn c nh c phn b dn t 02 nm n 03 nm vo kt qu hot ng kinh doanh.

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  15

  3.10. N phi tr

  N phi tr c phn loi l phi tr ngi bn, phi tr ni b v phi tr khc theo nguyn tc: Phi tr ngi bn l khon phi tr c tnh cht thng mi pht sinh t giao dch mua bn hng ha, dch v, ti sn v ngi bn l n v c lp vi ngi mua; Phi tr ni b l cc khon phi tr gia n v cp trn v n v cp di trc thuc khng c t cch php nhn hch ton ph thuc; Cc khon phi tr cn li c phn loi l phi tr khc.

  Cc khon n phi tr c theo di theo k hn gc, k hn cn li ti thi im bo co, theo nguyn t v theo tng i tng.

  N phi tr c ghi nhn khng thp hn ngha v phi thanh ton.

  3.11. Chi ph phi tr

  Cc khon chi ph phi tr c ghi nhn cho gi tr phi tr trong tng lai lin quan n hng ha, dch v nhn c t ngi bn trong k bo co nhng thc t cha chi tr nh cc tu phi tr, do cha c ha n hoc cha h s, ti liu k ton, c ghi nhn vo chi ph sn xut, kinh doanh ca k bo co.

  3.12. Ngun vn ch s hu

  Vn gp ca ch s hu

  Vn gp ca ch s hu c ghi nhn theo s vn thc gp ca ch s hu.

  Thng d vn c phn

  Thng d vn c phn c ghi nhn theo phn chnh lch gia gi pht hnh v mnh gi c phiu, chnh lch gia gi mua li c phiu qu v gi ti pht hnh c phiu qu.

  C phiu qu

  C phiu qu c ghi nhn theo gi mua v c trnh by nh mt khon gim vn ch s hu trn bng cn i k ton.

  C tc

  C tc c ghi nhn l mt khon phi tr vo ngy cng b c tc.

  Qu d tr

  Cc qu d tr t li nhun sau thu c trch lp theo Ngh quyt ca i hi ng c ng cho tng nm.

  3.13. Doanh thu, thu nhp khc

  Doanh thu bn hng

  Doanh thu bn hng c xc nh theo gi tr hp l ca cc khon thu hoc s thu c. Trong hu ht cc trng hp doanh thu c ghi nhn khi chuyn giao cho ngi mua phn ln ri ro v li ch kinh t gn lin vi quyn s hu hng ha.

  Li tin gi

  Li tin gi c ghi nhn trn c s dn tch, c xc nh trn s d cc ti khon tin gi v li sut p dng.

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  16

  3.14. Cc khon gim tr doanh thu

  Cc khon gim tr doanh thu gm: Gim gi hng bn v hng bn b tr li.

  Cc khon gim tr doanh thu pht sinh cng k tiu th sn phm, hng ha dch v c iu chnh gim doanh thu ca k pht sinh; Cc khon gim tr doanh thu pht sinh vo k sau nhng trc thi im pht hnh bo co ti chnh th c iu chnh gim doanh thu ca k lp bo co; Cc khon gim tr doanh thu pht sinh vo k sau v sau thi im pht hnh bo co ti chnh th c iu chnh gim doanh thu ca k pht sinh khon gim tr.

  3.15. Gi vn hng bn

  Gi vn hng bn l tng chi ph pht sinh ca thnh phm bn ra trong k theo nguyn tc ph hp vi doanh thu. Cc khon chi ph vt trn mc bnh thng ca hng tn kho c ghi nhn ngay vo gi vn hng bn.

  3.16. Chi ph ti chnh

  Chi ph ti chnh phn nh nhng khon chi ph pht sinh trong k ch yu bao gm chi ph i vay vn, d phng tn tht u t vo n v khc, khon l pht sinh khi bn ngoi t, l t gi hi oi.

  3.17. Chi ph bn hng v chi ph qun l doanh nghip

  Chi ph bn hng phn nh cc chi ph thc t pht sinh trong qu trnh bn sn phm, hng ho, cung cp dch v, bao gm cc chi ph vt liu, bao b; chi ph cc tu, vn chuyn, bc xp; chi ph hng mu cho khch hng; chi ph ngn hng; chi ph xut hng; chi ph hoa hng; chi ph xc tin thng mi v chi ph bng tin khc (chi ph thu kho,).

