Home >Documents >BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN … mau 20 - cam ket chat...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN … mau 20 - cam ket chat...

Date post:30-Aug-2019
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  B GIO DC V O TO

  TRNG I HC TY NGUYN

  Biu mu 20

  (Theo Thng t s 09/2009/TT-BGDT ngy 07/5/2009 ca B Gio dc v o to)

  THNG BO

  Cng khai cam kt cht lng o to ca

  c s gio dc i hc, cao ng nm hc 2016-2017

  B. CC NGNH O TO I HC

  Ngnh: Y a khoa

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: B

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha

  mn yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng

  din tch 240 m2.

  - C 17 Phng th nghim vi din tch 935m2, 1 Bnh vin Trng, 1 Bnh

  vin tnh k Lk phc v cho sinh vin thc hnh, thc tp; Th vin vi s u

  sch phc v cho sinh vin l 479 cun;

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot

  ng ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 126 ngi, giang dy mn chuyn

  ngnh l 81 ngi trong : 07 tin s, 40 thc s, BSCK I, 34 c nhn v 45 giang

  vin cua cc khoa giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV Cc hot ng - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

 • 2

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s

  thc hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - Phai c phm cht o c tt, thc ngh nghip, trch nhim cng dn cao

  trong qu trnh lm vic.

  - Tn ty vi s nghip chm sc, bao v v nng cao sc khe nhn dn, ht

  lng phc v ngi bnh.

  - Tn trng v chn thnh hp tc vi ng nghip. Bit gi gn v pht huy

  truyn thng tt p cua ngnh.

  - Lun khim tn, t hc vn ln.

  - Coi trng vic kt hp y hc hin i v y hc c truyn.

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Yu cu kin thc:

  + Kin thc chung:

  o to Bc s a khoa c y c, c kin thc khoa hc c ban, kin thc y

  hc c s vng chc, kin thc c ban v y hc lm sng v cng ng, kt hp c

  y hc hin i vi y hc c truyn dn tc, c kha nng t hc vn ln, p ng nhu

  cu chm sc v bao v sc kho nhn dn.

  + Kin thc chuyn ngnh:

  Trnh by v p dng c nhng quy lut c ban v:

  - Cu to, hot ng v chc nng cua c th con ngi trong trng thi bnh

  thng v bnh l.

  - S tc ng qua li gia mi trng sng v sc khe con ngi, cc bin

  php duy tr v cai thin iu kin sng bao v v nng cao sc khe.

  Nhng nguyn tc c ban v chn on v d phng.

  Lut php, chnh sch cua Nh nc v cng tc chm sc bao v v nng cao

  sc khe nhn dn.

  Phng php lun khoa hc trong cng tc d phng, cha bnh v nghin cu

  khoa hc.

  * Yu cu v k nng:

  + K nng cng:

  - Khm v cha bnh

  Chn on v x tr mt s bnh ni khoa thng gp.

  X tr mt s cp cu thng gp trong ni khoa ti tuyn y t c s.

  Chn on v x tr ban u mt s cp cu thng gp trong ngoi

  khoa, chuyn bnh nhn n c s iu tri thch hp v thc hin cc k thut tiu

  phu.

  Chn on inh hng mt s bnh chuyn khoa v chuyn n cc c

  s iu tri thch hp.

  Thc hin mt s k thut n gian trong chm sc bao v b m tr em,

  sc khe sinh san, k hoch ha gia nh v thng.

  Thc hin mt s xet nghim n gian phc v cho chn on bc u.

 • 3

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  Ch inh & nhn inh kt qua mt s xet nghim c ban phc v cho

  chn on.

  S dng mt s bi thuc y hc c truyn n gian, cha bnh khng

  dung thuc, d phng v phc hi chc nng mt s bnh thng gp.

  - iu tr v hng dn chm sc bnh nhn ti nh, cng ng.

  iu tri, theo di v hng dn chm sc bnh nhn ngoi tr ti cng

  ng sau khi ra vin hoc theo ch inh cua cc chuyn khoa.

  Theo di, iu tri tip tc, hng dn chm sc v quan l cc trng

  hp bnh mn tnh ti cng ng.

  Theo di, hng dn chm sc ph n c thai, tr s sinh v san ph sau

  .

  Hng dn ch dinh dng trong iu tri mt s bnh nh cao huyt

  p, i tho ng, bnh thn mn tnh, suy dinh dng...

  - Phng bnh v gio dc sc khe.

  Tham gia ch o thc hin cng tc d phng v cc chng trnh sc

  khe ti ia phng, cc chng trnh y t quc gia.

  Pht hin sm v bo co cc du hiu cua dich.

  Tham gia iu tra v x l dich bnh theo quy trnh bao vy v dp dich

  bnh.

  Tham gia cng tc truyn thng gio dc sc khe cho ngi dn.

  Tham gia phng chng suy dinh dng, tng cng v sinh an ton thc

  phm hng dn ch n cho mt s i tng c bit nh ph n c thai, ph n

  nui con, tr thiu sa m, ngi cao tui.

  Hng dn ch lm vic, ngh ngi, liu php vn ng d phng

  bnh tt.

  Hng dn, gio dc ngi dn xa b nhng tp qun c hi n sc

  khe.

  - T chc v qun l cc hot ng chm sc sc khe ti cng ng.

  Tham mu vi chnh quyn v nhng vn sc khe cua ia phng.

  Lp k hoch lm vic cho nhm cng tc y t.

  Lp v tham gia t chc thc hin k hoch giai quyt cc vn sc

  khe u tin ti ia phng.

  Thc hin cc biu mu thng k v bo co cng tc chm sc sc khe

  ia phng.

  Tham gia iu tra, theo di tnh hnh sc khe, bnh tt v cc nguy c

  mc bnh ia phng

  Tham gia gim st v nh gi cng tc chm sc sc khe ia

  phng.

  Lp k hoch hp tc vi cc ban ngnh cua i phng thc hin

  lng ghep cng tc chm sc sc khe.

  + K nng mm:

 • 4

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  Thc hin tt k nng giao tip c ban, k nng giao tip vi ngi bnh

  v thn nhn ngi bnh, K nng giao tip thy thuc vi cng ng, k nng giao

  tip vi ng nghip, k nng lm vic nhm.

  T trau di k nng ngh nghip thch ng vi nhim v chm sc

  sc khe cua ia phng.

  Hp tc v h tr v chuyn mn vi cc ng nghip v vi cc nhn

  vin y t cng ng.

  Tin hc trnh B

  C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung tham chiu

  Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  Sau khi tt nghip, cc Bc s c kha nng cng tc ti cc c s Y t v mt s

  ban ngnh c nhu cu s dng Bc s a khoa cc tuyn Trung ng, Tnh, Huyn,

  cng ng v cc c s o to cn b y t.

  Ngnh: iu dng

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: B

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha

  mn yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng

  din tch 240 m2.

  - C 17 Phng th nghim vi din tch 935m2, 1 Bnh vin Trng, 1 Bnh

  vin tnh k Lk phc v cho sinh vin thc hnh, thc tp; Th vin vi s u

  sch phc v cho sinh vin l 265;

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot

  ng ngoi kha cua sinh vin.

 • 5

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 73 ngi, giang dy mn chuyn

  ngnh l 38 ngi trong : 03 tin s, 25 thc s, BSCK I, 10 c nhn v 35 giang

  vin cua cc khoa giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s

  thc hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - Tn ty vi s nghip chm sc, bao v v nng cao sc khe nhn dn ht

  lng phc v ngi bnh.

  - Tn trng v chn thanh hp tc vi ng nghip, gi gn v pht huy truyn

  thng tt p cua ngnh.

  - Khim tn hc tp vn ln.

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Yu cu v kin thc:

  Kin thc chung: o to c nhn iu dng c kin thc khoa hc c ban vng; c kin thc

  chuyn mn, nghip v trnh i hc thc hin chm sc, nui dng, phng

  bnh, phc hi sc khe nhn dn, c kha nng t chc v quan l cc hot ng

  iu dng, nghin cu khoa hc v t hc vn ln.

  Kin thc chuyn ngnh: + Trnh by v p dng c nhng quy lut c ban v:

  Cu to, hot ng v chc nng cua c th con ngi trong trng thi

  bnh thng v bnh l.

  S tc ng qua li gia mi trng sng v sc khe con ngi, cc

  bin php duy tr v cai thin iu kin sng bao v v nng cao sc khe.

  Nhng nguyn tc c ban v chm sc, chn on iu dng, phng

  bnh.

  Lut php, chnh sch cua nh nc v cng tc chm sc, bao v v

  nng cao sc khe cua nhn dn.

  Phng php lun khoa hc trong cng tc chm sc, phng bnh, cha

  bnh v nghin cu khoa hc.

  * Yu cu v k nng:

  - K nng cng:

  + Thc hnh chm sc v gio dc sc khe: n tip, gio dc v t vn cho bnh nhn, nhn dn n c s y t

  khm, cha bnh hoc t vn ti cng ng.

  Xy dng v t chc thc hin qui trnh iu dng.

  Theo di v pht hin nhng din bin cua bnh, ghi chep y u vo

  phiu theo di v trao i vi bc s iu tri.

  Thc hin cp cu ban u v tham gia cp cu ngi bnh.

  Thc hin v t chc thc hin y lnh cua thy thuc, h tr bc s tin

  hnh cc thu thut iu tri, phi hp vi bc s chm sc v nng cao sc khe

 • 6

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  ngi bnh.

  Thc hin c y u v thnh tho cc k thut chm sc iu dng.

  p dng y hc c truyn trong cng tc chm sc, phng v cha bnh.

  Chm sc bnh nhn giai on cui, thc hin tt ch t vong.

  Tham gia chm sc sc khe ban u cho cng ng trong phm vi c

  phn cng.

