Home >Documents >Analisis Butir Soal Ulangan

Analisis Butir Soal Ulangan

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:237 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/18/2019 Analisis Butir Soal Ulangan

  1/24

  ANALISIS BUTIR SOAL ULANGAN MATA PELAJARAN : B. INGGRIS

  KELAS / SEMESTER : VII-1 KKM : 75

  NOMOR NAMA SISWA

  DISTRIBUSI JAWABAN SKOR NILAI KETUNTASAN

  URUT INDUK 1 2 3 4 5

  1 ADRIAN FALSKY NASRULLAH 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2 AGNESIA CARMELITA MAHULAE 0 #DIV/0! #DIV/0!

  3 ALDIA RAFI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  4 ALFONSIUS MANIK 0 #DIV/0! #DIV/0!

  5 BERLIANA ANJANI 0 #DIV/0! #DIV/0!

   DASTIN SITORUS 0 #DIV/0! #DIV/0!

   DELA ANGGRAINI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  " DIK DIK AULIA NUR ASNAI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  $ ENJELINA BR SINAGA 0 #DIV/0! #DIV/0! 10 FAJAR MAULANA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  11 FITRA ANSHORI KHOIR LUBIS 0 #DIV/0! #DIV/0!

  12 JESIKA MARSAULIA HASIBUAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  13 JHOSUA SIMANJUNTAK 0 #DIV/0! #DIV/0!

  14 M% YONI ABDULLAH 0 #DIV/0! #DIV/0!

  15 M% &UHRI RAMADHAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  1 MARIANI NAINGGOLAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  1 MELIANI BR 'URBA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  1" MUHAMMAD ABDUL KARIM 0 #DIV/0! #DIV/0!

  1$ NAUVAL SATRIA ATMAJA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  20 'ITRIYA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  21 RULI SUTEJO 0 #DIV/0! #DIV/0!

  22 RUSDI SIHOMBING 0 #DIV/0! #DIV/0!

  23 SELLA AHYUNI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  24 SELLY NATASYA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  25 SITI TRE'ALAILI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2 SURYA MARTIN MAROLO' MANIK 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2 TEGAR RIYADI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2" TENGKU FADILLA A&&AHRA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2$ TIRTA SUKMA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  30 TRI ISNALAILY 0 #DIV/0! #DIV/0!

  31 VINNY SELLA JAYA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  32 INIE AULIA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  33

  34

  35

  3

  3

  3" 3$

  40

  JUMLAH BENAR

 • 8/18/2019 Analisis Butir Soal Ulangan

  2/24

  " DANIEL SALOMO BETANOV SILITONGA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  $ DAYANG RESTI DANANDA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  10 DEA TIARA BR SIAHAAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  11 DIAN JANUAR GINTING 0 #DIV/0! #DIV/0!

  12 DITA ELI&A SYAH'UTRI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  13 EDI MAHROJAN 0 #DIV/0! #DIV/0! 14 ERIKA AGUSTINA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  15 FIRMAN SIHOMBING 0 #DIV/0! #DIV/0!

  1 HERTINA TOGATORO' 0 #DIV/0! #DIV/0!

  1 JOSHUA SUHERMAN SITINJAK 0 #DIV/0! #DIV/0!

  1" JOSLAN MALAU 0 #DIV/0! #DIV/0!

  1$ KEN&II NO'RIANSYAH SEMBIRING 0 #DIV/0! #DIV/0!

  20 MAYAI SINAGA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  21 MUHAMMAD ARFAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  22 NANDA SABAT SENTOSA GEA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  23 NURMASYITA A&MI 0 #DIV/0! #DIV/0! 24 'EBRIANI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  25 'UTRA HASIAN SAMOSIR 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2 'UTRI LESTARI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2 RHENA FITRIA KHARINUNNISA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2" ROHANI 'ERDAMEAN 'ARHUSI' 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2$ ROY BOY NABABAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  30 SONIA RAHELGA SINAGA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  31 SU'RIADI GINTING 0 #DIV/0! #DIV/0!