  Chi ph qun l doanh nghip phn nh cc chi ph qun l chung ca doanh nghip gm cc chi ph v lng nhn vin b phn qun l doanh nghip; chi ph dng vn phng; chi ph khu hao TSC dng cho b phn qun l doanh nghip; thu, ph v l ph; chi ph d phng phi thu kh i; chi ph dch v mua ngoi v chi ph bng tin khc.

  3.18. Thu

  Thu thu nhp doanh nghip

  Chi ph thu thu nhp doanh nghip (TNDN) hin hnh

  Chi ph thu TNDN hin hnh c xc nh trn c s thu nhp tnh thu v thu sut thu TNDN trong nm hin hnh l 20%.

  u i, min gim thu

  i vi X nghip ch bin thy sn Mt Hng Mi:

  Theo quy nh ti Khon 1, iu 6 Thng t 96/2015/TT-BTC ngy 22/06/2015 sa i, b sung Khon 1a, iu 8 Thng t s 78/2014/TT-BTC ngy 18/06/2014 v Ngh nh 218/2013/N-CP ngy 26/12/2013, X nghip ch bin thy sn Mt Hng Mi hot ng a bn c iu kin kinh t - x hi kh khn nn thu sut thu TNDN l 10% trong sut thi gian hot ng.

  i vi X nghip ch bin thy sn m Di v Sng c

  Theo quy nh ti Khon 4, iu 11 Thng t 96/2015/TT-BTC sa i, b sung im e, Khon 3, iu 19 Thng t 78/2014/TT-BTC v Ngh nh 218/2013/N-CP, X nghip ch bin thy sn m Di v Sng c hot ng a bn c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn nn c min thu TNDN.

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  17

  Thu gi tr gia tng

  Thu gi tr gia tng ca cc hng ha v dch v do Cng ty cung cp c tnh theo cc mc thu nh sau:

  Xut khu 0%

  Tm, c ti ng lnh khu kinh doanh thng mi 5%

  Cc hng ha, dch v khc 10%

  Cc loi thu khc

  p dng theo cc lut thu hin hnh ti Vit Nam.

  Cc bo co thu ca Cng ty s chu s kim tra ca c quan thu. Do vic p dng lut v cc qui nh v thu i vi nhiu loi giao dch khc nhau c th c gii thch theo nhiu cch khc nhau, dn n s thu c trnh by trn bo co ti chnh c th b thay i theo quyt nh cui cng ca c quan thu.

  3.19. Li c bn trn c phiu

  Li c bn trn c phiu c tnh bng cch chia li nhun sau thu ca Cng ty sau khi trch qu khen thng, phc li cho tng s bnh qun s c phiu ph thng lu hnh trong k, khng bao gm s c phiu c Cng ty mua li v gi lm c phiu ngn qu.

  3.20. Li suy gim trn c phiu

  Li suy gim trn c phiu c tnh bng cch chia li nhun sau thu ca Cng ty sau khi trch qu khen thng, phc li cho tng s bnh qun s c phiu ph thng lu hnh trong k v tng s c phiu ph thng d kin c pht hnh thm, khng bao gm s c phiu c Cng ty mua li v gi lm c phiu ngn qu.

  3.21. Bo co b phn

  Mt b phn l mt hp phn c th xc nh ring bit ca Cng ty tham gia vo qu trnh sn xut hoc cung cp sn phm, dch v ring l, mt nhm sn phm hoc dch v c lin quan (b phn theo lnh vc kinh doanh), hoc tham gia vo qu trnh sn xut hoc cung cp sn phm, dch v trong mt mi trng kinh t c th (b phn theo khu vc a l), mi b phn ny c ri ro v li ch kinh t khc bit vi cc b phn kinh doanh khc hoc khc vi cc b phn kinh doanh trong cc mi trng kinh t khc.