  Tham gia pht hin sm cc bnh dich ti ia phng v xut cc

  bin php phi hp nhm phng chng dich.

  Phi hp thc hin tt cng tc chm sc sc khe ban u, k hoch

  ha gi nh, nng cao sc khe cng ng v bao v mi trng sc khe.

  + Qun l iu dng: Lm tt cng tc quan l ngnh, tham gia t chc v o to cn b iu

  dng v cc nhn vin y t.

  Quan l bung bnh , bnh nhn, phng khm ni lm vic.

  Quan l trang thit bi, thuc, h s bnh n v cc ti san khc.

  Quan l cng tc hnh chnh ti khoa phng, vin, bnh vin.

  Quan l, iu hnh v s dng nhn lc chm sc, phc v ngi

  bnh.

  iu hnh, gim st cc hot ng iu dng v thc hin cc ch

  cua n vi.

  - K nng mm: Thc hin tt k nng giao tip c ban, k nng giao tip vi ngi bnh

  v thn nhn ngi bnh, K nng giao tip thy thuc vi cng ng, k nng giao

  tip vi ng nghip, k nng lm vic nhm.

  T trau di k nng ngh nghip thch ng vi nhim v chm sc

  sc khe cua ia phng.

  Hp tc v h tr v chuyn mn vi cc ng nghip v vi cc nhn

  vin y t cng ng.

  Tham gia nghin cu v iu dng v cc NCKH khc trong phm vi

  c th.

  Tin hc trnh B.

  C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung tham chiu

  Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  Sau khi tt nghip, cc c nhn iu dng c kha nng cng tc ti cc c s

  Y t cc tuyn Trung ng, Tnh, Huyn, cng ng v cc c s o to cn b y

  t.

  Ngnh: Bo v thc vt

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: B

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

 • 7

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha

  mn yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng

  din tch 240 m2.

  - C 19 Phng th nghim vi din tch 8240m2, 1 tri thc hnh din tch

  4000m2 phc v cho sinh vin thc hnh; Th vin vi s u sch phc v cho sinh

  vin l 251 cun;

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot

  ng ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 86 ngi, giang dy mn chuyn

  ngnh l giang vin cua l 38 ngi trong : 07 tin s, 21 thc s, 10 k s. v 48

  giang vin cua cc khoa giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s

  thc hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - Yu nc, yu chu ngha x hi, yu ngh, lp trng t tng vng vng,

  c ch lp thn, lp nghip vi t duy nng ng v sng to;

  - C tinh thn trch nhim vi cng vic, thc t chc k lut tt, sc kho

  tt, trung thc trong chuyn mn. C tinh thn hc tp nng cao trnh ;

  - C thi lm vic nghim tc, nhit tnh trong cc c s o to, nghin

  cu, san xut trong v ngoi nc. Sn sng nhn nhim v c giao;

  - C thc cng ng v tc phong cng nghip, hp tc v sn sng chia s

  vi ng nghip v cc bn lin quan.

  - C thc am bao an ton mi trng sng v sc khe cng ng.

  VI Mc tiu kin

  thc, k nng,

  * Kin thc

  - C kin thc v dich hi cy trng, qui lut pht sinh, pht trin cua cc loi

  dich hi

 • 8

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  trnh ngoi

  ng t c

  - C kin thc v chn on v xut bin php phng v quan l dich hi

  hiu qua, giam chi ph v bao v sc khe cng ng, hiu c kin thc v kim

  dich thc vt.

  - C kin thc v nng dc, nm vng cc bin php IPM (Integrated Pest

  Management), ICM (Integrated Crop Management) v GAP (Good Agriculture

  practices) xy dng mt nn nng nghip bn vng;

  - C kha nng nghin cu v vn dng bin php sinh hc trong quan l dich

  hi cy trng, tip cn cng ngh sinh hc trong phng tr dich hi;

  - C kin thc c ban v khoa hc cy trng, bit la chn c cu cy trng

  phu hp vi iu kin Ty Nguyn.

  - C hiu bit v cc vn x hi v s dng kin thc bao v thc vt trong

  pht trin nng nghip, nng thn;

  * K nng cng

  - Sinh vin c k nng v iu tra pht hin, gim inh cc loi dich hi ph bin

  trn cc loi cy trng v xy dng cc quy trnh phng tr dich hi t hiu qua kinh

  t, an ton vi mi trng v x hi;

  - C k nng s dng cc trang thit bi, my mc chuyn dung trong lnh vc

  gim inh v nghin cu bao v thc vt.

  - C kha nng am nhim cng tc quan l, chuyn giao tin b k thut trong

  lnh vc bao v thc vt vo san xut nng nghip.

  - C kha nng tham gia nghin cu v vit bo co khoa hc.

  - C k nng lp v trin khai k hoch san xut kinh doanh v dich v thuc

  lnh vc bao v thc vt.

  * K nng mm

  - C k nng lm vic c lp, lm vic theo nhm;

  - C k nng giao tip, hp tc v lm vic vi cng ng;

  - C k nng truyn thng, din t v truyn tai cc ni dung chuyn mn trong

  lnh vc Bao v thc vt;

  - C k nng thu thp phn tch thng tin trong lnh vc bao v thc vt quan

  l h thng nng nghip bn vng

  - C k nng s dng thit bi trong chuyn giao khoa hc k thut bao v thc

  vt.

  * Ngoi ng: C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung

  tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  - Chuyn vin cho cc c quan nh nc: chi cc, trm v trung tm bao v thc

  vt/khuyn nng;

  - Chuyn vin bao v thc vt ti cc c s san xut nng nghip, cc c s san

  xut v phn phi thuc bao v thc vt;

  - Lm cng tc giang dy chuyn ngnh Bao v thc vt ti cc trng i hc,

  Cao ng v Trung cp; Lm cng tc nghin cu ti cc Vin, trung tm nghin cu;

  - T to lp cng vic san xut v dich v v vt t nng nghip v BVTV.

  Ngnh: Khoa hc cy trng

  STT Ni dung H o to chnh quy

 • 9

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: B

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha

  mn yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng

  din tch 240 m2.

  - C 19 Phng th nghim vi din tch 8240m2, 1 tri thc hnh din tch

  4000m2 phc v cho sinh vin thc hnh; Th vin vi s u sch phc v cho sinh

  vin l 266.

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot

  ng ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 77 ngi, giang dy mn chuyn

  ngnh l 30 ngi trong : 01 ph gio s, 10 tin s, 14 thc s, 05 k s v 37

  giang vin cua cc khoa giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s

  thc hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - Yu nc, yu chu ngha x hi, yu ngh, lp trng t tng vng vng,

  c ch lp thn, lp nghip vi t duy nng ng v sng to

  -Tinh thn trch nhim cao vi cng vic, thc t chc k lut tt, sc kho

  tt, trung thc trong chuyn mn. C tinh thn hc tp nng cao trnh

  - Thi lm vic nghim tc, nhit tnh trong cc c s o to, nghin cu,

  san xut trong v ngoi nc. Sn sng nhn nhim v c giao

  - C thc cng ng v tc phong cng nghip, sn sng hp tc, chia s vi

  ng nghip v cc bn lin quan

  VI Mc tiu kin

  thc, k nng,

  * Kin thc:

  - C kin thc v sinh hc, sinh thi, mi trng, ti nguyn nng nghip

 • 10

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  trnh ngoi

  ng t c

  - C kin thc c ban v c im sinh hc, yu cu sinh thi, chn loi cy

  trng, k thut chn to ging, trng, chm sc cc loi cy trng phu hp vi iu

  kin sinh thi tng vung

  - C kin thc v thu hoch, bao quan, ch bin san phm cy cng nghip,

  cy lng thc, cy thc phm, cy n tri

  - C kin thc v lut, chnh sch, kinh t, thi trng v pht trin nng

  nghip-nng thn bn vng

  * K nng:

  - Thc hnh thnh tho cc thao tc k thut c ban v chn to ging, nhn

  ging, trng, chm sc, thu hoch, bao quan san phm cc loi cy trng nng

  nghip.

  - Quan l, s dng cc ti nguyn nng nghip bn vng phu hp vi tng

  vung sinh thi v bao v mi trng

  - C kha chuyn giao tin b khoa hc, k thut vo san xut nng nghip

  - Lm vic c lp, sng to, lm vic theo nhm, quan l nhm giai quyt

  nhng vn v nghin cu, san xut cc loi cy trng nng sut cao, cht lng tt

  v an ton u sc cnh tranh trn thi trng trong nc v th gii.

  - C kha nng ng dng cng ngh thng tin, ngoi ng trong cng tc chuyn

  mn

  * Ngoi ng: C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung

  tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  C kha nng lm vic ti cc c quan quan l Nh nc, c s san xut kinh

  doanh, trung tm nghin cu v o to trong lnh vc nng lm nghip

  Ngnh: Lm sinh

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: B

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha

  mn yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

 • 11

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng

  din tch 240 m2.

  - C 19 Phng th nghim vi din tch 8240m2, 1 tri thc hnh din tch

  4000m2 phc v cho sinh vin thc hnh; Th vin vi s u sch phc v cho sinh

  vin l 365.

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot

  ng ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 79 ngi, giang dy mn chuyn

  ngnh l 41 ngi trong : 01 ph gio s, 11 tin s, 22 thc s, 7 k s v 38

  giang vin cua cc khoa giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s

  thc hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - C lng yu nc, yu chu ngha x hi, hiu bit chnh tri

  - ng x ng trong s dng ti nguyn rng bn vng

  - Nhn thc v gi tri cua vn rng t nhin cn li hng n s dng bn

  vng

  - Trch nhim, tc phong ngh nghip, thi phc v:

  - Chp nhn lm vic vung rng ni su, xa, cc iu kin kh khn

  - Hc hi, giao tip, tip cn cng ng; hp tc v sn sng chia s vi ng

  nghip v cc bn lin quan.