  32 SYAHIRA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  33

  34

  35

  3

  3

  3"

  3$

  40

   JUMLAH BENAR

   JUMLAH SISA TINGKAT KETUNTASAN

  Me!e"#$%& Ge'#!( 2)15

  Ke*#+# SMP Ne!e,& 2 Ge'#! G%,% M#"# Pe+##,#

  . RESTU BALLIAN( S.P. 0ARIDA ANIUM( S.P. NIP : 11)) 14)3 1 ))1 NIP. 17)71) 2)))4 2 ))3

 • 8/18/2019 Analisis Butir Soal Ulangan

  3/24

  22 RAMLI SIANTURI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  23 RANI IDAATI NAINGGOLAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  24 RAULINA TERESIA TINDAON 0 #DIV/0! #DIV/0!

  25 RIANTO HIDAYAT 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2 RIBKA 'URBA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2 SALMA BR SIHOMBING 0 #DIV/0! #DIV/0! 2" SAMUEL M NAIBAHO 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2$ SUHENDRA SYAH'UTRA SILABAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  30 TEGAR HUTASOIT 0 #DIV/0! #DIV/0!

  31 TIUR MAULINA KHARISMA LESTARI DAURUK 0 #DIV/0! #DIV/0!

  32 YANTI LENNI BANJAR NAHOR 0 #DIV/0! #DIV/0!

  33

  34

  35

  3

  3 3"

  3$

  40

   JUMLAH BENAR

   JUMLAH SISA

   TINGKAT KETUNTASAN

  Me!e"#$%& Ge'#!( 2)15

  Ke*#+# SMP Ne!e,& 2 Ge'#! G%,% M#"# Pe+##,#

  . RESTU BALLIAN( S.P. 0ARIDA ANIUM( S.P.

  NIP : 11)) 14)3 1 ))1 NIP. 17)71) 2)))4 2 ))3

  ANALISIS BUTIR SOAL ULANGAN MATA PELAJARAN : B. INGGRIS

  KELAS / SEMESTER : VII-4 KKM : 75

  NOMOR NAMA SISWA

  DISTRIBUSI JAWABAN SKOR NILAI KETUNTASAN

 • 8/18/2019 Analisis Butir Soal Ulangan

  4/24

  3

  3

  3"

  3$

  40

   JUMLAH BENAR  JUMLAH SISA

   TINGKAT KETUNTASAN

  Me!e"#$%& Ge'#!( 2)15

  Ke*#+# SMP Ne!e,& 2 Ge'#! G%,% M#"# Pe+##,#

  . RESTU BALLIAN( S.P. 0ARIDA ANIUM( S.P.

  NIP : 11)) 14)3 1 ))1 NIP. 17)71) 2)))4 2 ))3

  ANALISIS BUTIR SOAL ULANGAN MATA PELAJARAN : B. INGGRIS

  KELAS / SEMESTER : VII-5 KKM : 75

  NOMOR NAMA SISWA DISTRIBUSI JAWABAN SKOR NILAI KETUNTASAN

  URUT INDUK 1 2 3 4 5

  1 ALYA SINJIA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2 ANGGI SALSA IDORA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  3 ANNISYA SAFIRA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  4 BELLA SAFIRA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  5 BIMO ERLANGGA 0 #DIV/0! #DIV/0!

   CUT INTAN AULIA CITRA 0 #DIV/0! #DIV/0!

   DELA AMANDA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  " DEI 'ERTII 0 #DIV/0! #DIV/0!

  $ DIMAS TRI HILMAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  10 FAHRI SULISTIAAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  11 HENDRIANSYAH 0 #DIV/0! #DIV/0!

  12 INTAN 'URNAMA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  13 IRFAN SYAH'UTRA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  14 LISA AFRIANI 0 #DIV/0! #DIV/0!

 • 8/18/2019 Analisis Butir Soal Ulangan

  5/24

 • 8/18/2019 Analisis Butir Soal Ulangan

  6/24

 • 8/18/2019 Analisis Butir Soal Ulangan

  7/24

  10 DEA TIARA BR SIAHAAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  11 DIAN JANUAR GINTING 0 #DIV/0! #DIV/0!

  12 DITA ELI&A SYAH'UTRI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  13 EDI MAHROJAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  14 ERIKA AGUSTINA 0 #DIV/0! #DIV/0! 15 FIRMAN SIHOMBING 0 #DIV/0! #DIV/0!