  3.22. Cc bn lin quan

  Cc bn lin quan l cc doanh nghip, cc c nhn, trc tip hay gin tip qua mt hoc nhiu trung gian, c quyn kim sot Cng ty hoc chu s kim sot ca Cng ty, hoc cng chung s kim sot vi Cng ty. Cng ty lin kt, cc c nhn trc tip hoc gin tip nm quyn biu quyt ca Cng ty dn n c nh hng ng k i vi Cng ty, nhng nhn s qun l ch cht bao gm cc gim c, cc cn b iu hnh ca Cng ty, nhng thnh vin mt thit trong gia nh ca cc c nhn ny hoc cc cng ty lin kt vi cc c nhn ny cng c coi l cc bn lin quan.

  (Xem tip trang sau)

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  18

  4. THNG TIN B SUNG CHO CC KHON MC TRNH BY TRN BNG CN I K TON

  4.1. Tin v cc khon tng ng tin

  Ti ngy 31/12/2018

  Ti ngy 01/01/2018

  VND VND

  Tin mt 257.575.305 348.476.753

  Tin gi ngn hng khng k hn 8.751.332.162 27.461.789.212

  Cc khon tng ng tin (*) - 5.000.000.000

  Cng 9.008.907.467 32.810.265.965

  4.2. u t nm giu n ngy o hn

  u t nm gi n ngy o hn ngn hn l khon tin gi ti cc ngn hng, k hn 12 thng, li sut t 6,4%/nm n 6,8%/nm. Trong , gi tr cc khon tin gi cui nm l 9.407.583.334 VND ang c m bo cho cc khon vay ngn hng ngn hn - Xem thm mc 4.17.

  u t nm gi n ngy o hn di hn l khon u t tri phiu do Ngn hng Thng mi C phn Ngoi thng Vit Nam pht hnh ngy 01 thng 11 nm 2018 vi k hn 06 nm.

  4.3. Phi thu ngn hn ca khch hng

  Ti ngy

  31/12/2018 Ti ngy

  01/01/2018

  VND VND

  Premier Marine Canada INC. 25.882.571.884 2.249.188.700

  Blue Sea Products LLC 5.704.160.000 8.287.910.550

  Mazzetta LLC 10.186.000 11.859.631.691

  Cc khch hng khc 14.262.257.351 19.782.386.363

  Cng 45.859.175.235 42.179.117.304

  4.4. Tr trc cho ngi bn ngn hn

  Ti ngy

  31/12/2018 Ti ngy

  01/01/2018

  VND VND

  Tr trc cho ngi bn l bn lin quan - Xem thm mc 7 560.000.000 990.000.000

  Tr trc cho ngi bn:

  Cty TNHH C in Lnh RECOM 565.965.650 -

  Cng ty TNHH Anh Pht 92.250.000 3.446.478.000

  Cc ngi bn khc 819.629.034 642.283.446

  Cng 2.037.844.684 5.078.761.446

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  19

  1.5. Phi thu ngn hn khc

  Ti ngy 31/12/2018 Ti ngy 01/01/2018

  VND VND

  Gi tr D phng Gi tr D phng

  Phi thu ngi lao ng 272.397.300 - 225.174.300 -

  Li d thu tin gi 249.026.312 - 264.341.666 -

  K qu, k cc 27.000.000 - - -

  Phi thu khc 162.720.415 - 300.557.984 - Phi thu Cng ty CP Thy sn An Phc - - 4.404.740.400 (4.404.740.400)

  Cng 711.144.027 - 5.194.814.350 (4.404.740.400)

  1.6. N xu

  Ti ngy 31/12/2018 Ti ngy 01/01/2018

  VND VND

  Gi gc Gi tr c

  th thu hi Gi gc Gi tr c th

  thu hi

  Tng gi tr cc khon phi thu khch hng, tr trc ngi bn qu hn thanh ton 2.661.247.767 - 6.471.808.167 349.253.000

  Ban Tng Gim c nh gi kh nng thu hi n phi thu, tr trc ngi bn qu hn l thp v nhng khon n ny l ca cc i tng qu hn thanh ton. Nhng khon n ny c cng ty trch lp d phng n phi thu kh i y .