  - C thi lm vic nghim tc, trung thc trong chuyn mn, thc t chc

  k lut tt

  - C thc cng ng v tc phong cng nghip

  -nPht hin vn trong thc tin giai quyt, nghin cu v ti liu ha cc

  kt qua nghin cu.

 • 12

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Kin thc:

  - C kin thc v quan l TNR bn vng: Chng ch rng

  - C kin thc v sinh thi, mi trng rng v h sinh thi rng Rng mi

  trng

  - C kin thc ban ia, x hi, nhn vn cua cc cng ng sng gn rng

  - C kin thc v chnh sch, lut lm nghip, kinh t thi trng.

  - C kin thc h thng v k thut lm nghip: Trng rng, chm sc, quan l,

  iu tra,

  - C kin thc v a dng sinh hc

  - C kin thc v truyn thng trong pht trin lm nghip bn vng.

  * K nng:

  - S dng cc dng c, trang thit bi phc v ngnh lm nghip: Trng rng,

  iu tra,

  - Giao tip, thc y cng ng, x l cc tnh hung xay ra

  - Ngoi ng: c c ti liu chuyn mn

  - Tin hc: X l thng k v quan l d liu v ti nguyn v quan l rng,

  - Vin thm: c anh vin thm lin quan n rng

  + Xy dng cc k hoch, d n lm nghip

  + T chc thc hin cc hot ng san xut lm nghip v chuyn giao cng

  ngh

  + C kha nng giao tip, thc y trong cc hot ng san xut lm nghip v

  chuyn giao cng ngh vi cc bn lin quan

  + C kha nng lm vic theo nhm, quan l nhm giai quyt nhng vn v

  nghin cu, san xut.

  * Ngoi ng: C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung

  tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  - Cc c quan quan l nh nc v lm nghip

  - Doanh nghip t nhn, quc doanh lm nghip

  - T lp trang tri, doanh nghip lm nghip

  - Cc chng trnh, d n lm nghip

  - Cc c quan c s dng chuyn mn v lm nghip: Cng an, ngn hng, cy

  xanh thi

  - C quan nghin cu v o to v lm nghip

 • 13

  Ngnh: Qun l ti nguyn rng

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: B

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha

  mn yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng

  din tch 240 m2.

  - C 19 Phng th nghim vi din tch 8240m2, 1 tri thc hnh din tch

  4000m2 phc v cho sinh vin thc hnh; Th vin vi s u sch phc v cho sinh

  vin l 215.

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot

  ng ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 77 ngi, giang dy mn chuyn

  ngnh l 39 ngi trong : 01 ph gio s, 8 tin s, 19 thc s, 11 k s v 38

  giang vin cua cc khoa giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s

  thc hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - C lng yu nc, yu chu ngha x hi, hiu bit chnh tri.

  - Yu thin nhin, qu trng cc gi tri nhiu mt cua rng trong i sng kinh

  t, x hi v vn ho.

  - C thi ng x thch hp vi ngun ti nguyn thin nhin, ti nguyn

  rng

  - Lun tuyn truyn cng ng v s dng bn vng cc san phm, dich v t

  rng

 • 14

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  - Sn sng lm vic cc vung rng xa xi, cc iu kin kh khn

  - C kha nng tip cn cng ng, hp tc, hc hi v sn sng chia s vi

  ng nghip v cc bn lin quan trong quan l ti nguyn rng v mi trng.

  - Nhn thc c nhng tc ng cua hot ng lm nghip n mi trng v

  pht trin bn vng

  - Kha nng cp nht kin thc, sng to trong cng vic:

  - C kha nng t hc t thc tin v t cp nht kin thc v nhng thay i

  trong chin lc quan l ti nguyn rng trong tnh hnh bin i kh hu.

  - C kha nng ng dng tri thc chuyn mn c v p dng linh hot, sng

  to vo thc tin quan l ti nguyn thin nhin a dng v nhiu mt: kinh t, x hi

  v mi trng,

  - C kha nng pht hin vn trong thc tin quan l ti nguyn rng v mi

  trng giai quyt, nghin cu

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Kin thc:

  - C kin thc v ti nguyn thin nhin, sinh thi mi trng, h sinh thi

  rng v mi trng rng.

  - C kin thc v gi tri dich v mi trng rng

  - C kin thc h thng v k thut v cng ngh trong quan l v s dng ti

  nguyn rng v mi trng bn vng

  - C kin thc v lut, chnh sch lin quan n mi trng rng t chc

  quan l rng trong thc tin.

  - C kin thc v sinh thi nhn vn v x hi lin quan lm vic trong cc

  vung rng vi cc cng ng dn tc khc nhau.

  * K nng:

  -Xc inh, phn tch v giai quyt vn , tham gia thit k cc phng n, d

  n quan l ti nguyn rng v cc chc nng, dich v mi trng t rng.

  - S dng v p dng cng ngh trong gim st, quan trc ti nguyn, mi

  trng rng: Cc my mc thit bi o c, iu tra gim st ti nguyn mi trng

  rng, a dng sinh hc; cng ngh vin thm, GIS; x l s liu thng k ti nguyn

  mi trng

  - Tham gia lp bo co nh gi tc ng mi trng rng

  - T chc thc hin cc phng n, d n, chng trnh quan l rng bn vng,

  chng ch rng v pht trin cc dich v mi trng cua rng.

  - Truyn thng, thc y nhm to s hp tc, lin kt trong hot ng quan l

  ti nguyn rng v mi trng.

  * Ngoi ng: c c cc ti liu chuyn mn ting Anh; C trnh ting

  Anh tng ng chng ch B1 theo khung tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  - Cc c quan quan l nh nc v ti nguyn v mi trng

  - Cc c quan quan l nng lm nghip cc cp

  - Cc c quan, ban quan l rng phng h, c dng

  - Canh st mi trng

 • 15

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  - Cc n vi san xut kinh doanh lin quan n lm nghip, mi trng rng

  - Cc c quan t vn lin quan n ti nguyn rng v mi trng.

  - T thnh lp cc doanh nghip nh trng rng, du lich sinh thi, gim st tc

  ng mi trng, cung cp dich v mi trng rng.

  - Cc ban quan l chng trnh, d n lin quan n quan l ti nguyn rng mi

  trng nh chi tra dich v mi trng (PES), trng rng theo c ch pht trin sch

  (CDM), giam pht thai t suy thoi v mt rng (REDD).

  - Cc c s o to v nghin cu ti nguyn mi trng rng

  Ngnh: Qun l t ai

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: A

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha

  mn yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc,

  giang ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr

  giang dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni

  internet khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng

  din tch 240 m2.

  - C 19 Phng th nghim vi din tch 8240m2, 1 tri thc hnh din tch

  4000m2 phc v cho sinh vin thc hnh; Th vin vi s u sch phc v cho sinh

  vin l 253

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot

  ng ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 72 ngi, giang dy mn chuyn

  ngnh l 37 ngi trong : 09 tin s, 17 thc s, 11 k s v 35 giang vin cua cc

  khoa giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio

  dc o to v kim inh cht lng gio dc.

 • 16

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s

  thc hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - C lng yu nc, yu chu ngha x hi, hiu bit chnh tri, lp trng t

  tng vng vng, c ch lp thn, lp nghip vi t duy nng ng v sng to.

  - Nhn thc y u v quyn cua ngi s dng t

  - Nhn thc v s dng t bn vng, trnh lng ph ti nguyn.

  - C tinh thn trch nhim, thi ng x tt vi cng vic, ngi dn khi

  giai quyt cc vn chuyn mn trong lnh vc t ai.

  - C thi lm vic nghim tc, trung thc trong chuyn mn, thc t

  chc k lut tt.

  - C thc cng ng v tc phong cng nghip, hp tc v sn sng chia s

  vi ng nghip v cc bn lin quan.

  - C tinh thn t hc tp, t cp nht kin thc nng cao trnh

  - Cp nht kip thi v vn dng cc kin thc giai quyt cc vn pht

  sinh trong thc tin quan l.

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Kin Thc

  - C kin thc chuyn mn v t v s dng t

  - C kin thc v php lut, quan l nh nc v t ai

  - C kin thc ban v trc ia, vin thm phc v quan l t ai

  - C kin thc v quy hoch: Xy dng phng n quy hoch s dng t

  cc cp, quy hoch tng th pht trin kinh t - x hi, quy hoch pht trin nng

  thn, quy hoch pht trin thi v khu dn c nng thn.

  - C kin thc v kinh t t, inh gi t, phn tch thi trng bt ng san

  - C kin thc x hi trong quan l v s dng t.

  * K nng: - Phn tch vn v cc hot ng quan l Nh nc v t ai; vn dng

  Lut t ai v cc vn ban di Lut phc v cng tc quan l t ai ti cc ia

  phng.

  - o c, x l s liu o c v thnh lp ban

  - iu tra, nh gi, phn hng, xy dng phng n quy hoch s dng t

  - S dng anh vin thm trong o c lp ban hin trng v quan l bin

  ng t ai.

  - Tham gia lp d n s dng v quan l t, nh gi tc ng mi trng.

  - Giao tip vi cng ng v cc c quan chuyn mn, n vi hnh chnh

  cc ia phng.

  - inh gi t, phn tch thi trng t ai v nh .

 • 17

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  - S dng cc phn mm tin hc chuyn ngnh thnh lp ban , quan l

  d liu t ai.