  1 HERTINA TOGATORO' 0 #DIV/0! #DIV/0!

  1 JOSHUA SUHERMAN SITINJAK 0 #DIV/0! #DIV/0!

  1" JOSLAN MALAU 0 #DIV/0! #DIV/0!

  1$ KEN&II NO'RIANSYAH SEMBIRING 0 #DIV/0! #DIV/0!

  20 MAYAI SINAGA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  21 MUHAMMAD ARFAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  22 NANDA SABAT SENTOSA GEA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  23 NURMASYITA A&MI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  24 'EBRIANI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  25 'UTRA HASIAN SAMOSIR 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2 'UTRI LESTARI 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2 RHENA FITRIA KHARINUNNISA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2" ROHANI 'ERDAMEAN 'ARHUSI' 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2$ ROY BOY NABABAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  30 SONIA RAHELGA SINAGA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  31 SU'RIADI GINTING 0 #DIV/0! #DIV/0!

  32 SYAHIRA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  33

  34

  35

  3

  3

  3"

  3$

  40

   JUMLAH BENAR

   JUMLAH SISA

   TINGKAT KETUNTASAN

  Me!e"#$%& Ge'#!( 2)15

  Ke*#+# SMP Ne!e,& 2 Ge'#! G%,% M#"# Pe+##,#

  . RESTU BALLIAN( S.P. 0ARIDA ANIUM( S.P.

  NIP : 11)) 14)3 1 ))1 NIP. 17)71) 2)))4 2 ))3

 • 8/18/2019 Analisis Butir Soal Ulangan

  8/24

  2 RIBKA 'URBA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2 SALMA BR SIHOMBING 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2" SAMUEL M NAIBAHO 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2$ SUHENDRA SYAH'UTRA SILABAN 0 #DIV/0! #DIV/0!

  30 TEGAR HUTASOIT 0 #DIV/0! #DIV/0! 31 TIUR MAULINA KHARISMA LESTARI DAURUK 0 #DIV/0! #DIV/0!

  32 YANTI LENNI BANJAR NAHOR 0 #DIV/0! #DIV/0!

  33

  34

  35

  3

  3

  3"

  3$

  40

   JUMLAH BENAR

   JUMLAH SISA

   TINGKAT KETUNTASAN

  Me!e"#$%& Ge'#!( 2)15

  Ke*#+# SMP Ne!e,& 2 Ge'#! G%,% M#"# Pe+##,#

  . RESTU BALLIAN( S.P. 0ARIDA ANIUM( S.P.

  NIP : 11)) 14)3 1 ))1 NIP. 17)71) 2)))4 2 ))3

  ANALISIS BUTIR SOAL ULANGAN

 • 8/18/2019 Analisis Butir Soal Ulangan

  9/24

   JUMLAH SISA

   TINGKAT KETUNTASAN

  Me!e"#$%& Ge'#!( 2)15

  Ke*#+# SMP Ne!e,& 2 Ge'#! G%,% M#"# Pe+##,#

  . RESTU BALLIAN( S.P. 0ARIDA ANIUM( S.P.

  NIP : 11)) 14)3 1 ))1 NIP. 17)71) 2)))4 2 ))3

  ANALISIS BUTIR SOAL ULANGAN MATA PELAJARAN : B. INGGRIS

  KELAS / SEMESTER : VII-5 KKM : 75

  NOMOR NAMA SISWA

  DISTRIBUSI JAWABAN SKOR NILAI KETUNTASAN

  URUT INDUK 1 2 3 4 5  7   1)

  1 ALYA SINJIA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  2 ANGGI SALSA IDORA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  3 ANNISYA SAFIRA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  4 BELLA SAFIRA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  5 BIMO ERLANGGA 0 #DIV/0! #DIV/0!

   CUT INTAN AULIA CITRA 0 #DIV/0! #DIV/0!

   DELA AMANDA 0 #DIV/0! #DIV/0!

  " DEI 'ERTII 0 #DIV/0! #DIV/0!

Embed Size (px)
Recommended