  Thi gian qu hn v gi tr cc khon n phi thu, tr trc ngi bn qu hn theo tng i tng c chi tit nh sau:

  Ti ngy 31/12/2018 Ti ngy 01/01/2018 VND VND

  Gi gc Gi tr c th thu hi

  Thi gian qu hn

  Gi gc Gi tr c th thu hi

  Thi gian qu hn

  Cng ty CP Thy sn An Phc - -

  Trn 3 nm 4.404.740.400 -

  Trn 3 nm

  Cng ty CP Ch bin Phng Nam 698.506.000 -

  Trn 3 nm 698.506.000 349.253.000

  T 2 n 3 nm

  Cng ty TNHH SX-DV Nguyn Qun 594.180.000 -

  Trn 3 nm - -

  Cng ty Fotouri GMHB 546.903.261 -

  Trn 3 nm 546.903.261 -

  Trn 3 nm

  Cng ty Nha Trang Seafood 238.961.792 -

  Trn 3 nm 238.961.792 -

  Trn 3 nm

  i tng khc 582.696.714 - Trn

  3 nm 582.696.714 - Trn

  3 nm

  Cng 2.661.247.767 - 6.471.808.167 349.253.000

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  20

  4.7. Hng tn kho

  Ti ngy 31/12/2018 Ti ngy 01/01/2018 VND VND

  Gi gc D phng Gi gc D phng

  Nguyn liu, vt liu 3.088.298.528 - 3.473.706.532 -

  Cng c, dng c 830.238.859 - 920.992.061 -

  Thnh phm 180.732.748.599 - 138.958.127.762 (599.718.000)

  Cng 184.651.285.986 - 143.352.826.355 (599.718.000)

  4.8. Chi ph xy dng c bn d dang

  Ti ngy

  31/12/2018 Ti ngy

  01/01/2018

  VND VND

  My nn Piston 1.210.000.000 -

  My phn c 471.973.000 -

  Sn t dn ngng Phn xng 118 - 2.327.154.380

  Khc 443.949.307 354.175.545

  Cng 2.125.922.307 2.681.329.925

  (Xem tip trang sau)

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  21

  4.9. Tng, gim ti sn c nh hu hnh

  Khon mc Nh ca, vt kin trc

  My mc, thit b

  Phng tin vn ti,

  truyn dn

  Thit b, dng c qun l

  Ti sn c nh

  hu hnh khc

  Cng

  VND VND VND VND VND VND

  Nguyn gi:

  Ti ngy 01/01/2018 40.984.545.373 81.070.204.783 6.674.436.631 86.321.990 1.745.608.522 130.561.117.299

  Mua trong nm 2.474.630.825 19.403.588.116 - - 90.720.000 21.968.938.941

  Thanh l (119.294.281) (680.937.994) - - - (800.232.275)

  Phn loi li - (147.256.990) (70.365.818) - 217.622.808 -

  Ti ngy 31/12/2018 43.339.881.917 99.645.597.915 6.604.070.813 86.321.990 2.053.951.330 151.729.823.965

  Gi tr hao mn ly k:

  Ti ngy 01/01/2018 18.880.318.754 63.296.236.120 5.160.834.668 86.321.990 993.693.378 88.417.404.910

  Khu hao trong nm 1.720.382.054 4.311.752.848 260.975.614 - 131.050.121 6.424.160.637

  Thanh l (81.186.385) (671.038.033) - - - (752.224.418)

  Phn loi li - (128.768.779) (45.146.458) - 173.915.237 -

  Ti ngy 31/12/2018 20.519.514.423 66.808.182.156 5.376.663.824 86.321.990 1.298.658.736 94.089.341.129

  Gi tr cn li:

  Ti ngy 01/01/2018 22.104.226.619 17.773.968.663 1.513.601.963 - 751.915.144 42.143.712.389

  Ti ngy 31/12/2018 22.820.367.494 32.837.415.759 1.227.406.989 - 755.292.594 57.640.482.836

  Ton b ti sn c nh hu hnh dng th chp, cm c, m bo cho cc khon vay - Xem thm mc 4.17.

  Nguyn gi ca TSC hu hnh cui nm khu hao ht nhng vn cn s dng l 34.709.614.699 VND.