  * Ngoi ng: C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung

  tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  - Cc c quan thuc ngnh Ti nguyn v mi trng, n vi hnh chnh cc

  cp

  - Doanh nghip kinh doanh bt ng san, sn giao dich, mi gii bt ng

  san

  - Trung tm t vn, dich v t ai

  - Trung tm o to, nghin cu v quan l t ai

  - Lm cng tc giang dy chuyn ngnh Quan l t ai trong cc Trng

  i hc, Cao ng, Trung cp

  - T m cc doanh nghip, trung tm t vn v dich v t ai.

  Ngnh: Cng ngh sau thu hoch.

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: A, B

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha mn

  yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng din

  tch 240 m2.

  - C 19 Phng th nghim vi din tch 8240m2, 1 tri thc hnh din tch

  4000m2 phc v cho sinh vin thc hnh; Th vin vi s u sch phc v cho sinh

  vin l 230.

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot ng

  ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 70 ngi, giang dy mn chuyn ngnh

  l 29 ngi trong : 06 tin s, 17 thc s, 06 k s v 41 giang vin cua cc khoa

  giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

 • 18

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s thc

  hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - C lng yu nc yu chu ngha x hi, hiu bit chnh tri, lp trng t tng

  vng vng, c ch lp thn, lp nghip vi t duy nng ng v sng to

  - C tinh thn trch nhim vi cng vic, thc t chc k lut tt, sc khe tt,

  trung thc trong chuyn mn. C tinh thn hc tp nng cao trnh , t gic cp

  nht kin thc chuyn mn.

  - C thi lm vic nghim tc, nhit tnh trong cc c s o to, nghin cu,

  san xut trong v ngoi nc. Sn sng nhn nhim v c giao.

  - C thc cng ng v tc phong cng nghip, hp tc v sn sng chia s vi

  ng nghip v cc bn c lin quan.

  - Tun thu cc quy inh v an ton v sinh nng san thc phm, t ngi tiu

  dung ln vi tr hng u.

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Kin thc:

  - C kin thc v cc cng ngh bao quan c truyn v hin i nhm duy tr

  cht lng nng san thc phm v am bao v sinh an ton thc phm

  - C kin thc v an ton v sinh thc phm v kim tra nh gi cht lng

  nng san thc phm

  - C kin thc v phng thc m rng trin khai, pht trin san phm mi

  trong cng ngh thc phm;

  - C kin thc v phng php nhn bit, loi tr, phng trnh cc c t sinh ra

  trong qu trnh trng trt, chn nui, bao quan v ch bin nng san thc phm.

  - C kin thc c ban trong vic quan l cht lng, s dng cc dy chuyn

  cng ngh ch bin ch, c ph, ca cao; ch bin rau qua; ch bin thit; ch bin du

  thc vt; ch bin ma ng;

  * K nng:

  - C k nng quan l h thng dy chuyn thit bi trong san xut bao quan v

  ch bin nng san thc phm.

  - C k nng trong kim tra, quan l, nh gi cht lng nng san thc phm

  v c k nng x l cht thai bao v mi trng trong san xut ch bin v bao

  quan nng san thc phm

  - C k nng giai quyt v x l cc tnh hung xy ra trong qu trnh ch bin

  v bao quan nng san thc phm.

  - C k nng p dng c chn lc cc cng ngh mi trong lnh vc bao quan

  ch bin nng san thc phm vo iu kin thc t Vit Nam.

  - C th lm vic v nghin cu c lp, theo nhm, c k nng quan l nhm

 • 19

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  trong hc tp v trong nghin cu khoa hc.

  - Thnh tho v tin hc vn phng v v cc phn mm thng k thng dng. C

  u trnh ngoi ng (Anh hoc Php) s dng ti liu chuyn mn bng ting

  nc ngoi phc v cng tc hc tp v nghin cu.

  - C k nng cp nht kin thc chuyn mn.

  - C k nng s dng thnh thao cc trang thit bi phng th nghim thng dng

  phc v cho chuyn ngnh (Phn tch, kim nghim )

  * Ngoi ng: C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung

  tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  Sinh vin ra trng c kha nng cng tc ti cc c s bao quan, ch bin nng

  san thc phm (Cng ty, x nghip bao gm ca Nh nc v t nhn), cc c quan

  kim inh cht lng nng san thc phm, cc trung tm nghin cu, cc d n thuc

  lnh vc cng ngh sau thu hoch; C th lm vic cc c quan nh nc nh: B,

  s Khoa hc cng ngh, s Nng nghip & PTNT, s cng thng; C th giang dy

  ti cc trng i hc, Cao ng, Trung cp c o to chuyn ngnh Bao quan ch

  bin nng san thc phm hoc chuyn ngnh gn nh Cng ngh thc phm

  Ngnh: Kinh t nng nghip

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: A, D1

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha mn

  yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng din

  tch 240 m2, Th vin vi s u sch phc v cho sinh vin l 145.

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot ng

  ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 59 ngi, giang dy mn chuyn ngnh

  l 16 ngi trong : 03 tin s, 08 thc s, 05 c nhn v 43 giang vin cua cc khoa

  giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

 • 20

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s thc

  hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - C phm cht chnh tri, c o c t cch tt; chp hnh nghim tt ng

  li, chu trng, chnh sch cua ang v Nh nc, cc quy inh ti ni cng tc.

  - C thc trch nhim cng dn; c thi v o c ngh nghip ng n;

  c thc k lut v tc phong cng nghip;

  - C thc cu tin, vt kh; c tinh thn v trch nhim cao trong cng tc v

  phc v cng ng.

  - C thc v tinh thn rn luyn nng cao sc khe p ng tt yu cu hc

  tp v cng tc

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Kin thc:

  - C hiu bit v cc nguyn l c ban cua chu ngha Mc Lnin; ng li

  cch mng cua ang cng san Vit Nam; T tng H Ch Minh; c cc kin thc c

  ban trong lnh vc khoa hc x hi v nhn vn phu hp vi chuyn ngnh c o

  to; c sc khe p ng yu cu xy dng v bao v T quc.

  - C kin thc c ban v kinh t, kinh doanh v ngoi ng pht trin kin

  thc chuyn ngnh Kinh t nng nghip v kha nng vn dng vo thc tin

  - C kin thc su rng, hin i v kinh t v m v vi m; c kha nng vn

  dng cc l thuyt kinh t phn tch, nh gi cc hot ng kinh t v d bo

  nhng bin ng cua nn kinh t, c bit i vi hot ng san xut nng lm

  nghip cua vung Ty Nguyn

  - C kha nng t chc, quan l cc hot ng san xut kinh doanh, xy dng v

  t chc cc chng trnh, d n pht trin kinh t-x hi; c kha nng pht hin v

  giai quyt nhng vn thuc chuyn ngnh o to.

  - C kin thc u rng, c kha nng nghin cu, c nng lc t hc tip tc

  nng cao v m rng kin thc nhm thch ng vi nhu cu pht trin kinh t khu vc

  Ty Nguyn

  * K nng

  - K nng cng + K nng t duy phn tch kinh t

  + K nng nghin cu, tng hp v sng to;

  + K nng giai quyt vn .

  - K nng mm

  + C trnh ngoi ng tng ng B, trnh tin hc vn phng A v tin hc

  ng dng trong lnh vc kinh t

  + C k nng vn dng cc cng c thng k, cc k thut phn tch inh lng

  cua ngnh Kinh t hc vo hot ng thc tin; nh gi v phn tch cc hin tng

  kinh t-x hi.

  + C k nng thuyt trnh, trnh by tng; k nng vit bo co, thit lp d

  n v bao v d n;

  + C k nng lm vic nhm v nng lc giai quyt vn c lp.

  + C kha nng tham gia cc hot ng t vn cc vn kinh t cho cc c quan

  Nh nc cc cp v cc doanh nghip

 • 21

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  + C u nng lc, trnh giai quyt cc vn trong thc t ti n vi cng

  tc, hon thnh cc nhim v c giao.

  * Ngoi ng: C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung

  tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  Sinh vin tt nghip ngnh Kinh t nng nghip s c c hi v kha nng lm

  vic trong c quan, doanh nghip thuc cc thnh phn kinh t:

  + Cc c quan quan l Nh Nc cc cp t ia phng n Trung ng.

  + Cc trng i hc, Vin nghin cu; cc t chc t vn v cc vn kinh t

  v m v vi m v kinh t chuyn ngnh

  + Lm vic trong cc ngnh v lnh vc kinh t; trong cc doanh nghip, cc

  cng ty, cc t chc ti chnh - tn dng,...

  Ngnh: Qun tr kinh doanh

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: A,D1

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha mn

  yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng din

  tch 240 m2, Th vin vi s u sch phc v cho sinh vin l 224.

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot ng

  ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 65 ngi, giang dy mn chuyn ngnh

  l 26 ngi trong : 02 tin s, 16 thc s, 08 c nhn v 39 giang vin cua cc khoa

  giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

 • 22

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s thc

  hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - C phm cht chnh tri X hi chu ngha, o c kinh doanh, lng tm ngh

  nghip;

  -C tinh thn trch nhim v tc phong cng nghip;

  - C thc xy dng cng ng, c bit trong s nghip xy dng v pht trin

  kinh t - x hi khu vc Ty Nguyn v min Nam Trung B;

  - C thc hc tp v rn luyn nng cao trnh , cp nht kin thc p

  ng yu cu i mi;

  - C s sng to linh hot, nng ng trong cng vic c giao;

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Kin thc:

  - Hon thnh tt ca cc hc phn v kin thc i cng, kin thc c s ngnh

  v hc phn tt nghip theo chng trnh o to.

  - C kin thc c ban v nhng nguyn l cua chu ngha Mc - Lnin, quan

  im ng li Cch mng cua ang Cng san Vit Nam, t tng H Ch Minh v

  chnh sch php lut Vit Nam hin hnh c th nhn thc v qun trit chu

  trng, chnh sch cua Nh nc trong tng giai on pht trin kinh t- x hi.

  - C kin thc h thng v cc lnh vc kinh t- x hi v kin thc cn ban cua

  ngnh: Kinh t vi m, Kinh t v m, Quan tri hc, Thng k kinh t, Marketing, K

  ton, Ti chnh - tin t - ngn hng

  - t chun kin thc chuyn mn v quan tri nhn s, quan tri chin lc, quan

  tri cht lng, quan tri marketing, quan tri san xut, quan tri kinh doanh, quan tri ti

  chnh, quan tri cc loi hnh doanh nghip phu hp vi thc t.

  - C kin thc c ban v Lut kinh t, Lut doanh nghip v hiu bit cc

  chnh sch v kinh t v m.

  - C th vn dng cc nghip v quan l: tin hc quan l, nghip v kinh

  doanh vo cng tc thc t.

  * K nng:

  - K nng cng + C y u k nng giai quyt vn v cng tc quan tri ni chung v quan tri

  kinh doanh ni ring;

  + C kha nng giai quyt cc tnh hung trong lnh vc quan tri v c bit

  trong lnh vc quan tri kinh doanh;

  + C nng lc hot ng xc tin thi trng;

  + C kha nng hoch inh kinh doanh chu yu trong cc doanh nghip va v

  nh;

  + C kha nng h tr hoch inh chnh sch v chin lc kinh doanh;

  + C kha nng h tr, xy dng v thc hin cc d n u t, h thng quan l

  cht lng, cng tc nhn s, xy dng v quang b thng hiu, quan tri vn phng

  v cc chng trnh marketing cua doanh nghip;

  + C kha nng tham gia t chc, iu hnh v kim sot hot ng san xut kinh

  doanh cua doanh nghip theo cc chc nng cua cng tc quan tri ni chung v quan

  tri kinh doanh ni ring.

  - K nng mm + Bit cch giai quyt cc vn c c s khoa hc v ngh thut;

  + C k nng giao tip, ng x, giao dich trong x hi ni chung v mi trng

  kinh doanh ni ring;

  + C kha nng t chc, tp hp con ngi.

 • 23

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  + C kha nng din t, thuyt trnh, vit bo co cc vn lin quan.

  + C k nng lm vic theo nhm;

  + C kha nng lm vic c lp;

  * Ngoi ng: C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung

  tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  - C kha nng am nhim vi tr quan l hoc chuyn vin ti cc b phn: nhn

  s; marketing; k hoch san xut kinh doanh; kinh doanh xut nhp khu; nghin cu

  v pht trin (R&D); quan h cng chng (PR); cng tc ti chnh; quan l vn

  phng; d n u t; quan l cht lng; t vn kinh doanh cua cc t chc ni

  chung nh: cc n vi hnh chnh, s nghip, cc c s o to v cc t chc kinh t

  c th;

  - C kha nng t thnh lp v iu hnh hot ng cua doanh nghip.

  Ngnh: K ton

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: A, D1

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha mn

  yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng din

  tch 240 m2, Th vin vi s u sch phc v cho sinh vin l 157.

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot ng

  ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 55 ngi, giang dy mn chuyn ngnh

  l 27 ngi trong : 01 tin s, 13 thc s, 13 c nhn v 28 giang vin cua cc khoa

  giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

 • 24

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s thc

  hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - Chp hnh tt chu trng, ng li chnh sch cua ang, Nh nc.

  - Quan im chnh tri vng vng, c kha nng tip thu v bao v quan im.

  - Bit x l hi ho li ch c nhn, tp th - t chc v quc gia.

  - Tinh thn trch nhim cao, trung thc, c thc t chc k lut, tun thu cc

  quy inh c thu cua ngh nghip; chu ng trong vic cp nht kin thc, sng to

  trong cng vic.

  p ng cc yu cu o c c nhn v o c ngh nghip

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Kin thc:

  - Kin thc chung v kinh t - x hi

  + Kin thc v lut php ni chung v hot ng kinh t ni ring.

  + Kin thc v ng li, chnh sch v inh hng pht trin kinh t - x hi

  Vit Nam trong tng giai on.

  + Hiu bit cn ban v thc trng v xu hng thay i cua hot ng kinh t

  trong nc v ngoi nc.

  + Hiu bit cc phng php, cng c v cc ch tiu phn tch kinh t chu yu.

  - Kin thc v hot ng doanh nghip v qun tr kinh doanh

  + Kin thc v lut php trong kinh doanh.

  + Kin thc v c im nhng ngnh kinh t chu yu.

  + Kin thc c ban v ti chnh - tin t, thng k, thu.

  + Kin thc v marketing, vn ho kinh doanh, t chc - nhn s, k hoch kinh

  doanh, k hoch ti chnh, hot ng u t cua doanh nghip.

  + Kin thc v quan tri doanh nghip.

  - Kin thc v lnh vc k ton

  + Kin thc v lut php, chun mc cua Vit Nam trong lnh vc ti chnh, k

  ton, thu v thng k.

  + Kin thc v mc tiu, ni dung, phng php, k thut thu thp v ghi nhn

  thng tin ti chnh- k ton cc hot ng kinh t cua doanh nghip phu hp vi yu

  cu cua lut php.

  + Kin thc v t chc h thng k ton bao gm: h thng thng tin k ton,

  quy trnh k ton, chng t- s sch k ton, cc bo co k ton chi tit v tng hp

  p ng yu cu quan l cua doanh nghip.

  + Kin thc v ng dng cng ngh thng tin trong hot ng k ton.

  * K nng:

  - K nng cng:

  + C kha nng tip cn cc khoa hc chuyn ngnh, nghin cu cc vn khoa

  hc lin quan cp phu hp vi trnh o to bc i hc.

  + C kha nng vn dng quy inh lut php trong giai quyt cc vn kinh t

  v ngnh k ton.

  + C kha nng thc hin cc cng vic c ban v lp k hoch ti chnh; t chc

  thng k hot ng kinh doanh; thc hin cc quy inh v thu trong cc hot ng

  kinh doanh.

  + Thc hin c nhng ni dung c ban v xy dng, thc hin v kim tra

  cc hot ng kinh doanh.

  + C kha nng tham gia trin khai cc cng vic c giao v quan tri doanh

  nghip.

 • 25

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  + C kha nng tm hiu, thc hin tun thu cc thng tin lin quan n lut

  php, chun mc cua Vit Nam trong lnh vc ti chnh, k ton, thu v thng k.

  + C kha nng thu thp, phn loi v t chc hch ton mi nghip v kinh t

  pht sinh cua doanh nghip vo h thng chng t, ti khoan k ton, phu hp vi cc

  quy inh cua lut php v thng l - chun mc k ton.

  + C kha nng tham gia cc hot ng t chc h thng k ton bao gm: t

  chc trin khai h thng thng tin k ton, quy trnh k ton, h thng chng t - s

  sch k ton, h thng cc bo co k ton chi tit v tng hp p ng yu cu quan

  l cua doanh nghip v cua Nh nc.

  + C kha nng s dng cc phn mm k ton thng dng.

  + C kha nng tham gia v phi hp vi cc t chc kim ton.

  - K nng mm (nhn thc v hnh vi lm vic, hc tp, nghin cu)

  + K nng vit v trnh by bo co.

  + K nng s dng tin hc c ban v cc ng dng tin hc vn phng.

  + K nng s dng ngoi ng (trnh B), tin hc (trnh B) v cc trang thit

  bi vn phng thnh tho.

  + Pht hin vn v tnh hung pht sinh trong hot ng kinh t ni chung v

  cng tc k ton ni ring.

  + nh gi, t chc v quan l thng tin, ti liu.

  + T chc v tin hnh khao st / nghin cu.

  + Phn tch, tm hiu nguyn nhn v hng giai quyt cc vn .

  + Giai quyt vn v tin hnh cc trao i, thao lun.

  + Giai thch / nh gi c thng tin, d liu v bo co.

  + T vn cho cc cp lnh o ra quyt inh.

  + Tip nhn, nh gi v phan hi cc tng, quan im.

  + Tip cn v phan ng tch cc, chu ng trc thch thc / kh khn.

  + Cng bng, khch quan i vi gi tri ng gp cua ngi khc.

  + Kha nng t cu hi.

  + Kha nng tham gia hc tp lin tc, hc trong cng vic.

  + p dng k lut / quy ch phu hp cho tng bi canh.

  + nh gi kha nng thch nghi v hnh vi chuyn nghip.

  + Linh hot trong cc hon canh mi / thay i.

  + Hnh ng c k hoch.

  + Suy ngh v hnh ng c lp, sng to.

  + Tp trung cho kt qua cua n vi.

  + Lng nghe hiu qua.

  + Trnh by, trao i v bao v quan im.

  + Truyn t v tip thu kin thc.

  + m phn, thuyt phc v trao i vi mi ngi.

  + Hiu v cc ng lc cua nhm.

  + Hp tc vi cc ng nghip.

  * Ngoi ng: C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung

  tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  - Chuyn vin k ton /ti chnh ti cc t chc v doanh nghip

  - Nghin cu vin ti cc vin nghin cu

  - Giang vin ti cc trng i hc, cao ng v trung hc chuyn nghip

  chuyn ngnh k ton, kim ton

 • 26

  Ngnh: Ti chnh Ngn hng

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: A, D1

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha mn

  yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng din

  tch 240 m2, Th vin vi s u sch phc v cho sinh vin l 187.

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot ng

  ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 69 ngi, giang dy mn chuyn ngnh

  l 23 ngi trong : 01 tin s, 13 thc s, 09 c nhn v 46 giang vin cua cc khoa

  giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s thc

  hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  -Trung thnh vi T quc, tin tng tuyt i vo s lnh o cua ang Cng san

  Vit Nam.