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  22

  4.10. Tng, gim ti sn c nh v hnh

  Khon mc Quyn s dng t

  Phn mm k ton

  Cng

  VND VND VND

  Nguyn gi:

  Ti ngy 01/01/2018 1.495.517.562 122.552.000 1.618.069.562

  Ti ngy 31/12/2018 1.495.517.562 122.552.000 1.618.069.562

  Gi tr hao mn ly k:

  Ti ngy 01/01/2018 15.177.999 122.552.000 137.729.999

  Khu hao trong nm 7.918.956 - 7.918.956

  Ti ngy 31/12/2018 23.096.955 122.552.000 145.648.955

  Gi tr cn li:

  Ti ngy 01/01/2018 1.480.339.563 - 1.480.339.563

  Ti ngy 31/12/2018 1.472.420.607 - 1.472.420.607

  Nguyn gi ca TSC v hnh cui nm khu hao ht nhng vn cn s dng l 122.552.000 VND.

  4.11. Chi ph tr trc

  Ti ngy

  31/12/2018 Ti ngy

  01/01/2018

  VND VND

  Ngn hn:

  Cng c dng c 293.455.233 178.065.609

  Cc khon khc 283.903.219 412.949.707

  Cng 577.358.452 591.015.316

  Di hn:

  Cng c dng c 863.529.314 698.006.497

  Chi ph sa cha ti sn 1.321.607.637 1.051.089.524

  Cc khon khc 608.854.114 817.878.502

  Cng 2.793.991.065 2.566.974.523

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  23

  4.12. Phi tr ngi bn ngn hn

  Ti ngy 31/12/2018 Ti ngy 01/01/2018

  VND VND

  Gi tr S c kh nng

  tr n Gi tr S c kh nng

  tr n

  DNTN Thy Sn Ngc Phc 2.711.588.456 2.711.588.456 - -

  DNTN Minh Bi 1.497.178.900 1.497.178.900 628.104.600 628.104.600

  Cng ty TNHH Lotte - Sea Logistics 1.054.079.372 1.054.079.372 1.214.023.769 1.214.023.769

  DNTN Thy Sn Ngc Nguyn - - 2.491.156.920 2.491.156.920

  Phi tr cho cc i tng khc 12.833.080.181 12.833.080.181 7.486.843.990 7.486.843.990

  Cng 18.095.926.909 18.095.926.909 11.820.129.279 11.820.129.279

  4.13. Thu v cc khon phi thu, phi np Nh nc

  Ti ngy 31/12/2018

  S pht sinh

  S khu tr

  S c hon

  Ti ngy 01/01/2018

  VND VND VND VND VND

  Thu gi tr gia tng c khu tr 5.397.909.883 8.767.766.435 (1.320.648.748) (4.329.144.779) 2.279.936.975

  Ti ngy

  31/12/2018 Trong nm Ti ngy

  01/01/2018

  VND VND VND

  Phi np Phi np np Phi thu Phi np

  Thu thu nhp doanh nghip 755.755.336 1.793.367.832 (1.000.000.000) 37.612.496 -

  Thu thu nhp c nhn 39.288.414 282.149.089 (276.088.303) - 33.227.628

  Thu ti nguyn 24.622.656 126.233.194 (124.569.550) - 22.959.012

  Thu nh t v tin thu t - 472.288.980 (472.288.980) - -

  Cc loi thu khc - 4.402.680 (4.402.680) - -

  Cng 819.666.406 2.678.441.775 (1.877.349.513) 37.612.496 56.186.640

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  24

  4.14. Phi tr ngi lao ng

  L tin lng cn phi tr cho ngi lao ng.

  4.15. Chi ph phi tr ngn hn

  Ti ngy

  31/12/2018 Ti ngy

  01/01/2018

  VND VND

  Cc tu phi tr 710.282.170 1.179.188.365

  Tin thu kho 48.745.192 -

  Chi ph hoa hng 80.582.927 -

  Chi ph phi tr khc 486.081.712 423.469.066

  Cng 1.325.692.001 1.602.657.431

  4.16. Phi tr ngn hn khc

  Ti ngy

  31/12/2018 Ti ngy

  01/01/2018

  VND VND

  Phi tr tin gi h ca Seaprimexco,USA.INC - 1.393.614.000

  Phi tr khc tin thu t hot ng xe ti 58.965.127 27.924.498

  Nhn k qu, k cc 363.000.000 363.000.000

  Cc khon phi tr, phi np khc 933.900.627 994.218.189

  Cng 1.355.865.754 2.778.756.687

  (Xem tip trang sau)

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  25

  4.17. Vay v n thu ti chnh

  Cc khon vay ngn hn c chi tit nh sau:

  Ti ngy 31/12/2018 Trong nm Ti ngy 01/01/2018

  VND VND VND

  Gi tr S c kh nng

  tr n Tng Gim Gi tr S c kh nng

  tr n

  Vay ngn hng bng VND 177.924.629.196 177.924.629.196 520.068.865.386 (501.321.318.605) 159.177.082.415 159.177.082.415 Vay c nhn bng VND 100.000.000 100.000.000 3.200.000.000 (5.950.000.000) 2.850.000.000 2.850.000.000 Vay ngn hng bng USD 6.655.063.270 6.655.063.270 78.136.762.240 (87.804.823.970) 16.323.125.000 16.323.125.000

  Cng 184.679.692.466 184.679.692.466 601.405.627.626 (595.076.142.575) 178.350.207.415 178.350.207.415

  Vay ngn hng l cc khon vay c thi hn t 06 thng n 12 thng, li sut theo tng thi im vay. Cc khon vay ny c bo m bng cc khon tin gi k hn v ti sn c nh hu hnh ca Cng ty - Xem thm mc 4.2, 4.9.

  Vay ngn hn c nhn l cc khon vay c thi hn 03 thng, li sut 8%/nm.

  (Xem tip trang sau)

 • CNG TY C PHN THY SN C MAU

  a ch: S 8, ng Cao Thng, Phng 8, Thnh ph C Mau, Tnh C Mau, Vit Nam

  THUYT MINH BO CO TI CHNH (TIP THEO)

  26

  4.18. Vn ch s hu

  4.18.1. Bng i chiu bin ng ca vn ch s hu

  Cc khon mc thuc vn ch s hu

  Vn gp ca ch s hu

  Thng d vn c phn

  C phiu qu Li nhun sau thu

  cha phn phi

  Cng

  VND VND VND VND VND

  Ti ngy 01/01/2017 97.485.790.000 4.569.156.929 (18.676.666.000) 3.523.685.700 86.901.966.629

  Li trong nm trc - - - 469.523.837 469.523.837

  Trch lp qu khen thng phc li - - - (420.761.588) (420.761.588)

  Trch qu khen thng Ban iu hnh - - - (96.000.000) (96.000.000)

  Ti ngy 01/01/2018 97.485.790.000 4.569.156.929 (18.676.666.000) 3.476.447.949 86.854.728.878

  Li trong nm nay - - - 24.115.355.781 24.115.355.781

  Trch lp qu khen thng phc li - - - (270.000.000) (270.000.000)

  Trch qu khen thng Ban iu hnh - - - (96.000.000) (96.000.000)

  Ti ngy 31/12/2018 97.485.790.000 4.569.156.929 (18.676.666.000) 27.225.803.730 110.604.084.659

  (Xem tip trang sau)

 • 3

  4.18.2. C phiu

  Ti ngy

  31/12/2018 Ti ngy

  01/01/2018

  S lng c phiu ph thng ng k pht hnh 9.748.579 9.748.579

  S lng c phiu ph thng bn ra cng chng 9.748.579 9.748.579

  S lng c phiu ph thng c mua li (c phiu qu) 602.852 602.852

  S lng c phiu ph thng ang lu hnh 9.145.727 9.145.727

  Mnh gi c phn ang lu hnh: 10.000 VND/c phn.

  4.18.3. Li c bn trn c phiu v li suy gim trn c phiu

  Nm 2018 Nm 2017

  Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip 24.115.355.781 469.523.837

  Trch qu khen thng phc li - (366.000.000)

  Li nhun tnh li c bn/suy gim trn c phiu 24.115.355.781 103.523.837 S lng bnh qun gia quyn ca c phiu ph thng ang lu hnh trong nm 9.145.727 9.145.727

  Li c bn trn c phiu (EPS) v li suy gim trn c phiu 2.637 11

  n ngy 31/12/2018, i hi c ng cha quyt nh t l trch qu khen thng phc li. Nu Cng ty trch qu khen thng, phc li t li nhun thun thuc v c ng ph thng th li c bn trn c phiu v li suy gim trn c phiu s gim i tng ng.