  - Chp hnh nghim php lut cua Nh nc v ni quy cua n vi.

  - C lng yu ngh, c o c ngh nghip, c li sng lnh mnh, trung thc.

  - C thc v nng lc cai tin trong cng vic c giao.

  - C thc chp hnh s phn cng, iu ng trong cng tc cua n vi.

  - C thc quan tm n s pht trin cua n vi.

  C thc t gic, t hc nng cao trnh v k nng chuyn mn, nghip v,

  k nng ngh nghip.

  VI Mc tiu kin

  thc, k nng,

  * Kin thc:

  - Kin thc chung

  + Kin thc v lut php ni chung v hot ng kinh t ni ring v mi trng

  kinh doanh.

 • 27

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  trnh ngoi

  ng t c

  + Kin thc v ng li, chnh sch v inh hng pht trin Kinh t - x

  hi Vit Nam.

  + Hiu bit cn ban v thc trng v xu hng thay i cua hot ng kinh

  t trong v ngoi nc.

  + Hiu bit cc cng c v cc phng php phn tch kinh t.

  + Kin thc tng quan v kinh t, ti chnh, tin t, ngn hng.

  - Kin thc chuyn mn

  + Nm vng kin thc v lut php trong lnh vc ti chnh - ngn hng.

  + Kin thc c ban v ti chnh - tin t.

  + Kin thc v hot ng trung gian ti chnh, thi trng ti chnh trong

  nc v quc t.

  + Nm c cc phng php lng ho v thng k trong lnh vc ti

  chnh-ngn hng.

  + Kin thc trong hot ng ngn hng nh: hot ng tn dng, k ton, thanh

  ton quc t v cc hot ng khc.

  + Kin thc v cc hot ng trong cc t chc ti chnh khc nh: Cng ty bao

  him, kho bc, cng ty chng khon, qu tn dng, cng ty ti chnh

  + Kin thc v san phm, marketing v quan tri hot ng ngn hng.

  + Kin thc v cc ch , cc chun mc, chnh sch, quy inh, lut php v

  quan l ti chnh, k ton, thu, bao him trong doanh nghip.

  + Kin thc v lp v trin khai k hoch huy ng ngun lc ti chnh v s

  dng ngun lc ti chnh, ti san cua doanh nghip.

  + Kin thc v quan tri ti chnh doanh nghip.

  + Kin thc v k ton ti chnh, k ton quan tri cua doanh nghip.

  + Kin thc ti chnh cua doanh nghip hot ng trn phm vi quc t.

  + Sinh vin sau khi tt nghip ra trng c th am nhim c cc cng vic ti

  cc n vi: cc ngn hng, kho bc, qu tn dng, cng ty bao him, cng ty ti chnh,

  cng ty chng khon cng nh ti cc loi hnh doanh nghip khc.

  + Giai quyt tt cc cng vic lin quan n chuyn mn, c th tham vn cho

  lnh o trong vic hoch inh cc chnh sch kinh doanh cua n vi.

  + Sinh vin c th t hc tp, nghin cu nng cao kin thc chuyn mn, k

  nng ngh nghip v kha nng quan l am nhim cc vi tr cng tc cao hn.

  * K nng

  - K nng cng

  Cc k nng c ban thuc cc lnh vc Ti chnh - Ngn hng, c th:

  + Sinh vin c k nng giai quyt mt h s nghi vay vn cua khch hng, c

  bit l k nng phn tch cc bo co ti chnh, phn tch d n u t, inh gi ti san

  am bao... cp tn dng; k nng x l chng t v hch ton, c kha nng s dng

  cc phn mm trong lnh vc ti chnh ngn hng; k nng thit k cc san phm, dich

  v ngn hng p ng nhu cu thi trng...

  + K nng phn tch v u t chng khon; k nng nh gi gi tri doanh

  nghip.

  + K nng c, hiu v phn tch cc bo co ti chnh cua cc cng ty; k nng

  hoch inh v kim sot ti chnh; k nng t chc, huy ng vn; k nng thit lp,

  thm inh v quan l d n u t.

  - K nng mm

  + C kha nng trnh by v phn tch vn .

  + C kha nng t chc v lm vic nhm.

  + C kha nng s dng Ting Anh (nghe, ni, c, vit) trong cng vic chuyn

  mn.

  + C kha nng ng dng tin hc vo cng tc chuyn mn

  + K nng giao tip: Sinh vin ra trng c kha nng giao tip tt

 • 28

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  * Ngoi ng: C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung

  tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  - Sinh vin c th am nhim cc cng vic ti cc ngn hng trong v ngoi nc

  vi vai tr: chuyn vin tn dng, nhn vin phng giao dich, kim sot vin giao dich,

  k ton vin ngn hng, chuyn vin thanh ton quc t, chuyn vin kinh doanh ngoi

  hi, t vn ti chnh...

  - Sinh vin c th cng tc ti cc t chc ti chnh phi ngn hng (kho bc, qu

  tn dng, cng ty chng khon, cng ty ti chnh, cng ty cho thu ti chnh, qu u

  t, cng ty bao him...) vi vai tr chuyn vin phn tch, chuyn vin u t, t vn ti

  chnh, chuyn vin quan l qu u t, quan l danh mc u t cua khch hng...

  - Sinh vin tt nghip c th lm cc cng vic v lnh vc ti chnh ti cc doanh

  nghip san xut, doanh nghip dich v, thng mi vi vai tr chuyn vin phn tch v

  hoch inh ti chnh, chuyn vin u t, ...

  Ngnh: Kinh t hc

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: A, D1

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha mn

  yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng din

  tch 240 m2, Th vin vi s u sch phc v cho sinh vin l 145.

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot ng

  ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 59 ngi, giang dy mn chuyn ngnh

  l 16 ngi trong : 03 tin s, 08 thc s, 05 c nhn v 43 giang vin cua cc khoa

  giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV Cc hot ng

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

 • 29

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s thc

  hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - C phm cht chnh tri, c o c t cch tt; chp hnh nghim tt ng

  li, chu trng, chnh sch cua ang v Nh nc, cc quy inh ti ni cng tc.

  - C thc trch nhim cng dn; c thi v o c ngh nghip ng n;

  c thc k lut v tc phong cng nghip;

  - C thc cu tin, vt kh; c tinh thn v trch nhim cao trong cng tc v

  phc v cng ng;

  - C thc v tinh thn rn luyn nng cao sc khe p ng tt yu cu hc

  tp v cng tc.

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Kin thc:

  - C kin thc v cc nguyn l c ban cua chu ngha Mc Lnin; ng li

  cch mng cua ang cng san Vit Nam; T tng H Ch Minh; c cc kin thc c

  ban trong lnh vc khoa hc x hi v nhn vn phu hp vi chuyn ngnh c o

  to; c sc khe p ng yu cu xy dng v bao v T quc.

  - C kin thc nn tang v kinh t hc, kinh t pht trin v am hiu nn kinh t

  Ty Nguyn v Vit Nam.

  - C th vn dng l thuyt kinh t hc phn tch v nh gi nhng vn

  kinh t pht sinh trong thc t cua cc ngnh, cc ia phng v doanh nghip.

  - C th xut cc quyt inh v mt chnh sch, inh hng pht trin, hoch

  inh cc giai php kinh t cho cc t chc trong bi canh c th.

  * K nng

  - K nng cng + K nng nghin cu, tng hp v sng to;

  + K nng t duy phn tch kinh t;

  + Thnh tho k nng s dng mt s phm mm trong phn tch kinh t v

  quan l;

  + C kha nng giao tip bng ting Anh trong hc tp, nghin cu v cng vic.

  - K nng mm

  + C k nng thuyt trnh, trnh by tng; k nng vit bo co, thit lp d

  n v bao v d n;

  + C k nng lm vic nhm v nng lc giai quyt vn c lp;

  + C kha nng tham gia cc hot ng t vn cc vn kinh t cho cc c quan

  Nh nc cc cp v cc doanh nghip;

  + C u nng lc, trnh giai quyt cc vn trong thc t ti n vi cng

  tc.

  * Ngoi ng: C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung

  tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  * Doanh nghip + Sinh vin tt nghip ngnh kinh t c th lm vic nhiu vi tr trong doanh

  nghip. C th tr thnh nh lp k hoch, phn tch thi trng, ph trch nghin cu;

  nh phn tch ti chnh, phn tch u t v quan l d n u t, nhng vi tr

  thuc v lnh vc phn tch, d bo, v lp k hoch.

  * C quan nh nc + Sinh vin tt nghip ngnh kinh t c bit thch hp vi cc vi tr cng vic

  trong khu vc cng. H l nhng chuyn vin phn tch, nh gi da trn nhng s

  liu thng k, vit bo co nhn inh tnh hnh kinh t- x hi ni chung hay nhng

  vn kinh t c th v a ra nhng khuyn nghi cho ngnh, ia phng, chnh phu.

  Cc c quan chnh phu m sinh vin tt nghip ngnh kinh t c th lm vic l

 • 30

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  cc y Ban Nhn Dn, S Ti Chnh, S K Hoch u T, S Nng Nghip, S

  Cng Thng Ngoi ra, sinh vin tt nghip ngnh Kinh t hc cn c th tham gia

  lm vic ti cc vin nghin cu, trng i hc.

  * Cc t chc quc t + Sinh vin tt nghip ngnh kinh t vi kt qua xut sc c th lm vic ti cc

  t chc quc t.

  Ngnh: S phm Ng vn

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: C

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha mn

  yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng din

  tch 240 m2, Th vin vi s u sch phc v cho sinh vin l 277.

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot ng

  ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 64 ngi, giang dy mn chuyn ngnh

  l 19 ngi trong : 04 tin s, 11 thc s, 4 c nhn v 45 giang vin cua cc khoa

  giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s thc

  hnh trong v ngoi nh trng.

  V Yu cu v thi

  hc tp cua

  - Yu nc, yu chu ngha x hi, l cng dn tt, chp hnh ng cc chu trng,

  chnh sch, php lut cua ang, Nh nc v cua ngnh.

  - Yu ngi, yu ngh, tn trng, i x cng bng vi mi hc sinh, vi ng

 • 31

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  ngi hc nghip, vi cng ng; C li sng tch cc, th hin lng nhn i, tnh chiu trch

  nhim v k nng t chc cng vic v giai quyt vn hiu qua.

  - C tinh thn trch nhim trong cng tc, c t tng cu tin, c li sng lnh

  mnh, trung thc, gian di, bit hp tc, on kt, khim tn, hc hi ng nghip

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Kin thc:

  - C kin thc c ban v h thng v khoa hc Ng vn; v khoa hc gio dc.

  - C kin thc v vn hc Vit Nam, vn hc nc ngoi, l lun vn hc, Hn

  vn; qu trnh hnh thnh v pht trin cua ngn ng, c im, l lun ngn ng v

  ting Vit,...

  - Kin thc chuyn mn mc nht inh c th tip tc hc tp trnh

  sau i hc thuc chuyn ngnh: Vn hc dn gian; L lun vn hc; Vn hc Vit

  Nam; Vn hc nc ngoi; L lun ngn ng; Phng php dy hc vn; Phng php

  dy hc ting Vit; ..v.v..

  - C kha nng giang dy c lp, sng to v giai quyt cc vn v chuyn

  mn trong lnh vc ng vn ti cc trng ph thng, cao ng hoc i hc.

  * K nng:

  - K nng cng

  + C k nng nghip v s phm; vn dng tt phng php dy hc chung v

  phng php dy hc ng vn c th: phng php thuyt trnh v t vn , kt hp

  giang l thuyt vi thc hnh.

  + Thc hin yu cu i mi ni dung, hnh thc dy hc, bit t chc hot ng

  dy - hc; kim tra nh gi kt qua gio dc dy hc mn Ng vn trng ph

  thng, k nng t chc v giai quyt cc tnh hung s phm.

  + K nng xc lp mc tiu ngh nghip v to ng lc trong cng tc giang dy.

  + C kha nng gio dc v rn luyn hc sinh trng trung hc ph thng v

  cng tc chu nhim lp.

  - K nng mm

  + C k nng ng x hc ng; c phng php lm vic c lp, lm vic theo

  nhm, c k nng c ban nghin cu khoa hc, sng kin kinh nghim v trin khai cc

  ti khoa hc; bit ng dng kin thc chuyn mn vo cng tc giang dy v nghin

  cu khoa hc ti ia phng.

  + S dng c mt s cc phn mm tin hc (Trnh A); ng dng cng ngh

  thng tin vo cng tc giang dy mn ng vn, bit khai thc, tm kim thng tin trn

  mng internet; k nng giao tip bng ngoi ng (trnh B).

  + K nng trnh by v chia s thng tin; nghi thc cn ban v k nng to lp

  quan h trong giao t x hi.

  + C k nng nng cao trnh ; p ng yu cu v cht lng cua s nghip

  gio dc cng nh i hi ngy cng cao cua x hi.

  * Ngoi ng: C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung

  tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  - Giang dy Ng vn ti cc trng ph thng, cao ng v i hc.

  - Lm cng tc nghin cu vn hc, vn ha ti cc vin, cc trung tm, cc s

  gio dc, cc c quan on th x hi khc nhau.

  Hot ng trong lnh vc bo ch, xut ban; theo di v quan l hot ng vn

  ho, vn hc, ngn ng

  Ngnh: Vn hc

  STT Ni dung H o to chnh quy

 • 32

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: C

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha mn

  yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng din

  tch 240 m2, Th vin vi s u sch phc v cho sinh vin l 288.

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot ng

  ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 60 ngi, giang dy mn chuyn ngnh

  l 19 ngi trong : 04 tin s, 11 thc s, 4 c nhn v 41 giang vin cua cc khoa

  giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s thc

  hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - Yu nc, yu chu ngha x hi, l cng dn tt, chp hnh ng cc chu trng,

  chnh sch, php lut cua ang, Nh nc v cua ngnh.

  - C o c ngh nghip, tn trng, i x cng bng vi ng nghip, vi cng

  ng. c li sng tch cc, th hin lng nhn i, tnh chiu trch nhim v k nng t

  chc cng vic hiu qua v sng to trong cng vic.

  - C tinh thn trch nhim trong cng tc; c t tng cu tin; c li sng lnh

  mnh, trung thc, gian di, bit hp tc, khim tn, hc hi ng nghip.

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Kin thc:

  - C kin thc c ban, ton din v h thng v ngn ng v vn hc; ph bnh

  vn hc; cc vn v bo ch; qu trnh hnh thnh v pht trin cua khoa hc Ng

  vn...

  - C k nng nghin cu v ng dng khoa hc Ng vn vo thc t i sng:

  nghin cu, ng dng cc thnh tu cua ngn ng hc - ting Vit v vn hc; Xc

  inh c vai tr, vi tr cua khoa hc ng vn trc nhng yu cu thc t x hi.

  - Cung cp k nng vn dng kin thc, hiu bit nghin cu, hc tp ting Vit

  - ngn ng v vn hc .

 • 33

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  - C kin thc chuyn su v ngnh mc nht inh c th tip tc hc tp

  trnh sau i hc thuc chuyn ngnh: Vn hc dn gian, L lun vn hc, Vn

  hc Vit Nam, Vn hc nc ngoi, L lun ngn ng, Vn ho hc

  - C kha nng lm vic c lp, sng to v giai quyt nhng vn v chuyn

  mn thuc lnh vc vn hc v ngn ng phc v nghin cu, ng dng ti cc c

  quan chuyn mn.

  * K nng:

  - K nng cng

  + C kin thc c ban; ton din v h thng v khoa hc Ng vn; C k nng

  ng dng kin thc v vn chng v ngn ng trong lnh vc bo ch, xut ban; theo

  di v quan l hot ng vn ho, vn hc, ngn ng v.v.

  + Bit t chc, thc hin cng tc khai thc thng tin, ghi hnh, vit bi, bin tp,

  su tm, xut ban, ph bnh, sng tc v cng tc vn phng.

  + C k nng xc lp mc tiu ngh nghip v to ng lc trong tc nghip bo

  ch, pht thanh, truyn hnh,

  + C k nng t chc cng vic, k nng x l tnh hung v giai quyt vn ...

  - K nng mm

  + C phng php lm vic c lp, lm vic theo nhm, c k nng t nghin

  cu khoa hc, sng kin kinh nghim v trin khai cc cc ti khoa hc, bit ng

  dng kin thc chuyn mn vo cng tc pht thanh truyn hnh, i bo, bin tp,

  su tm v nghin cu khoa hc.

  + S dng c mt s phn mn tin hc (Trnh A), ng dng cng ngh

  thng tin vo tc nghip bo ch, s l thng tin, bit khai thc, tm kim thng tin trn

  mng internet; C k nng giao tip bng ngoi ng (C trnh ting Anh tng

  ng chng ch B1 theo khung tham chiu Chu u).

  + K nng trnh by v chia s thng tin; nghi thc cn ban v k nng to lp

  quan h trong giao t x hi.

  + C k nng cp nht kin thc, t nghin cu nng cao trnh ; p ng yu

  cu v cht lng cng tc bo ch, truyn hnh, i bo, theo xu hng chung cua x

  hi.

  * Ngoi ng: C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung

  tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  - Nghin cu v ng dng kin thc ngn ng v vn hc ti cc c quan chuyn

  mn.

  - Hot ng trong lnh vc bo ch; xut ban; theo di v quan l hot ng vn

  ho x hi, vn hc, ngn ng, ...ti cc vin, s, trng, trung tm hoc trong cc c

  quan bo ch, tuyn truyn, tuyn gio, dn vn

  - C th b sung khi kin thc nghip v s phm lm gio vin giang dy

  Ng vn ti cc trng ph thng, i hc, cao ng, trung cp ngh

  Ngnh: Gio dc th cht

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: T

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

 • 34

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  - im xet tuyn theo ngnh

  - Th sinh thi phai c sc khe tt, khng bi di hnh, di tt, ni ngng, ni lp;

  nam cao t 1,65m, nng 45kg; n cao 1,55m, nng 40kg tr ln

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha mn

  yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng din

  tch 240 m2, Th vin vi s u sch phc v cho sinh vin l 68.

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot ng

  ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 74 ngi, giang dy mn chuyn ngnh

  l 13 ngi trong : 01 tin s, 02 thc s, 10 c nhn v 61 giang vin cua cc khoa

  giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s thc

  hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - Yu nc, yu chu ngha x hi; l cng dn tt, chp hnh mi chu trng

  chnh sch php lut cua ang, Nh nc v cua ngnh

  - Yu ngnh, yu ngh, i x cng bng vi hc sinh, c hc sinh tin yu

  - C tinh thn trch nhim trong cng tc, c li sng lnh mnh, trung thc, gian

  di, bit hp tc, khim tn hc hi ng nghip

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Kin thc:

  - C kin thc c ban v l lun chnh tri, T tng H Ch Minh, hiu bit nhng

  chnh sch, chu trng ln cua ang v Nh nc v pht trin x hi, gio dc, vn

  ha cua t nc.

  - C hiu bit v quan l hnh chnh Nh nc v quan l ngnh. C kin thc

  ph thng v mi trng, dn s, an ninh quc phng, an ton giao thong, v quyn tr

  em, y t hc ng c th thc hin gio dc tch hp.

  - C hiu bit v tnh hnh kinh t - vn ha - x hi; i sng, phong tc tp qun

  ia phng c th ha nhp v gp phn pht trin cng ng.

  - c trang bi nhng thng tin v i mi gio dc ph thng trong nc v khu

  vc; c kha nng vn dng i mi phng php dy hc gio dc th cht ti cc

  trng ph thng.

  - Nm vng kin thc chuyn mn, am bao giang dy tt mn hc gio dc th

 • 35

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  cht, hun luyn v t chc thi u cc hot ng th dc th thao c s

  - C kin thc v c s ngnh, chuyn ngnh vn dng v giang dy v nh

  gi kt qua hc tp mt cch chnh xc v t hiu qua cao

  - To iu kin cho sinh vin sau khi tt nghip c th hc tip ln trnh cao

  hn

  * K nng

  - K nng cng

  + C k nng nghip v s phm; vn dng tt phng php dy hc chung v

  phng php dy hc GDTC c th: kt hp giang l thuyt vi thc hnh.

  + Thc hin yu cu i mi ni dung, hnh thc dy hc, bit t chc hot ng

  dy - hc; kim tra nh gi kt qua gio dc dy hc mn GDTC trng ph thng,

  k nng t chc v giai quyt cc tnh hung s phm.

  + K nng xc lp mc tiu ngh nghip v to ng lc trong cng tc giang dy.

  + C kha nng gio dc v rn luyn hc sinh trng THPT v cng tc chu

  nhim lp.

  - K nng mm

  + C k nng ng x hc ng; c phng php lm vic c lp, lm vic theo

  nhm, c k nng c ban nghin cu khoa hc, sng kin kinh nghim v trin khai cc

  ti khoa hc; bit ng dng kin thc chuyn mn vo cng tc giang dy v nghin

  cu khoa hc ti ia phng.

  + S dng c mt s cc phn mm tin hc (Trnh A); ng dng cng ngh

  thng tin vo cng tc giang dy mn ng vn, bit khai thc, tm kim thng tin trn

  mng internet; k nng giao tip bng ngoi ng (trnh B).

  + K nng trnh by v chia s thng tin; nghi thc cn ban v k nng to lp

  quan h trong giao t x hi.

  + C k nng nng cao trnh ; p ng yu cu v cht lng cua s nghip

  gio dc cng nh i hi ngy cng cao cua x hi.

  + T chc cc hot ng phong tro th dc th thao ti cc trng ph thng.

  + Tuyn chn v hun luyn hc sinh tham gia thi u cc giai th thao, hi khe

  Phu ng cp tnh, thnh ph.

  + C kha nng nghin cu khoa hc th dc th thao, t bi dng nng cao trnh

  , p ng nhng pht trin tip theo cua gio dc PTTH trong nhng thp nin ti.

  * Ngoi ng: C trnh ting Anh tng ng chng ch B1 theo khung

  tham chiu Chu u

  VII

  Vi tr lm vic

  sau khi tt

  nghip cc

  trnh

  - Giang dy gio dc th cht ti cc trng THPT, cao ng v i hc

  - Cng tc nghin cu ti cc vin, trung tm th dc th thao cc cp.

  Chuyn vin quan l cc trng hc, cc trung tm GDTX, cc c s gio dc

  khc.

  Ngnh: Gio dc tiu hc

  (Chuyn ngnh Gio dc Tiu hc v chuyn ngnh Gio dc Tiu hc Ting Jrai).

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  I iu kin tuyn

  sinh

  - Hc sinh tt nghip trung hc ph thng v tng ng.

  - Vung tuyn sinh: Tuyn sinh trong ca nc.

  - Khi thi: A, C (Gio dc Tiu hc); C, D (Gio dc Tiu hc - Ting Jrai)

 • 36

  STT Ni dung

  H o to chnh quy

  i hc

  - Ngy thi v mn thi: theo quy inh cua B GD&T.

  - im xet tuyn theo ngnh

  II

  iu kin c s

  vt cht cua c

  s gio dc cam

  kt phc v

  ngi hc (nh

  phng hc, trang

  thit bi, th vin

  ...)

  - K tc x: Nh trng c 6 nh KTX ni tr vi 486 phng khep kn tha mn

  yu cu ch v sinh hot cho sinh vin.

  - Khun vin rng, p, nhiu cy xanh; Hin trng c 138 phng hc, giang

  ng tt ca cc giang ng cua trng u c trang bi cc thit bi h tr giang

  dy hin i nh my tnh, tng m, projector, overhead, h thng kt ni internet

  khng dy, my chiu data showvv.

  - 09 phng my tnh din tch 450 m2 c 501 my, 04 phng hc ngoi ng din

  tch 240 m2.

  - C 01 Phng ma phc v cho sinh vin thc hnh; Th vin vi s u sch

  phc v cho sinh vin l 215.

  - H thng thng tin: Khu lm vic, giang ng, khun vin u c phu

  mng Wifi, Internet.

  - Khu th thao gm Sn vn ng, nh thi u, c th phc v tt cc hot ng

  ngoi kha cua sinh vin.

  III i ng giang

  vin

  - i ng giang vin giang dy gm c 86 ngi, giang dy mn chuyn ngnh

  l 17 ngi trong : 03 tin s, 10 thc s, 4 c nhn v 69 giang vin cua cc khoa

  giang dy phn i cng.

  - i ng giang vin am bao yu cu v s lng, trnh , nng lc, phm

  cht v c o to nghip v s phm.

  - Phng php quan l thc hin theo b tiu chun nh gi cua B gio dc

  o to v kim inh cht lng gio dc.

  IV

  Cc hot ng

  h tr hc tp,

  sinh hot cho

  ngi hc

  - T chc cc hot ng sinh hot vn ha, vn ngh, th dc th thao.

  - T chc cc hot ng cng ng; hot ng x hi, t thin.

  - T chc hot ng t vn ngh, tham quan, thc t, thc tp ti cc c s thc

  hnh trong v ngoi nh trng.

  V

  Yu cu v thi

  hc tp cua

  ngi hc

  - Yu nc yu chu ngha x hi, l cng dn tt, chp hnh mi chu trng,

  chnh sch, php lut cua ang, Nh nc v cua ngnh.

  -Yu ngh, thng yu v tn trng, chm sc, i x cng bng vi mi hc

  sinh, c hc sinh tin yu, tn ty vi ngh, sn sng nhn nhim v nhng ni kh

  khn, em kin thc hc c phc v cho cng ng.

  - C tinh thn trch nhim trong cng tc, c li sng lnh mnh, trung thc, gian

  di, bit hp tc, khim tn hc hi ng nghip, sc khe tt.

  - C thc cng ng v tc phong cng nghip, nghim tc, nhit tnh.

  VI

  Mc tiu kin

  thc, k nng,

  trnh ngoi

  ng t c

  * Kin thc:

  - C kin thc c ban v l lun chnh tri, T tng H Ch Minh, hiu bit nhng

  chnh sch, chu trng cua ang v Nh nc v pht trin kinh t x hi, gio dc,

  vn ha cua t nc.

  - C hiu bit v quan l hnh chnh nh nc v quan l ngnh. C kin thc ph

  thng v mi trng, dn s, an ninh - quc phng, an ton giao thng, v quyn tr

  em, y t hc ng, c th thc hin gio dc tch hp.

  - C hiu bit v tnh hnh kinh t - vn ha - x hi, i sng, phong tc tp qun

  cua ia phng c th ha nhp v gp phn pht trin cng ng.

 • 37

  STT Ni dung

  H o

of 78/78
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Biểu mẫu 20 (Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 B. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành: Y đa khoa STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy Đại học I Điều kiện tuyển sinh - Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương. - Vng tuyển sinh: Tuyển sinh trong c nưc. - Khối thi: B - Ngày thi và môn thi: theo quy đnh ca B GD&ĐT. - Điểm xt tuyển theo ngành II Điều kiện cơ sở vật chất ca sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết b, thư viện ...) - Ký túc xá: Nhà trường có 6 nhà KTX ni trú vi 486 phòng khp kín thỏa mãn yêu cầu chỗ ở và sinh hoạt cho sinh viên. - Khuôn viên rng, đẹp, nhiều cây xanh; Hiện trường có 138 phòng học, ging đường tất c các ging đường ca trường đều được trang b các thiết b hỗ trợ ging dạy hiện đại như máy tính, tăng âm, projector, overhead, hệ thống kết nối internet không dây, máy chiếu data show…vv. - 09 phòng máy tính diện tích 450 m 2 có 501 máy, 04 phòng học ngoại ngữ diện tích 240 m 2 . - Có 17 Phòng thí nghiệm vi diện tích 935m 2 , 1 Bệnh viện Trường, 1 Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk phục vụ cho sinh viên thực hành, thực tập; Thư viện vi số đầu sách phục vụ cho sinh viên là 479 cuốn; - Hệ thống thông tin: Khu làm việc, ging đường, khuôn viên đều được ph mạng Wifi, Internet. - Khu thể thao gồm Sân vận đng, nhà thi đấu, có thể phục vụ tốt các hoạt đng ngoại khóa ca sinh viên. III Đi ngũ ging viên - Đi ngũ ging viên ging dạy gồm có 126 người, ging dạy môn chuyên ngành là 81 người trong đó: 07 tiến sỹ, 40 thạc sỹ, BSCK I, 34 cử nhân và 45 ging viên ca các khoa ging dạy phần đại cương. - Đi ngũ ging viên đm bo yêu cầu về số lượng, trình đ, năng lực, phẩm chất và được đào tạo nghiệp vụ sư phạm. - Phương pháp qun lý thực hiện theo b tiêu chuẩn đánh giá ca B giáo dục đào tạo về kiểm đnh chất lượng giáo dục. IV Các hoạt đng - Tổ chức các hoạt đng sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Embed Size (px)
Recommended