  4.19. Cc khon mc ngoi Bng cn i k ton

  Ti ngy 31/12/2018

  Ti ngy 01/01/2018

  Ngoi t cc loi:

  USD 352.945,53 1.058.960,99

  (Xem tip trang sau)

 • 4

  5. THNG TIN B SUNG CHO CC KHON MC TRNH BY TRN BO CO KT QU KINH DOANH

  5.1. Doanh thu bn hng

  Nm 2018 Nm 2017

  VND VND

  Doanh thu xut khu 534.383.319.484 600.952.179.542

  Doanh thu tiu th ni a 39.625.195.765 27.980.695.182

  Doanh thu bn vt t, ph liu 1.118.980.298 1.541.390.496

  Cc khon gim tr doanh thu (145.080.000) (4.103.272.038)

  Cng 574.982.415.547 626.370.993.182

  Trong , doanh thu i vi bn lin quan - Xem thm mc 7 571.632.000 589.250.000

  5.2. Gi vn hng bn

  Nm 2018 Nm 2017

  VND VND

  Gi vn ca thnh phm bn 497.161.491.758 558.742.194.595

  Gi vn ca hng ha bn 622.319.081 628.202.665

  Cng 497.783.810.839 559.370.397.260

  5.3. Doanh thu hot ng ti chnh

  Nm 2018 Nm 2017

  VND VND

  Li tin gi 694.450.730 336.973.614

  Li thu t u t hot ng xe ti 170.527.005 267.320.514

  Li chnh lch t gi 2.180.005.246 838.255.543 Li, l chnh lch t gi hi oi do nh gi li cc khon mc tin t c gc ngoi t - 87.455.424

  Cng 3.044.982.981 1.530.005.095

  5.4. Chi ph ti chnh

  Nm 2018 Nm 2017

  VND VND

  Li tin vay 9.266.835.444 11.026.403.647

  L do thanh l cc khon u t 6.396.348.000 18.000.000.000

  L chnh lch t gi 540.978.365 314.823.938 L chnh lch t gi hi oi do nh gi li cc khon mc tin t c gc ngoi t 34.238.019 -

  Cng 16.238.399.828 29.341.227.585

 • 5

  5.5. Chi ph bn hng

  Nm 2018 Nm 2017

  VND VND

  Chi ph vt liu, bao b 130.112.500 211.995.105

  Chi ph cc tu, vn chuyn, bc xp 12.715.973.885 14.048.594.851

  Chi ph hng mu cho khch hng 96.109.325 86.088.966

  Chi ph ngn hng 1.229.807.118 1.587.329.533

  Chi ph xut hng 814.027.243 745.010.040

  Chi ph hoa hng 2.073.805.304 1.037.560.738

  Chi ph xc tin thng mi 1.616.294.284 1.628.650.894

  Chi ph bng tin khc 7.950.599.488 9.111.282.814

  Chi ph thu kho 3.041.312.158 5.335.291.712

  Chi ph khc 4.909.287.330 3.775.991.102

  Cng 26.626.729.147 28.456.512.941

  5.6. Chi ph qun l doanh nghip

  Nm 2018 Nm 2017

  VND VND

  Chi ph nhn vin qun l 7.095.841.191 6.227.237.569

  Chi ph dng vn phng 102.472.095 142.320.331

  Chi ph khu hao ti sn c nh 409.131.856 381.537.907

  Thu, ph v l ph 596.900.947 372.896.000

  Chi ph d phng n phi thu kh i 943.433.000 559.162.728

  Chi ph dch v mua ngoi 472.120.898 441.099.518

  Chi ph bng tin khc 2.568.381.765 2.878.818.742

  Cng 12.188.281.752 11.003.072.795

  5.7. Thu nhp khc

  Nm 2018 Nm 2017

  VND VND

  Thu nhp t cho thu 441.981.838 319.272.746

  Thu nhp do x l hng tha sau kim k 118.887.875 455.890.362

  Thu nhp do x l cng n phi tr - 600.000.000

  Thu nhp khc 856.512.344 534.193.201

  Cng 1.417.382.057 1.909.356.309

 • 6

  5.8. Chi ph sn xut kinh doanh theo yu t

  Nm 2018 Nm 2017

  VND VND

  Chi ph nguyn liu, vt liu 467.921.622.732 488.806.933.859

  Chi ph nhn cng 63.114.131.061 57.793.328.974

  Chi ph khu hao ti sn c nh 6.410.217.381 5.682.880.165

  Chi ph d phng 343.715.000 1.158.880.728

  Chi ph dch v mua ngoi 18.167.831.743 16.908.122.908

  Chi ph khc bng tin 22.442.520.984 25.004.501.300

  Cng 578.400.038.901 595.354.647.934

  5.9. Chi ph thu thu nhp doanh nghip hin hnh

  Chi ph thu TNDN tnh trn thu nhp chu thu nm hin hnh c xc nh nh sau:

  Nm 2018 Nm 2017

  VND VND

  Li nhun k ton trc thu trong nm 25.908.723.613 511.911.319

  Cng: Cc khon iu chnh tng 7.134.047.967 527.136.062

  Tr: Cc khon iu chnh gim (69.520.982) (218.061.868)

  Tr: Thu nhp min thu (17.172.127.885) (8.087.932.664)

  Thu nhp tnh thu t hot ng kinh doanh 15.801.122.713 (7.266.947.151)

  Thu nhp tnh thu theo thu sut thu TNDN 20% 2.132.555.603 (7.690.821.971)

  Thu nhp tnh thu theo thu sut thu TNDN 10% 13.668.567.110 423.874.820

  Chi ph thu TNDN tnh theo thu sut thu TNDN 20% 426.511.121 -

  Chi ph thu TNDN tnh theo thu sut thu TNDN 10% 1.366.856.711 42.387.482

  Chi ph thu TNDN tnh trn thu nhp chu thu nm hin hnh 1.793.367.832 42.387.482

  Cc khon iu chnh tng/gim thu nhp chu thu ch yu l cc khon mc theo qui nh ca Lut thu TNDN khng c xem l chi ph, thu nhp khi tnh thu TNDN.

  6. THNG TIN B SUNG CHO CC KHON MC TRNH BY TRN BO CO LU CHUYN TIN T

  6.1. S tin i vay thc thu trong nm

  Nm 2018 Nm 2017

  VND VND

  Tin thu t i vay theo kh c thng thng 601.119.694.020 877.212.871.357

  6.2. S tin thc tr gc vay trong nm

  Nm 2018 Nm 2017

  VND VND

  Tin tr n gc vay theo kh c thng thng (594.773.227.317) (854.962.497.000)

 • 7

  7. THNG TIN V CC BN LIN QUAN

  Danh sch cc bn lin quan Mi quan h

  1. Seaprimexco,USA.INC Cng ty con

  2. Cng ty TNHH Thc phm Xut khu Hai Thanh Cng ty c cng nhn s qun l ch cht

  3. Cng ty TNHH MTV Thit K - Gim St - Xy dng Hng Long

  Cng ty c cng nhn s qun l ch cht

  4. Cng ty TNHH in lnh Si Gn Cng ty c cng nhn s qun l ch cht

  5. Thnh vin Hi ng qun tr v Ban Tng Gim c Nhn s qun l ch cht

  Ti ngy lp bng cn i k ton, s d phi thu (phi tr) vi cc bn lin quan nh sau:

  Ti ngy

  31/12/2018 Ti ngy

  01/01/2018

  VND VND

  Phi thu:

  Cng ty TNHH MTV Thit K - Gim St - Xy dng Hng Long - Xem thm mc 4.4 560.000.000 990.000.000

  Trong nm, Cng ty c cc giao dch ch yu vi cc bn lin quan nh sau:

  Nm 2018 Nm 2017

  VND VND

  Bn hng:

  Cng ty TNHH Thc phm Xut khu Hai Thanh - Xem thm mc 5.1 571.632.000 589.250.000

  Mua hng ha, my mc, thit b:

  Cng ty TNHH MTV Thit K - Gim St - Xy dng Hng Long 1.228.259.091 1.718.098.000

  Cng ty TNHH in lnh Si Gn 159.686.000 16.500.000

  Cng 1.387.945.091 1.734.598.000

  Th lao ca Hi ng qun tr, thu nhp ca Ban Tng Gim c v cc nhn vin qun l ch cht khc c hng trong nm nh sau:

  Nm 2018 Nm 2017

  VND VND

  Th lao Hi ng qun tr 168.000.000 168.00

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended